The Swedish term "tidpunkt, kritisk tidpunkt" matches the English term "juncture"

other swedish words that include "kritisk" : english :
kritisk critical
kritisk, avgörande crucial
överkritisk hypercritical