The English term "fit for use" matches the Swedish term "användbar"

other english words that include "for" : swedish :
addicted for begiven på
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
air-force flygvapen
airforce flygvapen
application for ansökan
apply for ansöka, yrka
arrange for föranstalta för
ask for bedja om, begära
atone for umgälla
bacciform bärformig
back-and-forth fram-och-tillbaka
be fit for duga
be good form höra till god ton
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
California Kalifornien
care for bry sig om
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
cunieform kilskrift
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
discomfort obehag
domestic comfort hemtrevnad
dos-format dos format
ear for music gehör
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
fast-forward snabbspolning
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for one hour under en timma
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
free-for-all allmänt gräl
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
greedy for power maktlysten
grope for treva efter, famla efter
henceforth framdeles, hädanefter
in the mood for upplagd för
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
languish for tråna efter
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
make a fortune skapa en förmögenhet
misfortune olycka
move for yrka, hemställa
never-to-be-forgotten oförgätlig
obtain by force tilltvinga
on duty for the day jourhavande
pay for bekosta
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
preform prestera
primeval forest urskog
provide for försörja
reafforest återplantera
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
reproach for förebrå för
request for bedja om
responsible for ansvara
search for efterspana, leta efter
second-hand information andrahandsuppgift
send for eftersända, sända efter
set forth uppställa
shot (for a gun) hagel
sought for eftersökt
start for begiva sig till
straightforward rättfram
subscribe for subskribera
tell a person his fortune spå
tender form anbudsformulär
the day before yesterday förrgår
therefore därför
thirst for törsta efter
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
try-before-you-buy prova innan du köper
uncomfortable obekväm
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
use for använda
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
weather forecast väderleksrapport
wherefore varför
other english words that include "use" : swedish :
abstruse dunkel
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
almshouse ålderdomshem
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
Antabuse antabus
applause applåder, applåd
application area of use användningsområde
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
bakehouse bagarstuga
be nauseated vämjas
because därför att, emedan, därför
bemuse förvirra
blockhouse blockhus
blouse blus
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boiler-house pannrum
buses bussar
carouse festa, rumla
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
clause klausul, kort sats, bisats
coffee-house kafé
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
conscience clause samvetsklausul
court-house tingshus
cow-house ladugård
custom-house packhus
delouse avlusa
diffuse omständlig, svamlig, diffus
disabuse ta någon ur en villfarelse
disused bortlagd, avlagd
dormouse hasselmus
dwellinghouse boningshus
ease-of-use enkel att använda
easiest-to-use enklast att använda
easy-to-use lättanvänt
end-user slut-användare
espouse gifta sig med
evict from a house vräka ur ett hus
excuse undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me! ursäkta mig!
excuses ursäkter
farmhouse manbyggnad
flophouse ungkarlshotell
forcing house drivhus, växthus
fuse säkring
fused säkrad
fuselage flygplanskropp
fuses säkringar
gate-house grindstuga
greenhouse växthus
grouse vild hönsfågel
henhouse hönshus
hothouse drivhus
house hysa, hus
house-breaking inbrott
house-keeper hushållerska
house-maid husa
house-martin hussvala
house-property fastighet
house-to-house hus till hus
house-wife husmor
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
housebreaker inbrottstjuv
housebreaking inbrott
housefly husfluga
household hushåll
household goods bohag
householder lägenhetsinnehavare
housekeeping hushållning
housemaid husa
houses hus
housetrained rumsren
housewife husmor, husmoder
housewifely hushåll, husmoderlig
housework hushållsarbete
infuse ingjuta
inserted clause anföringssats
keep house hushålla
lighthouse fyrtorn, fyr
lighthouses fyrar
louse lus
make use of använda, nyttja
manor-house slott
menopause klimakteriet
misuse missbruka, missbruk
monkey house aphus
mouse mus, blåtira
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
mouse-ear arv (växt)
mouse-trap musfälla
mouser råttfångare
move house flytta
movie house biograf
multiuser fleranvändarsystem
muse sångmö, musa, grubbla, fundera
museum museum
nausea illamående, äckel
nauseate äckla
nauseating kväljande
nauseous äcklig
newusers nya-användare
obtuse trubbig vinkel
of no use onyttig
outhouse uthus
pause uppehåll, paus, rast
penthouse regntak, takvåning
peruse läsa noggrant
plantlouse bladlus
principal clause huvudsats
profuse överflödande
profusely ymmigt
public-house krog, värdshus, krog, värdshus
publishing house förlag, bokförlag
recluse eremit
refuse neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap avskrädeshög
reuse använda på nytt
rouse väcka, uppröra
roused uppjagad, uppbragd
ruse knep
sause sås
simple-to-use enkel att använda
souse saltlake, blöta
spouse make, maka
storehouse magasin
subordinate clause bisats
suffuse övergjuta
tenement house hyreshus
titmouse mes (fågel)
trousers byxor, långbyxor
unused oanvänd, obegagnad
use bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for använda
use shanks`s pony apostlahästarna
useable användbart
used använt
used to van
useful nyttig, brukbar, användbar
usefulness användbarhet
useless oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user användare
user-created användar-skapade
user-friendly användar-vänligt
user-interface gräns-snittet
user-license användarlicens
user-selectable valbara
userlist användarlista
username användarnamn
users användare
viruses virus
warehouse magasin
whorehouse bordell
willow grouse dalripa
workhouse fattighus