The English term "excuse me!" matches the Swedish term "ursäkta mig!"

other english words that include "excuse" : swedish :
excuse undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuses ursäkter
other english words that include "me" : swedish :
a long time länge
abandonment uppgivenhet
abasement förnedring
abashment blygsel
abatement avtagande
abdomen buk, underliv
abetment medhjälp
abovementioned ovannämnd
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
access time åtkomsttid
accompaniment ackompanjemang
accomplishment prestation
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accuse somebody of anklaga någon
accustomed to van vid
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acquirement förvärvande
acumen skarpsinne
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adornment prydande, prydnad
advancement befordran
advertisement annons, reklam
advice against something avråda
aerodrome flygfält, aerodrom
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aflame i brand
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
agglomerate hopa
aggrandizement förstoring
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
ailment krämpa
aimed inriktat
alarmed förskräckt
albumen äggvita
alignment uppställning, placering i linje
alimentary närande
allotment fördelning
allow oneself something unna sig något
allurement lockelse
alphanumeric alfanumerisk
altimeter höjdmätare
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
ammeter amperemeter, amperemätare
amusement förlustelse, nöje
anactment upphöjande till lag
anemometer anemometer
Anglo-american angloamerikan
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
annulment annulering
anytime närsomhelst
apartment lägenhet
appeasement lugnande
appointment ämbete, möte
archive-name arkivnamn
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armed beväpnad
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
ashamed skamsen
assessment taxering, beskattning
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assume förutsätta
assumes förutsätter
astonishment förvåning
astronomer astronom
asymmetry asymmetri
at any time när som helst
at home hemma
at the same level as på samma nivå som
at the wrong moment i otid
attainments talanger
augment föröka
augmented förstärka, förstora
bailment deposition av egendom
bakemeat ungsbakad rätt
banishment förvisning, landsförvisning
barmecide skenvälgörare
barnstormer kringresande skådespelare
basement källarvåning
battlement bröstvärn
be accustomed to pläga
be ashamed blygas, skämmas
became blev
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
bereavement smärtsam förlust
besmear fläckat ner
betimes i god tid
beyond measure övermåttan
bill of indictment anklagelseakt
bitumen asfalt
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames förebrår
blandishment lockelse, smicker
blaspheme häda, smäda
blimey kors
bloomer blunder
bloomers vida dambyxor
bocome bliva
bombardment bombardemang
bummer besvikelse
businessmen affärsmän
by all means visst
by means of medelst
by no means ingalunda
cabinet meeting konselj
calmed lugnade
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
caramel kola
casement fönster med gångjärn
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries begravningsplatser
cemetery kyrkogård
centimetre centimeter
charmed by betagen i
chastisement tuktan, straff
chime klämta, klockringning, klinga
chimes klockringningar
Christian name förnamn, dopnamn
cine-camera filmkamera
claimed hävdad
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clergymen kyrkliga
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
commandment bud
commandments budord
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commitment åtagande
compartment kupé
complement fyllnad
complementary komplementerande
compliment komplimang
compliments hälsningar
condiment krydda
conferment förlänande, utdelande
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirmed konfirmerat
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
contentment belåtenhet
contumely skymf, vanära
cosmetic skönhetsmedel, kosmetik
costume kostym, dräkt
course of treatment kur
crime förbrytelse
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cumbersome hindersam, klumpig
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
dalesmen dalbor
darksome mörk
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
day-time dagtid
daydreamer dagdrömmare
daytime dagtid
debarment uteslutande
debasement förnedring
decametre decameter
decampment uppbrott
decimetre decimeter
decrement stegvis minskning
defame förtala
deformed vanskapt
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
demeanour uppförande
demented vansinnig
department avdelning, varuhus, departement
deployment gruppering
deportment uppförande, uppträdande
detachment avskiljande, avskildhet
detriment skada, men, förlust
development utveckling
developments utvecklingar
dimension dimension
dimensions dimensioner
disablement arbetsoförmåga
disappointment besvikelse, missräkning
disarmament avrustning
disbursement utbetalning
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disentanglement utredning
dismember sönderslita, sönderdela
do arithmetic räkna
doctor of medicine medicine doktor
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
domain-name domännamn
dome dom, kupol
domesday domens dag
