The English term "at any time" matches the Swedish term "när som helst"

other english words that include "at" : swedish :
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbatial kloster
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
aberration villfarelse
abjuration avsvärjelse
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abominate avsky
abomination avsky
abranchiate utan gälar
abrogate avskaffa
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accurate noga, ackurat, verkligt
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accysation beskyllning
acetate acetat
acidification försurning
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acrylate akryl
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
adaptation anpassning, adaptation
adequate tillräckligt
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admiration beundran, beundran
adoration tillbedjan
adriatic adritatiska havet
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
aerate genomlufta
aerobatics konstflygning
affectation tillgjordhet
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affiliate uppta
affiliation ansluta
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
afforestation skogsodling
afloat flytande
aftermath efterdyningar, efterräkning
agate agat
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
albatross albatross
alcohol-related alkoholrelaterad
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
Alsatian schäfer
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amortization amortering
amphitheatre amfiteater
amplification förstärkning
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
anexation tillägg
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
annexation anektering
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
annotate kommentera
annotation anteckning
annuciation bebådelse
anstigator anstiftare
antedate fördatera, antedatera
antenatal mödravårdscentral
antepenultimate tredje från slutet
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
antimatter antimateria
antipathy antiparti, motvilja
antiquated föråldrad
antistatic antistatisk
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
aperature öppning
aplanatic lens aplanat
apostate avfälling
apparatus attiralj, apparat
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applikation applikationer
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
approbation gillande
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
aquatic vatten
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
argumentative diskussionslysten
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
armature armatur
articulation artikulation, artikulera
asiatic asiatisk
assasination lönnmord
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assimilate assimilera
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
astigmatic astigmatiker
at på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
ate åt
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
authoritative officiella
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
aviation flyg
aviator flygare
ayatollah ayatollah
baccalaureate kandidatexamen
backchat skämtsam replikväxling
backdate antedatera
backwater bakvatten
bagatelle bagatell
bakemeat ungsbakad rätt
bale out a boat ösa en båt
bar of chocolate chockladkaka
barbate skäggig
barbiturate barbiturat
barrator processmakare
barratry underslev
basic education grundutbildning
bat slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
be late försenad, dröja
be nauseated vämjas
be present at övervara
be situated ligga
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beefeater vaktare i towern
beneath under
bequeath testamentera
biathlon skidskytte
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
blatant skränig
bleat bräka
bleed to death förblöda
bloat svälla, röka sill
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
blood-donation blodgivning
bluethroat blåhake
boat båt
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
brat barnunge
breakwater vågbrytare
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
browbeat söka stuka, kuscha
buckweat bovete
budget estimate anslagsäskande
busstation bus station
buying-rate köpkurs
bypath avväg
cachinnate gapskratta
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calibrate kalibrera
calumniate smäda
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
candidate aspirant, kandidat
capitalization kapitalisering
capitulate kapitulera
captivate tjusa, fängsla
carat karat
carbohydrate kolhydrat
caricature karikera, karikatyr
carnation nejlika
cat katt
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle kreatur, boskap
causation förorsakande
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celibate ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
central heating centralvärme, värmeledning
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
charismatic karismatisk
charlatan charlatan
chat småprata
