The Swedish term "andra som styr" matches the English term "other-government"

other swedish words that include "andra" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
sammandragning astringent
klandra, klander, tadel, skylla på blame
kringvandrande musikant busker
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
ändrad changed
på varandra följande consecutive
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammandragning contraction
sammandrag, smälta maten digest
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
varandra each other
emigrera, utvandra emigrate
sammandrag epitome
kringvandrande errant
handräckningstjänst fatigue-duty
fotvandra hike
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
vandrande riddare knight-errant
ändrad senast last-modified
utvandra migrate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
varandra one another
styra om, ändra, ställa om redirect
namnändra rename
andrahandspris resale price
storleksändra resize
ändrat rewritten
fribytare, vandrare rover
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
andra klassens small-time
andraårsstuderande sophomore
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
förvandla, förändra transform
oförändrat unaltered
oförändrad unchanged
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
other swedish words that include "som" : english :
som far vilse aberrant
hälsa såsom, hylla acclaim
som är rakt emot adverse
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
användningsområde application area of use
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
när som helst at any time
på samma nivå som at the same level as
som har bär bacciferous
åldermans ämbetsområde bailiwick
sömnmedel barbitone
skönhetssömn beauty sleep
gränsområde borderland
ömsom, i tur och ordning by turns
som ett barn childlike
sömmerska dressmaker
slö, dåsig, sömnig drowsy
som går åt öster eastbound
insomna, somna fall asleep
gränsområde, område, gräns frontier
sommarträd, fin väv gossamer
eftersom inasmuch
sömnlöshet insomnia
sömn, slaf kip
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
låtsas som om make as if
salutorg, marknad, avsättningsområde market
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
midsommar midsummer
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
inte så .....som not so .....as
ömsom now....now....
sömnmedel opiate
som skall betalas owing
skarv, söm, sömma, skikt seam
sömmerska seamstress
verka som seem to
publisera som följetong seralize
sömnad sewing
fackföreningsombud shop-steward
emedan, eftersom, sedan since
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
sömnig slumberous
några, somliga, någon some
sommar summer
som, det, att, vilken that
det, som är that's
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
vilken, som, vilken which
vilken, vem, som who
vem som än whoever
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
x-kromosom X-chromosome
other swedish words that include "styr" : english :
utstyrsel accoutrements
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
styrketår bracer
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
hamnstyrelse conservancy
styrman, slupstyrare coxswain
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
styrkor forces
utstyrsel, utstyrsel get-up
regera, styra govern
lättstyrda governable
styrd governed
myndighet, regemente, styrelse government
styrningar guides
styrning guiding
styrstång handle-bar
roder, styre helm
styrspak, styrspak joystick
hålla sig i styr keep quiet
babyutstyrsel layette
para, styrman, kompis mate
menystyrt menu-driven
vanstyre misgovernment
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
utstyra overdress
fömåga, kraft, styrka, makt power
avstyra, förhindra, förbygga prevent
intendent, styrman quartermaster
tillstyrka, rekommendera recommend
styra om, ändra, ställa om redirect
ordning, styrelse, regim regime
reglera, ordna, rucka, styra regulate
bångstyrig restive
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
styre, roder rudder
klingstyrning sawguide
styrka, uthållighet stamina
styrbord starboard
styra, ungtjur steer
kraft, styrka strength
styrka, stärka strengthen
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
uttstyrd tawdry
utstyrsel, grannlåt trappings
brudutstyrsel trousseau
ostyrig, oregerlig unruly
vigör, kraft, styrka vigour