domestic inrikes, tam
domestic comfort hemtrevnad
domestic flight inrikes flyg
domesticated tämjda
don`t mention it inget att tala om
dromedary dromedar
drum-membrane trunhinna
element grundämne, grunddrag
elementary elementär
elementary school grundskola
elopement rymning
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embarrassment förlägenhet, bryderi
embellishment förskönande
embezzlement förskingring
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
emerald smaragd
emerge dyka upp, framkomma
emerged uppstigen
emergencies nödlägen
emergency akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment akutsjukvård
emolument inkomst
employment anställning, syssla
employment office arbetsförmedling
employments arbeten
enamel emalj
encampment läger, lägerplats
encasement fodral
enchantment trolleri, förtrollning
encouragement uppmuntran
endorsement endossement
endowment gåvofond
enforcement tillämpning
engagement förlovning, anställning
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enjoement åtnjutande
enjoyment njutning, förnöjelse
enlightenment upplysning
enrolment inskrivning
entertainment tillställning, underhållning
enticement lockelse
entrenchment förskansning
enumerate räkna upp
environment miljö, omgivning
environmental miljö
environments miljöer
epitome sammandrag
equipment utrustning, apparatur
escarpment brant
establishment upprättande, inrättning, institution
esteemed aktad
everytime alltid
excitement upphetsning
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
extreme ytterlighet, ytterlig
extremely extremt
fame anseende, rykte
far-famed vida berömd
farmer bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers bönder
fearsome förskräcklig
feed someone föda
feel at home trivas
fellowmen medmänniskor
ferment jäsämne, jäsa
filament glödtråd
filename filnamn
fix a time utsätta en tid
flame flamma, låga
flexitime flextid
flume vattenränna, flodravin
folk-costumes folkdräkter
foment underblåsa
forcemeat köttfärs
foremen förmän
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
frame karm, inrama, ram
frame-work stomme, ram
framework stomme
fulfilment uppfyllelse
full-time heltid
fulsome äcklig
fume ryka, ilska, ånga
fumes rök
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
galvanometer galvanometer
game spel, villebråd, parti, lek
game-like spelliknande
game-selector spelväljare
game laws jaktlagar
game warden viltvårdare, skogvaktare
gamebag jaktväska
gameinstruction spelinstruktion
gamekeeper skogvaktare
gamely sportsligt, modigt
gamemaster gymnastiklärare
gamepad spelplan
games spel, sport
gamesome lekfull
gamester hasardspelare
garage mechanic bilmekaniker
garment plagg, klädesplagg
garnishment införsel i lån
gastronome gastronom
gendarme gendarm
gentleman-farmer godsägare
geometry geometri
get time få tid
glimmer glimma, sken
go in for games sporta
gossamer sommarträd, fin väv
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
grammer grammatik, språklära
grime smuts, sot, smutsa ned
gruesome ryslig
gummed gummerad
hammer hamra, hammare
handsome vacker, ståtlig
harmed skadade
hectogramme hekto
helmet hjälm, hjälm, kask
helmets hjälmar
hole in something lucka i något
home hem
home-dialect hem-dialekt
home-grown hemmagjord
home-made hem-gjord
home products inhemsaka varor
homebuilt hemmabyggd
homeland hemland
homeless hemlösa, husvill
homely ful, oansenlig, enkel
homepage hemsida
homes hem
homesick hemsjuk
homesickness hemlängtan
homespun hemvävd, vadmal, enkel
homestead hemman
homewards hem-, hemåt
homework läxa
horsemen hästkarlar
hymen mödomshinna
iimpoverishment utarmning
ill-treatment dålig behandling, misshandel
imediately ögonblickligen
immeasurable omätlig
immediacy omedelbarhet
immediate omedelbar
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immemorial urminnes
immense ofantlig, omätlig
immensity väldig omfattning
immerse sänka ner
immersion nedsänkning
impairment försämring
impeachment förebråelse, anklagelse
impediment hinder
impermeable ogenomtränglig
implement infoga, införa
implementation realiserande
implemented infogad
implements infogar
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improvement bättring
in the meantime under tiden
in the same way lika
incitement eggelse
inclement hårt, bister
income inkomst, inkomster
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
indictment anklagelseskrift, anklagelse
inflame antända, inflammera
inflamed inflammerad
informed informerad
informer angivare, anmälare
infringement intrång
infringment intrång
innumerable oräknelig, otalig
instalment avbetalning (med belopp)
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental bidragande
instruments instrument
intermediate medelbra
interment begravning, jordande
investment investering
irksome tröttsam, tråkig
it hurts me det plågar mig
it`s me det är jag
jammed packad
judgement omdöme
judgment utslag, omdöme, dom
keep time hålla takten
keynames nyckelnamn
kilometre kilometer
lame halt, ofärdig, vanför, lam
lament klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
last a long time räcka länge
lifetime livstid
ligament ligament, bindsena
lime kalk, lind, kalka
limelight rampljus
limerick femradig dårdikt
limes kalkar
limestone kalksten
limetree lind
limey britt, brittisk sjöman
lineament anletsdrag
loathsome avskyvärd
lonesome enslig, ensam
loss of men manspillan
lumme kors!