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
cheat fuska, bedra, narras
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheats fusk
checkmate schack och matt, besegra
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
city-states stadsstater
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
class-mate klasskamrat
classification klassifikation
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clear one`s throat harkla sig
climate klimat
climates klimat
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-ordination samordning
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commiserate ömka
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
computational data
computations databeräkningar
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
condemnation fördömelse
confabulation småprat, samtal
confederate förbunden
confederation statsförbund
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
confraternity brödraskap
confrontation konfrontering
confutation vederläggning
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
conjugations konjugationer
connate besläktad, medfödd
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
consignation konsignation
consolation tröst
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consternation bestörtning
constipation förstoppning
consulate konsulat
consultation samråd
consultative rådgivande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
continuation fortsättning
conversation konversation, samtal
convocation sammankallande, församling
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
coordinate samordna, koordinera
copulation parning
coronation kröning
corporate gemensam
corporation bolag
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
corrugated veckad
counter-attack motanfall
course of treatment kur
crate spjällåda, packkorg
create skapa, frambringa, komponera
creates skapar
creating skapande
creation skapelse
creative kreativ
creativity kreativitet
creator skapare
creators skaparna
creature varelse
creatures varelser
cremate bränna
cremated kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
cross-examination korsförhör
culminate kulminera
culmination kulmen
cultivate kultivera, bruka, odla, upparbeta
cultivated bildad, kultiverad
cultivates odlar
cultivator odlare
cumulative sammanräknad
curate pastorsadjunkt
cut-throat mördare
Dalmatia Dalmatien
dalmatian dalmatisk
damnation fördömelse
data data
data-processing databehandling
database databas
databases databaser
datable daterbar
datail detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
date dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
dated daterad
datel dataöverförings
dateless odaterad
dates datum
dative dativ
dator computer
datura spikklubba
de-escalate avtrappa
de-installation av-installation
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
death dödsfall, död
deathbed dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths dödens
debatable diskutabel
debate debatt, debattera, debatt
debater debattör
debating debatterande
debilitate försvaga
decalcification avkalkning
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decathlon tiokamp
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
decimate decimera
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
dedicate tillägna
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
defeat nederlag
defoliate avlöva
deforestation avskogning
defragmentation defragmentering
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
degradation nedbrytning
dehumidification avfuktning
deification förgudning
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
delegate befullmäktigad
delegated delegerad
delegation delegation
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delicate känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delight at glädje över
delineate skissera
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
democrat demokrat
democratic demokratisk
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denunciation fördömande, angivelse
depopulate avfolka
depopulated region avfolkningsbygd
deportation utvisning
deprecate söka avvärja
depreciate minska i värde
depreciation avskrivning
depredation plundring
deprivation förlust
deputation deputation
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derogatory nedsättande
desalinate avsalta
desecrate vanhelga
desiccate uttorka
desiccated milk torrmjölk
designate bestämma, utnämna
designated utsedda
designations beteckningar
desolate ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despatch avsända
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
destination bestämmelseort, destination
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
detonate detonera
detonating detonerande
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
deviate avvika
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
diatonic diatonisk
dictate föreskriva, befallning, diktera
