The Swedish term "anklaga för, skylla på" matches the English term "accuse of"

other swedish words that include "för" : english :
förnedra abase
förnedring abasement
förhuggning abatis
förkorta abbreviate
förkortning abbreviation
förkortningar abbreviations
förkortnings abbreviatory
bortföra abduct
förmåga, möjlighet ability
föraktlig abject
arbetsför, stark able-bodied
förnekelse abnegation
förkämpe abolitionist
ovan, uppe, över, ovanför above
förkorta abridge
förkortning, sammandrag abridgement
förkortning abridgment
ingick i, fördjupad absorbed
formlära accidence
utföra, fullborda accomplish
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
bokföring accountancy
revisor, kamrer, bokförare accountant
bokföring accounting
förbannad accursed
utförbart achievable
försurning acidification
försura acidify
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
förvärvslysten acquisitive
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassningsförmåga adaptability
anföra adduce
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
förvalta administer
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
införda adopted
avancera, förväg, anmarsch advance
förköp advance-booking
befordran advancement
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
fördelaktig advantageous
gynnsam för advantageous to
fördelar advantages
kämpa för, förespråkare advocate
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
rädd för afraid of
företag och organisationer agencies
förstora aggrandize
förstoring aggrandizement
försvåra aggravate
försvårande aggravation
ångestfull, förtvivlad agonized
förut, före ahead
förskräckt alarmed
förbund, förbindelse, allians alliance
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
förena, bundförvant ally
ändring, förändring alteration
förändra altering
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
formlös, amorf amorphous
amfora amphora
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
förlustelse, nöje amusement
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
ankarplats, förankring anchorage
forntida, ålderdomlig ancient
förinta, tillintetgöra annihilate
tillkännage, anmäla, förkunna announce
förkunnar announcing
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
förargar annoys
förrum ante-room
förrum antechamber
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
förrum anteroom
förutse, förekomma anticipate
förutsåg anticipated
förekommer anticipates
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
förutseende anticipatory
föråldrad antiquated
forntids antiquities
forntiden, antiken antiquity
förskräcklig apalling
avföringsmedel aperient
aforism aphorism
aforismer aphorisms
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
förhärligande apotheosis
förfära appal
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
fördela apportion
förkläde appron
förkläde, förkläde apron
förvärva aquire
föranstalta för arrange for
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
förvissa sig om ascertain
församlade assembled
försäkrade asserted
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
umgänge, samfund, association, förening association
förutsätta assume
förutsätter assumes
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvåning astonishment
förvånande astounding
först at first
för närvarande, för tillfället at present
attentat, försök attempt
frestad, försökte attempted
försöka attempting
försök attempts
försöka attemt
uppmärksam för attentive to
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
föröka augment
förstärka, förstora augmented
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
försäkra avouch
bärformig bacciform
förtal backbiting
förvirrad, snopen baffled
förvirrande baffling
bakform baking-tin
förbaskad ballup
förbud, förbjuda ban
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
förvisa, landsförvisa banish
fördriven banished
förvisning, landsförvisning banishment
förbjudna banned
förvilda barbarize
skjutplattform barbette
blyg, försagd bashful
badförbud bathing ban
före kristus bc
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
förefinnas be found
förestå be in charge of
aktas för väta be kept dry
försenad, dröja be late
förgås be lost
förhasta sig, överila sig be rash
förlisa, haverera be wrecked
därför att, emedan, därför because
förlova sig become engaged
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
i förväg, på förhand beforehand
försvinn begone
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
krigförande, krigförande belligerent
under, nedanför below
förvirra bemuse
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
förlama benumb
smärtsam förlust bereavement
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
röja, förråda betray
förrådd betrayed
var försiktig beware
varna för beware of
förbryllad bewildering
förbryllar bewilders
förtrolla, förhäxa bewitch
förtrollad bewitched
förtrollar bewitches
över, förutom, utom, bortom beyond
källförteckning bibliography
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
förebrår blames
blid, förbindlig bland
formulär, uttryckslös, nitlott blank
fördömd blasted
förblöda bleed to death
rost, fördärv, mjöldagg blight
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
förbunden blindfolded
blodig, förbannad bloody
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
förebåda bode
förebådande bodeful
förbindelse, obligation, band bond
bokförare book-keeper
bokföring bookkeeping
välsignelse, förmån boon
lovorda, puffa för boost
chef, förman boss
bocka sig för bow oneself to
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
sammanföra bring together
medföra bring with one
föra på tal broach
anlägga, bygga, uppföra build
förfuska bungle
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
lokal förordning by-law
gå förbi, sidoväg by-pass
för tusan! by George!
apropå, i förbigående by the way
förgången, föråldrad bygone
förbikoppla bypass
förarhytt, droska cab
taxichaufför cab-driver
chaufför cabby
chaufför cabman
försiktig, slug cagey
förkalka calcify
Kalifornien California
förtal calumny
förkämpe, veteran campaigner
slug, försiktig canny
kapacitet, förmåga capacity
karburator, förgasare carburettor
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
oförsiktigt carelessly
bära, föra carry
fortsätt carry-on
postförskott cash on delivery
gjuta, kasta, rollfördelning cast
förskjuta cast off
förkyla sig catch a cold
förorsakande causation
försiktighet, varsamhet, varning caution
varsam, försiktig cautious
försiktigt cautiously
viss, äker, sakt, förvissad certain
förtret chagrin
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
föränderlig, ombytlig changeable
förkläde chaperon
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
karg, försiktig chary
chaufför chauffeur
försagd chicken-hearted
förnamn, dopnamn Christian name
förverkligad pojke cissy
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
klassföreståndare class superintendent
mildhet, förbarmande clemency
tambur, effektförvaring cloak-room
förarplats i flygplan cockpit
efterkravsförsändelse cod-parcel
förfalskare coiner
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
förbränning combustion
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
föröva, begå commit
förövar commits
pendla, förvandla commute
företag companies
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
jämförbar, jämförbar comparable
jämförande, relativ comparative
jämförelsevis comparatively
jämföra, komparera compare
jämföra comparing
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
förenlighet compatibilty
förstå comprehend
förstå comprehending
förståelig comprehensible
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
begrepp, avelse, föreställning conception
samförstånd, konsert concert
försona, blidka conciliate
försoning, förlikning conciliation
förlikningsman conciliator
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
kondensera, förtäta condense
överse med, förlåta, gottgöra condone
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
ledningsförmåga conductance
allians, förbund confederacy
förbunden confederate
statsförbund confederation
förlänande, utdelande conferment
förtrogen confidant
anförtro, lita, tro confide
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
förtrolig confidental
konfidentiellt, förtrogen confidential
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
förväxla, förvirra confound
förbaskad confounded
förbrylla, förvirra, förvilla confuse
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
förbryllande confusing
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
församla, hopsamla congregate
församlings-1 congregatinal
församling congregation
kägelformad, konisk conical
förbinda, förena sig conjoin
kopplad, förbunden connected
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
följdaktligen, därför, alltså consequently
konservativ, försiktig conservative
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
konsekvent, förenlig consistent
förstoppning constipation
förfalska, statsförfattning, författning constitution
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
förbrukade consumed
förbrukande consuming
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
förvarad contained
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
begrunda, ha för avsikt contemplate
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
förnöjd, tillfredsställd contented
förnöjsamhet contentedness
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
vrida, förvrida, sno contort
förvridning contortion
förtrolig, förtrogen conversant
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
åkdon, fordon, befordran conveyance
sammankallande, församling convocation
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
författare av reklamtext copywriter
fördärv, förgängelse, skada corruption
fruktförsäljare costermonger
motfordran counter-claim
