The Swedish term "vräka ur ett hus" matches the English term "evict from a house"

other swedish words that include "ur" : english :
uralstring abiogenesis
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
orimlig, absurd absurd
absurditet absurdness
noga, ackurat, verkligt accurate
sur, syra, syrlig acid
försurning acidification
försura acidify
akupunktur acupuncture
ajournera adjourn
binjure adrenal gland
agentur agency
flygburen airborne
ehuru albeit
be om ursäkt allege
sjukhuskurator almoner
angostura angostura
animal, djur animal
mikroskopiskt djur animalcule
djur animals
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
hursomhelst anyway
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
arkitektur architecture
väduren aries
bältdjur armadillo
armatur armature
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
assur asshur
juridiskt ombud attorney-at-law
aura, utstrålning aura
azurblå azure-blue
yttre slottsmur bailey
valurna ballot-box
konkurs bankruptcy
barbiturat barbiturate
vara ute på turné barnstorm
murbräcka battering-ram
ha tur be lucky
bli lurad be taken in
uppburen be thought highly of
best, djur, odjur, fä beast
rovdjur beast of prey
naturskön plats beauty-spot
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
rå, djurisk bestial
skurk, kanalje blackguard
ynklig figur blighter
burdust sätt bluffness
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
litteratursökning booksearch
burspråk bow-window
murare bricklayer
pigg, kry, hurtig, rask brisk
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
burdus, brysk brusque
odjur, djur, rå brute
röra sig ur fläcken budge
tjur bull
tjurfäktning bull-fighting
burgogne burgundy
köpkurs buying-rate
surr, surra buzz
ömsom, i tur och ordning by turns
teburk caddy
bur cage
burar cages
burköppnare canopener
karburator, förgasare carburettor
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
träskulptur carving
kreatur, boskap cattle
censor, censurera censor
censurerad censored
censur censoring
censur censorship
juristkontor chambers'
turistbuss charabane
hurra cheer
hurrade cheered
urval choise
civilisation, kultur civilization
urringning, klyvning cleavage
urklippshanterare clipboard
tambur, effektförvaring cloak-room
ur, klocka clock
urtavla clock-face
urverk clockwork
konkurrera, tävla compete
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
kontur contour
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
kurage, mod courage
löpare, kurir courier
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
kur course of treatment
banor, harjägare, springare, kurser courses
kurtis, frieri court-ship
vurm, mani craze
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
gurka cucumber
kulturell cultural
kultur culture
kulturer cultures
botemedel, kurera, bota cure
lärokurs, kurs curriculum
currypulver curry-powder
kursiv cursive
båge, kröka, kurva curve
kurvor curves
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
konjunkturbetingad cyclical
urkalka decalcify
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
rådjur, hjort deer
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
spåra ur derail
urartat deteriorating
ringa, urtavla dial
diktatur dictatorship
restaurangvagn dining-car
ta någon ur en villfarelse disabuse
skönja, märka, urskilja discern
urbleka, avfärga discolour
gottfinnande, urskiljning discretion
diskriminering, urskillning discrimination
rubba, rycka ur led dislocate
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
handling, dokument, urkund, akt document
lura double-cross
tupplur, dvala, dåsa doze
manufakturvaror drapery
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
tjurighet, förtrytelse dudgeon
narra, lura dupe
armatur electric fittings
utrustning, apparatur equipment
europabolag euro-company
europavaluta euro-currency
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
eurocheck eurocheque
Europa Europe
europeisk, europé European
europeer europeans
europeiska europeer
tacka - djur ewe - animal
urskulda sig exculpate oneself
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
vurm, mani fad
skönlitteratur, diktroman fiction
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
tall, fura fir
grundmurad firmly rooted
flygtur, flykt flight
kurtis flirtation
skurtrasa floorcloth
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
foder (till djur), fodra fodder
mistlur foghorn
lurad fooled
force majeure force majeure
kirurgtång forceps
lycklig, tursam fortunate
frimurare Freemason
från, ur, ifrån from
ilsken, rasande, ursinnig furious
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
apoteksburk gallipot
gurgla gargle
liten gurka gherkin
urholka, trycka ut gouge
urholkad gouged
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
sagodjur gryphon
mås, lura gull
lättlurad gullible
guttural guttural
naturlig hemvist habitat
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
kurragömma hide-and-seek
urval highlights
lura, spratt hoax
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
horn, lur horn
hur how
hur mår du how are you
gnola, surr, surra, surra hum
hurra hurrah
hydda, kaninbur hutch
ursäkta mig! I beg your pardon!
urminnes immemorial
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
in natura, i natura in kind
indoeuropeisk indo-european
stursk, oförskämd insolent
försäkring, assurans insurance
faktura, faktuera invoice
kursiv italic
kursiverad italicized
kursivering, kursiv italics
murgröna ivy
bondlurk jake
syltburk jam-pot
buren jankers
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
kontursåg, lövsåg jigsaw
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
nöjestur joyride
jura jurassic
edsvuren person jurat
juridiktions jurisdictional
juridik jurisprudence
juridisk jurisprudential
jurymedlem juror
nämnd, jury jury
känguru kangaroo
njure kidney
hästkur kill-or-cure
hugskott, fnurra kink
skurkstreck knavish
lag, juridik law
jurist lawer
sakförare, advokat, jurist lawyer
surdeg leaven
purjolök leek
koloss, sjöodjur leviathan
naturlig storlek life-size
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
lektyr, litteratur literature
skräp, bår, kull av djuryngla litter
liturgisk liturgic
liturgisk liturgical
liturgi liturgy
lamadjur llama
naturlig magnet lodestone
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
urusel lousy
urringad low-necked
tur luck
oturlig, vanlottad luckless
ligga på lur lurk
lurande lurking
lodjur, lo lynx
blöta upp, laka ur macerate
durton, större major
röja någon ur vägen make away with a person
kurtisera make love to
däggdjur mammal
vanvett, vurm, mani mania
murmeldjur marmot
murare, frimurare mason
mazurka mazurka
manufakturhandlare mercer
metallurgisk metallurgic
skrot och korn, kurage mettle
gunstling, någons kreatur minion
odjur, vidunder monster
murkla morel
sur, vresig, dyster morose
mortel, mörsare, murbruk mortar
turistbuss, buss motor coach
försvarsmur, skans, hög mound
tjurskalle, mulåsna mule
privilegiebrev, urkunder muniments
vägg-, väggmålning, mur mural
purpursnäcka murex
stalltips, lur, tupplur nap
födsel, ursprung nascency
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
urringning neckline
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
neurologi neurology
neuros neurosis
neurotiskt neurotical
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
naturligtvis, givetvis of course
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
jourhavande on duty for the day
ursprungligen orgiginally
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
ursprunglig, originell original
ursprunligen originally
ur out of
få ur fattning outface
växa ur outgrow
urvuxen outgrown
tur, tripp outing
skissera, kontur outline
alleuropeisk pan-european
älsklingsdjur, kela pet
snurrig, vimsig pixilated
plåster, murbruk plaster
pluralis plural
kanna, gryta, kruka, burk pot
potpurri potpourri
tjura pout
konservburk preserve-tin
ursprunglig, primär primary
ursprunglig primeval
urskog primeval forest
ursprunglig, enkel, primitiv primitive
ursprunglig, urtids primordial
prins, furste prince
furstendöme princedom
furstlig princely
prinsessa, furstinna princess
furstendöme principality
förtursrätt, företräde, prioritet priority
procedur procedure
professur professorship
prov, bevis, korrektur proof
puritan Puritan
högröd, purpur, rosa purple
fyrfotadjur quadruped
kaninbur rabbit-hutch
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
kurs rate of exchange
sur ratty
mottagare, telefonlur receiver
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
rekursera recurse
rekursion recursion
rekursiv recursive
ren, rendjuret reindeer
kräldjur reptile
resurs resource
restaurang restaurant
restaurering restoration
återställa, restaurera restore
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
returbar returnable
returnerade returned
rådjur, rom roe
rådjur roedeer
skojare, skälm, skurk rogue
skurkaktighet roguery
skurkaktig roguish
urusel ropey
skurk ruffian
skurkaktig ruffianly
säljbar, kurant saleable
vilohem, kuranstalt sanatorium
surkål sauerkraut
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
skurkaktigt scoundrelly
genomsöka, skura scour
skrot, skrota ned, bit, urklipp scrap
skuras, krubba scrub
lätt regnskur, rusa, vindil scud
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
urval, val selection
returnera send back
raggig, lurvig shaggy
skaldjur shellfish
dusch, skur shower
regnskur shower of rain
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
tupplur, ta sig en lur snooze
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
sur sour
upprinnelse, källa, ursprung source
