The Romanian term "educa, cres,te" matches the English term "bring up"

other romanian words that include "educa" : english :
cres,te, îngriji, educa breed
educa, cres,te educate
cres,te, îngriji, educa raise
other romanian words that include "te" : english :
detesta, urî abhor
as,tepta, îndura, suferi abide
detesta, urî abominate
deasupra, peste above
în străinătăte abroad
aduna, însuma, determina abstract
termina, ajuta accomodate
ajunge, îndeplini, termina accomplish
permite, îngădui accord
ajunge, îndeplini, termina, face achieve
atent,ie acuity
permite, îngădui admit
atent,ie advertence
atent,ie advertency
drag, dragoste affection
permite, îngădui afford
după, în spatele, în urma after
lăsa, da voie, permite, îngădui allow
arhitect architect
încerca, se strădui, testa attempt
atent,ie attention
atent attentive
as,tepta await
departe away
spate back
putea be able to
cunoas,te, s,ti be acquainted with
bate beat
biftec beefsteak
înaintea, în fat,ă before
după, în spatele, în urma behind
huli, blasfemia, blestema, înjura blaspheme
carte book
bibliotecă bookcase
cres,te, îngriji, educa breed
frate brother
categorie category
cetate citadel
cetate, oras, city
pieptene comb
interesa concern
curte court
curte courtyard
huli, blasfemia, blestema, înjura curse
huli, blasfemia, blestema, înjura cuss
determina, fixa, asigura determine
educa, cres,te educate
termina, se sfîrs,i, sfîrs,it end
fonda, întemeia erect
fonda, întemeia, constata establish
as,tepta expect
repede, iute fast
îndeplini, termina finish
pes,te fish
monta, fixa, determina, asigura fix
interzice, opri forbid
fonda, întemeia found
prietenă, prieten friend
aduna, însuma, colecta, culege, determina gather
jumătate half
detesta, urî hate
sănătate health
bate hit
ospitalitate hospitality
fierbinte hot
hotel hotel
băga la închisoare, întemnit,a imprison
determina induce
determina infer
înaintea, în fat,ă in front of
interpreta interpret
băga la închisoare, întemnit,a jail
cres,te, îngriji, observa, urmări keep
cunoas,te, s,ti know
s,ti, cunoas,te know how
literatură literature
detesta, urî loathe
iubi, drag, dragoste love
antebrat, lower arm
text lyric
matematică mathematics
poate maybe
poate mayhap
cetate metropolis
lapte milk
munte mountain
noapte night
deasupra, peste over
parte part
parte Parthian
poate perchance
poate perhaps
permite, îngădui permit
parte piece
planifica, intent,iona plan
poate possibly
interzice, opri prohibit
iute, repede quickly
de ajuns, foarte, prea quite
cres,te, îngriji, educa raise
cres,te, îngriji rear
aminti, memora, t,ine minte recall
aminti, t,ine minte recollect
aminti, t,ine minte remember
memora, t,ine minte remind
trimite, expedia send
septembrie September
s,apte seven
diviza, despărt,i, împărt, parte share
biftec steak
bate strike
huli, blasfemia, blestema, înjura, jura swear
iute, repede swiftly
sistem system
telegramă telegram
telefona, telefon telephone
televiziune television
televizor television set
termina terminate
încerca, testa test
text text
teatru theatre
este, sînt there are
este, sînt there is
sete thirst
dinte tooth
cetate, oras, town
trimite, expedia transmit
încerca, se strădui, testa try
televiziune TV
televizor TV set
S.U.A., Statele Unite ale Americii United States of America
S.U.A., Statele Unite ale Americii USA
foarte, prea very
foarte, prea very much
as,tepta wait
as,tepta wait for
Muntenia, Valahia Wallachia
curte yard