The English term "have compassion on" matches the Romanian term "compătimi"

other english words that include "on" : romanian :
abandon abandona, părăsi
aberration gres,eală
absent onself se îndepărta, pleca
accordion armonică
accumulation mult,ime
action luptă
affection drag, dragoste
afternoon dupăamiază
alone singur
alteration schimbare
among dintre, între, printre
appellation nume
at once îndată
attention atent,ie
balcony balcon
beyond curmezis,ul
bone os
button buton, nasture
calculation plată
call on vizita
cannon tunul
come on se apropia
conceal ascunde
concern interesa
concerning apropo, despre
concert concert
conclude concluziona
conclusion rezultat
conduct ghida, conduce
confide avea încredere
confuse încurca
congratulate felicita
conquer învinge
consent acord
consider se gîndi
construct construi, înălt,a
contain include, cuprinde, cont,ine
continue dura, continua, t,ine
control controla, guverna, conduce
conversation conversat,ie
conversion schimbare
convince convinge
cotton-wool vată
declaration of policy program
decoration decor
demonstrate demonstra, dovedi, expune, etala, demasca, manifesta
dictionary dict,ionar
dimension mărime
enjoy oneself se amuza, se distra
excursion excursie
find oneself se găsi
fondle dezmierda, mîngîia
function funct,iona, merge
grandson nepot
hang onto t,ine
have confidence in avea încredere
hide oneself se ascunde
imprison băga la închisoare, întemnit,a
inconvenient greu
in front of înaintea, în fat,ă
invitation invitat,ie
iron fier
lemon lămîie
lesson lect,ie
lion leu
location loc
London Londra
long lung
march on înainta, avansa
mention ment,iona
million milion
monastery mănăstire
Monday luni
money bani
month lună
monument monument
moon lună
motion picture film
national nat,ional
none nimeni
no-one nimeni
on în, prin, apropo, despre, pe
once more iar, iarăs,i, mai, din nou
one una, unu
one hundred sută
onerous greu
one thousand mie
only numai, singur
on that account de aceea, deci
on the other side of curmezis,ul
pardon ierta, scuza
person persoană
postpone întîrzia
prescription ret,etă
put on se încălt,a
put on the stage introduce, prezenta
question întrebare
railway station gară
reason causă, cauză
region regiune
respond răspunde
salon salon
son fiu
soon curînd, în curînd
spur on instiga, at,ît,a, provoca
strong tare
summon chema
telephone telefona, telefon
television televiziune
television set televizor
tongue limbă
transact money cheltui
transformation schimbare
transgression păcat
upon contra, împotriva, apropo, despre, pe
walk upon merge pe jos, se plimba
wonted obis,nuit
yon acolo
yonder acolo