The English term "first-rate" matches the Swedish term "förstklassig, prima"

other english words that include "rate" : swedish :
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accurate noga, ackurat, verkligt
administrate administrera
aerate genomlufta
agglomerate hopa
alliterate analfabet
ameliorate förbättra
arbitrate skiljedom, medla
barbiturate barbiturat
birth-rate nativitet
buying-rate köpkurs
calibrate kalibrera
carbohydrate kolhydrat
celebrate fira
celebrated berömd
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
co-operate medverka, samverka, samarbeta
collaborate samarbeta, medarbeta
commemorate högtidlighålla
commiserate ömka
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
confederate förbunden
confraternity brödraskap
conglomerate gytter, hopgyttrad
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
corporate gemensam
crate spjällåda, packkorg
curate pastorsadjunkt
deathrate dödlighet, dödstal
decelerate minska hastigheten
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
demonstrate demonstrera
desecrate vanhelga
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
directorate direktörsbefattning
disintegrate upplösa
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
electorate valmanskår
emigrate emigrera, utvandra
enumerate räkna upp
euphrate eufrat
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
exaggerate överdriva
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
execrate förbanna
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
filtrate filtrera
fraternal broderlig
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
generate generera
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful tacksam
illiterate olärd, analfabet
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
immigrate invandra
immigrated invandrat
immoderate omåttlig
inaccurate oriktig
inagurate inviga
inaugurate inviga
incarcerate fängsla
incinerate bränna till aska
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
inspectorate inspektorat
integrate integrera
integrated integrerat
intemperate omåttlig
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invigorate stärka
irate ilsken
lacerate slita sönder
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
literate bildad
macerate blöta upp, laka ur
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
magstrates magistrat
meliorate förbättra
migrate utvandra
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
narrate berätta
nitrate nitrat
obdurate förhärdad, förstockad
obliterate utplåna
operate operera
operates opererar
overrate överskatta
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
perforate perforera
perpetrate föröva
perpetual curate komminister
pirate sjörövare
prate babbla
prostrate hjälplös, utsträckt
rate taxera, värde
rate of exchange kurs
rated dimensionerad
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
recuperate hämta sig
redecorate återställa
reduced-rate nedsatt-pris
regenerate regenerera
regenerated regenerad
reiterate ånyo upprepa
remonstrate protestera
remunerate löna, honorera
reverberate återkasta
saturate indränka, genomsyra
second-rate sekunda
sedimentationrate blodsänka
separate skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated separerat
separately separat
strategic strategiskt
strategically strategiska
strategies strategier
strategy strategi
table of rates taxa
tax rate skattesats
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
titrate titrera
tolerate tåla, fördra, tolerera
ungrateful otacksam
ungrateful to otacksam
venerate vörda
vibrate dallra, vibrera
vituperate skymfa, smäda
vociferate ropa
zero-rate nollbeskatta