The Chinese term "tou, shítou" matches the English term "stone"