Mahomet Mohammed
maimed lytt
mainframe huvudram
make an appointment with beställa tid hos
management hantering, förvaltning, ledning
maritime sjöfarts-, kust
mass media massmedia
match - to merry parti
maternity home BB
me mig, jag
mead äng, mjöd
meadow äng
meadow mushroom champinjon (ängs- )
meagre torftig, mager
meal måltid, mål mat
meal-beetle mjölbagge
meal-ticket lunchkupong
meal time matdags
mealy mjölig
mealy-mouthed undanglidande
mean mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander slingra sig
meaning betyder, betydelse
meaningful meningsfull
meaningless intetsägande, meningslös
meanings betydelse
means utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
meant menade, menat
meantime under tiden
meanwhile under tiden
measles mässling
measly futtig, ynklig
measure mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length längdmått
measured avmätt, mätt
measurement mått
measures mått
measuring mätning
measuringtape måttband
meat kött
meat-shop köttaffär
meat course kötträtt
meatball köttbulle
meatloaf köttfärslimpa
meatpie köttpaj
meaty köttig
mecaw ara
mechanic mekaniker
mechanical mekaniker, maskinell
mechanically rutinmässigt
mechanics mekanik
mechanism mekanism
medal medalj
medallion medaljong
meddle (in) lägga sig i, befatta sig med
meddles befattar sig
meddlesome beskäftig, påträngande
mediaeval medeltida
medial mitt-, medial
median median
mediate medla
mediation medling, förmedling
mediator medlare
medical läkar-, medicinsk
medical student medicinare
medicament läkemedel
medication medicin
medicine medicin, läkemedel
medicine man medicinman
medieval medeltida
mediocre medelmåttig
mediocrity medelmåtta
meditate meditera, planera
Mediterranean medelhavs
medium medelmåttlig, mellan
medium length medellängd
medium wave mellanvåg
medley blandning
medulla oblongata förlängda märgen
medusa manet
meek ödmjuk, undergiven, tålmodig
meet träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta
meet again återse
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
meeting samling, sammanträde, möte
megahertz megahertz
megalomania storhetsvansinne
megaphone megafon
megs megabyte, MB
meister mästare
melancholy vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
mêlée livlig debatt, handgemäng
meliorate förbättra
mellow mogen, mogna, fyllig
melodic melodisk
melodious melodisk
melodrama melodrama
melody melodi
melon melon
melt tina, smälta
melting smält
melting pot smältdegel
meltingpoint smältpunkt
mem minne
member medlem, ledamot
member's medlems
member of Parliament riksdagsman
membership medlemskap
membrane membran, hinna
memento minnessak, minne
memo PM
memoir biografi, memoar
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial minnesmärke
memories minnen
memorize memorera
memorizing memorerande
memory minne
memory-depending minnesberoende
memos pm
men karlar, manskap
menace pest, hotelse, hot
menacing hotet
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending lagning, reparerande
menfolk manfolk, karlar
menial tjänar-, simpel
meningitis hjärnhinneinflammation
menopause klimakteriet
menses menstrution
mensuration mätning
menswear herrkläder
mental sinnes-, sjäslig
mental state själstillstånd
mentality mentalitet
mentally andligen, mentalt
menthol mentol
mention nämna, omtala, omnämna
mentor mentor, handledare, rådgivare
menu matsedel, meny
menu-driven menystyrt
mercantile affärs-, handels
mercenary legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer manufakturhandlare
merchandise handelsvaror
merchant köpman, handlare
merchantability köpvärde
merciful nådig, barmhärtig
merciless obarmhärtig, skoningslös
mercilessly obarmhärtigt
mercury kvicksilver
mercy barmhärtighet
mere idel, ren, blott och bar
merely blott, endast, bara
meretricious liderlig, prålig
merge sammanfoga
merger sammanslagning
meridian meridian
meringue maräng
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
merle koltrast
mermaid sjöjungfru
merriment munterhet
merriness munterhet
merry god, munter
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
mescalin meskalin
mesdames mina damer
mesh maska, nätmaska
mesmerize hypnotisera
mess mäss
mess kit högtidsdräkt
mess up röra till, trassel
message meddelande, bud, budskap