dictates dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator diktator
dictatorship diktatur
differentiate skilja sig
dilapidated fallfärdig
dilapidation förfall, vanvård
dilate utvidga
diplomat diplomat
diplomatist diplomat
directorate direktörsbefattning
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discriminate göra skillnad
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
disiclination obenägenhet
disintegrate upplösa
disintergration upplösning
dislocate rubba, rycka ur led
dispassionate sansad, lugn
dispatch depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dissatisfaction missnöje
dissatisfied besviken
dissatisfy missnöjd
disseminated utbredd
dissimulate förställa sig
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation avståndstagande
divination spådom
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
domesticated tämjda
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
donate donera
donation gåva
donations gåvor
dos-format dos format
dot-matrix pinn
drain water avleda vatten
dramatic dramatisk
dramatically dramatiskt
dramatist dramatiker
dramatizes dramatiserade
drat förbaskat
dress-coat frack
duplicate duplisera, kopia
duplicating kopiera
duplication kopiering
duration varaktighet
eat äta, äta, förtära
eatables matvaror
eaten ätit
eating ätande
eats äter
ec-harmonization eg-anpassning
ec-regulation eg-förordning
edification uppbyggelse
educate uppfostra, bilda, uppfostra
educated bildad
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
educators utbildare
eel hatch ålkista
effeminate feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated förvekligad
ejaculate utropa
ejaculation utrop
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elated upprymd
elation upprymdhet
electorate valmanskår
electro-plate nysilver
elevate upphöja, lyfta
elevating upplyftande
elevation upphöjelse, höjd
elevator hiss
eliminate avlägsna
elongate förlänga
elonngation förlängning, utsträckning
elucidate förklara, belysa, klargöra
emaciate utmärgla
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
emasculate förvekliga, kastrera
emendation textförbättring
emergency treatment akutsjukvård
emiciated utmärglad
emigrate emigrera, utvandra
emigration utvandring
emphatic eftertrycklig, starkt betonad
employers` association arbetsgivarförening
emulate emulera
emulation efterliknande, tävlan
emulator omvandlare
enervate försvaga
enervated kraftlös
enigmatic gåtfull
entreat bedja, besvärja
enumerate räkna upp
enunciate uttrycka, uttala
equation ekvation
equations ekvationer
equator ekvator
eradicate utrota
erratic oregelbunden, kringirrande
escalate trappa upp, öka stegvis
escalation upptrappning
escalator rulltrappa
estate egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
estimate värdera, uppskatta, bedöma
estimated beräknad
estimates noteringar, beräknar
estimation värdering
estmation uppskattning
euphrate eufrat
euro-standardization europastandardisering
evacuate utrymma, evakuera
evacuation utrymning, uttömning
evaluate utvärdera
evaluating utvärderande
evaluation utprovning
evaluator utvärderare
evangelization evangelisation
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evation undanflykter, undvikande
event-related händelserelaterad
exacerbate förbittra, förvärra
exaggerate överdriva
exaggeration överdrift
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excavate schackta, utgräva, gräva upp
excavated utgrävd
excavation utgrävning
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
excruciating ytterst plågsam
exculpate oneself urskulda sig
execrate förbanna
execration förbannelse, avsky
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
exhortation maning, uppmaning
expatriate landsförvisa
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expiate sona
expiation försoning
expiration utgångs
explanation förklaring
explanatory förklarande
exploitation utnyttjande
exploration utforskning
exploratory utforskande
expostulate protestera
expostulation förebråelse
extenuate förringa, förmildra
extenuating förmildrande
exterminate utrota
extermination utrotning
extravasation utgjutning
extricate lösgöra, befria
fabricate uppfinna
fabrication lögn, påhitt
facilitate underlätta
facilitated främjandet
falsification förfalskning
fanatic fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism fanatism
fascinate fascinera
fascination tjusning
fat fet, fett
fatal ödesdigert, dödlig
fatality svår olycka
fate ödet
fated ödesbestämd
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
fathom famn, loda
fathomless ofattbar
fatigue trötta, strapats
fatigue-duty handräckningstjänst
fatiguing tröttsam
fatness fetma
fatso tjockis
fatten göda
fattening fettbildande
fattening pig gödsvin
fattens göder
fatty fetthaltig
fatuity dumhet
fatuous enfaldig
feat dåd, bragd, kraftprov
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
feature kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich finessrikt
featured publicerad
featureless formlös