hälsobrunn, kurort spa
snurra, spinna spin
snurrar spins
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
kurage spunk
spurt, spruta spurt
bildhuggar-, skulpturer statuary
styra, ungtjur steer
turistklass, mellandäck steerage
strukturell structural
struktur structure
strukturerad structured
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
tjura sulk
solur sundial
övernaturlig supernatural
surfa surfing
kirurg surgeon
kirurgi surgery
kirurgisk surgical
sur surly
svabb, skrubba, skura swab
snurrstol swivel-chair
kursplan, översikt syllabus
restaurangtyp take-away
djurtämjare tamer
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
teburk tea caddy
temperatur temperature
temperaturer temperatures
konsistens, struktur texture
åskskur thundershower
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
sillburk tin of herrings
tur, turnera, resa, turné tour
turist tourist
turnering tournament
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
klurig tricky
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
planteringsspade, murslev trowel
jetturbin turbo-jet
proppellerturbin turbo-prop
turbulens turbulence
turistbyrå turist agency
turk Turk
Turkiet Turkey
turkisk Turkish
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
surna turn sour
turkos turquoise
turturduva turtle-dove
snurra twirl
tvinna, snurra twist
ur gängorna, rubbad unhinged
oturliga, olycklig unlucky
onaturlig unnatural
urin urine
urna urn
ändra kurs veer
hjortkött, rådjurskött vension
ohyra, skadedjur vermin
skurk, rackare, bov villain
skurkaktig, bovaktig villainous
skurkaktighet, skurkstreck villainy
skur, salva volley
vägg, mur wall
liten känguru wallaby
makulatur waste paper
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
urvisare watch-hand
urmakare watchmaker
vaxfigur waxwork
hur är det fatt what`s the matter
huruvida, om whether
spinna, surra, surr whir
yra, virvla, virvel, snurra whirl
snurra whirligig
spinna, surra, surr whirr
snurr whirring
djur- och växtliv wildlife
urskog wildwood
pungdjur wombat
murmeldjur woodchuck
urverk works of a watch
vrida ur wring
armbandsur wristwatch
vred ur wrung
årsgammalt djur yearling
hurra yippee
djurbeskrivning zoography
djurdyrkan zoolatry
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
Zürich Zürich
other swedish words that include "ett" : english :
ett, en a
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
smädlig, ovettig abusive
etta aceess
fettvävnad adipose
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
amulett amulet
en, ett an
i sträck, i ett kör at a stretch
list, baguette baguette
balett balett
balett ballet
kalas, bankett banquet
bankettdeltagare banqueter
bajonett bayonet
tigga, bettla beg
napp, bita, bett bite
regel på ett lås bolt on a lock
biljettlucka, biljettkontor booking-office
bouquet, bukett bouquet
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
knippa, bukett, klase bunch
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
skåp, kabinett cabinet
kadett, yngre son cadet
insatt kassett casette-in
kasett cassette
kasetter cassettes
som ett barn childlike
kotlett, kotlett, hugga, hugg chop
cigarrett cigarette
klosett, skåp closet
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
kompromiss, kompromettera compromise
komplett congenital
kokett coquettish
korsett corset
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
jackett cutaway
kotlett cutlet
diskettinnehåll disc-contents
disketter discs
behandla ett ämne discuss a sudject
diskett, skiva disk
diskett diskette
avpollettera dispose of
diskett disquette
räkna ett tal do a sum
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
duett duet
få ett utbrott erupt
etikett, konvenans etiquette
utbrett extensively
vetta åt face to
knog, cigarrett, knoga fag
taxa, kost, biljettpris fare
fet, fett fat
fettbildande fattening
fetthaltig fatty
flörta, kokettera flirt
disketter floppies
flexskiva, diskett floppy
folie, florett foil
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
vanvett, raseri frenzy
biljettintäkter gate money
herrtoalett gents
getto ghetto
smörja, smet, fett, flott grease
föredetting has-been
sjalett head scarf
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
hettiter hittites
lasarett hospitl
installations-disketten installation-diskette
smädelse, ovett invective
oavsett irrespective
herrtoalett jakes
klok, välbetänkt, vettig judicious
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
etikett label
