The Swedish term "bock av trä, stöd" matches the English term "trestle"

other swedish words that include "av" : english :
en lång rad av a long string of
avtagande abatement
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
avvikelse aberrancy
avsky, fasa abhorance
själsgåvor abilities
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
avvänjning ablactation
avljud ablaut
avsäga sig abnegate
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
avbrutits aborted
flöda över av abound
skava(nöta)av, abradera abrade
avnötning abrading
avskavning, slitning abrasion
sträv abrasive
avreagera abreact
avreagering abreaction
avskaffa abrogate
avstå abstain
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
narkotikaslav addict
fettvävnad adipose
avdöma adjudicate
lättpåverkad masspublik admass
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
tillrättavisa, varning admonish
dyrka, tillbedja, avguda adore
adritatiska havet adriatic
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
råd, avi advice
avi advice-note
avråda advice against something
befrämjande av advocacy
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
efterkrav after-claim
i en ålder av, ålderstigen aged
överenskommelse, ackord, avtal agreement
stiga av alight
avstigning alighting
mångsidig begåvning all-rounder
på avstånd aloof
likaså, tillika, med, också, även also
altartavla altar-piece
upphäva annul
avvikelse, anomali anomaly
mödravårdscentral antenatal
avbländbar anti-dazzle
avföringsmedel aperient
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
avfall apostasy
avfälling apostate
bestämma värdet av appraise
avsättning appropriation
akvavit aqua vitae
hävdande argued
såvitt, ända till as far as
liksom, ävensom as well as
undan, avsides, åsido, avsides aside
eftersträva, längta aspire
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
av olika slag assorted
avskyvärd astrocious
autoklav autoclave
lavin avalanche
avantgarde avant-garde
gata, allé, aveny avenue
avoghet averseness
ovilja, aversion aversion
avvända avert
avokado avocado
avvakta await
avfälling backslider
grävling badger
säckväv bagging
deposition av egendom bailment
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
havrekaka bannock
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
avspärrning barring
hålla av, tycka om be fond of
förlisa, haverera be wrecked
innehavare bearer
avbasning, stryk beating
bäver beaver
avla beget
älskling, älskad, avhållen beloved
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
näver birch-bark
svart tavla blackboard
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
tryckbokstav blockletter
full av blommor bloomy
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
tyll, maskinvävd spets bobbinet
slaveri, träldom bondage
låna av borrow from
skrävlare braggart
avgrena branch off
av mässing brazen
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
haveri breakdown
avel breeding
svavel brimstone
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
vara full av, borst bristle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
uppbyggd av buildup
säv bulrush
flaggväv, flaggor bunting
begravning burial
begravd buried
begraver buries
gräva, håla burrow
jordfästa, begrava bury
strävpelare, stöd buttress
avnämare, köpare buyer
av, vid, bredvid, till, genom by
avväg bypath
ordstäv byword
avblåsa call off
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
avbruten cancelled
avbryter cancels
as, lik, kadaver carcase
avleda carry off
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
avstå cede
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
avloppsbrunn, kloakbrunn cesspool
jävig challengeable
vaktavlösning changing of the guard
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
befraktningsavtal charterparty
avprickningslista check list
avfall chips
kväva, kvävas, stokna choke
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
avräkning, röjning clearing
knyta näven clench one`s fist
prästpåverkade clergy-inspired
gå i närkamp, avgöra clinch
urtavla clock-face
grov, grov, sträv, plump coarse
rock, kappa, kavaj coat
spindelväv cobweb
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
skolavslutning commencement
inledande av commencing
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
användandet av datorer computing
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
koncessionsinnehavare concessionaire
avsluta conclude
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
besläktad, av samma slag congenerous
havsål conger
bindväv connective tissue
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
avsändare consigner
avsändare consignor
avslutning, fulländning consummation
begrunda, ha för avsikt contemplate
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kallt, sval, avkyla cool
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
författare av reklamtext copywriter
förbund, avtal covenant
krasch, flyghaveri, brak crash
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
kritisk, avgörande crucial
boll av idisslad föda cud
dyrkan av cultic
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
