The English term "tin of herrings" matches the Swedish term "sillburk"

other english words that include "tin" : swedish :
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
accelerating accelererande
accepting accepterar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodating medgörlig
accounting bokföring
acting tillförordnad, spelsätt, spel
activating verksamhet, aktiverande
adjusting justerande
alighting avstigning
alternating current växelström
anticipating förvänta
appropriating bevilja
aptitude testing anlagsprövning
attempting försöka
auditing revision
backbiting förtal
baking-tin bakform
be on visiting terms with umgås
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
betting vadhållning
bill-posting affischering
biting bitande, bita
blotting-paper läskpapper
boating rodd
broadcasting sändaradiosändning
bull-fighting tjurfäktning
bunting flaggväv, flaggor
bursting bristande
bursting-point bristningsgräns
byzantine bysantinsk
cabinet meeting konselj
calculating beräkna
casting gjutning
castings gjutgods
ceiling-paintings takmålningar
celebrating firade
central heating centralvärme, värmeledning
cheating fusk, skoj
class-distinction klasskillnad
coating beläggning
comforting tröstande
commemorating anslutning
completing fullgörande
computing användandet av datorer
concertina dragspel
congratulating gratulerar
congregatinal församlings-1
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
consisting bestående
constructing konstruerande
contacting kontaktande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
converting konvertera
correcting korrekt
costing kostar
counteracting motverkande
counting räkning
creating skapande
cutting sågning
cuttings avfall, tidningsurklipp
daintiness läckerhet
deactivating avaktiverande
debating debatterande
deflecting att böja
defragmenting defragmenterar
deleting borttagande
destination bestämmelseort, destination
destine ämna, bestämma
destiny öde
detecting upptäcka
deteriorating urartat
detonating detonerande
devastating ödeläggande
devoting hängivna
disappointing nedslående
discontinue avbryta
discriminating skarpsinnig, särskiljande
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disputing tvistar
disquieting oroande
dissecting-room anatomisal
distinct tydlig
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between åtskillnad mellan
distinctions åtskillnader
distinctive utpräglad, utmärkande
distinguish särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished celeber, framstående, förnäm, distingera
distributing distribution
drifting drift
duck shooting andjakt
duplicating kopiera
eating ätande
editing redigering
electric fittings armatur
elevating upplyftande
evaluating utvärderande
everlasting ständig, evig
exacting fordrande, krävande
exciting spännande, retande
excruciating ytterst plågsam
exhorting förmanade
existing befintlig, existerande, bestående
expecting väntande
experimenting experimentera
exploiting utnyttjande
exporting exporterande
extenuating förmildrande
extinct utdöd
extinguish släcka
fainting svimning
fasting fasta
feasting festande
fighting slagsmål
first sorting grovsortering
fittings inredning, anslutningar
flash of lighting ljungeld
fleeting flyktig
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
flood-lighting fasadbelysning
footing fast fot, fotfäste
formatting formaterande
fretting retlig, otålig
frosting glasyr på tårtan
gelatine gelatin
generating alstrande
getting
granting tillåter
grating galler, gallerverk
greeting hälsning
greetings hälsningar
grouting putsning
hand-writing skrivstil
hand writing stil
handwriting handstil
heartiness hjärtlighet
hesitating tvekande
highlighting markerade
hitting träffande
house-martin hussvala
humiliating nedsättande, förnedrande
hunting jagar, jakt
hunting-dog jakthund
illustrating illustrerande
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
importing importerande
incrementing utökande
indicating indikerande
indistinct otydlig, oklar
indistinguishable omöjlig att skilja
inserting infogande
insinuating antydning, inställsam
inspecting visitation, inspekterande
instinctively instinktivt
insulting kränkande, förolämpande
interesting intressant
intestine tarm
intestines tarmar
inventing uppfinna
investing investering
invigorating stärkande
inviting inbjudande
irritating retande
itinerant resande
itinerary rutt
jacketing smörj
jenneting äpple
jesting skämtsam