förfalska, förfalskning counterfeit
förfalskad counterfeited
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
förbund, avtal covenant
förryckt, spräckt cracked
kredit, förtjänst, heder credit
fordringsägare, borgenär creditor
förbrytelse crime
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
korsförhör cross-examination
korsförhöra cross-examine
aftonringning, utegångsförbud curfew
förnärvarande currently
svordom, förbanna curse
förbannad, jäkla cursed
förhänge, ridå, gardin curtain
niga för curtsy to
förmyndare, väktare custodian
arrest, försvar custody
plattform, estrad dais
förbaskat damn
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
förbaskade damned
fördömande damning
vågad, vågad, oförvägen daring
mörkna, förmörka darken
förbaskad darned
förfallodag date of payment
dataöverförings datel
oförfärad dauntless
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
förblinda, blända dazzle
förnedra debase
förnedring debasement
förföra, utsvävning debauch
försvaga debilitate
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
förklara, deklarera, deklarera declare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
förtala defame
värn, försvar defence
värna, förfäkta, försvara defend
försvarade defended
försvar defending
försvarar defends
försvarslös defenseless
försvars defensive
definition, förklaring definition
minska, förnedra, degradera degrade
förgudning deification
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
förstämning dejection
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
fördärvlig, skadlig deleterious
glad, förtjust delighted
förtjusande, välbehaglig delightful
förlossning, leverans, räddning delivery
förleda, narra delude
avkräva, avfordra demand from
uppförande demeanour
rasera, slopa, förstöra demolish
förstörd demolished
förnekande, avslag denial
förnekar denies
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
bestrida, neka, dementera, förneka deny
försaka deny oneself
förnekande denying
försvunnen departed
uppförande, uppträdande deportment
fördärva deprave
förlust deprivation
förlöjliga deride
förlöjligade derided
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
förtjäna deserve
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
förtvivlad, hopplös desperate
försmå, förakta, ringaktning despise
förtvivlan, nedslagenhet despondency
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörd destroyed
förstör destroys
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
detaljerad, utförlig detailed
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
förfars deteriorates
försämring deterioration
försämringar deteriorations
föresats, beslutsamhet, beslut determination
dra ifrån, förringa detract
skada, men, förlust detriment
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
föreskriva, befallning, diktera dictate
försagd diffident
förnäm, värdig dignified
förfall, vanvård dilapidation
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
riktning, föreskrift, håll direction
invaliditet, oförmåga disability
avstängd, vanför disabled
arbetsoförmåga disablement
ofördelaktig disadvantageous
försvinna disappear
försvinnande disappearing
försvinner disappears
hemförlova disband
förneka disclaim
förlägen disconcerted
oförenlig, disharmonisk discordant
föredrag, tal discourse
avvikelse, oförenlighet discrepancy
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
försmädlig disdainful
förkläda, förklädnad disguise
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
oordning, oreda, förvirring disorder
ej erkänna, förneka disown
skingra, förjaga dispel
fördela, utdela dispense
förskjutna displaced
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
förvalta disscharge
hyckla, fördölja dissemble
förställa sig dissimulate
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
förvänd distorted
förvridning, förvrängning distortion
utge, utdela, fördela distribute
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
förstrött diverted
gjort, förehavande doing
dominerande, förhärskande dominant
dos format dos-format
dubbel, fördubbla double
fördubblar doubles
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
förtrampad downtrodden
nedåt, nedanför downwards
enformig, tråkig drab
förbaskat drat
salong, förmak drawing-room
ryslig, förskräcklig dreadful
förskräckligt dreadfully
svärma för dream about
förjaga, fördriva drive away
förare, drivrutin driver
drivrutiner, förare drivers
tjurighet, förtrytelse dudgeon
förminska dwindle
fördämning dyke
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
avkastningsförmåga earning capacity
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
äta, äta, förtära eat
eg-förordning ec-regulation
förmörka, månförmörkelse eclipse
miljöforskare ecologist
miljöforskning ecology
påbud, förordning edict
effekt, förmedla, verkan effect
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
förvekligad effeminated
bemödande, ansträngning, försök effort
oförskämdhet effrontery
förflyta elapse
förmiddagskaffe elevenses
förlänga elongate
förlängning, utsträckning elonngation
förklara, belysa, klargöra elucidate
förvekliga, kastrera emasculate
förlägen, generad embarrassed
förlägenhet, bryderi embarrassment
försköna, pryda embellish
förskönande embellishment
försnilla, förskingra embezzle
förskingring embezzlement
förbittra embitter
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
arbetsgivarförening employers` association
arbetsförmedling employment office
uppföra, stadga, påbjuda enact
förälskad enamoured
tjusa, förtrolla enchant
trolleri, förtrollning enchantment
donera, förläna endow
förse, utrusta endue
försvaga enervate
försvaga enfeeble
förlovning, anställning engagement
lokomotivförare enginedriver
förbättra, stegra enhance
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
njutning, förnöjelse enjoyment
förstora, vidga enlarge
adla, förädla ennoble
förfråga sig enquire
förslava enslave
arvsföljd, medföra entail
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
fängsla, förtrolla enthrall
förskansa entrench
förskansning entrenchment
anförtro entrust
anförtro entrusted
innan, före ere
se, utforska espy
uppsats, försök essay
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
dag före helg, afton eve
för evigt evermore
vräka, avhysa, fördriva evict
förbittra, förvärra exacerbate
fordrande, krävande exacting
utforskande examining
föredöme example
reta, förvärra exasperate
uppgragt, förbittrad exasperated
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
ensamförsäljningsrätt exclusivity
avsöndring, avföring excretion
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
förbanna execrate
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
utför executes
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
förefinnas, existera, leva, vara exist
landsförvisa expatriate
förvänta, påräkna, vänta expect
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
fördriva, utvisa, relegera expel
förbrukningsbara expendable
förbrukning, utgifter expenditures
försoning expiation
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
utforskning exploration
utforskande exploratory
utforska explore
utforskare explorer
utforskar-typ explorer-style
utforskar explores
utforskande exploring
utföra, exportera, utförsel export
utsätta sig för expose oneself to
förebråelse expostulation
förklara expound
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
fakultet, förmåga faculty
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
förfalskning, förfalska fake
förälska sig fall in love
förfalskning falsification
förfalskad falsified
förfalskare falsifier
förfalska falsify
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
snabb, fasta, fort fast
fördelaktig, gynnsam favourable
orädd, oförfärad fearless
förskräcklig fearsome
genomförbarhet feasibility
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
formlös featureless
statsförbund federacy
förbunds federal
låtsas, föregiven, hyckla feign
grov förbrytelse felony
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
brandförsäkring fire insurance
företag firms
första, främst, förnämst, först first
förstfödda first-born
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
förstfödda firstborn
först firstly
förbluffa flabbergast
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
förbrylla flummox
nervös oro, förvirring, regnby flurry
förvirra, förvirring fluster
dumhet, dårskap, oförstånd folly
matförgiftning food poisoning
skrivpapper i folioformat foolscap
till, prenumerera på, åt, ty, för for
för alltid, evig, jämt for ever
för min skull for my sake
för övrigt, för resten for the rest
varför for what reason
förbjöd forbade
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förbjuda forbid
förbjuden forbidden
förbjuder forbids
force majeure force majeure
förebåda forebode
aning, förebud foreboding
förutsäga forecast
förgrundsfärg forecolor
förfader forefather
förutfattad foregone
förgrund, förgrund foreground
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
förnämst, främst foremost
förmiddag forenoon
förspel foreplay
föregångare forerunner
förutse foresee
förutsebar foreseeable
förvarning foreshadow
förutseende foresight
förhuden foreskin
föregripa, förekomma forestall
förebygger forestalls
försmak foretaste
förebåda, förutsäga, spå foretell
för alltid forever
förord foreword
förverka, förverkad forfeit
förlät forgave
smida, smedja, ässja, förfalska forge
förfalskare forger
förfalskning forgery
förgäta, glömma forget
förlåta forgive
förlåtit forgiven
förlåtelse forgiveness
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formbar formable
formell formal
formaliteter formalities
formalitet formality
formellt formally
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
förre former
förr i tiden, fordom, förr formerly
formande, forma forming
formlös formless
formlöst formlessly
formulär forms
recept, formel formula
formler formulae
utforma, formulera formulate
formarbete formwork
till försäljning forsale
fort, fästning fort
förestående forthcoming
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
förtvivlade frantic
fylld, försedd fraught
fraktförare freighter
ofta förkommande frequent
förskräckelse, skrämsel, skräck fright
njutning, förverkligande fruition
inreda, förse, möblera furnish
förstulen furtive
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
bas, gamling, förman gaffer
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
intäkter, vinster, förtjänst gainings
förvanska, stympa garble
förrådsbod, lagra garner
införsel i lån garnishment
gasformig gaseous
förgasa gasify
gasförgiftning gassed
församlade gathered
församling gatherings
fördubbling gemination
första moseboken genesis
fortplantnings-, genital genital
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
försiktigt gently
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
bakteriologisk krigföring germ warefare
nära förbunden (med), relevant germane (to)
förkomma, vilse, försvinn! get lost
förgylla gild
förgylld, förgyllning gilt
redogöra för give an account of
förtrollning, charm glamour
förhärliga glorify
förhärligande glorifying
farföräldrar grandparents
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
målsman, förmyndare, väktare guardian
marsvin, försökskanin guinea-pig
spruta fram, forsa ut gush
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
förebud harbinger
föredetting has-been
förhasta, hastig hasty
hätsk, förhatlig hateful
förhatligt hatefully
förfölja, tillhåll haunt
förbarma sig have pity
plikta för have to pay
förstörelse havoc
förhör, hörsel, höra hearing
ta för sig help oneself
gömd, dold, förborgad hidden
förespegla hold out the prospect
förintelsen holocaust
hoppas, förhasta, förhoppning hope
förhoppningsvis hopefully
försedd med horn horned
förskräckligt horribly
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
förmänskliga humanize
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
enformig, banal humdrum
förödmjuka humiliate
nedsättande, förnedrande humiliating
förödmjukelse, förnedring humiliation
förlåt I`m sorry
illustration, exempel, förklaring illustration
uppfinningsförmåga imaginativeness
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
försämra, skada impair
försämrad impaired
försämring impairment
försämrar impairs
förebråelse, anklagelse impeachment
nära förestående impending
oförgänglig imperishable
oförskämd, näsvis impertinent
oförsonlig implacable
infoga, införa implement
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
ogenomförbarhet impracticality
förbannelse imprecation
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
förbättrande improving
oklokhet, oförstånd imprudence
oklok, oförsiktig imprudent
oförskämdhet impudence
oren, förfalskad impure
förskott (i), förväg (i) in advance
framför in front of
förälska i in love with
upplagd för in the mood for
förgäves in vain
oförmåga inability
oförytterlig inalienable
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oförmåga incapacity
förkroppsliga incarnate
oförsiktig incautious
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
förbränningsanläggning incinerator
fallen för inclined to
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
orimlig, oförenlig incongruous
införliva, inkorporera incorporate
förenade incorporated
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
likgiltig för indifferent to
medföra, förmå induce
oförlåtlig inexcusable
oförklarlig inexplicable
förblinda infatuate
förälskad infatuated
blind förälskelse infatuation
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
informerad informed
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
först initially
såra, förorätta injure
fördärvlig, skadlig injurious
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
oförarglig inoffensive
oförskämd inpudent
förfrågan inquiry
anföringssats inserted clause
inuti, innanför, inne i, in inside
försåtlig, lömsk insidious
oförskämdhet insolence
oförskämdhetet insolencies
stursk, oförskämd insolent
oförskämt insolently
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
kränkande, förolämpande insulting
förolämpningar insults
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
oförändrade, orörd intact
förstånd intellect
interaktiv, dialogform interactive
lägga sig ut för intercede
förbön intercession
förbud interdict
förregling interlock
oförskräckt interpid
förklaringar interprets
intimitet, förtrolighet intimacy
ofördragsam intolerant
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
införa, inleda, introducera introduce
presentera, föreställa för introduce to
oföränderlig, alltid invariable
uppfinningsförmåga inventiveness
forska, utreda, undersöka investigate
utredningsman, forskare investigator
förhatlig invidious
skuldförbindelse iou
oförsonlig irreconcilable
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
förarga, irritera irritate
föremål items
judeförföljelse jew-baiting
arbetsförmedling jobcentre
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
införa i dagbok journalize
förstånd judiciousness
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
föra räkenskap keep accounts
fortsätta med keep on doing
fin, förnäm ladylike
halt, ofärdig, vanför, lam lame
lapsus, tidrymd, förlopp lapse
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
förra natten last night
förreglingar latches
sakförare, advokat, jurist lawyer
avföringsmedel, lösande laxative
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
förhand i kort lead in cards
liga, förbund league
föreläsa, föreläsning lecture
föredrag om lecture on
föreläst lectured
föreläsare lecturer
föra leed
lagstiftande församling legislature
förlänga, förlängas lengthen
förlängd lengthened
förlängning lengthening
ifall, för att inte lest
ordboksförfattare lexicographer
förbindelseofficer, officer liaison
livförsäkring life insurance
likaledes, sammaledes, jämför likewise
söla, leva, fortleva, dröja linger
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
förteckning, lista, nota list
bokstavligen, formligen literally
låst, förvaringsskåp locker
förflyttning locomotion
förlorar looses
förnäm, myndig, ståtlig lordly
mista, tappa, förlora lose
förlora losing
förlust loss
förluster losses
försvunnen lost
förlorar losts
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
för nöd vinnings skull lucre
lysförmåga luminosity
lyriker, textförfattare lyricist
förstoring magnification
förstorar magnifies
förstora magnify
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
skapa en förmögenhet make a fortune
förtöja make fast
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
förvärra make worse
formbar, smidbar malleable
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
fördärva mar
marknadsförande marketing
under, förundra sig marvel
bli till, förverkliga materialze
matris, gjutform matrix
första maj mayday
förödelse mayhem
förvirrande mazy
fortskaffningsmedel means of communication
medling, förmedling mediation
förlängda märgen medulla oblongata
förbättra meliorate
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
metamorfos, förvandling metamorphosis
förlossningshjälp midwifery
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
härmning, skyddande förklädnad mimicry
dåligt uppförande misbehaviour
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
förseelse misdemeanour
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
förlägga mislay
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
förfuska, missköta, vansköta mismanage
förtala misrepresent
förvrängd misrepresented
förfela, missa, miss miss
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
hed, förtöja moor
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
förödmjuka mortify
besittning för evig tid mortmain
bondförstånd mother wit
spårvagnsförare, lokförare motorman
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
formbar mouldable
förmultna, multna, vittra moulder
försvarsmur, skans, hög mound
förvirrad, virrig muddle-headed
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
föränderlighet mutability
förstatliga nationalize
förneka negate
förnekande negation
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ovårdad, försummad neglected
försumlig neglectful
försumligt neglectfully
försumlig negligencet
försumlig negligent
försumbar negligible
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
för nätverk networked
oförgätlig never-to-be-forgotten
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningsförsäljare newsvendor
förnickla nickel-plate
tillträde förbjudet No Admittance
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
förbrylla nonplus
romanförfattare novelist
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
förhädelse obducracy
förhärdad, förstockad obdurate
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
förkastlig objectionable
förplikta obligate
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
göra en tjänst, förplikta oblige
förekommande obligin
tjänstvillig, förbindlig obliging
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
förtvining, gammalmodighet obsolescence
föråldrad obsolete
införskaffad obtained
införskaffande obtaining
undanröja, förebygga obviate
förekomma occour
förekommande occurring
oktav, oktavformat octavo
gemen, förhatlig odious
förhatligt odiously
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
syndare, förbrytare offender
förebud, omen omen
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
förtrycka, nedtrycka oppress
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
bennybildning, förbening ossification
föregiven, ostentativ ostentatious
landsförvisning, uteslutning ostracism
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
utpost, förpost outpost
utgången på förlaget outprint
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utanför outward
försenad overdue
förbise, överse med, förbise overlook
