The Dutch term "bij voortduring" matches the English term "constantly, continuously, continually"

other dutch words that include "bij" : english :
bij towards, by, at, beside, toward, to, bee
bij- side, incidental
bij acclamatie benoemen acclaim, applaud
bij wijze van like, as
bijbehorend adequate, accessory, secondary
bijbel bible
bijdetijds modern
bijdraaien break-down, brakedown
bijdrage contribution, dues
bijdragen contribute
bijeen together
bijeenbrengen unite
bijeenkomen congregate, assemble, meet
bijeenkomst gathering, assemblage
bijeenpassen harmonize
bijeenroepen convoke
bijeenschakelen coordinate, co-ordinate
bijenhouder bee-keeper
bijenkorf beehive, bee-hive
bijenschans apiary
bijenstal apiary
bijenteelt bee-keeping
bijenwas beeswax
bijgaand accompanying
bijgeloof superstition
bijgelovig superstitious
bijgevolg consequently
bijkans almost, nearly
bijkomend accessory, secondary
bijkomstig secondary, accessory
bijkomstigheid side-issue
bijl axe
bijlage codicil, appendix, rider
bijna nearly, almost
bijstaan assist, help
bijster quite, very
bijtellen add
bijten bite, corrode
bijtend sharp, abrasive, lurid
bijtoon overtone
bijval approval, acclamation
bijvoeglijk adjectival
bijvoeglijk naamwoord adjective
bijvoeglijke bepaling attribute
bijvrouw concubine
bijwerk side-issue
bijwerken retouch
bijwoord adverb
bijwoordelijk adverbial
bijzaak sideshow, sideissue
bijziend near-sighted, short-sighted
bijzijn presence
bijzonder exceedingly, extraordinarily, extraordinary, very
bijzonderheid detail
blinde bij kaarspel ghost, phantom
dichtbij at, beside, by
hakbijl axe
hierbij herewith
honingbij bee
illusies wekken bij delude
in het bijzonder principally, mainly, especially, specially
nabij at, beside, by
nabijheid vicinity, proximity, neighbourhood
ontbijt breakfast
rabbijn rabbi
robijn ruby
voorbijgaand acute
voorbijganger passer-by