The Chinese term "è, xià’è" matches the English term "jaw"

other chinese words that include "è" : english :
Fêizhôu Africa
Â’evrbâníyà Albania
Mevizhôu America
Âm sîtèdân Amsterdam
Ândào’evr Andorra
sìyuè April
Âgêntíng Argentina
báyuè August
B i’evrní Berne
Hêih i Black Sea
Bùlùsài’evr Brussels
Bùdápèisî Budapest
Zhôngguórén Chinaman
Zhôngwén, Zhôngguórén Chinese
Zhôngwén Chinese language
shèngdànjié Christmas
Gêbevnhâgên Copenhagen
Jiékèsîluòfákè Czechoslovakia
shí’èryuè December
fùhuójié Easter
Yîngguóhuà, Yîngwén, Yîngy English
Yîngguóhuà, Yîngwén, Yîngy English language
shìjièy Esperanto
Hêih i Euxine Sea
èryuè February
Fênlán Finland
Déguó Germany
Hè’evrxìngjî Helsinki
Huòbâtè Hobart
Hélán Holland
Àievrlán Ireland
yíyuè January
Rìbevn Japan
qíyuè July
liùyuè June
Lâdîng Mevizhôu Latin America
Lièzhîdûnshìdêng Liechtenstein
L sîbevn Lisbon
Lúsênb o Luxemburg
M dél Madrid
sânyuè March
w yuè May
Mòevrbevn Melbourne
Mòxîgê Mexico
xi ojie Miss
xiânsheng Mister
Mónàgê Monaco
Mòsîkê Moscow
xiânsheng Mr.
fûren, nüvshì, tàitai Mrs.
Bevih i North Sea
Nuówêi Norway
shíyîyuè November
shíyuè October
Pèisî Perth
Fêilü’bîn Philippines
Fêilü’bîn Philippine Islands
Bùlâgé Prague
Éguó Russia
Sûgélán Scotland
Rìbevnh i Sea of Japan
ji yuè September
Xîní, Xuevlí Sidney
Su fêiyà Sofia
Nánfêi South Africa
Sîdegé’evrmó Stockholm
l bài’èr, xîngqî’èr Tuesday
Meviguó USA
Liánhéguó United Nations
Meviguó United States of America
Wéiduôlìyà Victoria
Wéiyevnà Vienna
Yuènán Vietnam
Huánghé Yellow River
shèngdànjié Yule
Zâyîevr Zaïre
Jînbâbùwéi Zimbabwe
nénggàn able
péi accompany
téng, tòng ache
zhênji acupuncture
bèn addled
zhèngf administration
dàrén adult
fêijîch ng aerodrome
fêijî aeroplane
shêngch n afford
fêijî aircraft
fêijîch ng airdrome
fêijîch ng airfield
mênrè airless
fêijî airplane
wàiguó, wàiguóde alien
huózhe alive
dàjiâ, rénrén all the
jiùhùchê ambulance
gêbo, gêbei arm
mevishù art
wénzhâng article
zevnmoyàng as
wèn ask
bóm, shevnm aunt
gônggòngqìchê autobus
wáwa, yîng’ér baby
bèi back
l fàshî, meviróngshî barber
x z opén, yùpén bath
shêng, shêngch n, shôu k, xióng bear
fâshêng become
mìfêng bee
huózhe be alive
shêngqì be angry
è be hungry
shèngjîng bible
zìxíngchê bicycle
zìxíngchê bike
shêngrì birthday
hêisè black
báisè blank
shên, shênsè bleak
xiev, xuè blood
lánsè blue
hóngsè blushing
shênt body
xuêzi boot
jiè borrow
kê, kêmù branch
qi n, qi nsè bright
dìdi, gêge brother
méimáo brow
hèsè, zôngsè brown
gônggòngqìchê bus
shângrén businessman
húdié butterfly
nénggàn capable
zîbevn, sh udû capital
chêzi, qìchê car
fên cent
gôngfên, lím centimetre
huàxué chemistry
qi okèlì chocolate
xuevjiâ, xuevjiâyân cigar
chéngshì city
qi n, qi nsè, qîngchu clear
gùkè client
zhevnliáosu clinic
yézi coconut
kâfêi coffee
yánsè colour
fâshêng come about
kê, kêmù compartment
yînyuèhuì concert
châoxiev copy
késou cough
wénhuà culture
bêi, bêizi cup
gùkè customer
zìxíngchê cycle
wêixi n danger
wêixi n dangerous
shên, shênsè dark
nüvér daughter
tiânliàng, tiânliàngle dawn
tiânliàng, tiânliàngle daybreak
s le dead
pànjué decide
jiémù declaration of policy
kê, kêmù department
lâdùzi, xièdù diarrhoea
shên, shênsè, bêiâi dismal
bóshì, dàifu, yîshêng doctor
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi don’t mention it
mén door
gêzi dove
nèikù drawers
zuòmèng dream
shên, shênsè dreary
drink
zuì, zuìle, hêzuìle drunk
huî, huîchén dust
yánsè dye
dàjiâ, rénrén each
evrduo ear
evrhuán earring
dìzhèn earthquake
jîngjìxué economics
ménk ur entrance
dàjiâ, rénrén every
dàjiâ, rénrén everybody
dàjiâ, rénrén every one
méimáo eyebrow
shòule fall away
nóngrén farmer
juéde feel
nánde, nánrén fellow
jiùhùchê field hospital
céng, dìb n floor
fêi, cângyíng fly
bèndàn fool
bèn foolish
wàiguó, wàiguóde foreign
wàiguórén foreigner
péngyou, nüvpéngyou, nánpéngyou friend
yíng, pàngle, yínglì gain
chêfáng, qìchêjiân garage
méiqì gas
shòu, bêiâi gaunt
xiânsheng gentleman
j hé geometry
fâshêng, shôu get
shêng give birth to
gâoxìng, kuàilè glad
bôlibêi, bôli glass
jînhuángsè, jînsè gold-coloured
jînhuángsè, jînsè golden
gâo’evrfûqiú golf
é goose
zhèngf government
gôngfên, kè gram
wénf, y f grammar
gôngfên, kè gramme
sûnnüvér granddaughter
lüvsè green
huîsè grey
fâshêng, zh ng grow
dàrén grown-up
kèrén guest
péitóng, xiàngd o guide
l fàshî, meviróngshî hairdresser
gôngrén, sh u hand
fâshêng happen
gâoxìng, kuàilè happy
hèn hate
kevlián have compassion on
tóuténg headache
shênt h o healthy
wèi, n h o, nín h o hello
tâde, tâmende, tâ her
tâde, tâmende his
hot
zevnmoyàng how
rén human being
xiânsheng, zhàngfu husband
wèishêng hygiene
wèishêng hygienic
bìngle, y ubìng ill
gôngyè industry
d zhên injection
zuì, zuìle, hêzuìle intoxicated
zevnmoyàng in what way
tiev, yùnd u iron
tâde, tâmende its
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi it doesn’t matter
è, xià’è jawbone
jìzhev journalist
gôngrén laborer
gôngrén labourer
fûren, nüvshì, tàitai lady
yè, shùyè leaf
xuéxí learn
pí, pígé leather
níngméng lemon
lesson
shêngcài lettuce
qi n, qi nsè light
zevnmoyàng, x huan like
b ihé lily
gôngshêng liter
wénxué literature
gôngshêng litre
huózhe live
xiânsheng lord
k chê lorry
shòule lose
shòule lose flesh
shòule lose in weight
kevài lovable
fêngzi lunatic
fèi, fèibù lung
fûren, nüvshì, tàitai madam
rén, nánde, nánrén man
qìzhuân gôngrén mason
shùxué mathematics
shângrén merchant
qióng, bêiâi miserable
héshàng, xiûdàoshì, xiûshì monk
yuè, yuèliàng moon
wénzi mosquito
mótuô chê motorcycle
yînyuè music
yînyuèjiâ musician
w de my
zhên needle
shénjîng nerve
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi never mind
fâshêng occur
gônggòngqìchê omnibus
gêjù opera
gôngrén operative
mênrè oppressive
júhuángsè, júhóngsè orange-coloured
chéngzi, júzi orange
w mende our
téng, tòng pain
hóulóngténg pain in the throat
nèikù panties
bìngrén, nàixîn, y unàixîn, revnnài, néngrevnnài patient
mùdân, jûnrén pawn
hépíng peace
zhênzhû pearl
wêixi n peril
zhéxué philosophy
shèy ng, shèy ngshî photographer
dàifu, yîshêng physician
gêzi pigeon
kê, kêmù pigeonhole
zhevntou pillow
fêixíngyuán, l ngg ngyuán pilot
fevnhóngsè pink
kevlián pity
fêijî plane
jiémù platform
zhèngzhì policy
zhèngkè, zhèngzhìjiâ politician
zhèngzhì politics
ménk ur portal
yóuzhèngjú post office
fànrén prisoner
wèntí problem
shêngch n produce
zhíyè profession
jiémù programme
shevng province
chûb njiâ, chûb nrén publisher
z sè purple
pàngle put on weight
wèntí question
mùméi raspberry
hóngsè red
kevxî regrettable
gònghéguó republic
gémìng revolution
jièzh ring
river
gên root
méigui rose
bêiâi sad
shâlâ, shêngcài salad
liángxié sandal
xuéxiào school
kêxué science
kêxué, kêxuéde scientific
kêxuéjiâ scientist
jì, jìjié season
kê, kêmù section
juéde sense
shé serpent
féng sew
yè, shùyè, chuángdân sheet
xuevlìji sherry
chènshân, chènyî shirt
xiédài shoe-lace
xiézi shoe
xiéjiang shoemaker
bìngle, y ubìng sick
hevn xi ngniàn sigh
yínsè silver-coloured
chànggê sing
gêchàngjiâ, gêsh u singer
xiânsheng sir
jievmèi, mèimei sister
tievjiang smith
shé snake
xiàxuev, xuev snow
féizào, xiângzào soap
shèhuìzh yì socialism
jûnrén soldier
érzi son
hóulóngténg sore throat
shêngyîn sound
kê, kêmù speciality
xi ojie spinster
àiren spouse
jiémù statement of policy
hu chêzhàn station
gângtiev steel
mênrè stiffling
dùzi, wèi stomach
dùziténg, wèiténg stomach ache
chêzhàn, tíng stop
céng storey
dàfêngy, fêngbào storm
céng, lìsh story
c oméi strawberry
jiê street
diànchê streetcar
xuéxí study
bèn stupid
dìxià tievlù subway
zevnmoyàng such a
zevnmoyàng such as
mênrè sultry
wàikêyîshêng surgeon
wàikê surgery
cáiféng tailor
wèidao taste
chûzûqìchê, jìchéngchê taxi
wêndù temperature
xièxie, xièxie n, xièxie nín thanks
xièxie, xièxie n, xièxie nín thank you
shénmo, n, nevi, shéi, shuí that
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi that’s all right
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi that’s okay
nà, nèi that … over there
nà, nèi that one
nà, nèi that one over there
tâmende, tâde their
wêndùbi o thermometer
tâmen they
Hélán the Netherlands
kev thirsty
zhè, zhèi this
n, n men, nín thou
d léi, léi thunder
lèi tired
c ozh, wèishêngzh toilet-paper
cèsu toilet
fânqié, xîhóngsì tomato
shétou, y yán tongue
chéngshì town
chuánt ngde traditional
bêijù tragedy
hu chê train
diànchê tram
lüvkè traveller
wèntí trouble
k chê truck
wèiténg tummy ache
shí’èr twelve
èrshiyî twenty-one
èrshí twenty
èr, li ng two
dìxià tievlù underground
nèikù underpants
dàxué university
xi ojie unmarried woman
w men us
chêzi, qìchê vehicle
nèiyî vest
édékè vodka
shêngyîn voice
zhànzhêng war
w men we
chêng weigh
shênt h o well
shénmo what
zevnmoyàng what a
wèi shénme what for
n, nevi, shéi, shuí which
wêishìjì, wêishìjìji whiskey
wêishìjì, wêishìjìji whisky
báisè white
n, nevi, shéi, shuí who
wèi shénme why
wèi shénmo? why?
fêng wind
gên with
nüvde, nüvrén woman
gôngrén worker
gôngrén working man
gôngrén workman
shìjiè world
xiev write
n, n men, nín ye
huángsè yellow
duì, duìle, shì, shìde yes
n, n men, nín you
niánqîngrén youngster
n de, n mende, nínde your
niánqîngrén youth
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi you’re welcome
other chinese words that include "xià’è" : english :
è, xià’è jawbone
Chinese Writing is Complicated and Ancient
Writing in Chinese is very difficult to master because there is no such thing as an alphabet in the language. Instead, it employs a system of 20,000 characters. To make learning them easier, they can be translated into Roman characters using pinyin. The writing system itself is also one of the oldest in the world. Chinese characters were found on animal bones in 1600 BC. The Latin alphabet wasn’t invented until 1000BC.
Watch Your Tone
Chinese is a tonal language so the tone used while speaking makes the words mean different things. Mixing up the rising or falling pitch of words will make something like “I want to ask you” into “I want to kiss you.” So it’s important to get those inflections down in order to avoid making an embarrassing mistake.
Grammar Tenses
Chinese does not have any grammatical tenses in it. But it does have other complexities that aren’t present in other European languages, such as a system of suffixes and the relevancy of occurrences.