The English term "rate of exchange" matches the Swedish term "kurs"

other english words that include "rate" : swedish :
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accurate noga, ackurat, verkligt
administrate administrera
aerate genomlufta
agglomerate hopa
alliterate analfabet
ameliorate förbättra
arbitrate skiljedom, medla
barbiturate barbiturat
birth-rate nativitet
buying-rate köpkurs
calibrate kalibrera
carbohydrate kolhydrat
celebrate fira
celebrated berömd
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
co-operate medverka, samverka, samarbeta
collaborate samarbeta, medarbeta
commemorate högtidlighålla
commiserate ömka
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
confederate förbunden
confraternity brödraskap
conglomerate gytter, hopgyttrad
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
corporate gemensam
crate spjällåda, packkorg
curate pastorsadjunkt
deathrate dödlighet, dödstal
decelerate minska hastigheten
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
demonstrate demonstrera
desecrate vanhelga
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
directorate direktörsbefattning
disintegrate upplösa
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
electorate valmanskår
emigrate emigrera, utvandra
enumerate räkna upp
euphrate eufrat
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
exaggerate överdriva
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
execrate förbanna
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
filtrate filtrera
first-rate förstklassig, prima
fraternal broderlig
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
generate generera
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful tacksam
illiterate olärd, analfabet
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
immigrate invandra
immigrated invandrat
immoderate omåttlig
inaccurate oriktig
inagurate inviga
inaugurate inviga
incarcerate fängsla
incinerate bränna till aska
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
inspectorate inspektorat
integrate integrera
integrated integrerat
intemperate omåttlig
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invigorate stärka
irate ilsken
lacerate slita sönder
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
literate bildad
macerate blöta upp, laka ur
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
magstrates magistrat
meliorate förbättra
migrate utvandra
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
narrate berätta
nitrate nitrat
obdurate förhärdad, förstockad
obliterate utplåna
operate operera
operates opererar
overrate överskatta
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
perforate perforera
perpetrate föröva
perpetual curate komminister
pirate sjörövare
prate babbla
prostrate hjälplös, utsträckt
rate taxera, värde
rated dimensionerad
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
recuperate hämta sig
redecorate återställa
reduced-rate nedsatt-pris
regenerate regenerera
regenerated regenerad
reiterate ånyo upprepa
remonstrate protestera
remunerate löna, honorera
reverberate återkasta
saturate indränka, genomsyra
second-rate sekunda
sedimentationrate blodsänka
separate skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated separerat
separately separat
strategic strategiskt
strategically strategiska
strategies strategier
strategy strategi
table of rates taxa
tax rate skattesats
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
titrate titrera
tolerate tåla, fördra, tolerera
ungrateful otacksam
ungrateful to otacksam
venerate vörda
vibrate dallra, vibrera
vituperate skymfa, smäda
vociferate ropa
zero-rate nollbeskatta
other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk