The Chinese term "lü`, lü`zi" matches the English term "donkey"

other chinese words that include "zi" : english :
dùzi abdomen
xiàng, xiàngzi alley
hóuzi ape
xìngzi apricot
lü`, lü`zi ass
háizi, xi oháizi bairn
zhúzi bamboo
húzi beard
dùzi belly
zìxíngchê bicycle
zìxíngchê bike
t nzi blanket
xuêzi boot
nánháizi boy
n ozi brain
chóng, chóngzi bug
kòuzi, ni kòu button
zîbevn, sh udû capital
chêzi, qìchê car
y zi chair
fángjiân, wûzi chamber
tiânràn, zìrán character
háizi, xi oháizi child
liàozi cloth
yézi coconut
shûzi comb
zuòfàn, chúshî, chúzi cook
bêi, bêizi cup
diànzi, y diàn cushion
zìxíngchê cycle
z ozi date
lâdùzi, xièdù diarrhoea
cídi n, zìdi n dictionary
gêzi dove
yâ, yâzi duck
míngzi first name
dízi flute
châ, châzi fork
zìyóu freedom
nüvháizi girl
sûnzi grandson
báo, báozi hail
chuízi hammer
máozi hat
zìj herself
zìj himself
fángzi house
háizi, xi oháizi infant
chóng, chóngzi insect
zìj itself
dâo, dâozi knife
nánháizi lad
nánháizi laddie
xiàng, xiàngzi lane
nüvháizi lass
xìn, zìm letter
shîzi lion
jìngzi looking-glass
fêngzi lunatic
chúshî, chúzi male cook
liàozi material
jìngzi mirror
hóuzi monkey
wénzi mosquito
húzi moustache
tiânrán, zìrán natural
tiânràn, zìrán nature
bízi nose
chéngzi, júzi orange
júzishu, júzizhî orange juice
kúzi, chángkùzi pants
táozi peach
lí, lízi pear
gêzi pigeon
l zi plum
chízi pond
tùzi rabbit
fàngu nr, gu nzi, ji jiâ restaurant
dàozi, fàn, m, m fàn rice
fángjiân, wûzi room
zìj self
jùzi sentence
guâ húzi shave
xiézi shoe
qúnzi skirt
wà, wàzi sock
jiàzi sofa
érzi son
sháo, sháozi spoon
chángwà, chángwàzi stocking
dùzi, wèi stomach
dùziténg, wèiténg stomach ache
zhuôzi table
júzi tangerine
kúzi, chángkùzi trousers
dùzi tummy
d zìjî typewriter
chêzi, qìchê vehicle
cûnzi village
cídi n, zìdi n vocabulary
nüvháizi wench
tàitai, qîzi wife
word
Chinese Writing is Complicated and Ancient
Writing in Chinese is very difficult to master because there is no such thing as an alphabet in the language. Instead, it employs a system of 20,000 characters. To make learning them easier, they can be translated into Roman characters using pinyin. The writing system itself is also one of the oldest in the world. Chinese characters were found on animal bones in 1600 BC. The Latin alphabet wasn’t invented until 1000BC.
Watch Your Tone
Chinese is a tonal language so the tone used while speaking makes the words mean different things. Mixing up the rising or falling pitch of words will make something like “I want to ask you” into “I want to kiss you.” So it’s important to get those inflections down in order to avoid making an embarrassing mistake.
Grammar Tenses
Chinese does not have any grammatical tenses in it. But it does have other complexities that aren’t present in other European languages, such as a system of suffixes and the relevancy of occurrences.