The English term "man-of-war" matches the Swedish term "örlogsfartyg, krigsfartyg"

other english words that include "man" : swedish :
able seaman matros
adamant orubblig
adman reklamman
age of manhood mansålder
airman flygare
alderman ålderman, rådman
almanac kalender
apeman apmänniska
backwoodsman nybyggare
badman bov
bagman provryttare
bandsman bandmedlem
barman bartender
batsman slagman
best man marskalk
blind-mans-buff blindbock
boatman båtkarl
bogey-man buse
bondsman borgensman
brinkmanship våghalsig politik
business man affärsman, köpman
cabman chaufför
camera-man fotograf
cameraman fotograf
chairman ordförande
charwoman städerska
Chinaman kines
chinaman kinaman
claimant fodringsägare
clergyman präst
coachman kusk
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
confidence man bondfångare
countryman lantman, landsman
craftmanship hantverksskicklig
craftsman hantverkare
Dalecarlian woman dalkulla
dead-man dödmans
decalcomania dekalkomani
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dormant sovande, vilande
dutchman holländare
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
english-woman engelska
Englishman engelsman
fellowman medmänniska
ferryman färjkarlen
filemanager filhanteraren
fireman brandman
fisherman fiskare
floor manager studioman, regissör
footman lakej, betjänt
foreman förman, arbetsbas
freeman fri man, hedersborgare
Frenchman fransman
freshman recentior
frogman grodman
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
greco-roman grekisk-romerska
gunman beväpnad gangster
harmanization anpassning
henchman livtjänare, handgången man
hogmanay skotsk nyårsafton
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsewoman ryttarinna
human mänsklig
human being människa
human life människoliv
humane människovänlig
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humanize förmänskliga
humanly mänskligt
humans människor
husbandman bonde
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
impermanent obeständig
informant sagesman
inhuman omänsklig
javelin-man spjutkastare
journeyman gesäll
juryman nämndeman
kinsman släkting
kinswoman kvinnlig släkting
layman lekman
liftman hisskonduktör
love of humanity människokärlek
lumberman timmerman
madman vettvilling, dåre, galning
man människa, karl, bemanna
man's mannens
man-made handgjorda
man-slaughter dråp
manævre manövrera
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
mane hästman
mane on a horse man
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
mange skabb
manger krubba
mangle mangla, mangel
manhood manlighet, mandom
mania vanvett, vurm, mani
maniac galning
manias manier
manicure manikyr, manikyrera
manifest uppenbar, ådagalägga
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manifold mångfaldig
manikin modelldocka, pyssling
manikins pysslingar
manipulate manipulera
manipulating användande
mankind mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
manly manlig
mannequin provdocka, mannekäng
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
mannish karlaktig
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
manpower arbetskraft
manservant tjänare
mansion herrgård
mantelpiece spiselkrans
mantle mantel, kappa
manual handbok, manuellt, manual
manually manuellt
manuals manualer
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manufacturing tillverkande
manure gödsel, gödsla
manuscript manuskript
many många, flera
marksman skarpskytt
medicine man medicinman
megalomania storhetsvansinne
middleman mellanhand
midshipman sjökadett
military man militär
milkman mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
motorman spårvagnsförare, lokförare
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
Neanderthal man neandertalmänniska
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
needlewoman sömerska
night-watchman nattvakt
no-man's-land ingenmansland
nobleman adelsman
norman normand
Norman normandisk
old man gubbe
old woman käring, gumma
outmanoeuvre utmanövrera
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
pitch-man gatuförsäljare
plainsman slättinvånare
policeman polis
portmanteau kappsäck
postman brevbärare
quarryman stenbrytare
ragman lumpsamlare
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand man alltiallo
Roman romersk, romare
roman (type) antikva
romance romantik, romantisk
Romania rumänien
Romanian rumänsk
romans romarna
romantic romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
Roumania Rumänien
Rumania rumänien
Rumanian rumänsk
salamander byggtork, salamander
sales-woman butiksbiträde
sandwich-man reklambärare
Scotchman skotte
seaman gast, matros, sjöman
semi-manufactures halvfabrikat
sex maniac sexdåre
snowman snögubbe
spokesman talesman
sportsman sportsman
stage-management regi
stage-manager regissör
storysman historieberättaren
superhuman övermänsklig
swordmanship fäktkonst
table-manners bordsskick
tailsman mottagare
tallyman kontrollräknare
to a man mangrant
tradesman affärsidkare, handlare
undermanned underbemannad
watchman nattvakt
waterman färjkarl
weatherman meterolog
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
wherryman färjkarl
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
woman kvinna, fruntimmer
womanhood kvinnlighet
womanish fruntimmersaktig
womanizer kvinnojägare
womankind kvinnfolk
womanlike kvinnlig
womanliness kvinnlighet
womanly kvinnlig
womanshood kvinnosläktet
woodman skogvaktare
woodsman skogsarbetare
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
yachtsman seglare
yelomanry odalmän
yeoman odalman
young man yngling
other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "war" : swedish :
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
aggressive war anfallskrig
athwart på tvären
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
be aware of medveten om
beware var försiktig
beware of varna för
civil war inbördeskrig
coward feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice feghet
declaration of war krigsförklaring
downward nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
dwarf dvärg
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
eastward åt öster, mot öster
fast-forward snabbspolning
forewarn varsko
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
freeware gratisprogram
game warden viltvårdare, skogvaktare
germ warefare bakteriologisk krigföring
hardware maskinvara, hårdvara, maskinvara
heartwarming hjärtevärmande
homewards hem-, hemåt
inward invärtes
inwards inåt, inre
knitware stickning
leeward i lä
leftward vänster
leftwards till vänster
look forward to motse
lukewarm ljum
outward utanför
outwards utåt, utvärtes
pre-warn förvarna
prison-warder fångvaktare
reed warbler rörsångare
reward vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
rewarded belönad
rewarding givande
rightwards till höger
shareware-related shareware-relaterat
shop-steward fackföreningsombud
software programvara, programvara
southward söder ut
stalwart trogen, kraftig, robust
state of war krigstillstånd
steward steward, uppassare
straightforward rättfram
sward grästorv, gräsmatta
swarm svärm, vimla, myller, svärma, myllra
swarthy svartmuskig
tableware bordsservis
thwart omintetgöra
thwarting hindrande
towards åt, emot, mot
tug-of-war dragkamp
unaware ovetande, omedveten
unawares oförmodad, oförmärkt
untoward motig
upward uppåt
upwardly uppåt
upwards uppåt
utwards utåt
waging war krigföring
war krig
war-trophy krigsbyte
warble kvitter, drilla
warbler sångare
ward sal, avdelning, skyddsling, myndling
ward sister avdelningssköterska
warden föreståndare
warder fångvaktare
wardrobe garderob
wardrope klädskåp
ware varor
warehouse magasin
warehousing magasinering
wares varor
warfare krigföring
warily varsamt
wariness varsamhet
warlike krigisk
warm varm, värma
warmer värmare
warmly varmt
warmonger krigshetsare
warmth värme
warn förmana, råda, varsko, varna
warned uppmärksam på
warning uppsägning, varning
warped partisk, vind, skev
warrant fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty garanti
warrent garanti, fullmakt, häktningsorder
warrior krigare
warsaw warszawa
warship örlogsfartyg, krigsfartyg
wart utväxt, vårta
wartime krigstid
warts vårtor
wary försiktig, varsam
wayward egensinnig
westward västlig
windward lovart, mot vinden
world-war världskrig