messenger budbärare
messenger boy springpojke
Messiah Messias
messianic messianska
met möttes
metabolic metabolism, ämnesomsättnings
metabolism ämnesomsättning
metacharacter metatecken
metage mätavgift
metal metall
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
meteor meteor
meteorology meteorologi
meter mätare
method metod
methodical metodisk
methodically metodiskt
Methodist metodist
methods metoder
methylated spirit rödsprit
meticolous noggrann, minutiös
metre meter
metric meter
metric-convention meterconventionen
metric system metersystem
metropolis världsstad
mettle skrot och korn, kurage
mettlesome livlig, morsk
mew jama
mews stallänga
micrometer mikrometer
midsummer midsommar
mime mime, pantomin
misdemeanour förseelse
misgovernment vanstyre
mismanagement vanskötsel
moment ögonblick, stund
momentary kortvarig
monochrome svartvit
monuments monument
movement rörelse
mucous membrane slemhinna
mummer mimartist, skådis
muniments privilegiebrev, urkunder
name kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte
name-calling utskällning
name-day namnsdag
name-dropping kändissnobberi
name-plate namnskylt
name part titelroll
named namngiven
nameless anonym, outsäglig, namnlös
namely nämligen
names namn, döper
namesake namne
national-costumes folkdräkter
new-comer nykommling
newcomer nykomling
nickname öknamn
night-time nattetid
noblewomen adelskvinnor
noisome skadlig
nomenclature terminologi
non-alignment alliansfrihet
non-commercial icke-kommersiell
noncommercial ickekommerciella
nourishment föda, näring
numeral siffra
numerals siffror
numerator täljare
numeric numerisk
numerical numerisk
numerous talrik, otaliga
nutmeg muskotnöt, muskot
oarsmen roddare
oatmeal havremjöl
of the same kind likadan
of the time dåvarande
oft-times ofta
oinment salva
ointment salva
old-time gammeldags
omen förebud, omen
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
other-government andra som styr
out of time i otakt
outcome resultat
overcame övervann
overcome övervinna
overtime övertid
overwhelmed överhopad, överväldigad
palmer pilgrim
palmetto solfjäderspalm
parameters parametrar
parchment pergament
parliament parlament, riksdag
parliamentarism parlamentarismen
part-time deltid
past times gången tid
pastime tidsfördriv
pathname sökvägsnamn
pavement trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pay a compliment visa en artighet
payment likvid, betalning, utbetalning
payments betalningar
pell-mell huller om buller
pen-name pseudonym
penmen skrivare
performed utförde
perfume parfym, vällukt, parfymera
perfumed parfymerad
period of employment anställningstid
permanent (emplyment) ordinarie
permeate genomtränga
permeates genomtränger
pet name smeknamn
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
piecemeal styckevis
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
place name ortnamn
placement placering
plummet sänke, lod
pomegranate granatäpple
pommel sadelknapp, puckla på
potentiometers potentiometrar
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
prepayment förskottslikvid
present times nutid
presentiment förkänsla
presume drista sig, förmoda, undererstå sig
prime anstryka, flöda
prime minister premiärminister, statsminister
prime time bästa sändningstid
primed flödat
primer knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose gullviva
primers läroböcker
primeval ursprunglig
primeval forest urskog
proclaimed proklamerade
proclaimer förkunnare
procurement anskaffning
product-development produkt-utveckling
programme spelplan
programmer programmerare
programmers programmerare
prononcement yttrande
proper name egennamn
pummel puckla på, sadelknapp
punishment straff, straff, bestraffning
puzzlement bryderi
quarrelsome stridslysten, grälsjuk
raiment skrud
re-employment återanställning
re-gummed eftergummerat
readjustment revision
readme läs mig
real-time realtid
realignment uträtning
rearmaments upprustning
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recruitment rekrytering
refinement förfining
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments förfriskningar
regime ordning, styrelse, regim
regiment regemente
reimbursement ersättning
reinforcement förstärkning
