The Chinese term "zh jia" matches the English term "nail"

other chinese words that include "zh" : english :
Fêizhôu Africa
Mevizhôu America
Yàzhôu Asia
Àodàlìyà, Àozhôu Australia
Zhìlì Chile
Zhôngguó China
Zhôngguórén Chinaman
Zhôngwén, Zhôngguórén Chinese
Zhôngwén Chinese language
Ôuzhôu Europa
Ôuzhôu Europe
Lâdîng Mevizhôu Latin America
Lièzhîdûnshìdêng Liechtenstein
Dìzhôngh i Mediterranean
bângmáng, bângzhù abet
bângmáng, bângzhù accomodate
zhàngdân account
zh ng accrue
zhênji acupuncture
dìzh address
zhèngf administration
j nzhâng agitated
bângmáng, bângzhù aid
huózhe alive
d ib, zhuâ arrest
wénzhâng article
bângmáng, bângzhù assist
zhúzi bamboo
huózhe be alive
zhàngdân bill
n izhào, r zhào, xiôngyî bra
zhuân, zhuântou brick
sàozhou broom
jiànzhù building
shâo, zháohu burn
zhàngdân calculation
zhàoxiàngjî camera
zháohu catch
zh xí chairman
zhîpiào check
zhîpiào cheque
zhevnliáosu clinic
gòngch nzh yì communism
dàlù, zhôu, dàzhôu continent
mínzh democracy
shûzhuô desk
zhuànshí diamond
dìzhèn earthquake
gùyuán, zhíyuán employee
sh uzh finger
zháohu flash on
jìnzh forbid
bào, bàozh gazette
shàngdì, tiânzh god
zhèngf government
fâshêng, zh ng grow
bângmáng, bângzhù help
zhû hog
xiânsheng, zhàngfu husband
d zhên injection
jìzhev journalist
huózhe live
bào, bàozh magazine
dàlù, zhôu, dàzhôu mainland
qìzhuân gôngrén mason
bùzh ng minister
zhên needle
j nzhâng nervous
bào, bàozh newspaper
júzishu, júzizhî orange juice
zh paper
zhênzhû pearl
bào, bàozh periodical
zhéxué philosophy
zhû pig
zhevntou pillow
zhòng, zhíwù plant
zhèngzhì policy
zhèngkè, zhèngzhìjiâ politician
zhèngzhì politics
zhûròu pork
yóuzhèngjú post office
zh xí president
zhíyè profession
jìnzh prohibit
jièzh ring
sânmíngzhì sandwich
zh ngz seed
diànzh shopkeeper
shèhuìzh yì socialism
zhôu state
hu chêzhàn station
chêzhàn, tíng stop
zháohu strike
zhû swine
zhìdù system
zhuôzi table
zháohu take fire
zhè, zhèi this
ji ozh toe
c ozh, wèishêngzh toilet-paper
zhìfú uniform
zhànzhêng war
shûzhuô writing desk
other chinese words that include "jia" : english :
fójiào Buddhism
B ojiâlìyà Bulgaria
Jiâ’nádà Canada
jîdûjiào Christianity
Xînjiâpô Singapore
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtse-Kiang
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtze
Chángjiâng, Yángz jiâng Yangtze River
zàijiàn adieu
dàjiâ, rénrén all the
àomàn, jiâo’ào arrogant
zuòjiâ author
xiângjiâo banana
x z ofáng, x z ojiân, yùshì bathroom
gài, jiàn build
jiànzhù building
zàijiàn bye
mùjiang carpenter
fángjiân, wûzi chamber
jiàotáng church-building
jiàotáng church
xuevjiâ, xuevjiâyân cigar
gài, jiàn construct
guójiâ country
wàijiâoguân diplomat
dàjiâ, rénrén each
dàjiâ, rénrén every
dàjiâ, rénrén everybody
dàjiâ, rénrén every one
zàijiàn farewell
jiânyù gaol
chêfáng, qìchêjiân garage
huâjiàng, yuándîng gardener
jiâng ginger
zàijiàn goodbye
jiànkâng health
jiâtíngfùnüv, jiâtíngzg fù housewife
jiàotáng house of worship
jiàoshî, jiàoyuán, l oshî instructor
jiânyù jail
gu jiàng jam
guójiâ, dì, t dì land
gu jiàng marmelade
yînyuèjiâ musician
yìjiàn opinion
huàjiâ, yìshùjiâ painter
hújiâo pepper
jiàotáng place of worship
zhèngkè, zhèngzhìjiâ politician
jiàqián price
chuánjiàoshì priest
jiânyù prison
jiàoshòu professor
chûb njiâ, chûb nrén publisher
zôngjiào religion
fàngu nr, gu nzi, ji jiâ restaurant
fángjiân, wûzi room
xiàngjiâo, xiângpí rubber
kêxuéjiâ scientist
xiéjiang shoemaker
jiânb ng shoulder
gêchàngjiâ, gêsh u singer
tievjiang smith
jiàzi sofa
zàijiàn so long
jiâoqû suburb
jiâo teach
jiàoshî, jiàoyuán, l oshî teacher
jiâotông traffic
zuòjiâ writer
Chinese Writing is Complicated and Ancient
Writing in Chinese is very difficult to master because there is no such thing as an alphabet in the language. Instead, it employs a system of 20,000 characters. To make learning them easier, they can be translated into Roman characters using pinyin. The writing system itself is also one of the oldest in the world. Chinese characters were found on animal bones in 1600 BC. The Latin alphabet wasn’t invented until 1000BC.
Watch Your Tone
Chinese is a tonal language so the tone used while speaking makes the words mean different things. Mixing up the rising or falling pitch of words will make something like “I want to ask you” into “I want to kiss you.” So it’s important to get those inflections down in order to avoid making an embarrassing mistake.
Grammar Tenses
Chinese does not have any grammatical tenses in it. But it does have other complexities that aren’t present in other European languages, such as a system of suffixes and the relevancy of occurrences.