The English term "civil war" matches the Swedish term "inbördeskrig"

other english words that include "war" : swedish :
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
aggressive war anfallskrig
athwart på tvären
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
be aware of medveten om
beware var försiktig
beware of varna för
coward feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice feghet
declaration of war krigsförklaring
downward nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
dwarf dvärg
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
eastward åt öster, mot öster
fast-forward snabbspolning
forewarn varsko
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
freeware gratisprogram
game warden viltvårdare, skogvaktare
germ warefare bakteriologisk krigföring
hardware maskinvara, hårdvara, maskinvara
heartwarming hjärtevärmande
homewards hem-, hemåt
inward invärtes
inwards inåt, inre
knitware stickning
leeward i lä
leftward vänster
leftwards till vänster
look forward to motse
lukewarm ljum
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
outward utanför
outwards utåt, utvärtes
pre-warn förvarna
prison-warder fångvaktare
reed warbler rörsångare
reward vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
rewarded belönad
rewarding givande
rightwards till höger
shareware-related shareware-relaterat
shop-steward fackföreningsombud
software programvara, programvara
southward söder ut
stalwart trogen, kraftig, robust
state of war krigstillstånd
steward steward, uppassare
straightforward rättfram
sward grästorv, gräsmatta
swarm svärm, vimla, myller, svärma, myllra
swarthy svartmuskig
tableware bordsservis
thwart omintetgöra
thwarting hindrande
towards åt, emot, mot
tug-of-war dragkamp
unaware ovetande, omedveten
unawares oförmodad, oförmärkt
untoward motig
upward uppåt
upwardly uppåt
upwards uppåt
utwards utåt
waging war krigföring
war krig
war-trophy krigsbyte
warble kvitter, drilla
warbler sångare
ward sal, avdelning, skyddsling, myndling
ward sister avdelningssköterska
warden föreståndare
warder fångvaktare
wardrobe garderob
wardrope klädskåp
ware varor
warehouse magasin
warehousing magasinering
wares varor
warfare krigföring
warily varsamt
wariness varsamhet
warlike krigisk
warm varm, värma
warmer värmare
warmly varmt
warmonger krigshetsare
warmth värme
warn förmana, råda, varsko, varna
warned uppmärksam på
warning uppsägning, varning
warped partisk, vind, skev
warrant fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty garanti
warrent garanti, fullmakt, häktningsorder
warrior krigare
warsaw warszawa
warship örlogsfartyg, krigsfartyg
wart utväxt, vårta
wartime krigstid
warts vårtor
wary försiktig, varsam
wayward egensinnig
westward västlig
windward lovart, mot vinden
world-war världskrig
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.