The Swedish term "meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange" matches the English term "inform"

other swedish words that include "up" : english :
uppgivenhet abandonment
avskaffa, upphäva abolish
ovan, uppe, över, ovanför above
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
abrupt abruptly
uppta absorb
ingick i, fördjupad absorbed
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
uppnå achieve
uppnått achieved
uppnår achieves
akupunktur acupuncture
uppväxttid adolescence
uppta affiliate
åldersgrupp age-group
uppröra, agitera agitate
upprada align
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
uppradar aligns
högt upp aloft
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
upphäva annul
egga upp antagonize
upptåg antic
upptåg antics
bikupa apiary
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
uppträdanden appearances
uppträdande apperance
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
uppstå arise
upphetsning arousal
upphetsad aroused
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
uppfart, bestigning ascent
uppdrag assignment
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
upphovsman, författare author
hjälptrupper auxiliaries
glupsk avid
glupskt avidly
uppväckt awakened
uppbackade backed-up
backup-funktion backup-function
uppassare bartender
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
uppburen be thought highly of
bikupa beehive
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
haklapp, supa bib
shilling, guppa bob
uppsving, dån, dåna boom
uppstart bootup
supa booze
upplösa break up
uppbrott breaking-up
uppbrottsstämning breaking-up mood
uppfödde, uppfött bred
upplysa, ljusna, klarna brighten
anlägga, bygga, uppföra build
uppbyggd av buildup
uppbränd burnt up
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
upprop call-over
uppbåda, ropa call out
uppringare caller
uppringare callers
upprop calling over
uppriktig candid
uppriktighet candour
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
sluta, upphöra cease
upphörde ceased
oupphörlig ceaseless
oupphörligen ceaselessly
upphör ceases
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
muntra upp cheer up
uppgift chore
puppa chrysalis
kran, tupp, kuk cock
uppbörd collection of taxes
gå upp i rök come to nothing
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
kupé compartment
uppfylla comply with
tema, uppsats, komposition composition
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
upptänklig, fattbar conceivable
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
gruppresa conducted tour
det måste medges, uppenbarligen confessedly
upprätthållare, bevarare conservator
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
oupphörligt continuously
kupig convex
uppsyn, ansikte, min countenance
kupp coup
kupe coupé
kupong coupon
kuponger coupons
styrman, slupstyrare coxswain
hopkrupen crouched
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
kupol cupola
moder, dämma upp, damm dam
snobba upp dandify
bryta upp decamp
uppbrott decampment
upplösas, upplösa decompose
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
djup deep
djupna deepen
djupaste deepest
djupt deeply
djup deepness
dröja, uppskjuta defer
avfrosta, tina upp defrost
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
uppförande demeanour
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
gruppering deployment
uppförande, uppträdande deportment
djup dept
djup depth
djup depths
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
upphöra, avstå desist
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
uppringare dialer
anlupen discoloured
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
upplösa disintegrate
upplösning disintergration
avsked, uppsägning dismissal
upplösning dissolution
lösas upp dissolve
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
uppdelning dividing up
dom, kupol dome
tupplur, dvala, dåsa doze
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
dricka, supa, dryck drink
uppfart driveway
duplisera, kopia duplicate
uppbyggelse edification
uppbygga edify
utgåva, upplaga edition
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
upprymd elated
upprymdhet elation
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
upphöjelse, höjd elevation
dyka upp, framkomma emerge
uppstigen emerged
uppföra, stadga, påbjuda enact
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
engagerad, upptagen engaged
uppsluka engorge
texta, massuppköp, textning, pränta engross
uppsluka engulf
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
upplysa enlighten
upplysning enlightenment
liva upp enliven
uppreta enrage
upphöja på tronen enthrone
räkna upp enumerate
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
uppsats, försök essay
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
uppenbar, tydlig evident
upphöja exalt
upphöjd exalted
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
upphetsning excitement
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmuntra exhilarate
uppslupen exhilarated
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
upptäcktsresa exploring expedition
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
uppfinna fabricate
split, parti, partigrupp faction
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
uppenbar, upprörande flagrant
förfader, låta bli, upphöra med forbear
avstå från, uppge forgo
gruppering, bildning formation
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
uppriktigt sagt frankly
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
upptåg, skoj frisk
uppifrån from above
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
uppfyllande fulfilling
uppfyllelse fulfilment
putsa upp furbish
uppliva, galvanisera galvanize
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
