The English term "of all sorts" matches the Swedish term "allehanda"

other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "all" : swedish :
abnormally onormalt
academically akademiskt
accidentally händelsevis
actually faktiskt
additionally dessutom
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
alphabetically alfabetiskt
analytically analytiskt
annually årligen
anti-ballistic antirobot
apalling förskräcklig
appalling ohygglig
arrival hall ankomsthall
artificially artificiellt
assembly hall aula
at all alls
automatically automatiskt
backfall fall
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
basically i grund och botten
be allowed to
be called heta
blind alley återvåndsgränd
blowball maskrosboll
book-stall tidningskiosk
by all means visst
caballer ränksmidare
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
casually nonchalant
catcall protestvissling
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
city hall stadshus
commercially kommerciellt
continually oavbrutet, ideligen
cordially hjärtligt
courtesy call artighetsvisit
crestfallen modfälld
dalliance lek
dally leka, söla
de-installation av-installation
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
departure hall avgångshall
dilly-dally vela
disallow avvisa
disallows godkänner inte
downfall skyfall, nedgång
dramatically dramatiskt
drastically drastiskt
dynamically dynamiskt
egotistically egoistiskt
electronically elektroniskt
enthrall fängsla, förtrolla
equally lika
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
essentially huvudsakligen
eventually eventuellt
exceptionally utomordentligt
express call ilsamtal
eyeball ögonglob, ögonsten
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
fanatically fanatiskt
ferro-alloys ferrolegeringar
finally slutligen
football fotboll
football ground fotbollsplan
footfall ljud av steg
footstall plint, stigbygel
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
formally formellt
free-for-all allmänt gräl
gall skavsår, galla, skava
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
globally totalt
gradually småningom, gradvis
grammatically grammatiskt
graphically grafiskt
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
hold-all kappsäck
horizontally horisontalt
hullaballoo hallåande
hysterically hysteriskt
ideally idealiskt
illegally illegal
in all inalles, tillsammans, sammanlagt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
individually individuellt
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
initially först
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
intentionally avsikligt
internally internt
internationally internationellt
ironically ironiskt
jack-of-all-trades tusenkonstnär
judicially rättsligen
juridically rättsligen
know-all allvetare
legally lagligt
let fall tappa
lily of the valley liljekonvalj
linearally linjärt
literally bokstavligen, formligen
locally lokala
logarithmically logaritmiskt
mall köpcentrum
mallard and, gräsand
malleable formbar, smidbar
mallet klubba
manually manuellt
materially väsentligt
mathematically matematiskt
mating call parningsläte
meatball köttbulle
mechanically rutinmässigt
medallion medaljong
mentally andligen, mentalt
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metaphorically bildspråk
methodically metodiskt
morally moraliskt
music-hall varietéteater
mutually gemensamt
name-calling utskällning
naturally naturligtvis
netball nätboll
never-falling ofelbar
nightfall nattens inbrott
normally normalt
nothing at all ingenting alls
occasionally ibland
officially officiellt
optimally optimalt
optionally valfritt
orally muntligen
orgiginally ursprungligen
originally ursprunligen
outfall utlopp, mynning
overall total
pall bårtäcke, äcklas
pallet hård bädd, brits
palliative lindringsmedel
pallid blek
parallel parallell
partially delvis
personally personligen
physically fysiskt
pitfall fallgrop
politically politiskt
port of call angöringshamn
practically praktiskt taget
professionally proffesionellt
prophetically profetiskt
punctually punktligt
racall återkalla, kalla hem
rainfall regn
rally samla, retas med, rally
rapscallion buse
reall erinra sig
really egentligen, faktiskt, verkligen
recall återkalla
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
riftvalley sprickdal
roll-call namnupprop
rollcall upprop
sallow gulblek, sälg, vide
sally utfall, kvickhet, utfärd
scallion schalottenlök
scallop kammussla
scallywag skojare
semi-annually halvårsvis
sessions-hall tingssal
sexually sexuellt
shall skall
shallots schalottenlök
shallow grund, ytlig
shallowness ytlighet
skall ska
small liten, lilla, litet, små
small-scale småskaligt
small-time andra klassens
small plate assiett
small town köping, småstad
smallholder småbrukare
smallish ganska liten, små
smallpox smittkoppor
so-called så kallade
specially speciellt
specifically definitivt
squall vindstöt, skrika, skråla
stall spilta, kloak, bås
stallion avelshingst, hingst
stalls fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
strategically strategiska
substantially verkligt
swallow sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive svanhopp
swallowing sväljande
sword-swallower svärdslukare
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho buss på
tallyman kontrollräknare
tea ball tekula
teetotaller absolutist, nykterist
thrall träl, träldom
totally totalt
town hall rådhus
traditionally traditionell
typically typiskt
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
universally allmänt
usually vanligen, vanligtvis
valley dal, dalgång
verbally muntligen, verbalt
vertically vertikalt
virtually faktiskt
visually visuellt
vocally muntligt
wall vägg, mur
wallaby liten känguru
wallet plånbok
wallflower panelhöna
wallop klå upp, dänga
walloping få stryk
wallow vältra sig
wallpaper tapet
wallplug stickpropp
wallsocket vägguttag
waterfall vattenfall
whimsicallity nyckfullhet
windfall fallfrukt, skänk från ovan
other english words that include "sorts" : swedish :
allsorts blandning