förkasta, upphäva overrule
förbiseende, översikt oversight
försova sig oversleep
oxford oxonion
fördrag pact
förlamning paralysis
förlama paralyze
förnämst paramount
förvälla parboil
förtorka parch
förlåtelse, benåda pardon
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
socken, pastorat, kommun, församling parish
församlingar parishes
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
avliva, förgå pass away
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
förliden, förbi, över past
tidsfördriv pastime
mönster, modell, förebild pattern
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
fördärv perdition
perforera perforate
perforering perforation
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
utförde performed
utför performing
utför, uppträder performs
förgås, omkomma perish
förgängliga perishable
fördärvlig pernicious
föröva perpetrate
förvirra, förbrylla perplex
förfölja persecute
förföljelse, förfölja persecution
förvänd, vresig perverse
fördärva pervert
förstena petrify
fenomen, företeelse phenomenon
fosforescerande phosphorescent
barnförkläde, förkläde pinafore
försmäkta pine away
såra, förtrytelse pique
gatuförsäljare pitch-man
försona, blidka placate
gipsförband plaster cast
läktare, kateder, plattform platform
försilvring, förgyllning plating
hage för barn play-peg
dramatisk författare playwright
försvara, yrka plead
förgifta, gift poison
förgiftning poisoning
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
miljöförstöring pollution
förebåda portend
förebud portent
förutsättning, självklar sak postulate
grottforskning potholing
görlig, genomförbar practicable
för pre
förfilateli pre-philately
för-inspelade pre-recorded
förhands-utgivning pre-release
förvarna pre-warn
förord, inledning preamble
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
gå före precede
föregånget av preceded
företräde precedence
prejudikat, föregående precedent
föreskrift precept
förebyggande precosion
föregångare precursor
fördatera predate
företrädare predecessor
fördefinierad predefined
förbestämd predetermined
förespå, förutsäga predict
förutsägbara predictable
förutsa predicted
förutsägelse prediction
förkärlek, förkärlek predilection
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
förhandstillverka prefabricate
företal, förord preface
framföra, föredraga, föredra prefer
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
förhistorisk prehistoric
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
förberedelser preliminaries
förberedande preliminary
förspel prelude
föräktenskaplig premarital
förtida, för tidig premature
förvarning premonition
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
beredd, förberedd prepared
förberedande preparing
förberedande prepatory
betala i förskott prepay
förskottslikvid prepayment
privilegium, förmånsrätt prerogative
förebud, förebåda presage
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
förkänsla presentiment
förbestämd preset
ordförande, president, ordförande president
förmodligen presumably
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
förevändning pretence
låsas, påskina, föregiva pretend
förevändning pretext
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
föregående, tidigare previous
förstfödslorätt primogeniture
tema, böjningsformer för verb principal parts
före, innan prior to
förtursrätt, företräde, prioritet priority
försakelse, umbärande privation
förmåner privileges
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
förkunnare proclaimer
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
förbjuda prohibit
förbud prohibition
förlänga prolong
förlängning prolongation
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
propagera, fortplanta propagate
fortplantning, avling propagation
förespå prophesty
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslå, fria propose
föreslagna proposed
föreslå propound
freda, skydda, förvara protect
förlänga protract
förse provide
försörja provide for
såvida, försedd provided
försyn providence
förser provides
förutsatt att providing
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
förbehåll proviso
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
för, stäv prow
förtänksam, klok prudent
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
förlag, bokförlag publishing house
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
förfölja, utöva pursue
förföljare pursuer
jakt, förföljande pursuit
infoga, tillsätta, införa put in
förruttnelse putrefraction
förbryllande, gåtfull puzzling
vaktel, bäva, förlora modet quail
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvartsformat quarto
förfrågningar queries
förfrågan query
förhöra, fråga, fråga question
avvägningsförmåga question of priorities
frågeformulär questionnaire
fort, snabbt quickly
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
förgrening ramification
förgrena sig ramify
försjunken rapt
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
förtunna rarefy
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
förhållande ratio
förnuftig rational
härja, förhärja ravage
hänrycka, hänföra ravish
förverkligande realization
förstå, inse, förverkliga realize
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
grund för reason to
rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig reasonable
återuppföra rebuild
förvaringskärl receptacle
återfordra reclaim
försona, förlika reconcile
förlikning reconciliation
dunkel, fördold recondite
återuppföra reconstruct
förströelse, nöje, rekreation recreation
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
inskränkning, minskning, förminskning reduction
jätteträd i kalifornien redwood
förfina, raffinera, rena refine
förfining refinement
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
reformator reformer
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
riksföreståndare, regent regent
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
föryngra rejuvenate
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
i förhållande till relatives
förflytta, hänskjuta relegate
tillförlitlig, pålitliga reliable
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
förhålla sig remaine
förblev remained
förblir remains
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
lämnar, föredraga, återge render
förnya renew
förlängning, förnyelse renewal
förnyelse, renovering renovation
upprepa, repetera, förnya repeat
omformulera rephrase
förvaringsplats repository
representera, framställa, föreställa represent
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
förkasta, förtappad reprobate
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
förkasta repudiate
förfrågningar requests
behöver, erfordra, tarva require
förnödenheter, erforderlig requisite
återförsäljning resale
forskning research
forskare researcher
återförsäljare reseller
förbittring resentment
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
vidarebefordra reship
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
endast för tjänstebruk restricted
medföra, resultera i result in
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
försena retard
förtegenhet reticence
försöka igen retry
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
förnya, återuppliva revive
omformulera reword
förlöjliga, åtlöje ridicule
löneförhöjning rise in salary
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
förfallen ruined
utsätta sig för, löpa risk run the risk
förrymd runaway
rusa, forsa, säv rush
helgonförklarad sainted
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
försäljare salesmen
enformighet sameness
klok, vid sunt förnuft sane
sunt förstånd sanity
forskare, vetenskapsman scientist
forskare scientists
sveda, förbränna scorch
hån, förakt, förakta scorn
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
förtorka sear
söka, snoka, forska search
för det andra secondly
förleda, förföra seduce
förförelse seduction
förförisk seductive
förefalla, tyckas, synas seem
självförtroende self-confidence
självförnekelse self-denial
självförhärligande self-sacrificing
självförsörjande self-supporting
försakelse selfdenial
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
resonlig, förnuftig, vettig sensible
efterspel, fortsättning sequel
förtorka sere
föresätta sig set oneself to
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
formad shaped
formlös, oformlig shapeless
formlöst shapelessly
former shapes
utformning shaping
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
fackföreningsombud shop-steward
förkortas, förkorta, avkorta shorten
förete, uppvisa show up
väja för sidestep
silver, försilvra silver
förenkling simplification
förenkla simplify
omfång, nummer, format, storlek size
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
försåt, snara, snärja snare
föraktfull, nedlåtande sniffy
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
förr sooner
förkonstlad, raffinerad sophisticated
anföring, tal speech
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
spjärna, avvisa, med förakt spurn
försmådde spurned
förbluffande staggering
fördröjer, hindrar stalls
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
förfärad, uppskrämd startled
station, förlägga station
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
för på fartyg stem on a ship
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
föreskriva stipulate
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
förråd, lagra, förvara, varuhus store
fors, ström, forsa, rinna stream
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
förbluffa, bedöva stupefy
förbluffande stupendous
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
kalla inför rätta subpoena
ställföreträdare substitut
förort, förstad suburb
förorts suburban
räcka till, förslå, räcka suffice
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
förse supplie
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