avbräck, ramponera, åverkan damage
däven dankish
pilkastningstavla dartboard
dävert davit
avstämplingsdag day of issue
avtrappa de-escalate
av-installation de-installation
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
avkoda debug
avkodare debugger
avslöja debunk
stiga av en buss debus
avkalkning decalcification
tiostavig decasyllabic
avlida decease
avliden deceased
avkristna dechristianize
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkok decoction
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
uppackningen av decompressing
avfärga decoulour
avtagande, minska decrease
avkriminalisera decriminalize
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
gåvobrev deed of gift
avlänka, böja deflect
avlöva defoliate
avskogning deforestation
avfrosta, tina upp defrost
avliden defunct
avfuktning dehumidification
avgudad deifed
avguda deify
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
avlusa delouse
avlusa delousing
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
avmobilisera, demobilisera demobilize
avslag denia
förnekande, avslag denial
avkläda, beröva denude
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avgångshall departure hall
avvikelser departures
avgång departyre
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
avbildad depicted
avbildningar depicts
avfolka depopulate
avfolkningsbygd depopulated region
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
söka avvärja deprecate
avskrivning depreciation
beröva, avhända deprive
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avsalta desalinate
avkomling, ättling descendant
upphöra, avstå desist
avsända despatch
lösgöra, avskilja detach
avskiljande, avskildhet detachment
avkänning detection
avskräcka deter
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
avskräckande deterrent
avskyvärd detestable
avsätta dethrone
omväg, avstickare detour
avgifta detoxify
utveckling av developing
avvika deviate
avvikelser deviation
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
avmaska deworm
diabolisk, djävulsk diabolical
ringa, urtavla dial
avslockna die away
avviker differs
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
avvikelse, avvika digress
avmasta dimast
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
avvisa disallow
avrusta disarm
avrustning disarmament
avlagd discarded
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
avdankad discharged
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
avslöja disclose
avslöjad disclosure
urbleka, avfärga discolour
koppla av, stänga av disconnect
avbryta discontinue
avskräcka discourage
avvikelse, oförenlighet discrepancy
diskutera, avhandla, diskutera discuss
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
avskedade dismissed
sitta av dismount
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
flytta, avsätta, rubba displace
avpollettera dispose of
avvika, ha olika mening dissent
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
håll, distans, sträcka, avstånd distance
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
avsmak distaste
bortlagd, avlagd disused
avvika diverge
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
ta av sig hatt doff
gjort, förehavande doing
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
gåva donation
gåvor donations
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
hemgift, gåva dowry
dränera, avlopp, avdika drain
avrinna drain off
avleda vatten drain water
avlopp drainage
avloppsledning drainpipe
utställda, oavgjord drawn
avklädningshytt dressing cubide
avdrift, vandra drift
dregla, dregel, dravel drivel
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
byxor av segelduk ducks
avgifter dues
kravbrev dunning letter
avkastningsförmåga earning capacity
jordbävning earth-quake
jordbävning earthquake
avta, ebb, ebb ebb
utgåva, upplaga edition
påverkad effected
avrätta i elektriska stolen electrocute
avlägsna eliminate
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
ge ifrån sig, avge, utsända emit
efterliknande, tävlan emulation
avkodande encoding
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
gåvofond endowment
avslutar ends
lavemang enema
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
avancerat enhanced
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
förslava enslave
inträdesavgift entrance fee
avundsjuk envious
avundas, avund envy
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
epitaf, gravskrift epitaph
ridande, ryttartävling equestrian
europavaluta euro-currency
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
slät, plan, än, jämn, även even
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
nödläge, krav exigency
krävande, tvingande exigent
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
överdåd, utsvävning extravagance
vävnad, tyg, väv fabric
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
avsked, farväl farewell
avskedsbesök farewell visit
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
avgifter fees
apportera, avhämta, hämta fetch
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
djävulska fiendish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
