The Dutch term "echt" matches the English term "marriage, really, authentic, genuinely, matrimony"

other dutch words that include "echt" : english :
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanhechten attach
aanhechting attachment
aanhechtsel affix
aanvechtbaar debatable, questionable
aanvechting inclination, temptation, disposal
amechtig breathless
Atrecht Arras
averechts reversed
berechten judge
bevoorrecht privileged
biechten profess, confess
Dordrecht Dordrecht
echtbreekster adulteress
echtbreker adulterer
echtbreuk adultery
echtelieden couple
echten legitimize
echter however
echtgenoot husband, spouse
echtgenote spouse, wife
echtpaar couple
echtscheiding divorce
echtverbintenis matrimony, marriage
eigendomsrecht ownership
gehecht selfless, devoted
gerecht tribunal, food
gerechtigheid righteousness, justice
gerechtsgebouw tribunal
gerechtszaak lawsuit
gevecht scuffle, battle
hanengevecht cockfight
hecht sturdy, stable, firm, robust
hechten suture
herenknecht lackey
in de echt verbinden marry, wed
knechten subdue, subjugate, submit
kopijrecht copyright
landrechter sheriff
Liechtenstein Liechtenstein
loodrecht right-angle
nagerecht dessert
onoprecht underhanded
oprecht sincere
oprechtheid sincerity
plecht castle
plechtig stiff, ceremonious, measured, formal, solemn
plechtig beloven vow
plechtigheid ceremony
plechtstatig majestic, solemn, ceremonious
recht right-angle, law, jurisprudence, straight
rechter- righthand, right
rechthoekig right-angle
rechtop directly
rechtop zetten tousle
rechtopstaand bristly, untidy, vertical
rechtsom clockwise
rechtstreeks straight
rechtszaal courtroom
rechtvaardig just, righteous
rechtzinnig orthodox
scheidsrechter umpire, arbiter, arbitrator, referee
slecht bad, badly
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
slechtgehumeurd petulant, pettish, peevish
slechts only, solely
specht woodpecker
stalknecht groom
trechter funnel
Utrecht Utrecht
vechtlustig truculent
vlechten braid, plait, wreathe, twine
voorvechter apostle, champion