The Swedish term "komma på andra tankar" matches the English term "change one's mind"

other swedish words that include "komma" : english :
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
förutse, förekomma anticipate
ankomma, länder arrive
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
komma come
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommando commmand
åkomma, klagomål complaint
sammankalla, sammankomma convene
ankomma på, bero på depend on
ättlingar, efterkommande descendants
dyka upp, framkomma emerge
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
ovidkommande, artfrämmande extraneous
föregripa, förekomma forestall
ofta förkommande frequent
blivande, tillkommande, framtid future
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
att komma going
sjukdom, åkomma illness
inkommande incoming
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
ovidkommande irrelevant
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
förekommande obligin
förekomma occour
förekommande occurring
avkomma, avföda, avkomling offspring
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
efterkommande, eftervärld posterity
avkomma progeny
punktera, kommatera punctuate
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
återkommande repetitive
framlägga, inkomma, underställa submit
kommande, ofödda unborn
other swedish words that include "andra" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
sammandragning astringent
klandra, klander, tadel, skylla på blame
kringvandrande musikant busker
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
ändrad changed
på varandra följande consecutive
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammandragning contraction
sammandrag, smälta maten digest
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
varandra each other
emigrera, utvandra emigrate
sammandrag epitome
kringvandrande errant
handräckningstjänst fatigue-duty
fotvandra hike
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
vandrande riddare knight-errant
ändrad senast last-modified
utvandra migrate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
varandra one another
andra som styr other-government
styra om, ändra, ställa om redirect
namnändra rename
andrahandspris resale price
storleksändra resize
ändrat rewritten
fribytare, vandrare rover
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
andra klassens small-time
andraårsstuderande sophomore
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
förvandla, förändra transform
oförändrat unaltered
oförändrad unchanged
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.