The Chinese term "fêijîch ng" matches the English term "airfield"

other chinese words that include "fêijîch" : english :
fêijîch ng aerodrome
fêijîch ng airdrome
other chinese words that include "ng" : english :
Âgêntíng Argentina
Dàxîyáng Atlantic
Dàxîyáng Atlantic Ocean
Zhôngguó China
Zhôngguórén Chinaman
Zhôngwén, Zhôngguórén Chinese
Zhôngwén Chinese language
shèngdànjié Christmas
Dông H i East China Sea
Yîngguó England
Yîngguóhuà, Yîngwén, Yîngy English
Yîngguóhuà, Yîngwén, Yîngy English language
l bàiw, xîngqî’w Friday
Hè’evrxìngjî Helsinki
Xiângg ng Hongkong
Xiôngyálì Hungary
Bîngd o Iceland
Yìndùyáng Indian Ocean
Cháoxiân, Hánguó Korea
Lâdîng Mevizhôu Latin America
Lièzhîdûnshìdêng Liechtenstein
Dìzhôngh i Mediterranean
xiânsheng Mister
l bàiyî, xîngqîyî Monday
xiânsheng Mr.
Tàipíngyáng Pacific
Tàipíngyáng Pacific Ocean
Hóngh i Red Sea
l bàiliù, xîngqîliù Saturday
Shàngh i Shanghai
l bàitiân, xîngqîtiân, xîngqîrì Sunday
T nsângníyà Tanzania
l bàisì, xîngqîsì Thursday
Xîzàng Tibet
l bài’èr, xîngqî’èr Tuesday
l bàisân, xîngqînsân Wednesday
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtse-Kiang
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtze
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtze River
Huánghé Yellow River
Huáng H i Yellow Sea
shèngdànjié Yule
bângmáng, bângzhù abet
nénggàn able
shàngtou above
bângmáng, bângzhù accomodate
zhàngdân account
shuômíng account for
zh ng accrue
téng, tòng ache
zhèngf administration
fêijîch ng aerodrome
shêngch n afford
gôngjù agent
j nzhâng agitated
xíng agreed
bângmáng, bângzhù aid
bìng ailment
kôngqì air
fêijîch ng airdrome
xiàng, xiàngzi alley
pángbiân alongside
dòngwù animal
pínggu apple
xìngzi apricot
gôngm are
wénzhâng article
zevnmoyàng as
yânhuîgâng ashtray
bângmáng, bângzhù assist
yùndòngyuán athlete
gônggòngqìchê autobus
wáwa, yîng’ér baby
xíngli baggage
lùtái, yángtái balcony
xiângjiâo banana
yínháng bank
l fàshî, meviróngshî barber
x z ofáng, x z ojiân, yùshì bathroom
shêng, shêngch n, shôu k, xióng bear
fâshêng become
chuáng bed
shuìfáng, wòshì bedroom
mìfêng bee
pángbiân beside
shêngqì be angry
shèngjîng bible
zìxíngchê bicycle
zìxíngchê bike
zhàngdân bill
b ng bind
shêngrì birthday
hóngsè blushing
pàng bold
xiông, xiôngbù bosom
shângdiàn boutique
n izhào, r zhào, xiôngyî bra
xiông, xiôngbù breast
y ng breed
qîngtóng bronze
hèsè, zôngsè brown
t ng bucket
chóng, chóngzi bug
bàngôngshì bureau
mái, máizàng bury
gônggòngqìchê bus
shângrén businessman
huángyóu, niúyóu butter
cântîng, xi ochî diàn cafetaria
zhàngdân calculation
zhàoxiàngjî camera
nénggàn capable
mùjiang carpenter
hóngluóbo, húluóbo carrot
gôngfên, lím centimetre
fángjiân, wûzi chamber
yàofáng chemist’s shop
yîngtáo cherry
xiông, xiôngbù chest
jiàotáng church-building
jiàotáng church
yân, xiângyân cigarette
diàngy ngyuàn cinema
chéngshì city
shuômíng clarify
gânjìng, g ogânjìng, nònggânjìng clean
g ogânjìng, nònggânjìng cleanse
qi n, qi nsè, qîngchu clear
yîfu, yîshang clothes
yîfu, yîshang clothing
fâshêng come about
tíng come to a halt
gòngch nzh yì communism
b ng connect
l ngshìgu n consulate
liáng, liángkuai cool
tóng copper
pàng corpulent
xìnyòngk, xìnyòngk piàn credit card
fânhónghuâ crocus
huángguâ cucumber
chuânglián curtain
ji n, nòngduàn cut
zìxíngchê cycle
tiânliàng, tiânliàngle dawn
tiânliàng, tiânliàngle daybreak
sòng deliver
fângyán dialect
zâng dirty
bìng disease
qîngchu distinct
bóshì, dàifu, yîshêng doctor
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi don’t mention it
zuòmèng dream
yàofáng drugstore
yíng earn
jîngjìxué economics
jîngjì economy
xiàng elephant
huángdì emperor
yòng employ
diàngông, diànjìshî engineer
gôngsî enterprise
mái, máizàng entomb
w nshàng evening
shuômíng explain
y njing eye
gôngch ng factory
nóngrén farmer
pàng fat
shu lóngtóu faucet
diàny ng film
zâng filthy
míngzi first name
sh uxiàng, z ngl first night
sh uxiàng, z ngl first run
yóuy ng float
céng, dìb n floor
liú, liúdòng flow
liúxíngxìng g nmào flu
fêi, cângyíng fly
wàng, wàngjì forget
ráoshù, yuánliàng forgive
péngyou, nüvpéngyou, nánpéngyou friend
sòng furnish
yíng, pàngle, yínglì gain
chêfáng, qìchêjiân garage
huâjiàng, yuándîng gardener
xiânsheng gentleman
fâshêng, shôu get
q chuáng, q lai get up
jiâng ginger
chángj nglù giraffe
shêng give birth to
gâoxìng, kuàilè glad
y njìng glasses
yáng goat
shàngdì, tiânzh god
jînhuángsè, jînsè gold-coloured
huángjîn gold
jînhuángsè, jînsè golden
zhèngf government
shàngchuáng go to bed
gôngfên, kè gram
gôngfên, kè gramme
liúxíngxìng g nmào grip
fâshêng, zh ng grow
péitóng, xiàngd o guide
l fàshî, meviróngshî hairdresser
tíng halt
gôngrén, sh u hand
fâshêng happen
gâoxìng, kuàilè happy
yìng hard
tóuténg headache
jiànkâng health
tiân, tiânkông heaven
bângmáng, bângzhù help
xîwàng hope
fángzi house
cângyíng housefly
jiâtíngfùnüv, jiâtíngzg fù housewife
jiàotáng house of worship
zevnmoyàng how
xiânsheng, zhàngfu husband
wèishêng hygiene
wèishêng hygienic
l xi ng ideal
bìngle, y ubìng ill
bìng illness
gôngyè industry
liúxíngxìng g nmào influenza
shòushâng injured
shângk u injury
chóng, chóngzi insect
côngming intelligent
mùdì, yòngyì intention
mái, máizàng inter
q ng, yâoq ng invite
zevnmoyàng in what way
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi it doesn’t matter
gu jiàng jam
gôngzuò job
b ng join
y ng keep
gôngjín kilo
gôngl kilometre
guówáng king
gôngrén laborer
gôngrén labourer
yángròu lamb
xiàng, xiàngzi lane
níngméng lemon
shêngcài lettuce
túshûgu ngu nlu yuán, túshûgu nyuán librarian
t ng lie down
zevnmoyàng, x huan like
gôngshêng liter
gôngshêng litre
cháng long
jìngzi looking-glass
xiânsheng lord
xíngli luggage
fêngzi lunatic
g ogânjìng, nònggânjìng make clean
yòng make use of
mánggu mango
shìch ng, càishìch ng market
shìch ng, càishìch ng marketplace
gu jiàng marmelade
qìzhuân gôngrén mason
mùdì, yòngyì, yìsi meaning
gôngjù means
shângrén merchant
fângf method
gôngch metre
gônglí millimetre
kuànggông miner
bùzh ng minister
jìngzi mirror
qióng, bêiâi miserable
héshàng, xiûdàoshì, xiûshì monk
yuè, yuèliàng moon
shàngw morning
diàny ng motion picture
diàny ng movie
diàngy ngyuàn movie theatre
shénjîng nerve
j nzhâng nervous
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi never mind
pángbiân next to
líng nought
nílóng nylon
fâshêng occur
yáng, h iyáng ocean
bàngôngshì office
xíng okay
gônggòngqìchê omnibus
yángcông onion
gôngrén operative
júhuángsè, júhóngsè orange-coloured
chéngzi, júzi orange
shàngtou over
t ng pail
téng, tòng pain
hóulóngténg pain in the throat
kúzi, chángkùzi pants
ráoshù, yuánliàng pardon
gôngyuán park
bìngrén, nàixîn, y unàixîn, revnnài, néngrevnnài patient
hépíng peace
b, gângb pen
yînjîng penis
xiângshu perfume
shèy ng, shèy ngshî photographer
dàifu, yîshêng physician
gângqín piano
fêixíngyuán, l ngg ngyuán pilot
sôngshù pine-tree
sôngshù pine
fevnhóngsè pink
jiàotáng place of worship
qîngchu plain
mùdì, yòngyì plan
zhòng, zhíwù plant
gu ngch ng plaza
q ng please
gông’ânjú, j ngchájú police-station
j ngchá police
j ngchá policeman
zhèngzhì policy
zhèngkè, zhèngzhìjiâ politician
zhèngzhì politics
qióng poor
míngxìnpiàn postcard
yóuzhèngjú post office
m língsh, t dòu potato
sh uxiàng, z ngl premier
sh uxiàng, z ngl première
sh uxiàng, z ngl prime minister
shêngch n produce
yínglì profit
shevng province
gu ngch ng public square
gânjìng pure
g ogânjìng, nònggânjìng purge
pàngle put on weight
nüvwáng queen
y ng raise
d ng realize
y ng rear
hóngsè red
zôngjiào religion
gònghéguó republic
fàngu nr, gu nzi, ji jiâ restaurant
gémìng revolution
wûd ng roof
fángjiân, wûzi room
xiàngjiâo, xiângpí rubber
hóngb oshí ruby
côngming sagacious
shâlâ, shêngcài salad
liángxié sandal
sânmíngzhì sandwich
zh ngz seed
liàng serene
féng sew
yáng sheep
yè, shùyè, chuángdân sheet
xiéjiang shoemaker
shângdiàn shop
jiânb ng shoulder
bìngle, y ubìng sick
hevn xi ngniàn sigh
chànggê sing
gêchàngjiâ, gêsh u singer
xiânsheng sir
tiân, tiânkông sky
ji n, nòngduàn slice
tievjiang smith
féizào, xiângzào soap
zâng soiled
hóulóngténg sore throat
shêngyîn sound
tâng soup
y njìng spectacles
yùndòng sport
gu ngch ng square
gôngm square decametre
xîng, xîngxing star
gângtiev steel
chángwà, chángwàzi stocking
dùziténg, wèiténg stomach ache
chêzhàn, tíng stop
shângdiàn store
céng storey
dàfêngy, fêngbào storm
céng, lìsh story
zevnmoyàng such a
zevnmoyàng such as
táng sugar
yángguâng, tàiyáng sun
xiàngrìkuí sunflower
yángguâng sunshine
châojí shìch ng supermarket
sòng supply
wàikêyîshêng surgeon
xìng surname
yóuy ng swim
cáiféng tailor
shu lóngtóu tap
chûzûqìchê, jìchéngchê taxi
w ngqiú tennis
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi that’s all right
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi that’s okay
jùch ng, xìyuàn theatre
pàng thick
xi ng think
hóulóng throat
b ng tie
b ng tie up
c ozh, wèishêngzh toilet-paper
fânqié, xîhóngsì tomato
míngtiân tomorrow
gôngdûn ton
gôngjù tool
yátòng toothache
chéngshì town
chuánt ng tradition
chuánt ngde traditional
jiâotông traffic
lüvxíng travel
kúzi, chángkùzi trousers
wèiténg tummy ache
èr, li ng two
zâng unclean
d ng understand
liàng untroubled
yòng use
qîngcài, shûcài vegetable
shêngyîn voice
x ng wake
x ng wake up
qiáng wall
zhànzhêng war
làng wave
chêng weigh
zevnmoyàng what a
yíng win
fêng wind
chuânghu window
dôngjì, dôngtiân winter
yángmáo wool
gôngzuò, zuò shì work
gôngrén worker
gôngrén working man
gôngrén workman
páchóng worm
shângk u wound
shòushâng wounded
huángsè yellow
niánqîng young
niánqîngrén youngster
niánqîngrén youth
bié kèqi, bú kèqi, búyòng kèqi you’re welcome
líng zero
dòngwùyuán zoo
Chinese Writing is Complicated and Ancient
Writing in Chinese is very difficult to master because there is no such thing as an alphabet in the language. Instead, it employs a system of 20,000 characters. To make learning them easier, they can be translated into Roman characters using pinyin. The writing system itself is also one of the oldest in the world. Chinese characters were found on animal bones in 1600 BC. The Latin alphabet wasn’t invented until 1000BC.
Watch Your Tone
Chinese is a tonal language so the tone used while speaking makes the words mean different things. Mixing up the rising or falling pitch of words will make something like “I want to ask you” into “I want to kiss you.” So it’s important to get those inflections down in order to avoid making an embarrassing mistake.
Grammar Tenses
Chinese does not have any grammatical tenses in it. But it does have other complexities that aren’t present in other European languages, such as a system of suffixes and the relevancy of occurrences.