remedy botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance åtanke
rename namnändra
repayment återbetalning
replacement ersättning, återställelse
requirement krav
requirements krav
requirment behov
resentment förbittring
resettlement omflyttning
resume återuppta
resumes återupptar
retirement tillbakadragande
return home hemkomst
rhyme rim, rimma
rime rimfrost
roast meat stek
Rome Rom
rudiment anlag
rudimentary rudimentär
rudiments grunderna
runtime körning
rymes rimmar
sacrament sakrament
sacramental sakramental
salesmen försäljare
same samma
sameness enformighet
scheme arrangemang
screamed skrek
sediment bottensats
sedimentationrate blodsänka
seemed verkade
segments segment
semester termin
sentiment stämning, känsla
sentimental sentimental, känslosam
set of instruments bestick
settlement uppgörelse, nybygge
shame skam, blygsel
shameful skamlig
shimmer skimmra, skimmer
shipment frakt
simmer sjuda
slime slam, gyttja, slem, dy
small-time andra klassens
smear smeta
smeary smetig
smell os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly stinkande
some några, somliga, någon
somebody någon
someday någon dag
somehow på något sätt
someone någon
someplace någonstans
somersault volt, kullerbytta
something någonting
sometime nångång
sometimes stundom, emellanåt, ibland
somewhat något
somewhere någonstans
specific name artnamn
specimen exemplar, prov
speedometer hastighetsmätare
square measure ytmått
stage-management regi
stake in a game insats
stamen blommans ståndare
stammer stamma, stammning
state of emergency undantagstillstånd
statement uppgift, påstående, uppgift
steamer ångbåt
streamer vimpel
subframe underram
submenu undermeny
submerge dyka, nedsänka
summer sommar
summon to a memeeting kalla till möte
supernumerary statist, övertalig
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
supreme överlägsen, högst
surname efternamn, tillnamn
sweetmeat karamell, godsak
swimmer simmare
swimming-costume simdräkt
swimming costume baddräkt
symmetric symmetrisk
symmetrical symmetrisk
symmetry symmetri
take-home lön efter skatt
tame tämja, matt, tam
tamer djurtämjare
temerity dumdristighet
temperament temperament
tenement hyrd bostad, arrendegård
tenement house hyreshus
testament testamente
textmessage textmeddelande
Thames - the Themsen
the same samma, densamme, lika
the Supreme Court Högsta domstolen
theme tema
thermometer termometer
three-dimensional tre-dimensionell
three times tre gånger
thyme timjan
time takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo
time-able schema, tidtabell
time-limit tids-begränsning
time-share apartment andelslägenhet
time-table schema, kommunikationstabell, tidtabell
time together samvaro
timely lämplig, läglig
timer tidrelä
times gånger
tiresome retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
to some extent i någon mån
toilsome mödosam
tome stor bok, volym
torment pina, kval
tormentor plågoande
tournament turnering
transformer transformator
transshipment omlastning
treatment bemötande, behandling
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
troublesome bråkig, krånglig, besvärlig
two at a time två i taget
unaccustomed ovan
unarmed obeväpnad
undergarments underkläder
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undocumented odokumenterat
undomesticate förvilda
unearned income arbetsfri
unemployment arbetslöshet
uniformed uniformerad
unmerciful obarmhärtig
unpremeditated oöverlagd
untimely oläglig
unwholesome osund
urgent message ilbud
username användarnamn
vehemence häftighet
vehement våldsam, häftig
voltammeter voltampermeter
volume storlek, volym, omfång
warmer värmare
wartime krigstid
waste time spilla tid
wearisome tröttsam
welcome välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home välkommen-hem
welcomed välkomnade
well-aimed välriktad
well-documented väldokumenterad
well-meaning välmenande
wholemeal osiktat mjöl
wholesome hälsosam
winsome älskvärd, vacker
without means obemedlad, medellös
womenfolk kvinnor
wonderment förundran
work environment arbetsmiljö
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
worrisome irriterande
worth mentioning nämnvärd
X-chromosome x-kromosom
yammer jämra sig
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.