The Swedish term "räcka över till" matches the English term "hand (over to)"

other swedish words that include "över" : english :
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
överger abandons
flöda över av abound
ovan, uppe, över, ovanför above
överflöd, ymnighet abundance
överflödande abundant
behöver acquires
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
överlagt advisedly
övergrepp aggression
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
överklaga appeal against
högmod, arrogans, övermod arrogance
överfalla, angrepp, anstorm assault
överlåtare assigner
överst at the top
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
överhet, myndighet authorities
övervara be present at
förhasta sig, överila sig be rash
ta övererhand become predominant
övertygelse, övertygelse, tro belief
över, förutom, utom, bortom beyond
övermåttan beyond measure
luftangrepp, överraskande blitz
bro, slå bro över, brygga bridge
översittare bully
mild övertalning cajolery
överstrykning, avbeställning cancellation
överhuvud chif
överlista, kringgå circumvent
väppling, klöver clover
äckla, övermåtta cloy
klöver och ruter clubs and diamonds
övertygande cogent
översten colonel
gemensam överhöghet condominium
överse med, förlåta, gottgöra condone
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
överbefolkad, överbelastad congested
kongruens, överensstämmelse congruence
manövertorn connecting tower
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
överlämna, sända consign
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
överensstämmande, konsonant consonant
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
övertyga convince
övertygande convincing
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täcke, sängöverkast coverlet
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
gränsöverskridande cross-border
överfart, överresa crossing
röveriväsen dacoity
dataöverförings datel
övermorgon day after tomorrow
överenskommelse, planka, handla deal
överlägga, betänksam deliberate
överläggning deliberation
glädje över delight at
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
befrielse, överlämnande deliverance
syndaflod, översvämning deluge
övergiven derelict
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
övergå, överlåta devolve
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
överskådlig easy to survey
översvallande effusive
överhud epidermis
överallt, allestädes everywhere
överdriva exaggerate
överdrift exaggeration
överskrida, överstiga exceed
överstigit exceeded
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
överskott excess
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
överdåd, utsvävning extravagance
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
överflödande flooded
översvämning flooding
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
med våld, övertygande forcibly
vada över, vadstålle ford
övergiven, hopplös forlorn
överge forsake
övergiven forsaken
massor av, i överflöd galore
komma bra överens get on well
frossa, överfylla glut
högre läroverk grammar-school
gräma sig över grieve at
överlämna hand over
överensstämmande harmonised
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
överskrift, rubrik heading
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
högre skola, läroverk, högskola high-school
överhuset House of Lords
överkänslig hyperaesthetic
överdrift hyperbole
överkritisk hypercritical
överkänslig hypersensitive
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
överhängande imminent
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oövervinnerlig insuperable
oöverstiglig insurmountable
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
översvämma inundate
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
kasta överbord jettison
dra olycka över jinx on
glädja sig över joice at
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
vänster, lämnade, över left
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
överstycke lintel
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
manöverduglighet maneuverability
manöver, manövrera manoeuvre
övervaka monitor
övervakning monitoring
rån, överfall mugging
manöverduglig navigable
behöver inte needn't
knopp, överklassare nob
dästhet, överdriven fetma obesity
överdriven obsessive
överhoppad omitting
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
överflöd, välstånd opulence
övergiven orphane
bjuda över out-bid
överträffa, överglänsa outdo
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
överlista outjockey
överleva outlast
överleva outlive
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överlista outwit
över over
övergödning over-fertilization
överfettat over-greased
överintellektuella over-intellectual
över disk over-the-counter
skriva över over-write
överaktiva overactive
övervann overcame
överdebitera overcharge
överrock overcoat
övervinna overcome
trångbodd, överfylld overcrowded
överdriva overdo
överskridande overdraft
dra över kredit overdraw
överfyllda overfilled
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överbetning overgrazing
översyn overhaul
överhettas overheat
överhettning overheating
överlappande overlapping
överbelastning overload
överbelastade overloaded
förbise, överse med, förbise overlook
överväldiga overpower
övertryck overprint
överskatta overrate
överskrida, översvämma overrun
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
förbiseende, översikt oversight
överdriva overstate
överskrida overstep
överansträngning overstrain
överstryknings overstrike
överbeskattas overtax
övertid overtime
översikt overview
övervikt overweight
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
skriva över overwrote
parlamentering, överläggning parley
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
övergående passing
förliden, förbi, över past
överskådlig perspicuous
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
övertalning persuasion
överblivet, smulor pickings
glädje över pleasure in
fullhet, överflöd plenitude
kasta sig över pounce
överlägsen pre-eminent
övermakt predominance
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
överlägsenhet preponderance
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
primat, överhöghet primacy
överflödande profuse
överhovmästare purser
övermod recklessness
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
åter överlämna redeliver
överskott redundancy
överflödig redundant
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
behöver, erfordra, tarva require
behöver requires
behöver requiring
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
överskott residue
röveri, stöld robbery
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
köra över, överkörd run over
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
läroverkslärare, magister schoolmaster
realskola, läroverk secondary school
vitklöver shamrock
möbelöverdrag slipcover
slipover slipover
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
överge, avbryta slough off
halka över slur over
överdragsklänning smock
pjoskig, överkänslig squeamish
tvärs över straight across
övergjuta suffuse
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
överårig, gammalmodig superannuated
överflödig superfluous
övermänsklig superhuman
övervaka superintend
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
överljuds supersonic
uppsyningsman, övervakare supervisor
överstatlig supranational
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
övermättnad, övermått surfeit
övervinna, höja sig över surmount
överträffa surpass
överskotts-, överskott surplus
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
övervakning surveillance
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
överlevande, rest survival
överleva survive
översvämma, dränka, kärr swamp
kursplan, översikt syllabus
övertagande take-over
axla, överta take over
övertagandebud takeoverbid
pricka av, överensstämma tally
över throughout
övertagandebud tob
toppar, överst tops
överträffa transcend
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
övergående transient
övergång transition
övergångs transitional
övergående transitory
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
överföring transmitting
överträda trespass
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
oöverlagd unpremeditated
overklig unreal
oöverträffad unsurpassed
överarm upper arm
överklassen upper classes
överläpp upper lip
överst uppermost
överträdelse, kränkning violation
över huvudtaget whatsoever
förundra sig, undra över wonder at
other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
bli stel, frysa till is congeal
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
i den mån, till den grad insomuch
otillräcklig insufficient
in, till into
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
göra till gel jellify
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till, att, att, rämna, åt to
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.