avlossa fire off
näve, knytnäve fist
ryck i tävling fit in a race
fladdra, sväva flit
sväva, flyta, flöte, vaja float
avdelningschef floor-walker
vattenränna, flodravin flume
avspisa fob off
avståndsinställning, fokuserande focusing
ljud av steg footfall
fotspår, fotavtryck footprint
avstå från, uppge forgo
räv fox
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
jordfästning, begravning funeral
räv-, skinn fur of a fox
gavel gable
gaveltak gable roof
sätta munkavle på, munkavle gag
skavsår, galla, skava gall
galärslav galley-slave
massor av, i överflöd galore
havssula gannet
strunt, skräp, avskräde garbage
avfallskvarn garbage disposer
arbetsgivaravgift general payroll tax
ge sig av, komma bort get away
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jävel git
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
avgiven given
fågelmage, kräva gizzard
sväva, rutscha, glida glide
avgnaga gnaw off
gudagåva godsend
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sommarträd, fin väv gossamer
gåva, dricka gratuity
viktig, grav, allvarlig grave
beta, snudda vid, avbeta graze
smalna, avmagra, magra grow thin
avmattas grow weak
larv, mask, gräva grub
mycket krävande, stryk gruelling
barsk, sträv gruff
ravin, ränna gully
barsk, hård, sträv harsh
lyfta, vräka, hivahäva heave
hjälpavsnitt helpsection
härav hence
avbetalningsplan hire-purchase plan
affischtavla, plank hoarding
innehavare, ägare holder
hemvävd, vadmal, enkel homespun
håv hoop-net
avenbok hornbeam
fasaväckande horrific
hästavel horse-breeding
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
lägenhetsinnehavare householder
kretsa, sväva hover
svävfarkost hovercraft
svävande hovering
svävar hovers
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
avgud, idol idol
avgudisk idolatrous
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
avguda idolize
äventyra imperil
intryck, avtryck, prägel impression
lättpåverkad impressionable
förgäves in vain
inavel inbreeding
oavlåten incessant
oavhängig, självständig, oberoende independent
anstrucken av infected with
djävulsk infernal
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
ärva av inherit from
begynnelsebokstav, inledande initial
oförrätt, åverkan injury
avig inside out
avbetalning (med belopp) instalment
avsedd intended
avsikt, uppsåt intent
avsikt intention
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikter intentions
begrava, jordfästa inter
påverka varandra interact
begravning, jordande interment
utläggning, tolkning av interpretation
störa, avbrott interrupt
avbrott interrupts
avbrott interuption
genomvävd interwoven
upphävande invalidation
oavsett irrespective
avskild, isolerad isolated
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
javanesisk javan
javanesisk javanese
avundsjuk, svartsjuk jealous
avundsjuka jealousy
äventyra jeopardize
fylld av glädje joyous
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
likaväl just as well
klav, grundton keynote
avspark kick-off
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
trikåvaror knitwear
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
trappavsats, landstigning landing
lava lava
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
avgångsbetyg leaving certificate
avsats, hylla ledge
avdrift leeway
påvlig legat legate
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
avlatsbrev letter of indulgence
bokstäver lettering
bokstäver letters
avjämna level make
avvägning levelling
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
frigav liberated
licensinnehavare licensee
utsvävande, tygellös licentious
lav lichen
åvila lie upon
avhöra, höra på, avlyssna listen to
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
skräp, bår, kull av djuryngla litter
massor av, laddar loads
avskyvärd loathsome
skymta fram, vävstol loom
herravälde lordship
skrävlare loudmouth
kavajkostym lounge suit
lågsvavlig low-sulfur
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
stor bokstav majuscule
avlägga bekännelse make a confession
åthävor, fason, umgängessätt manners
avmarsch marching off
salutorg, marknad, avsättningsområde market
sakkunskap, herravälde mastery
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
avmätt, mätt measured
medelhavs Mediterranean
mätavgift metage
prägla, myntverk, myntaväxter mint
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
vallgrav moat
enstavig monosyllabic
torka av, svabb mop
biltävling motor-race
ge sig av move off
tryckande, kvav muggy
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
mos, dravel mush
smal, trång, snäv narrow
avsmalna narrow off
nav nave
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
kravatt neck-tie
vävnadsdöd, nekros necrosis
avbetalning never-never
avbitartång nipper
avbitartång nippers
kväve nitrogen
inte oäven not amiss
anslagstavla notice-board
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
avdomnad, stel numb
av ek oaken
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
avsikt, saklig objective
avlång oblong
begravningshögtidligheter obsequies
innehavare occupant
innehavare occupier
oktav, oktavformat octavo