etiketter labeler
etiketter labels
Lettland Latvia
lettisk Latvian
toalett, klosett lavatory
toalettstol lavatorypan
toalettpapper lavatorypaper
lett, ledde led
lett, lettiska lett
lettisk lettish
opertett ligh opera
vettvilling, dåre, galning madman
vanvett, vurm, mani mania
sjökadett midshipman
menuett, minut minuet
mångfasetterad multi-facrted
fårkotlett mutton chop
servett, blöja napkin
nät, netto net
inte ett dugg nix
bukett nosegay
notera, biljett, anteckna, not, ton note
annan, av ett annat slag otherguess
överfettat over-greased
överhettas overheat
överhettning overheating
palett, färgkarta palette
parettgolv parquet floor
pipa ett ljud peep a sound
svettning, svett perspiration
svettas perspire
bukett posy
damtoalett powder-room
marionett puppet
kvartett quartet
ovett, räcke railing
ett ris papper ream
återkalla ett yttrande recant
glödande hetta red-heat
oavsett regardless
anmälningsblankett registration form
kuplett revue song
rikoschett ricochet
raketteknik rocketry
rosett rosette
roulett roulette
sköta ett gods run an estate
vett savvy
ovett, ovettig, gräl scolding
andraklassbiljett second-class ticket
sett seen
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
resonlig, förnuftig, vettig sensible
vettlös sensless
sevett serviette
silhuett silhouette
benstomme, skelett skeleton
assiett small plate
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
paljett, glitter spangle
fräsa, stekspett, spotta spit
parkett på teater stalls at thr theatre
statyett statuette
korsett stays
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
svettas, svett sweat
svettig sweaty
etikett, lapp tab
tablett tablemat
tablett, skrivblock tablet
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
etiketter tabs
sköta ett sår tend a wound
tretton thirteen
trettonde thirteenth
trettio thirty
detta, denna this
lottsedel, biljett ticket
toalett toilet
jetturbin turbo-jet
pincett tweezers
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
ultraviolett ultraviolet
viol, violett violet
W.C., toalett W.C.
avvänja ett barn wearn a child
ett slags vinthund whippet
brett widely
brett särade widely-spread
vett, kvickhet, kvickhuvud wit
hackspett woodpecker
other swedish words that include "hus" : english :
slakthus abattoir
sjukhuskurator almoner
fågelhus aviary
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
våldsamt tumult, dårhus bedlam
blockhus blockhouse
hus cabana
husvagn caravan
bedriva, husera, idka, driva carry on
husa, städerska chamber-maid
stadshus city hall
tingshus court-house
vevhus crankcase
packhus custom-house
svärdotter, sonhustru daughter-in law
avdelning, varuhus, departement department
boningshus dwellinghouse
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
handelscentrum, varuhus emporium
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
drivhus, växthus forcing house
lusthus gazebo
växthus greenhouse
hönshus henhouse
hemlösa, husvill homeless
sjukhus hospital
sjukhusvistelse hospitalization
lägga in på sjukhus hospitalize
drivhus hothouse
hysa, hus house
hushållerska house-keeper
husa house-maid
hussvala house-martin
hus till hus house-to-house
husmor house-wife
underhuset House of Commons
överhuset House of Lords
husfluga housefly
hushåll household
hushållning housekeeping
husa housemaid
hus houses
husmor, husmoder housewife
hushåll, husmoderlig housewifely
hushållsarbete housework
husar hussar
inomhus, inne indoors
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
värdshus, gätgiveri inn
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
husskojare jerry-builder
hushålla keep house
BB, barnbördshus lying hospital
rådhusrätt magistrates` court - the
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
husmor, fru matron
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
aphus monkey house
bårhus morgue
bårhus mortuary
allaktivitetshus multi-activity centre
utomhus out-of-doors
utomhus, ute out of doors
uthus outbuilding
utomhus outdoor
utomhus, i fria luften outdoors
uthus outhouse
husa parlour-maid
husmanskost potluck
avträde, hemlighus, hemlig privy
värdshus, krog pub
krog, värdshus, krog, värdshus public-house
värdshusvärd publican
hönshus, hönspinne roost
husera run riot
förråd, lagra, förvara, varuhus store
värdshus tavern
hyreshus tenement house
terrassera, husrad, terass terrace
rådhus town hall
maka, fru, hustru wife
fattighus workhouse
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.