features finesser, ansiktsdrag
federation sammanslutning
feel at home trivas
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
file-catalogue fil-katalog
filtrate filtrera
fire at beskjuta
first-rate förstklassig, prima
fishing-boat fiskebåt
flat klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat-iron strykjärn
flat-rolled valsade
flatten plattar till
flatter smickra
flattery smicker
flirtation kurtis
float sväva, flyta, flöte, vaja
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
floodgate dammlucka
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
fluctuate vackla
flycatcher flugsnappare
food rationing matransonering
footpath gångstig
for what reason varför
forcemeat köttfärs
forefather förfader
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
formulate utforma, formulera
fortification befästning
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
fraternal broderlig
freshwater färskvatten
frigate fregatt
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
fulminate explodera, ljunga
fumigate desinficera, röka
fumigation desinfektion
fundation fundament
fur-coat päls
gammation knoppning
gas-formation gas-bildning
gas station bensinstation
gasp for breath kippa efter andan
gastric catarrh magkatarr
gat puffra
gate port, grind
gate-crach planka in
gate-crasher objuden gäst
gate-house grindstuga
gate money biljettintäkter
gâteau tårta
gatefold utvikningsblad
gatepost grindstolpe
gateway portgång
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
gelatine gelatin
geminate ordna parvis
gemination fördubbling
generate generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
germinate växa, spira, gro
gestation dräktighet
gesticulate gestikulera
gesticulatory gestukilerande
glaciated istäckt
gladiator gladiator
glare at blänga
glass-plate glasskiva
gloat glo, stirra
gnat mygga
goat get
godfather fadder
golgatha golgata
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
goodnatured gemytlig
graduate graduera, akademisk student
grammatical grammatiskt
grammatically grammatiskt
grandfather farfar, morfar
granulate göra kornig
grate galler, rost, riva, gnissla
grate bread riva bröd
grateful tacksam
gratification tillfredsställelse
gratify tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
grating galler, gallerverk
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravitation tyngdkraft
great bra, stor
Great Britain Storbritannien
greatful tacksam
greatly verkligen
greatness storhet
grieve at gräma sig över
groundwater grundvatten
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
harmanization anpassning
hat hatt
hatch kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched streckskuggad
hatchet yxa
hate hata
hated hatade
hateful hätsk, förhatlig
hatefully förhatligt
hates hatar
hatred hat
hatter hattmakare
have a glance (at) ögna (igenom)
heat upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat-wave värmebölja
heated uppvärmd
heath hed
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
hint at hänsyfta på
hospitalization sjukhusvistelse
humiliate förödmjuka
humiliating nedsättande, förnedrande
humiliation förödmjukelse, förnedring
hyphenate skriva med bindestreck
idealization skönmålning
identification identifikation
idolatrous avgudisk
idolatry avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
iillegitimate illegitim
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill at ease olustig
illegitimate oäkta, olaglig
illiterate olärd, analfabet
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
imagination inbillning, fantasi
imaginative fantasirik, fantasifull
imaginativeness uppfinningsförmåga
imediately ögonblickligen
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaculate ren, obefläckad
immaterial oväsentlig, andlig
immature omogen
immaturity omogenhet
immediate omedelbar
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immigrate invandra
immigrated invandrat
immoderate omåttlig
immolate offra
immolation offrande
impatience otålighet
impatient otålig
imperative nödvändig, tvingande
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
implementation realiserande
implicate inbegripa, innebära
implication innebörd
implications delaktigheter
importation importering
importunate enträgen, efterhängsen
imprecate nedkalla
imprecation förbannelse
impregnate impregnera, genomdränka
impregnated-wood impregnerat trä
in private enrum
inaccurate oriktig
inadequate otillräcklig
inagurate inviga
inanimate livlös
inappropriate olämplig
inarticulate oartikulerad
inate medfödd
inattention ouppmärksamhet
inattentive ouppmärksam
inaugurate inviga
inauguration invigning
inbriate drucken
incantation besvärjelse
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
incinerate bränna till aska
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
inclination böjelse, håg, lust
incompatibility inkompabilitet
incompatible inkompatibel
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incriminate anklaga