understöd, medhåll, försörja, understödja support
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
förmoda surmise
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
förvånande surprising
förvånande surprisingly
pilform sweep-back
svag för sötsaker sweet-toothed
förgås, tryckande värme swelter
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
tyst, underförstådd tacit
företagsförvärv takeover
pratsam, språksam, talför talkative
taxichaufför taxi-driver
föreskriver, lär teachings
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
anbudsformulär tender form
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
förskräckt terrified
förskräcka, förfära terrify
pröva, förhöra test
förrgår the day before yesterday
ju förr desto bättre the sooner the better
därför therefore
tankeförändring thought-change
således, så, sålunda, alltså, därför thus
rädd, försagd, ängslig timid
förstklassig tiptop
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
tåla, fördra, tolerera tolerate
tillika, också, även, alltför too
förbränd torrid
fackförening trade union
förrädare traiotor
förrädare, quisling traitor
handlingar, förhandlingar transactions
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
omgestalta, förhärliga transfigure
förvandla, förändra transform
transformator transformer
förvandlar transforming
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överföring transmitting
transportera, forsla, transport transport
trolös, förrädisk treacherous
svek, förräderi treachery
högförräderi, förräderi treason
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
fördrag, traktat, avtal treaty
förskräcklig, fantastisk tremendous
försökte tried
forell trout
tillit, anförtro, förtroende trust
förlita sig på, lita på trust in
förmyndare, förtroendeman trustee
förvaltare trustees
prova, pröva, försöka, rannsaka try
uniformsrock, vapenrock tunic
för två dagar sedan two days ago
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
oförmögen, förhindrad unable
oförändrat unaltered
oförmodad, oförmärkt unawares
anförtro sig åt unbosom
oföränderlig unchangeable
oförändrad unchanged
inunder, nedanför underneath
begripa, förstå understand
förstånd, förstående understanding
förstår understands
ta till för lite understate
förstått understood
förbindelse undertaking
försäkringsgivare underwriter
oförtjänt undeserved
oförtjänt undesserved
fördärv, upplösande undoing
förvilda undomesticate
oförgänglig undying
ojämförbar unequaled
oväntad, oförmodad unexpected
enhetlig, likformig, uniform uniform
uniformerad uniformed
förena, ena unify
förening, förbund, förening, sammanslutning union
förena, anknyta unite
förkastlig unjustifiable
oförändrad unmodified
förlama, försvaga unnerve
oförlåtlig unpardonable
oförutsägbar unpredictable
oförberedd unprepared
oresonlig, oförnuftig unreasonable
ofördärvad unspoiled
förrän until (not)
förebrå, läxa upp upbraid
uppför, uppför backen uphill
uppe, uppför trappan upstairs
föra in, dörrvakt usher
förgäves vainly
förtrupp, lastvagn van
förgå, försvinna vanish
fördel i tennis vantage
fordon vehicle
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
förlåtlig venial
fornlig veritable
förarga vex
förargelse vexation
genomförbarhet viability
ställföreträdande vicarious
offer för victim to
förtala vilify
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
fördärva vitiate
smädelse, smädande, skymford vituperation
ordlista, ordförråd vocabulary
glosförhör vocabularytest
glosförhörsdel vocabularytest-function
vad för fisk wager for fish
krigföring waging war
föreståndare warden
krigföring warfare
förmana, råda, varsko, varna warn
försiktig, varsam wary
tillförlitlig, vattentät watertight
vågformig wavy
ligga i försåt för waylay
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
rik, förmögen, välbärgade wealthy
försedd med simhud webbed
fordonsvåg weightbridge
fördämning, damm weir
lisma, förleda wheedle
varför wherefore
varför why
varför why?
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
förhäxande witching
vissna, förtorka wither
inuti, innanför, inom within
förundra sig, undra över wonder at
förundran wonderment
formulering, lydelse, ordalydelse wording
formbar workable
oroa sig för worry about
förvärra worsen
förment, inbillad would be
skriva, författa write
författare, skrivare writer
vanföreställning wrong idea
formad wrought
förr yore
Guds död!, för tusan zounds
other swedish words that include "skylla" : english :
klandra, klander, tadel, skylla på blame
beskylla impute
other swedish words that include "på" : english :
kidnappare abductor
medhjälpare abettor
ingick i, fördjupad absorbed
medhjälpare, medbrottsling accessary
anpassa acclimatize
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
skärpa, syrlighet acerbity
bitterhet, skärpa acrimony
skärpa, skarpsinne acuity
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
anpassade adapted
begiven på addicted for
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
anpassa till adjust to
lättpåverkad masspublik admass
på drift adrift
krypande smicker adulation
kämpa för, förespråkare advocate
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
å nyo, på nytt afresh
hopa agglomerate
angripare aggressor
på grund aground
medhjälpare aide
krämpa ailment
på glänt ajar
påstådd alleged
kryddpeppar allspice
hänsyfta på allude
aloehampa aloe fibre
på avstånd aloof
alpacka alpaca
hopa amass
belöpa sig till, uppgå till amount to
löpa amok amuck
anemon, sippa anemone
ånyo, på nytt anew
anmärka på animadvert
miljövårdskampanj anti-pollution
förväntan, antecipation anticipation
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
apache apache
apanage apanage
sparris aparagus
apartheidpolitik apartheid
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
människoapa ape
bikupa apiary
attiralj, apparat apparatus
apparition, utseende, framträdande appearance
äppelpaj apple-pie
påstrykare applicator
tillämpa apply
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
ärkebiskopar archbishops
rustning, pansar armour
på land ashore
på sned askew
sparris asparagus
angripare assailant
påstå, bedyra assert
påstående, förfäktande assertion
assistera, bistå, hjälpa assist
medhjälpare, biträde assistant
kamrat, kompanjon associate
sällskapa med, umgås med associate with
kompanjoner associates
på, hos, i, till, vid, vid at
på måfå at random
på samma nivå som at the same level as
på sin höjd at the utmost
på tvären athwart
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
påpasslig, uppmärksam attentive
anses bero på attributable
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
spå augur
hjälpande auxiliary
på sned awry
hjälpare backer
baktrappa backstairs
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
påse bagful
säckpipa bagpipe
påsar bags
påstvätt bagwash
rakt på sak baldly
packe, bal bale
patronbälte bandoleer
limpa bap
döpare baptist
döpa baptize
döparen baptizer
bom, takt, spärr bar
pråmskeppare bargee
vara ute på turné barnstorm
spärreld barrage
tunna, gevärspipa barrel
hårspänne barrette
spärr, skrank barrier
avspärrning barring
uppassare bartender
stödja sig på base oneself on
badkappa bath-robe
badhytt på hjul bathing-machine
ugnspannkaka batter pudding
pågå be going on
pärla, glaspärla, kula bead
pärlhalsband beads
hippa bean-feast
bikupa beehive
i förväg, på förhand beforehand
rapa belch
rapar belches
tro på believe in
bedja, anropa beseech
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
haklapp, supa bib
kaxe, pamp bigwig
kex, kex, skorpa biscuit
bitmappade bitmapped
klandra, klander, tadel, skylla på blame
blinkvisare, skygglappar blinkers
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
spärra block up
läskpapper blotting-paper
lipa blub
påk bludgeon
blåsippa blue anemone
blåstrumpa bluestocking
klåpare blunderer
shilling, guppa bob
kroppar bodies
ångpanna boiler
pannrum boiler-house
pannrum boiler-room
regel på ett lås bolt on a lock
tölpaktig boorish
supa booze
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
spänna, dra till brace
paus breather
andhämtningspaus breathing space
brudpar bridal couple
föra på tal broach
bröt, pank broke
buljong, köttsoppa broth
panna, ögonbryn brow
spänne, spänna, buckla buckle
knoppas, knopp bud
knoppar buds
pajas buffoon
enspännare buggy
blomlök, glödlampa bulb
lök, glödlampa bulp
skumpande bumping
knippa, bukett, klase bunch
nyckelknippa bunch of keys
knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundle
klåpare bungler
knäppa, knapp button
handla, köpa buy
avnämare, köpare buyer
köpare buyers
köpa buying
apropå, i förbigående by the way
uppbåda, ropa call out
läger, slå läger, campa camp
fälttåg, kampanj campaign
campare camper
duglig, kapabel capable
kapaciteter capacities
kapacitet, förmåga capacity
spansk peppar capsicum
papp, kartong cardboard
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
bärande på carrying
pappask, kartong carton
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
flingor, spannmål cereals
frottera, gnida, skrapa chafe
champagne champagne
komma på andra tankar change one's mind
skorstenspipa chimneypot
schimpans chimpanzee
spån, flisa chip
sparsmakad choosy
döpa christen
puppa chrysalis
åberopa, citera cite
påstår claiming
krampa clamping
smälla med, klappa, applådera clap
applådknipare claptrap
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
gripa hårt om, nita clench
prästpåverkade clergy-inspired
klippa cliff
snabbseglare, klippare clipper
mantel, kappa, skyla cloak
clown, tölp, pajas clown
klunga, dunge, klampa clump
greppa, koppling clutch
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
medlöpare co-runners
samarbetspartner co-worker
rock, kappa, kavaj coat
pansarskjorta coat of mail
majskolv, ridhäst, klippare cob
lappa cobble
medarbetare, medlöpare collaborator
bekämpa, strid combat
kommandoknappar command-buttons
kompabilitet compability
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
passare, cirkel compasses