av of
dåvarande of the time
avfall, avskräde offal
avkomma, avföda, avkomling offspring
oljeråvaror oil-seeds
jourhavande on duty for the day
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
orgie, utsvävning orgy
rättstavning, rättskrivning ortography
annan, av ett annat slag otherguess
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
avkrok out-of-the-way corner
utlopp, utflöde, avflöde outflow
utlopp, avlopp outlet
utmark, avlägsen outlying land
avlång oval
förkasta, upphäva overrule
på grund av owing to
ägarinna, innehavare, ägare owner
avgrundskval pains of hell
påvedömet papacy
påvlig papal
avstyckning parcelling out
något avklippt parings
delning, avsked, bena parting
avskedshälsning parting greeting
avbalka partition off
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
avliva, förgå pass away
patentinnehavare patentee
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
paviljong pavilion
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
avbetala pay off
avlöningsdag payday
avlöningslista payroll
stamtavla, släkregister pedigree
oavgjord, i avvaktan på pending
till äventyrs perchance
fotogravyr photogravure
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
minnestavla, platta plaque
avdramatisera play down
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
påve pope
påvar popes
avpoträttera portray
innehavande possessing
avsänd posted
avsända posting
fjäderfä-avel poultry-breeding
avtala prearrange
föregånget av preceded
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
avstyra, förhindra, förbygga prevent
avhålla från prevent from
avträde, hemlighus, hemlig privy
pristävlan prize competition
tillverkning av processing
utsvävande profligate
avkomma progeny
avancemang, befordran promotion
avkunna, uttala pronounce
fortplantning, avling propagation
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
såvida, försedd provided
för, stäv prow
köp av purchasing
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avsiktligt purposely
avspisa, uppskjuta put off
vaktel, bäva, förlora modet quail
kajavgift quayage
avvägningsförmåga question of priorities
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
avståndsbestämning range-finding
strävt ljud, fil rasp
hålväg, klyfta, ravin ravine
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
avläsa read off
avläsning readout
snäsa av rebuff
tillrättavisande rebuke
feg, trolös, avfälling recreant
avseende, referens reference
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
avslå refusing
vederlägga, tillbakavisa refute
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
oavsett regardless
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
koppla av, slakna relax
avkoppling relaxation
avslappnad, avspänd relaxed
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
smak, njuta av relish
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
avlägsen remote
avlägset remotely
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
avlöning remuneration
avger renders
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
hyra, arrendeavgift rent
avgäla rent in kind
upphäva repeal
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
krav requirement
krav requirements
upphävd rescinded
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
åvila rest with
inskränka, avhålla, återhålla restrain
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
väckelse, återupplivning av revival
ledare av myteri ringleader
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
tävla med, medtävlare rival
skär av sten rock of stone
stång, stav, spö rod
brödkavle rolling-pin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
kunglighet, avgift royalty
regerade av ruled
rusa, forsa, säv rush
avskeda, säck, påse, plundra sack
säckväv sackcloth
säckväv sacking
kassavalv safe-deposit
segla, avsegla, segel sail
haverrot salsify
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
saftig, savfull sappy
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
savann, grässlätt savannah
ordstäv, såga, såg saw
avsågad sawn-off
massor av pengar scads
byggnadsställning, schavott scaffold
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
avsökare, antenn radar scanner
avsökning scanning
avskrap scrapings
avskärma screen off
skumma, avskum, skum scum
sjö, hav, sjögång sea
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
sektor, avsnitt sector
avskilja segregate
jordbävnings seismic
avyttra, sälja sell
avskedstagande send-off
avvisa send away
avsändare sender
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
grav sepulchre
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
skilja, hugga av sever
avgångsvederlag severance pay
avloppsvatten sewage
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
avtona shade off
skaka, skakning, skälva, bäva shake
avskeppa ship off
avlastare, varuavsändare shipper
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
huttra av shiver with
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
avmönstra sign off
skiffer, griffeltavla slate
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
överge, avbryta slough off