fläka upp, jack, djupt sår gash
upplysning gen
släkte, klass, grupp genus
skärra upp sig get excited
resa sig, stiga upp get up
uppge, giva, ge give
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
glupsk glutenous
glupsk gluttonous
glupskhet gluttony
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
snikenhet, glupskhet, girighet greed
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grupp group
grupps group's
grupperande grouping
växa upp grown-up
djup bergsklyfta gulch
handlöst, huvudstupa, vild headlong
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
uppvärmd heated
kuperad, kulle hilly
upphängd hinged
bikupa hive
uppröra, förfära horrily
supersnabb hypersonic
ouppfostrad, obelevad ill-bred
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
upplyst illuminated
upplysning illumination
uppfinningsförmåga imaginativeness
insupa, uppsuga imbibe
uppsluppen in high spirits
upplagd för in the mood for
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
uppreta, rökelse incense
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
harsen, uppbragt, indignerad indignant
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
upprorisk, uppstudsig insubordinate
upprorisk insurgent
uppror insurrection
avsikt, uppsåt intent
uppmärksamt intently
hejda, uppsnappa intercept
uppehåll intermission
uppehåll interruption
upphävande invalidation
uppfinna, dikta invent
uppdiktad invented
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
uppretad, retade irritated
upplaga, utgång, nummer issue
upprepning, upprepning iteration
pigga upp, jazz, snack jazz
dupliceringsapparat jellygraph
upprepningar jingles
upptåg jinks
mygel, korruption jobbery
varuparti joblot
jupiter-guden jove
jupiter jovian
uppkomlingar jumped-up
knädjupt knee-deep
uppslag på rock, slag lape
uppdaterad senast last-updated
uttaxering, uppbåd levy
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
uppräkning listing
tar upp lists
uppehälle livelihood
pigga upp liven
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
lupp loupe
lupin lupin
blöta upp, laka ur macerate
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
uppenbar, ådagalägga manifest
väluppfostrad mannerly
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
ställa upp, marskalk marshal
lunchkupong meal-ticket
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
missuppfattning misapprehension
dåligt uppförande misbehaviour
missuppfattning misconception
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
värv, uppgift, mission mission
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
upplösningar modes
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
inspektion, mönstra, uppbåd muster
stalltips, lur, tupplur nap
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsuppläsare newsreader
utan uppehåll non-stop
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
uppföda nourish
uppfödde nourished
uppföda nurture
uppmärksam observant
ockupanterna occupants
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
uppkomst, tilldragelse occurrence
en trappa upp on the first floor
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
uppväga out-balance
förkasta, upphäva overrule
uppdelning, skiljevägg, fack partition
uppkomlingar parvenues
uppenbar, patent patent
uppehåll, paus, rast pause
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
ta upp pick up
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
uppspelning playback
ståtlig, uppblåst pompous
civiluppbåd, väpnad grupp posse
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
bråddjup, stup precipice
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
upptagen preoccupied
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
bända upp prise
djupsinnig, djup profound
uppmanad prompted
framstupa, benägen prone
puppa pupa
lärjunge, pupill, elev pupil
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avspisa, uppskjuta put off
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
upprest raised
glupsk ravenous
återupprätta re-establish
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
eftertrupp rear-guard
upprustning rearmaments
återväcka, återuppväcka reawaken
göra uppror, rebell rebel
upprorsman rebell
resning, uppror rebellion
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
reparera upp recondition
återuppföra reconstruct
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
återupptäcka rediscover
upprepa-funktion redo-function
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ånyo upprepa reiterate
uppenbarelseboken relevation
ge upp, avstå från relinquish
upphäva repeal
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
upprepningarna repetious
upprepning, repetition repetition
uppskov reprieve
upparbeta reprocess
upphävd rescinded
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
upplösning resolution
upplösningar resolutions
återuppstå respawn
återuppstår respawns
respit, frist, uppskov respite
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
upprörande revolting
kuplett revue song
uppvisning rewiew
uppfylld, mycket vanlig rife
upplopp riot
skära upp, reva rip
steg upp ris
stigit upp rissen
namnupprop roll-call
upprop rollcall
leka uppsluppet rollick
uppslupen rollicking
tupp rooster
väcka, uppröra rouse
uppjagad, uppbragd roused
anlopp, ansats, upptakt run-up
uppkomling runner-up
rupie rupee
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
djup bugning salaam
uppkäftig typ sauce-box
näsvis, uppkäftig saucy
brant, stup scarp
scen, uppträde scene
bister uppsyn, se bister ut scowl
bildskärms-upplösning screen-resolution
andrahandsuppgift second-hand information
uppdelning sectioning
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
uppgjord, ordnat settled
uppgörelse, nybygge settlement
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
uppvigling, upproriskhet sidition
oskrymtad, uppriktig sincere
uppriktighet sincerity
upplösa sissolve
rista upp, hugg slash
slup sloop
rökkupé, rökare smoker
uppsnappa snatch up
tupplur, ta sig en lur snooze
blöta upp soak
uppblött soaked
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppblött sopping wet
upprinnelse, källa, ursprung source
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
festande, upptåg spree
patrull, grupp squad
grupper squads
trappa, trappuppgång staircase
uppstart start-up
uppstart starters
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
stup, brant steep
stupade steeped
steward, uppassare steward
stimulera, pigga upp, egga stimulate
upppiggande, retande stimulating
uppståndelse, fläkta, omröra stir
uppröra stir up
uppfylld stuffed
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
soluppgång sunrise
äta kvällsvard, klunk, supera sup
supersnabb superfast
supermakterna superpowers
uppsikt supervision
uppsyningsman, övervakare supervisor
kvällsmat, supé supper
ge sig, uppge surrender
ovisshet, uppskov suspence
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
svullen, uppsvälld swollen
uppblåst swollen-headed
uppdela i stavelser syllabify
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
anlupen tarnished
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
uppgifter tasks
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
svår uppgift teaser
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
strupe, hals, svalg throat
pimpla, supa, dricka tipple
verktygs uppsättning toolkit
suput toper
upp och nedvänd topsy-turvy
uppspårad traced
uppspårande tracing
genomdriva, uppgöra transact
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
uppdiktad trumped up
bråk, upplopp tumult
uppackare unarchivers
tina upp, slappna av, räta unbend
regla upp unbolt
knäppa upp unbutton
knäppte upp unbuttoned
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
korka upp uncork
klumpig, ouppfostrad uncouth
uppsagd under notice
fördärv, upplösande undoing
gräva upp unearth
upphetsa unfuriate
låsa upp unlock
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
lösa upp en knut untie
knöt upp untied
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
uppe, upp up
upp och ner up-and-down
förebrå, läxa upp upbraid
uppfostran upbringing
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
uppför, uppför backen uphill
upplyftande uplifting
ladda upp upload
uppladdad uploaded
på, ovanpå, uppå upon
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
uppror, rabalder uproar
upp och ned upside down
uppe, uppför trappan upstairs
uppkomling upstart
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
förtrupp, lastvagn van
korruption venality
uppkastning vomiting
glupsk voracious
glupskhet voracity
kupong, kvitto voucher
vänta, passa upp wait
uppvakta wait upon
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
avstå från, ge upp waive
uppvaknings wakeup
klå upp, dänga wallop
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
stupränna waterspout
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
klå upp whop
luftstrupe, luftrör windpipe
uppteckna write down
upphetsad wroughtup
other swedish words that include "informera" : english :
informera om inform of
informerad informed
other swedish words that include "ange" : english :
länge a long time
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
ängel angel
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangerar arranges
arrangerade arranging
umgänge, samfund, association, förening association
talanger attainments
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
fängelse bagnio
ledstänger bannisters
två gånger om året biannual
undomsfängelse borstal
förgången, föråldrad bygone
fånge captive
fångenskap captivity
julsånger carols
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
umgängeskrets circle of friends
stänger closes
stänger closing
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
ångerfull contrite
kontrolltangenten control-key
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fördärv, förgängelse, skada corruption
kremeringen, eldbegängelse cremation
förhänge, ridå, gardin curtain
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
angelägenhetsgrad degree of priority
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
bassänger docks
fängelsehåla dungeon
örhänge ear-drop
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
framlänges, framåt forwards
fängelse gaol
evangelium gospel
hänger hangs
livtjänare, handgången man henchman
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
eldbegängelse, kremering incineration
samfärdsel, umgänge intercourse
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
räcka länge last a long time
lång, länge long
länge sedan long ago
mangla, mangel mangle
åthävor, fason, umgängessätt manners
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
hångel necking
utgången på förlaget outprint
gången tid past times
örhänge, hängande, mostycke pendant
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
ångerfull pepentant
genomtränger permeates
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
föregånget av preceded
fängelse prison
fånge prisoner
fängelser prisons
ange, citera quote
arrangera om rearrange
rektangel rectangle
ånger, ångra, beklaga regret
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
ånger repentance
baklänges rewerse
arrangemang scheme
sångare, sångerska singer
angelägen, bekymrad solicitous
mellanslagstangenten spacebar
andliga sånger spirituals
klänge tendril
tre gånger three times
gånger times
intränger trespasses
triangel triangle
två gånger, dubbelt twice
lossa, stänger av, avlasta unload
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.