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
inbegripa, innehålla comprise
inrikta sig på concentrate upon
jämlöpande, jämlöpande concurrent
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
anpassa conform
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
på varandra följande consecutive
konservativa partiet Conservative Party
konservera, spara conserve
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
spärrad constrained
spärrar constraints
strida, tävla, påstå, kivas contend
truppavdelning contingent
manick, apparat, grej contraption
hitta på, lyckas contrive
sammanlöpa converge
kopparmynt, koppar copper
parning copulation
spanmål, liktorn, säd, korn corn
påräkna count upon
motpart, motsvarighet counterpart
koppla, par couple
par couples
verspar couplet
löpare, kurir courier
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
krypa ihop cower
klippspets, brant klippa crag
stoppa, packa cram
spjällåda, packkorg crate
kräla, krypa, kravla crawl
pastell, krita, färgkrita crayon
knäppaste craziest
skapa, frambringa, komponera create
skapar creates
skapande creating
skapare creator
skaparna creators
krypa, smyga creep
ropade, ropat cried
svansa, krypa cringe
backstugusittare, torpare crofter
yppa sig crop up
på tvären crosswise
krossa, knapra på crunch
skorpa crust
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
påk, knölpåk cudgel
pansar cuirass
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
pastorsadjunkt curate
nyfiken på curious about
stympa, avkorta curtail
packhus custom-house
köparens customer's
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
klapp, klappa dab
pappa dad
pappa daddy
påsklilja daffodil
släpa i väta daggle
spjäll, dämpare damper
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
avtrappa de-escalate
dämpa deaden
passande decently
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
påbud decree
nedsätta, racka ned på decry
djupaste deepest
rasera, slopa, förstöra demolish
avdelning, varuhus, departement department
ankomma på, bero på depend on
depå depot
spåra ur derail
överlöpare, desertör deserter
skapad designed
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
tänka ut, hitta på devise
gängkloppa die-stock
brist på självtillit, blyghet diffidence
späda ut dilute
utspädd diluted
utspädning dilution
doppa dip
doppad, öskar, skopa dipper
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
slända på spinnrock distaff
spådom divination
gudomlig, spå divine
vara barn på nytt dote
nertrampad down-trodden
förtrampad downtrodden
dra, dragga, släpa drag
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
mudderverk, bottenskrapa dredger
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
droppa, dribbla dribble
dricka, supa, dryck drink
droppe, drypa drip
droppade dripped
droppande dripping
droppar drips
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
droppar droplets
soptipp, dumpa dump
dumpar dumps
dammpåse dustbag
dammtrasa, dammvippa duster
lättar på eases
påsk Easter
eg-anpassning ec-harmonization
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
påbud, förordning edict
påverkad effected
driva på eggon
utropa ejaculate
spänslig, elastisk, resår elastic
inskeppa, gå ombord embark
uppföra, stadga, påbjuda enact
inlägga, inpacka encase
träffa på, möter encounter
ingå, inlåta sig på enter into
inknappade entered
upphöja på tronen enthrone
episkopal episcopal
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
utrustning, apparatur equipment
trappa upp, öka stegvis escalate
rulltrappa escalator
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
europabolag euro-company
europavaluta euro-currency
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
Europa Europe
spännande, retande exciting
utropa exclaim
utropar exclaims
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
förvänta, påräkna, vänta expect
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
syftar på expressing
anknyningsapparat extension telephone
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
lögn, påhitt fabrication
split, parti, partigrupp faction
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
far, pappa, fader father
trötta, strapats fatigue
gulbrun, krypa, lisma fawn
dammvippa feather-duster
parera fend off
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
finger, tumma på, spela på finger
sitta, passa, passande, lämplig fit
passar fits
passade fitted
reparation fixing
fräsa, champagne fizz
ficklampa flashlight
loppa flea
ull, päls, skinna fleece
knäpp, knäppa flick
knäpp, knäppa iväg flip
golvlampa floor-lamp
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
flugsnappare flycatcher
skrivpapper i folioformat foolscap
fotspår, fotavtryck footprint
fotspår, steg footstep
pall footstool
till, prenumerera på, åt, ty, för for
skans på fartyg forecastle
panna forehead
föregripa, förekomma forestall
förebåda, förutsäga, spå foretell
spåkvinna, spåman fortune-teller
klänning, kåpa, kolt frock
glasyr på tårtan frosting
rynka pannan frown
sparsam, tarvlig frugal
stekpanna frying-pan
klåpare fumbler
svampar fungi
päls fur
päls fur-coat
värmeledningspanna, smältugn furnace
sätta munkavle på, munkavle gag
utmaning, pant gage
klampa galumph
spel, villebråd, parti, lek game
paraply gamp
bliga, gapa gape
gapande gaping
förvanska, stympa garble
stympade garbled
park gardens
strypa garrotte
packning gasket
gaslampa, gaslykta gaslamp
kippa efter andan gasp for breath
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
växel på en bil gear on a car
växelspak gearshift
snöpa, kastrera geld
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
ordna parvis geminate
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
bli ond på get angry with
passera get by
röra på sig get moving
klippa sig get one's hair cut
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
tunn pepparkaka ginger nut
pepparkaka gingerbread
låta påskina give out
körtel, packbox gland
gnaga på, gnaga gnaw
hälsa på go and see
klänning, kåpa, dräkt gown
roffa åt sig, gripa tag i grab
ympa, ympkvist graft
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
spannmålsmagasin granary
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
slipa, mala grind
greppade gripped
greppar grips
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
kräla, krypa grovel
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
konduktör på järnväg guard on the railway
gyrokompass gyrocompass
handikappade handicapped
spak handspike
på måfå haphazard
knappt, knappast hardly
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
anpassning harmanization
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
harpa harp
hasta, skynda, påskynda hasten
lita på have confidence in
handlöst, huvudstupa, vild headlong
anhopa heap up
bistå, hjälpa, hjälp help
medhjälpare, hjälpare helper
hjälpande, hjälper helping
hjälpavsnitt helpsection
hampa, hampa, cannabis hemp
utropa, härold herald
falskt patos heroics
kapad hijacked
hänsyfta på hint at
bikupa hive
ropa holler
ropar hollers
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
hoppas, förhasta, förhoppning hope
hoppades hoped
hoppas hoping
hoppande hopping
hoppa hage hopscotch
pepparrot horse-radish
lägga in på sjukhus hospitalize
krypa huddle
skrov på fartyg hull on a ship
spak (vara ) humbled (be )
raska på hurry up
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
istappar icicles
insupa, uppsuga imbibe
spetsa på en påle impale
opartisk impartial
opartiskhet impartiality
pank, fattig impecunious
inbegripa, innebära implicate
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
lättpåverkad impressionable
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
på, i, hos in
inom parantes in brackets
på morgonen in the morning
påbörjande inception
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
brist på sammanhang incoherence
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
spädbarn infant
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
påhittighet ingenuity
ympa, inympa, vaccinera inoculate
ympat inoculated
ingiva, indrypa instil
indrypa, ingiva instill
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
kränkande, förolämpande insulting
påverka varandra interact
hejda, uppsnappa intercept
ingripa, lägga sig i interfere
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
ingripande intervention
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
påflugen intrusive
uppfinning, påhitt, påfund invention
anropa, åkalla invoke
paragrafryttare jack-in-office
packad jammed
Japan Japan
japanska, japansk Japanese
japansk japonic
päron jargonelle
dupliceringsapparat jellygraph
klippare jennet
utpumpad, uttröttad jiggered
vicka, ruska på jiggle
nervositet, panik jitters
varuparti joblot
schimpans jocko
skaka (på) joggle
på skämt jokingly
styrspak, styrspak joystick
juliennesoppa julienne
hoppa, språng, hopp jump
hoppare, jumper jumper
hoppande jumping
kick, spark, sparka kick
avspark kick-off
cykelställ på cykel kickstand on a bike
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
packning, utrustning kit
skärslipare, slipsten knife-grinder
veta, ha reda på, känna know
skopa, slev, ösa ladle
lykta, lampa lamp
trappavsats, landstigning landing
uppslag på rock, slag lape
späck, ister, svinister lard
på sista tiden, nyligen lately
toalettpapper lavatorypaper
gräsklippare lawnmower
värpa lay eggs
parkeringsplats layby
hoppas, prång leap
hoppa bock leap-frog
snegla på leer at
ansvarspåföljd legal penalty
påvlig legat legate
på längden lengthwise
tappa let fall
släppa let go
släppa let loose
hävstång, spak lever
glödlampa light-bulb
sympatisk likable
läspning, läspa lisp
läspande lisping
avhöra, höra på, avlyssna listen to
apatisk, liknöjd, håglös listless
flanera, limpa loaf
gräshoppa locust
tillse, passa, efterse, sköta look after
mista, tappa, förlora lose
släpa (på), handtag, grepe lug
ligga på lur lurk
Member of Parliament M.P.