obegåvad, trögtänkt slow-witted
ha en anstrykning av smack of
kväva smother
knäppa, nafsa, snäsa av snap
klippa av, remsa snip
snäsa av snub
sväva högt soar
avhärda, mjukna soften
spara, bespara, avvara, skona spare
skolavslutning speech-day
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
fjäder av stål spring of steel
spjärna, avvisa, med förakt spurn
gråverk squirrel fur
stav, personal, stab staff
avelshingst, hingst stallion
avteckna sig mot stand out against
stav stave
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
fastna, pinne, käpp, stav stick
kväva stifle
högtravande stilted
avklädning stripping
sträva, streta, strida strive
strävan striving
kassavalv strong-room
strävade, stred strove
kvav, inskränkt stuffy
snubbla, snava, stappla stumble
underavdelning subdivision
avrop suborder
stycke, underavdelning subsections
avtagande subsidies
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
lida av suffer from
kvävas, kväva suffocate
kvävning suffocation
svavel sulphur
kvav sultry
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
avstängning suspension
vika av, avvikelse, vridning swerve
instrumenttavla switchboard
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
bord, tabell, tavla table
lertavlor tablets
startplats, avstamp take-off
avgjuta take a cast of
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
pricka av, överensstämma tally
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
vävd tapet tapestry
smaka, smak, avsmaka taste
krävande, svår taxing
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
vävnad, tyg, textil textile
tes, avhandling thesis
avreda thicken
avgänga thread off
bäva, rysa thrill
ventil, kväva throttle
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
avstjälpning tipping
fint tyg, vävnad tissue
knoga, knog, sträva toil
tecken, gåva token
grav, grift, gravvalv tomb
tillika, också, även, alltför too
översättning, avskrift transcript
sippra ut, avdunsta transpire
travers, genomkorsa traverse
avhandling treatise
fördrag, traktat, avtal treaty
skälva, bäva, darra tremble
skyttegrav, dike, löpgrav trench
avtryckare på vapen trigger
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
lunka, trava, trav trot
avkorta truncate
avkortande truncating
avkortning truncation
avtalat möte tryst
avlöpa, köra ut turn out
vika av åt turn to the ..
vändning, avtagsväg turning
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
havssköldpadda, sköldpadda turtle
avkodare udecoder
biavsikt ulterior purpose
ultraviolett ultraviolet
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
tina upp, slappna av, räta unbend
otämjd, oavbruten unbroken
uppackning, avkomprimering uncompressing
blotta, avtäcka uncover
undergräva, underminera undermine
avdelningschef undersecretary
utläsa av understand from
begravningsentreprenör undertaker
ta av kläderna, klä av sig undress
gräva upp unearth
avslöja, utveckla unfold
avsela unharness
haka av dörr unhinge
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
oavbruten uninterrupted
ovänlig, avogt unkind
om inte, såvida inte, med mindre unless
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
oavlåtlig unremitting
avrigga unrig
avsadla unsaddle
oavgjord unsettled
avtäcka, avslöja unveil
oavsiktligt unwittingly
av och an up and down
nyttjanderättshavare usufructuary
svävande, vag, otydlig vague
förgäves vainly
avskedstal valedictory speech
avart, mängd variety
strida, tävla vie
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vinskörd, årgång av vin vintage
visavi, gentemot vis-à-vis
rävhona vixen
offergåva votive
avstå från, ge upp waive
avta wane
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
våg på havet wave out on the sea
sväva, vackla waver
gjord av vax waxen
matta, avmatta, försvaga weaken
avvänja wean
avvant weanling
avklinga wear off
avvänja ett barn wearn a child
hindrad av vädrets makter weatherbound
sammanfläta, väva weave
vävare weaver
vävning weaving
väveri weaving-mill
nät, väv web
sadelgjordsväv webbing
inslag i väv weft
varav, varifrån whence
skära av whittle
avsiktlig wilful
avveckla wind up
avlyssning wire-tapping
avlägsnande withdrawal
avsiktligt wittingly
nött, avtärd worn
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
vävt, flätat woven
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "trä" : english :
sträv abrasive
disträ, tankspridd absent-minded
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
biträda, tillträda accede
tillskott, tillträde accession
adaptrar adapters
ytterligare, extra additional
administration admin
administratör administrator
administratörer administrators
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
inträde, tillträde admittance
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
trafikflygplan airliner
förbättra ameliorate
mödravårdscentral antenatal
antracit anthracite
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
uppträdande apperance
ställa till trassel apple-cart
träffande apposite
läraktig, träffande apt
arbitrage arbitrage
eftersträva, längta aspire
medhjälpare, biträde assistant
astral astral
i sträck, i ett kör at a stretch