incubation äggkläckning, ruvande
incubator äggkläckningsmaskin
inculcate inpränta
indefatigable outtröttlig
indelicate ogrannlaga
indemnification skadeersättning
indentation märkning
indicate beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating indikerande
indication tecken, kännetecken, beteckning
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indignation harm
indiscriminate omdömeslös
infatuate förblinda
infatuated förälskad
infatuation blind förälskelse
inflammation inflammation
inflate blåsa upp
inflated uppblåst
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
ingratiate ställa sig in
ingratitude otacksamhet
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inmate invånare
innate medfödd
innovation nyhetsmakeri
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
insatiable omättlig
insinuate insinuera, antyda
insinuating antydning, inställsam
insinuation insinuation
inspectorate inspektorat
inspiration ingivelse
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
instigate anstifta
insubordinate upprorisk, uppstudsig
insulate isolera
insulate a cable isolera en kabel
insulated isolerad
insulates isolerar
insulation isolering
integrate integrera
integrated integrerat
integration integration
intemperate omåttlig
intermediate medelbra
international internationell
internationally internationellt
interpolate inskjuta
interpretation utläggning, tolkning av
interrogate utfråga
interrogative frågande
interstate mellan stater
intimate innerlig, intim
intimidate skrämma
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
intricate invecklad
inundate översvämma
invalidation upphävande
investigate forska, utreda, undersöka
investigates undersöker
investigation undersökning, utredning
investigator utredningsman, forskare
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invigorate stärka
invigorating stärkande
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
irate ilsken
irradiate bestråla, stråla ut
irrigate bevattna, vattna
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
isolate isolera
isolated avskild, isolerad
isolation isolering
isolator huvudströmbrytare
it is raining cats and doogs ösregn
iteration upprepning, upprepning
jactation skryt
jato jetdriven hjälpmotor
job rotation arbetsväxling
jobation straffpredikan
joice at glädja sig över
jollification glad fest
jubilation jubileum
judicature rättskipning
jugulate skära halsen av
jurat edsvuren person
jusification motivering
justification försvar, berättigande
justificative rättfärdigande
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
lacerate slita sönder
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
language-databases språk-databaser
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
last-updated uppdaterad senast
latch dörrklinka, säkerhetslås
latch-key portnyckel
latched-in reglade
latches förreglingar
latching låsning
latchkey portnyckel
late sen
late autumn senhösten
lately på sista tiden, nyligen
latent dold, latent
later on senare, framdeles
lateral sido
lath spjäla, ribba
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
latin latin
latin-speaking latintalande
latitude latitud
latter senare
latterly nyligen
lattice gallerverk, galler
Latvia Lettland
Latvian lettisk
laudatory berömmande
laureate lagerkrönt
laurelwreath lagerkrans
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
laxative avföringsmedel, lösande
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
leaving certificate avgångsbetyg
leer at snegla på
legalization legalisering
legate påvlig legat
legatee arvinge
legislate lagstifta
legislates lagstiftar
legislation lagstiftning
legislative lagstiftande
legislator lagstiftare
legislature lagstiftande församling
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize legitimera
leviathan koloss, sjöodjur
libation dryckesoffer
liberalization liberalisering
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
licentiate licentiat, auktoriserad
lifeboat livbåt
limitation begränsning, inskränkning
liquidate betala, likvidera
liquidation betalning
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litigate processa
litigation process
loath ohågad, ovillig
loathing vämjelse, leda
loathsome avskyvärd
locate lokalisera
locates lokaliserar
locating lokaliserande
locations platser
long-distance heating fjärrvärme
look at bese, beskåda, betrakta
look at oneself in the glass spegla sig
lubricate smörja
lubricating smörj
lubrication smörjmedel
lucrative lönande, lukrativ
lumpenproletariat trasproletariat
lunatic sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
luxuriate frodas
macerate blöta upp, laka ur
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
magnate magnat
magnification förstoring
magstrates magistrat
maltreat behandla illa
mandate mandat
mandatory obligatorisk
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manipulate manipulera
manipulating användande
mark of interrogation frågetecken
mashed-potatoes potatismos
masticate tugga