magnetapparat magneto
lemlästa, stympa maim
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
skapa en förmögenhet make a fortune
raska på make haste
fabrikant, tillverkare, skapare maker
mantel, kappa mantle
pålägg markup
marsipan marzipan
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
parti match - to merry
para, styrman, kompis mate
parning mating
parningsläte mating call
köttfärslimpa meatloaf
köttpaj meatpie
beskäftig, påträngande meddlesome
påträffa, anträffa meet with
laga, reparera mend
reparerade mended
lagning, reparerande mending
mime, pantomin mime
härma, apa efter mimic
trippa, tala fint, finhacka mince
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
missanpassad misfit
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
apekatt, apa monkey
lägga beslag på monopolize
enspårig järnväg monorail
spårvagnsförare, lokförare motorman
filmskapare moviemaker
gripande, flyttning, rörande moving
klippa, loge, slå, höskulla mow
slåttermasin, gräsklippare mower
böneutropare muezzin
tabbe, klåpare, muff muff
linda om, dämpa muffle
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
påsksjuka mumps
snaska på, mumsa munch
dämpa, statist, stum mute
stympa, lemlästa mutilate
pärlemor nacre
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
napalm napalm
nappaskinn nappa
påsklilja, pingslilja narcissus
pärlbåtsnäcka nautilus
nästan, närapå, nära nearly
nervpåfrestande nerve-racking
sparslant nest-egg
krypa in nestle
tidningspapper newsprint
alpacka nickel-silver
knåpa niggle
nattlampa night-light
nypa, frostskada nip
brevpapper note-paper
brevpapper notepaper
nötknäppare nutcrackers
spärra, täppa till, hindra obstruct
påtruga obtrude
påtvingande obtrusion
påflugen, påfallande obtrusive
påtaglig, tydlig, självklar obvious
ockupanterna occupants
på rak arm off-hand
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
ögonflirta, snegla på ogle
överhoppad omitting
vid, ovanpå, på, anmaning on
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
på våra vägnar on our behalf
en trappa upp on the first floor
på vippen on the point of
ovanpå on the top of
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
på tå on tiptoe
glänta på open slightly
påstridig opinionated
skapare originator
synbar, skenbar, påstådd ostensible
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
berg, klippa outcropp
utgången på förlaget outprint
spanare outrider
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
överlappande overlapping
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
överhopad, överväldigad overwhelmed
på grund av owing to
pappa pa
packe, packa pack
kolli, bal, paket package
packad packed
bunt, litet paket, paket packet
frakt, packning packing
packar packs
paddla, paddel paddle
par pair
parning pairing
par pairs
palats, slott palace
palestina palestine
palett, färgkarta palette
solfjäderspalm palmetto
kännbar, påtaglig palpable
darra, klappa palpitate
skål, kastrull, gryta, panna pan
pannkaka pancake
ruta, fält, panel panel
panisk, panik, få panik panic
panter panther
pappa papa
påvedömet papacy
påvlig papal
tidning, papper paper
pappersbaserade paper-based
papp paperboard
papper papers
pappersstorlek papersize
pappersarbete paperwork
papyrus papyri
papyrologiska papyrological
papyrologist papyrologists
papyrologi papyrology
papyrus papyrus
pari par
parad, promenadplats parade
paradis paradise
paragraf, notis paragraph
paragrafer paragraphs
parallell parallel
parametrar parameters
parantes paranthesis
paket parcel
paket parcels
klippa, skala pare
parentes parenthesis
socken, pastorat, kommun, församling parish
parisare Parisian
paritet parity
park, parkera park
pakerad parked
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
parodi parody
parettgolv parquet floor
papegoja parrot
parera parry
palsternacka parsnip
pastor, präst, kyrkoherde parson
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
partiell, partisk partial
particip participle
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
backsippa pasqueflower
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
passiv passive
passivt passively
pass passport
klister, smet, infoga, pasta paste
papp pasteboard
pastell pastel
pastor pastor
köttpastej pasty
klapp, klappa pat
laga, flik, täppa, lappa, lapp patch
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
patriarkerna patriarchs
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
klappade patted
pastej, bulle patty
uppehåll, paus, rast pause
paviljong pavilion
pant, pantsätta pawn
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
pantat pawned
köpare payer
påfågel peacock
toppar peaks
päron pear
pärla pearl
pedal, trampa pedal
pipa, kika, titta peep
pipa ett ljud peep a sound
vipa peewit
oavgjord, i avvaktan på pending
instängd, inspärrad pent
peppar pepper
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
tårt, pastej, paj pie
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
bönpall, damsadel pillion
skampåle pillory
knipa, nypa pinch
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
täppa, jordbit plat
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
rusa, doppa plunge
koppa, märke pock
koppärrig pock-marked
rakt på sak point-blank
peka på point at
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
påle pole
sadelknapp, puckla på pommel
funderat på pondered
rynka på näsan åt pooh-pooh
champagne, pappa, smäll pop
påve pope
påvar popes
poppar pops
pudervippa powder-puff
brådstörtad, påskynda precipitate
förespå, förutsäga predict
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
låsas, påskina, föregiva pretend
proklamera, utropa proclaim
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
skapande producing
sufflera, påpasslig, snar prompt
framstupa, benägen prone
propagera, fortplanta propagate
profetia, spådom prophecy
förespå prophesty
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
massa, pappersmassa, mos pulp
puckla på, sadelknapp pummel
pump, pumpa pump
pumpade pumped
pumpa pumpkin
pumpar pumps
valpa, valp pup
puppa pupa
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
köpare purchaser
gåpåare pusher
ta på sig put on
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
ge liv åt, egga, påskynda quicken
åberopade quoted
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
taksparre rafter
paltor, lumpor rags
regnrock, regnkappa raincoat
spärrhake ratchet
skapa på nytt re-create
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
på nytt bekräfta reaffirm
ett ris papper ream
visa sig på nytt, återuppstå reappear
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
påminna sig, minnas recollect
börja på nytt recommence
reparera upp recondition
spana, rekognoscera reconnoitre
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
återskapa recreate
återskapande recreating
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
på bar gärning red-handed
paragrafryttare red-tapist
upprepa-funktion redo-function
knappa in, reducera, inskränka reduce
referera till, åberopa refer to
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
pånyttfödelse regeneration
ånyo upprepa reiterate
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
avslappnad, avspänd relaxed
släppande releasing
pålitlighet reliability
tillförlitlig, pålitliga reliable
lita på rely on
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
påminna, erinra remind
påminna om remind of
påminnelse reminder
påminner reminds
påminnande om reminiscent
återpackar repackaging
laga, reparera repair
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
fyll på replenishing
förkasta, förtappad reprobate
upparbeta reprocess
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
återköpa repurchase
likna, brås på resemble
spåra retrace
använda på nytt reuse
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
pastor Nilsson Reverend Nilsson - the
besöka på nytt revisit
rispapper ricepaper
rik på rich in
gevärspipa rifle-barrel
påringning, klang, klinga, ring ring
stenparti rock-garden
klippa rock (of stone)
stenparti rockery
tegelpanna roofing-tile
vild flykt, slå på flykten rout
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
utsätta sig för, löpa risk run the risk
löpare, rännil, reva runner
skorpa rusk
bo på landet rusticate
slentrian, hjulspår rut
portionspåse sachet
avskeda, säck, påse, plundra sack
sadelpåse saddlebag
sampan sampan
sandpapper sandpaper
flanera, spatsera saunter
frälsa, rädda, spara, bärga save
sparare saver
spara saving
besparingars, parmedel savings
sparkonto savings account
sparbank savings bank
sågspån sawdust
skorpa på sår scab on a wound
snåla på, knapp scant
knappt, knappast scarcely
knappast scarecely
panikspridare scaremonger
dräpande scathing
gatsopare scavenger
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
gräla på scold
ösa, skyffla, skopa scoop
skoter, sparkcykel scooter
scout, spana, speja scout
papperslapp scrap of paper
skrapning, skrapa scrape
skrapar scrapes
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
efterspana, leta efter search for
parti, sektion section
värdepapper securities
passande, anständig seemly
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
gripande, attack, anfall seizure
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
separerat separated
separat separately
separerande separating
servil, krypande servile
antända, tända eld på set fire to
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
välväxt, välskapad shapely
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
hyvelspån shavings
klippa får shear
lägga på hyllan shelve
klappersten, takspån shingle
fartyg, skepp, inskeppa ship
avskeppa ship off
ropa, rop, skräna, ryta shout
xantippa, argbigga shrew
krympa, skrumpna shrink
rycka på axlarna shrug
inspärra shut up
på sned sideways
påskrift, signatur, underskrift signature
tyder på signifies
ljuddämpare silencer
på samma sätt, liknande similarly
klunk, läppja på, suga, läppja sip
backhoppare ski jumper
hoppa skip
kapten, skeppare skipper
slampa slattern
dräpa, döda slay
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
spårhund sleuthhound
papperslapp slink of paper
påfart, avfart sliproad
klåpare slob
kämpa sig genom slog through
puckla på varandra slug it out
slampa slut
knäppa, nafsa, snäsa av snap
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
snappa bort snatch away
uppsnappa snatch up
spårhund sniffer dog
klippa av, remsa snip
tvål, såpa soap
strumpa, kort strumpa, socka sock
såpa soft soap
på något sätt somehow
mähä, doppad brödbit, tröst sop
ljudspår soundtrack
soppa soup
spade spade
spader spades
Spanien Spain
paljett, glitter spangle
spanjor spaniard
spanska spanish
spara, bespara, avvara, skona spare
pärlar sparkles
pärlande sparkling
sparv sparrow
sparvar sparrows
spasmiska spasmic
krampaktig spasmodic
spasmer spasms
på tal om speaking of
stickprov på spot-check
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
patrull, grupp squad
pipa, gnissla squeak
patron, godsägare, väpnare squire
trappan stair
trappa, trappuppgång staircase
trappor, trappa stairs
dödläge, patt stalemate
parkett på teater stalls at thr theatre
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
panikartad flykt stampede
krampa, märla, stapelvara staple
gapa, glo, stirra stare
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
uppgift, påstående, uppgift statement
pappershandlare stationeer
skrivpapper stationery
pålitlig, ståndaktig staunch
ångpanna steam-boiler
stupade steeped
för på fartyg stem on a ship
steward, uppassare steward
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
spännande stirring
palissad stockade
strumpa stocking
pannrum stokehold
pall stool
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
täppa, täta stop up
stoppad stopped
stoppar stops
sparad stored
sparar stores
sparande storing
stuva, packa stow
fripassagerare stowaway
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
spänd strained
spännare straining
strypa strangle
spänna fast, slejf, rem strap
spårvagn streetcar
accent, tryck, betona, påfrestning stress
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
apart, påfallande, slående striking
kamp, kämpa, strida, streta struggle
bekämpa struggle with
dvala, apati stupor
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
abonnera på, prenumerera på subscribe to
påföljande subsequent
hjälp, hjälpa, undsätta succour
parasit, sugapparat sucker
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
kostym, passa, klänning suit
passande, läglig, lämplig suitable
lämpat suited
part, part i mål, friare suitor
parasoll sunshade
till påseende, påskrift superscription
slö, liggande på rygg supine
dämpa supress
påtryck surcharge
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
insvepa swathe
sopa, sotare, drag, svepa sweep
sopare sweeper
sopade, svepte, svept, sopat swept
stjälpa i sig swig
slå ned på, angrepp swoop
krypande sycophantic
tilltalande, sympatisk sympathetic
sympatisera sympathize
sympatisör sympathizer
framställa på syntetisk väg synthesize
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
ta på släp take in tow
buss på tally-ho
packa till tamp
påtaglighet tangibility
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
spänd taut
tepåse tea bag
grupparbete teamwork
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
spå tell a person his fortune
öm, kärleksfull, mör, späd tender
reva på en växt tendrill on a flower
spänd, tempus tense
spänning, anspänning tension
därpå thereupon
sparsamhet thrift
spännande, rafflande thrilling
klappa till thwack
spänna tighten
luta, vippa tilt
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
pimpla, supa, dricka tipple
led på tired of
silkespapper tissue-paper
padda toad
palmvin, toddy toddy
fyll på top-up
störta, stjälpa topple
toppar, överst tops
ficklampa, fackla, bloss torch
sköldpadda tortoise
parvel tot
spåra, spår, märke, aning, spana trace
uppspårad traced
uppspårande tracing
spår track
spårande tracking
spak (vara ) tractable (be)
passadvind trade-wind
spår trail
spårvagn tram
spårvagn tramcar
trampa, trampa ner trample
spårväg tramway
pälsjägare trapper
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
skattkammare, finansdepartementet treasury
spaljé, gallerverk, verk trellis
sippra, drypa trickle
avtryckare på vapen trigger
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
trampade, steg trod
stigit, trampat trodden
planteringsspade, murslev trowel
förlita sig på, lita på trust in
pålitlig trustworthy
stoppa in, sötsaker, veck tuck
tulpan tulip
avlöpa, köra ut turn out
stjälpa, kantra turn over
havssköldpadda, sköldpadda turtle
klang, knäppa, dallra twang
nypa tweak
pamp, magnat tycoon
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
skriva på maskin typewrite
kvartslampa ultra-violetray lamp
paraply umbrella
flärdfri, opåverkad unaffected
uppackare unarchivers
missklädsam, opassande unbecoming
opartisk, neutral unbiassed
knäppa upp unbutton
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
ospärrad unconstrained
begripa, förstå understand
dämpat undertone
ickepåfallande unobtrusive
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
opålitlig unreliable
ful, opassande unseemly
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
stoppa, klä möbler upholster
på, ovanpå, uppå upon
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
uppe, uppför trappan upstairs
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
användar-skapade user-created
platsanviserska på teater usherette
tillskansa sig, inkräkta på usurp
spår vestige
spänslig vigorous
besök, visit, hälsa på visit
ropa vociferate
spänning voltage
resa (på sjön) voyage
panelning wainscot
vänta, passa upp wait
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
panelhöna wallflower
uppmärksam på warned
partisk, vind, skev warped
papperskorg wastebasket
papperskorg wastepaper basket
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
våg på havet wave out on the sea
hjulspår wheel-track
när det passar when convenient
varpå whereson
varpå whereupon
vispa, piska whip
vispad, piskad whipped
vispande, piskning whipping
visp, vispa, dammvippa, viftning whisk
grosshandel, partihandel wholesale
partihandel wholesale trade
dalripa willow grouse
windowskompatibelt windows-compatible
sparrisärtor winged-peas
vitsippa wood-anemone
världsomspännande worldwide
veckla, flöda, svepa wrap
insvepa, linda, vira in wrap up
omslagspapper wrappingpaper
pärs wringer
drypande våt wringing
skepparhistoria, garn yarn
gapa, gäspa, gäspning yawn
gäspande yawning
buss på yoicks
knäppa zap
packad zipped
packar zips
skorpa zwieback
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.