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
aura, utstrålning aura
sträng, allvarlig austere
Australien Australia
australiska Australian
anträffbar, tillgänglig available
reträtt backdown
baktrappa backstairs
balsaträd balsa
trappräcke balusters
balustrad balustrade
musikestrad bandstand
trappräcke banisters
bank, strand bank
apbrödsträd baobab
taggtråd barbed wire
slagträ, flädermus bat
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
begynna, anträda, börja, starta begin
uppträder behaves
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
gnabbas, träta bicker
koltrast blackbird
koltrastar blackbirds
skrälla, smattra blare
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
spole, spole, trådrulle bobbin
trädnål bodkin
kärr, mosse, träsk bog
slaveri, träldom bondage
tråka ut, tråkmåns, borra bore
uttråkad bored
tråkar ut bores
tråkig boring
trädgren bough
oväsen, träta brawl
stråtrövare brigand
bred, utsträckt broad
halstra broil
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
australisk stråtrövare bushranger
strävpelare, stöd buttress
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
segla omkull, kantra capsize
träskulptur carving
fasadklättrare catburgler
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
cederträ cedar
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
centralisera centralize
kol (trä-), träkol charcoal
utstrålning charisma
kontrakt, hyra, befrakta charter
sträng, ren, kysk chaste
tukta, luttra chasten
tuktan, straff chastisement
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
muntra upp cheer up
kvitter, kvittra chirp
kvittrar chirps
kvittra chirrup
ackord, sträng chord
apelsinträd, citronträd citrus
klättra clamber
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
klump, hindra, träsko clog
trasa clout
vagn, tränare coach
grov, grov, sträv, plump coarse
sammanträffande, slump coincidence
stråkharts colophony
kajuttrappa companion-ladder
kajuttrappa companion-way
koncentration concentration
beträffande, angående, rörande concerning
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
gytter, hopgyttrad conglomerate
barrträd conifer
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
trätgirig contentious
kontrakt contract
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
motsats, kontrastera, kontrast contrast
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
transportband conveyor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
kuttra coo
tråd, bomull cotton
kontrapunkt counterpoint
kontrasignera, lösen countersign
eftertrakta, åtrå covet
tranbär cranberry
trana, lyftkran crane
tranor cranes
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
klipp och klistra cut'n'paste
plattform, estrad dais
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
döttrar daughters
avtrappa de-escalate
decentralisera decentralize
utradera, ta bort, utplåna delete
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
uppförande, uppträdande deportment
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
direkt, strax, rakt directly
maträtt, fat, disk, rätt dish
apoteksbiträde dispenser
håll, distans, sträcka, avstånd distance
dra bort, distrahera distract
härad, stadsdel, bygd, trakt district
göra, duga, uträtta do
träskalle dolt
nertrampad down-trodden
förtrampad downtrodden
enformig, tråkig drab
trassera draw bills
trassat drawee
arbetsträl drudge
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
dammtrasa, dammvippa duster
östra, öster, ost East
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
förlängning, utsträckning elonngation
förbittra embitter
inveckla i strid, trassla till embroil
rätta, förbättra emend
strålning emission
träffa på, möter encounter
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
ge rösträtt enfranchise
alstra engender
förbättra, stegra enhance
förbättrar enhances
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
inträda enter
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
inträde entry
betrakta, möta envisage
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
rulltrappa escalator
förbittra, förvärra exacerbate
uppgragt, förbittrad exasperated
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
utöva, anstränga exert
uppmuntra exhilarate
yttra sig express an opinion
utbreda, utsträcka, sträcka extend
utsträcka extending
utsträckning extension
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
vidd, utsträckt extent
trädesåker fallow
trötta, strapats fatigue
träsk, kärr, sankmark fen
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
fikonträd, fikon fig
fikonträd fig-tree
glödtråd filament
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
prålig, teatralisk flamboyant
ljunga, blixt, blixtra flash
strålkastare floodlights
skurtrasa floorcloth
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
flocksilke, tandtråd floss
vrakgods, strandfynd flotsam
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
matransonering food rationing
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
fostra foster
rösträtt franchise
tratt, skorsten funnel
snattra, kackla, pladdra gaggle
galon, träns galloon
