The English term "Christmas Eve" matches the Swedish term "julafton"

other english words that include "eve" : swedish :
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
aggrieve plåga
aggrieved sårad
at the same level as på samma nivå som
believe tro
believe in tro på
believed trodde
believer troende
believers troende
believes tror
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage dryck
breakeven balans
clever duktig, klok, slug, skicklig
delieverer leverantör
develop upparbeta, utveckla, odla, utbilda
developed utvecklat
developer utvecklare
developing utveckling av
development utveckling
developments utvecklingar
dishevelled rufsig
eleven elva
elevenses förmiddagskaffe
eve dag före helg, afton
evel ond, elak
even slät, plan, än, jämn, även
evening afton, kväll
evening dress frack
evenings kvällarna
evenly jämnt
evensong aftonsång
event händelse, evenemang, tilldragelse, fall
event-related händelserelaterad
events händelser
eventually eventuellt
ever någonsin
everlasting ständig, evig
evermore för evigt
every var, varje, varenda
every-day vardaglig
every day dagligen
every other varannan
every second varannan
everybody envar, alla, var och en
everybody's allas
everyday alldaglig, vardags
everyday commodities dagligvaror
everyone alla
everyone's allas
everything allting
everytime alltid
everywhere överallt, allestädes
fever feber
feverish febrig
field-events hopp- och kastgrenar
for ever för alltid, evig, jämt
forever för alltid
get even with bli kvitt med
grieve sörja, bedröva
grieve at gräma sig över
however likväl, emellertid, men, dock
irreverent vanvördig
levee mottagning
level slät, flack, nivå, jämn
level make avjämna
levelling avvägning
lever hävstång, spak
leverage hävstångsverkan
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make a person believe inbilla
multilevel flernivå
never aldrig
never-ceasing evig
never-ending ändlös
never-falling ofelbar
never-never avbetalning
never-say-die uthållig
never-to-be-forgotten oförgätlig
never at a loss aldrig rådlös
nevermore aldrig mer
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
New Year`s Eve nyårsafton
nineveh nineve
perseverance uthållighet
persevere framhärda
persevering ihärdig, trägen
prevent avstyra, förhindra, förbygga
prevent from avhålla från
prevention förhindrande
product-development produkt-utveckling
reeve fogde
relieve avlösa, undsätta, lindra, avslöja
reprieve uppskov
reprieved benådade
reprieves benådar
retrieve apport, rädda
reveal röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja
revealing avslöjande
revel svira, frossa, festa
revelation uppenbarelse, avslöjande
reveller rumlare
revelling rumlande
revelry festande
revenge hämnas, hämnd
revengeful hämndlysten
revenue ränta, inkomst, att få
reverberate återkasta
reverberation eko
revere vörda
revered aktade
reverence pietet, vördnad
reverend högvördig
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
reverent vördnadsfull
reverential vördnadsfull
reverie dagdröm
reversal omkastning
reverse backa, frånsida
reversible omkastbar
revert återgå
scarlet fever scharlakansfeber
seven sju
seventeen sjutton
seventieth sjutionde
seventy sjutio
sever skilja, hugga av
several flera, åtskillig
severance pay avgångsvederlag
severe hård, kännbar, sträng
severity hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sieve såll, sålla
sleeve ärm
stevedore stuveriarbetare
this evening i kväll
undeveloped outvecklad
uneven ojämn, knagglig
unevenly ojämt
whatever vad som helst
whatsoever över huvudtaget
whenever närhelst
wheresoever varhelst
wherever varhelst
whichever vad än
Whitsun Eve pingstafton
whoever vem som än
whosever vems