The Swedish term "dan, efter, efteråt, i efterhand" matches the English term "afterwards"

other swedish words that include "dan" : english :
motbjudande abhorrent
överflödande abundant
prydande, prydnad adornment
glödande aglow
sedan ago
med händerna i sidan akimbo
redan already
andante andante
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdande appearing
uppträdande apperance
hävdande argued
undan, avsides, åsido, avsides aside
åt sidan askance
hävdandet av asserts
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
bakteriedödande bactericidal
vara mödan värd be worth while
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
därför att, emedan, därför because
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
under, nedanför below
sidan om, bredvid beside
svidande blistering
förebådande bodeful
uppsving, dån, dåna boom
andas, hämta andan, pust breath
begrundande, reflexion cogitation
instundande, kommande, tillkommande coming
inledande av commencing
medlidande compasion
medlidande compassion
användandet av datorer computing
hemliga, undangömd, dold concealed
gränsöverskridande cross-border
dansa dance
dansade danced
dansös, dansör dancer
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
dansk dane
danagäld danegeld
dansk Danish
danteisk dantean
slå dank dawdle
dekadans decadence
Danmark Denmark
avhängig, underlydande dependent
uppförande, uppträdande deportment
dåna, dån, larm din
avdankad discharged
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
nödlidande distressed
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
knep, knyck, kila undan dodge
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nedåt, nedanför downwards
ledande artikel, ledare editorial
bemödande, ansträngning, försök effort
avkodande encoding
ridande, ryttartävling equestrian
undvika, undanbe sig, undgå evade
undflykt, undanflykt evasion
undanflykter, undvikande evation
undantag exception
undantag exceptions
exklusive, undantagen excluding
undantag exclusion
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
bemödande exertion
dåna, svimma, svag, matt faint
fettbildande fattening
glödande fervid
överflödande flooded
folkdans folk dance
undantränga force aside
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
galopp dans galop
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
bakteriedödande germicide
bländande, gräll, bjärt glaring
mycket lidande hardships
framdeles, hädanefter henceforth
tips, antydan, vink hint
hemvändande homing
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
impedans impedance
viktig, betydelsefull, betydande important
olycksbådande inauspicious
glödande incandescent
begynnelsebokstav, inledande initial
begravning, jordande interment
inbjudan invitation
inbjudande inviting
utfärdande issuance
gubben i lådan jack-in-the-box
jiggdansare jigger
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
placera vid sidan juxtapose
dödande killing
knådande, knåda kneading
ledande leading
laddande loading
länge sedan long ago
framträdande looms
användande manipulating
undanglidande mealy-mouthed
härmning, skyddande förklädnad mimicry
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
nära sidan nearside
torftig, behövande, nödlidande needy
härnäst, nästa, instundande next
icke-bindande non-binding
undanröja, förebygga obviate
likadan of the same kind
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
olycksbådande ominous
undan out of the way
överskridande overdraft
pedantisk pedantic
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
medlidande, synd, ömka pity
dånande plangent
dansa, stoltsera prance
inledande prefatory
förberedande preliminary
förberedande preparing
förberedande prepatory
rådande prevailing
söka undanflykter prevaricate
självkär pedant prig
överflödande profuse
framträda, bemärkt, framträdande prominent
skyddande protective
pedantisk punctilious
ridande polis, skogvaktare ranger
ledande ranking
glödande hetta red-heat
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
återvändande returning
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
rådande, regerande ruling
dån, mullra rumble
utskjutande, framträdande salient
sänka, ventil, smita undan scuttle
enslig, undangömd secluded
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
emedan, eftersom, sedan since
undantagstillstånd state of emergency
bindande stringent
underdånig, tjänlig, servil subservient
biträdande subsidary
sjunka undan subside
undanflykt, svepskäl subterfuge
så, sådan such
lidande suffering
förslag, inrådan suggestion
undantränga supplant
stavelsebildande syllabic
bordsdans table-lifting
bordsdans table-turning
kladdande tampering
göra undanflykter tergiversate
undanflykt tergiversation
sedan, då then
åska, dåna, tordön, dunder thunder
för två dagar sedan two days ago
inunder, nedanför underneath
användande, bruk usage
användande using
användande utilized
ställföreträdande vicarious
smädelse, smädande, skymford vituperation
klå upp, dänga wallop
då däremot, emedan whereas
under det att, medan, stund while
medans, medan whilst
kvidande, kvider whimpers
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
hålla inne, undanhålla withhold
lidande woe
other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
be om, längta efter crave
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
märke efter slag, buckla dent
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
komma efter get behind
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
härma, apa efter mimic
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.