jestingly skämtande
jew-baiting judeförföljelse
jottings anteckningar
junketing festande
jutting utskjutande
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
lasting varaktig, dryg, hållbar
lasting value bestående
latin latin
latin-speaking latintalande
letting låter
libertine vällusting
lighting belysning, blixt
lilting rikt modulerad
limiting begränsande
listing uppräkning
listings listor
locating lokaliserande
long-distance heating fjärrvärme
lubricating smörj
lustiness vigör, livskraft
manipulating användande
mark of distinction utmärkelsetecken
marketing marknadsförande
masturbating onanerande, onani
matinée matiné
mating parning
mating call parningsläte
matins morgonbön, ottesång
matting mattillverkning
matutinal tidig
meeting samling, sammanträde, möte
melting smält
melting pot smältdegel
meltingpoint smältpunkt
moonlighting extraknäck
motin sickness åksjuka
mountin ash rönn
mountin chain bergskedja
multinational multinationell
mutineer myterist
mutiny myteri
nail-biting nagelbitning
nauseating kväljande
navigating navigerande
negotiating underhandling
nesting-box fågelholk
netting nätbindning
nicotine nikotin
nightingale näktergal
obstinacy envishet, trots
obstinancy envishet
obstinate egensinnig
omitting överhoppad
operating funktion, opererande
orbiting omlopps
outing tur, tripp
overheating överhettning
overwriting överskrivande
painting målning, måleri
palestine palestina
parting delning, avsked, bena
parting greeting avskedshälsning
pasting infogande
pertinent tillämplig
philistine filisté
philistinee bracka
place setting bordskuvert
planting placerande
plating försilvring, förgyllning
platinum platina
plotting intrigant
pointing pekande
posting avsända
posting-number postnummer
potting shed trädgårdsskjul
presenting presenterande
preserve-tin konservburk
printing tryckning, utskrift
printing-press tryckpress
printing works tryckeri
projecting utskjutande
prompting omedelbar
pulsating pulserande
putting uttrycka, knuffa
quarantine karantän
rating taxering, gradering
re-editing återredigering
recreating återskapande
refitting montering
regulating reglerande
relating anknytande
replanting återplantering
reporting meddelat
requesting begärande
respecting beträffande, med hänsyn till
resting vilande
resulting resulterande
retin töm
retinue följe
revolting upprörande
rotating roterande
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rutting brunsttid
sand martin backsvala
sandblasting sandblästring
satin satäng, satin
scrutinize granska, skärskåda
seed-testing frökontroll
selecting väljer
self-supporting självförsörjande
sentinel post (vakt-), vaktpost
separating separerande
setting ställa in
setting up bosättning
settings inställningar
shifting skiftande
shooting skytte
shouting skrikande
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
skating-rink skridskobana
slanting sned
sorting sortering
speed-settings hastighets-inställningar
splitting delande
squinting vindögd
starting startar
starting-line startlinje
stimulating upppiggande, retande
sting skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess snålhet
stinging stingande
stingly snål
stingy snål
stink stinka, stank
stinking stinkande
stint snåla med
submitting framläggandet
summon to a memeeting kalla till möte
supporting stödjande
table-lifting bordsdans
testing testa
textediting textredigering
thwarting hindrande
tight-fitting årsittande
tin tenn, konservburk, bleckburk, burk
tinder fnöske
tinge skiftning, lätt färga
tingle pirra
tinker kittelflickare, fuskare
tinkle pinglande, pingla
tinkling plingande
tinned provisions konserv
tinsel glitter
tint färga, färgton
tiny pytteliten
translating översättandet, översätter
transmitting överföring
troubleshooting felsökning
truncating avkortande
turpentine terpentin
twisting vridning
typesetting typsättning
typewriting maskinskrivning
unintresting ointressant
unremitting oavlåtlig
unstinted praise ampel
unsuspecting aningslös
unwittingly oavsiktligt
updating uppdaterande
uplifting upplyftande
uprooting utrotning
valentine valentinbrev
ventilating lufttrumma
vomiting uppkastning
voting röstning, omröstning, röstar
waiting väntar
waiting-room väntrum
wanting önskar
wasting slöseri
whiting vittling
winner-spotting tippning
wittingly avsiktligt
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
yachting segling, segelsport
other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk