The English term "free-for-all" matches the Swedish term "allmänt gräl"

other english words that include "for" : swedish :
addicted for begiven på
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
air-force flygvapen
airforce flygvapen
application for ansökan
apply for ansöka, yrka
arrange for föranstalta för
ask for bedja om, begära
atone for umgälla
bacciform bärformig
back-and-forth fram-och-tillbaka
be fit for duga
be good form höra till god ton
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
California Kalifornien
care for bry sig om
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
cunieform kilskrift
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
discomfort obehag
domestic comfort hemtrevnad
dos-format dos format
ear for music gehör
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
fast-forward snabbspolning
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
fit for use användbar
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for one hour under en timma
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
greedy for power maktlysten
grope for treva efter, famla efter
henceforth framdeles, hädanefter
in the mood for upplagd för
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
languish for tråna efter
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
make a fortune skapa en förmögenhet
misfortune olycka
move for yrka, hemställa
never-to-be-forgotten oförgätlig
obtain by force tilltvinga
on duty for the day jourhavande
pay for bekosta
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
preform prestera
primeval forest urskog
provide for försörja
reafforest återplantera
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reproach for förebrå för
request for bedja om
responsible for ansvara
search for efterspana, leta efter
second-hand information andrahandsuppgift
send for eftersända, sända efter
set forth uppställa
shot (for a gun) hagel
sought for eftersökt
start for begiva sig till
straightforward rättfram
subscribe for subskribera
tell a person his fortune spå
tender form anbudsformulär
the day before yesterday förrgår
therefore därför
thirst for törsta efter
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
try-before-you-buy prova innan du köper
uncomfortable obekväm
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
use for använda
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
weather forecast väderleksrapport
wherefore varför
other english words that include "all" : swedish :
abnormally onormalt
academically akademiskt
accidentally händelsevis
actually faktiskt
additionally dessutom
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
alphabetically alfabetiskt
analytically analytiskt
annually årligen
anti-ballistic antirobot
apalling förskräcklig
appalling ohygglig
arrival hall ankomsthall
artificially artificiellt
assembly hall aula
at all alls
automatically automatiskt
backfall fall
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
basically i grund och botten
be allowed to
be called heta
blind alley återvåndsgränd
blowball maskrosboll
book-stall tidningskiosk
by all means visst
caballer ränksmidare
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
casually nonchalant
catcall protestvissling
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
city hall stadshus
commercially kommerciellt
continually oavbrutet, ideligen
cordially hjärtligt
courtesy call artighetsvisit
crestfallen modfälld
dalliance lek
dally leka, söla
de-installation av-installation
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
departure hall avgångshall
dilly-dally vela
disallow avvisa
disallows godkänner inte
downfall skyfall, nedgång
dramatically dramatiskt
drastically drastiskt
dynamically dynamiskt
egotistically egoistiskt
electronically elektroniskt
enthrall fängsla, förtrolla
equally lika
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
essentially huvudsakligen
eventually eventuellt
exceptionally utomordentligt
express call ilsamtal
eyeball ögonglob, ögonsten
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
fanatically fanatiskt
ferro-alloys ferrolegeringar
finally slutligen
football fotboll
football ground fotbollsplan
footfall ljud av steg
footstall plint, stigbygel
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
formally formellt
gall skavsår, galla, skava
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
globally totalt
gradually småningom, gradvis
grammatically grammatiskt
graphically grafiskt
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
hold-all kappsäck
horizontally horisontalt
hullaballoo hallåande
hysterically hysteriskt
ideally idealiskt
illegally illegal
in all inalles, tillsammans, sammanlagt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
individually individuellt
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
initially först
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
intentionally avsikligt
internally internt
internationally internationellt
ironically ironiskt
jack-of-all-trades tusenkonstnär
judicially rättsligen
juridically rättsligen
know-all allvetare
legally lagligt
let fall tappa
lily of the valley liljekonvalj
linearally linjärt
literally bokstavligen, formligen
locally lokala
logarithmically logaritmiskt
mall köpcentrum
mallard and, gräsand
malleable formbar, smidbar
mallet klubba
manually manuellt
materially väsentligt
mathematically matematiskt
mating call parningsläte
meatball köttbulle
mechanically rutinmässigt
medallion medaljong
mentally andligen, mentalt
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metaphorically bildspråk
methodically metodiskt
morally moraliskt
music-hall varietéteater
mutually gemensamt
name-calling utskällning
naturally naturligtvis
netball nätboll
never-falling ofelbar
nightfall nattens inbrott
normally normalt
nothing at all ingenting alls
occasionally ibland
of all sorts allehanda
officially officiellt
optimally optimalt
optionally valfritt
orally muntligen
orgiginally ursprungligen
originally ursprunligen
outfall utlopp, mynning
overall total
pall bårtäcke, äcklas
pallet hård bädd, brits
palliative lindringsmedel
pallid blek
parallel parallell
partially delvis
personally personligen
physically fysiskt
pitfall fallgrop
politically politiskt
port of call angöringshamn
practically praktiskt taget
professionally proffesionellt
prophetically profetiskt
punctually punktligt
racall återkalla, kalla hem
rainfall regn
rally samla, retas med, rally
rapscallion buse
reall erinra sig
really egentligen, faktiskt, verkligen
recall återkalla
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
riftvalley sprickdal
roll-call namnupprop
rollcall upprop
sallow gulblek, sälg, vide
sally utfall, kvickhet, utfärd
scallion schalottenlök
scallop kammussla
scallywag skojare
semi-annually halvårsvis
sessions-hall tingssal
sexually sexuellt
shall skall
shallots schalottenlök
shallow grund, ytlig
shallowness ytlighet
skall ska
small liten, lilla, litet, små
small-scale småskaligt
small-time andra klassens
small plate assiett
small town köping, småstad
smallholder småbrukare
smallish ganska liten, små
smallpox smittkoppor
so-called så kallade
specially speciellt
specifically definitivt
squall vindstöt, skrika, skråla
stall spilta, kloak, bås
stallion avelshingst, hingst
stalls fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
strategically strategiska
substantially verkligt
swallow sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive svanhopp
swallowing sväljande
sword-swallower svärdslukare
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho buss på
tallyman kontrollräknare
tea ball tekula
teetotaller absolutist, nykterist
thrall träl, träldom
totally totalt
town hall rådhus
traditionally traditionell
typically typiskt
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
universally allmänt
usually vanligen, vanligtvis
valley dal, dalgång
verbally muntligen, verbalt
vertically vertikalt
virtually faktiskt
visually visuellt
vocally muntligt
wall vägg, mur
wallaby liten känguru
wallet plånbok
wallflower panelhöna
wallop klå upp, dänga
walloping få stryk
wallow vältra sig
wallpaper tapet
wallplug stickpropp
wallsocket vägguttag
waterfall vattenfall
whimsicallity nyckfullhet
windfall fallfrukt, skänk från ovan