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
strålar gelt
alstrande generating
prata, snattra gibber
flina, fnissa, fnittra giggle
fnittrande giggling
cittra gittern
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
glimma, stråle, glimt, skimmra gleam
trång dal, dalgång, däld glen
glittra, glimt, glitter glint
glittra, blänka, tindra glisten
sommarträd, fin väv gossamer
halster, halstra grill
halstrar grills
barsk, sträv gruff
hår, hårstrå hair
åtrå hanker
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
barsk, hård, sträv harsh
kärvhet, strängaste harshest
trassligheter hassles
transport haulage
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
slå, träffa, träff, drabba hit
träffar hits
träffande hitting
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
ouppfostrad, obelevad ill-bred
illustration, exempel, förklaring illustration
illustratör illustrator
illustrated illustrerad
klättrare imber
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnerat trä impregnated-wood
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
förbättrande improving
strafflöshet impunity
ultraröd infrared
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
bläckstråle, bläckstråle inkjet
intrång inroad
enträgen insistent
enträget insistently
sammanträffande, intervju interview
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
intrång intrusion
tröttsam, tråkig irksome
bestråla, stråla ut irradiate
låga, stråle, jet jet
straffpredikan jobation
straffbrottslig handling justiciable
extra stor king-size
köksträdgård kitchen-garden
träning knock-up
trappavsats, landstigning landing
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
lärkträd larch
lager träd laurel
lövträd leafy tree
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
vänstra lefthand
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
lem, trädgren limb
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
bese, beskåda, betrakta look at
framträdande looms
trasproletariat lumpenproletariat
begär, åtrå lust
magistrat magstrates
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
väluppfostrad mannerly
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
stubintråd match-cord
släntra omkring maunder
taltrast mavis
kötträtt meat course
beskäftig, påträngande meddlesome
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
påträffa, anträffa meet with
samling, sammanträde, möte meeting
förbättra meliorate
koltrast merle
röra till, trassel mess up
extraknäck moonlighting
kärr, moras, träsk, myr morass
förmultna, multna, vittra moulder
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
talträngd, bombastisk mouthy
mumla, muttra mumble
inspektion, mönstra, uppbåd muster
mummel, mumla, muttra mutter
smal, trång, snäv narrow
muttra natter
trakt, grannskap neighbourhood
neutral, neutrum, neutrum neuter
neutral neutral
neutralitet neutrality
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
kort extrameddelande newsflash
nattrafik night-service
nitrat nitrate
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
tokig, nötter, muttrar nuts
iakttagelse, yttrande observation
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
en trappa upp on the first floor
kontrasterande opposed
fruktträdgård orchard
trasig, i olag, i oordning out of order
överträffa, överglänsa outdo
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
enastående, framträda outstanding
utsträckt outstretched
trångbodd, överfylld overcrowded
överansträngning overstrain
överanstränga, övertidsarbete overwork
parametrar parameters
trafikant, passagerare passenger
smattra, rabbla patter
mönstrad patterned
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
pedal, trampa pedal
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
straff, vite penalty
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
genomtränga pervade
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
genomträngande piercing
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
tall (trä) pine-wood
knoga, traska plod
trafikdirigering point-duty
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
potentiometrar potentiometers
trädgårdsskjul potting shed
träna, utöva, öva practise
företräde precedence
företrädare predecessor
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
strax, kort därefter presently
enträgen, tryckande pressing
förtursrätt, företräde, prioritet priority
avträde, hemlighus, hemlig privy
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
framträda, bemärkt, framträdande prominent
yttrande prononcement
blomstra, trivas prosper
gynnsam, blomstrande prosperous
blomstrar prospers
hjälplös, utsträckt prostrate
beskära träd, sviskon prune
bestraffa, straffa punish
straff, straff, bestraffning punishment
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
strålning, strålglans radiance
utstråla, sprida, stråla radiate
strålning radiation
bråk, skoja, trasa rag
trasig ragged
strävt ljud, fil rasp
stråle, rocka ray
återinträda re-enter
sträcker, når reaches
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
uträtning realignment
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
återkalla ett yttrande recant
jätteträd i kalifornien redwood
spole, rulle, trådrulle reel
återinträde reentrancy
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
trakt, område region
beträffande, med hänsyn till respecting
stränghet rigidity
stränghet rigour
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
stranda run ashore
rusningstrafik rush-hour
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
sandelträd, sandal sandal
sandblästra sandblast
ungt träd sapling
säga, yttra say
scen, uppträde scene
klättra, rusning scramble
klotter, klottra scrawl
klottra, klotter scribble
strålkastare searchlight
havsstrand seashore
utträde, utbrytning secession
trägen sedulous
inse, träffa, se, skåda see
avyttra, sälja sell
sequoia, mammutträd sequoia
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
sammanträde session
beträda set foot on
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
splittra, splittras shatter
splittra, darra, rysning shiver
huttra av shiver with
kust, stötta, strand shore
huttra, rysa, rysning shudder
avmönstra sign off
träldom, slaveri slavery
träsk, ormskinn slough
ultrarapid slow-motion
mjuka träslag softwoods
enträget be om solicit
gnista, gnistra spark
tindra, spraka, gnistra sparkle
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
strålkastare spotlight
trängsel, mosa, mos, squash squash
spruta ut, stråle squirt
teater, scen, estrad stage
trappan stair
trappa, trappuppgång staircase
trappor, trappa stairs
träda, stiga, steg, trappsteg step
trappstege stepladder
styv, stel, stram stiff
högtravande stilted
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
bringa i trångmål straiten
tråd, strand strand
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
strå, halmstrå, halm straw
utsträcka strech
ansträngande strenuous
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
sträcker stretches
sträckande stretching
sträng, absolut strict
träffa, strejk, slå, strejka strike
band, snodd, sträng string
stråkorkester string-band
sträva, streta, strida strive
strävan striving
strävade, stred strove
träffad struck
biträdande subsidary
ställföreträdare substitut
subtrahera subtract
subtraktion subtraction
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
rösträtt suffrage
solstråle sunbeam
undantränga supplant
överträffa surpass
extraskatt surtax
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
trassla till, härva, trassel tangle
trasa tatter
trasig, söndertrasad tattered
teak trä teak
trasa sönder tear to rags
tråkig, ledsam tedious
teatralisk theatrical
träl, träldom thrall
tråd thread
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
trådar threads
blomstrande thriving
trängas, trängsel throng
trast thrush
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
tripp trapp trull tit-tat-toe
fnitter, fnittra, fnissa titter
knoga, knog, sträva toil
strålkastare torchlight
trasig torn
område, traktat tract
traktor tractor
traditionell traditional
traditionell traditionally
trafik traffic
tragedi tragedy
tragisk tragic
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
tränare trainer
exercis, utbildning, träning training
trampa, trampa ner trample
transaktion transaction
överträffa transcend
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
transformator transformer
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transport transportation
transponera transpose
travers, genomkorsa traverse
tråla, trål trawl
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
fördrag, traktat, avtal treaty
träd tree
överträda trespass
intränger trespasses
trampade, steg trod
stigit, trampat trodden
jätte, tralla, troll troll
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
trådbuss trolley-bus
lunka, trava, trav trot
tråg trough
lastbil, transportera truck
traska, lunka trudge
koffert, trädstam, snabel trunk
stjälpa, kantra turn over
kvittra, kvitter twitter
ultra ultra
ultrakonservativa ultraconservatives
ultraviolett ultraviolet
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
opartisk, neutral unbiassed
klumpig, ouppfostrad uncouth
ostraffad unpunished
oöverträffad unsurpassed
uppfostran upbringing
uppe, uppför trappan upstairs
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
yttrande uterance
ytterlig, yttra utter
yttrande utterance
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
ställföreträdande vicarious
överträdelse, kränkning violation
vältra sig wallow
disktrasa washcloth
strand waterside
sträcka, kosa, sätt, väg way
uthärda, vittra, väder weather
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
kaos, vältra welter
västra west
västra western
västra, västlig westlerly
tran whale-oil
vide, pil träd willow
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
trådlös, radio wireless
tankfull, trånande wistful
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
skog, virke, ved, trä wood
träsnitt woodcut
trä wooden
träblåsinstrument woodswind
träslöjd woodwork
träbearbetning woodworking
röntgenstrålar x-rays
träsnitt xylograph
träsnidare xylographer
cittra zither
zoologisk trädgård zoo
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.