masturbate onanera
masturbating onanerande, onani
mat matt yta, matta
matador matador
match matcha, tändsticka, make
match-cord stubintråd
match - to merry parti
match point matchboll
matchbox tändsticksask
matching motsvarande
matchless makalös, storartad
matchmaker äktenskapsmäklare
mate para, styrman, kompis
material väv, tyg, materiell, ämne, stoff
materialism materialism
materially väsentligt
materialze bli till, förverkliga
materity dress mammaklänning
maternal moderlig, moders
maternity home BB
matey kamratlig
math matematik
mathematical matematiska
mathematically matematiskt
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mathematics matematik
matinée matiné
mating parning
mating call parningsläte
matins morgonbön, ottesång
matrarch matriark
matrices matriser
matricide modermördare
matriculate skriva in sig vid universitet
matriculation studentexamen
matrimonial äktenskaplig, giftermåls
matrimony äktenskap
matrix matris, gjutform
matron husmor, fru
matter ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
matters stoffet
matting mattillverkning
mattock bred hacka
mattress madrass
mature vuxen, mogen
maturity mognad
matutinal tidig
matzo osyrat bröd
means of communication fortskaffningsmedel
meat kött
meat-shop köttaffär
meat course kötträtt
meatball köttbulle
meatloaf köttfärslimpa
meatpie köttpaj
meaty köttig
mediate medla
mediation medling, förmedling
mediator medlare
medication medicin
meditate meditera, planera
medulla oblongata förlängda märgen
meliorate förbättra
mensuration mätning
mental state själstillstånd
methylated spirit rödsprit
migrate utvandra
miniature miniatyr
mitigate mildra
moat vallgrav
mode of application användningssätt
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation måtta
modification ändring
modifications ändringar
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
motorboat motorbåt
mud bath gyttjebad
mulatto mulatt
multi-lateral mångsidig
multinational multinationell
multiplication multiplikation
mummification mumifiering
muscat muskatell
muscatel muskatellvin
muskrat bisamråtta
mutilate stympa, lemlästa
mutilitate lemlästa
mystification mysterium
myxomatosis kaninpest
name-plate namnskylt
narrate berätta
narrative berättelse
narrator berättare
nasalization nasalering
natal födelse
natality nativitet, födelsetal
nates bakdel, säte
nation folk, nation
nation-state nationalstat
national nationell, riks
national-costumes folkdräkter
nationalistic nationalistisk
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nationalization nationalisering
nationalize förstatliga
nationwide landsomfattande
native inhemsk, inföding, infödd
native-born infödd
native-country fosterland
native country fädernesland
native place hembygd
natives infödda
nativity födelse, nativitet
nativity play julspel
natter muttra
natty nätt, prydlig
natural naturlig
natural-born infödd
naturalistic naturalistisk
naturalization naturalisering
naturalize naturalisera
naturally naturligtvis
nature natur, beskaffenhet
naturist nudist
nauseate äckla
nauseating kväljande
navigate navigera
navigating navigerande
navigation sjöfart
navigator navigatör
neat snygg, nätt
neatly ordentligt
neatness prydlighet
necessitate nödvändiggöra
negate förneka
negation förnekande
negative negativa, baksida
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
nerve-shattering nervskakande
neutralization neutralisering
never at a loss aldrig rådlös
news-related nyhetsrelaterad
nickel-plate förnickla
night-watchman nattvakt
nitrate nitrat
nomenclature terminologi
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
non-attendance frånvaro
notation beteckningssätt
notations noteringar
nothing at all ingenting alls
notification kungörelse, underrättelse
numerator täljare
oat havre
oaten havre
oath ed, svordom, svordom, ed
oatmeal havremjöl
oats havre
obdurate förhärdad, förstockad
obligate förplikta
obligation skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report anmälningsplikt
obligations skyldigheter
obligatory obligatorisk
obliterate utplåna
observation iakttagelse, yttrande
observatory observatorium
obsinate trotsig
obstinate egensinnig
obviate undanröja, förebygga
occupation sysselsättning, yrke
occupational sysselsättnings
of short duration kortvarig
one's matriculation studenten
operate operera
operates opererar
operating funktion, opererande
operations operationer
operator maskinist, operatör
operator's användares
opiate sömnmedel
opinionated påstridig
optimazation optimering
optimization optimering
orator vältalare, talare
organization organisation
orientation orientering
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornate dekorerad, utsmyckad, utsirad
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
ossification bennybildning, förbening
ostentation skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious föregiven, ostentativ
out-of-date utgångna
outdated äldre version, föråldrad
outmatch överträffa
over-fertilization övergödning
overcoat överrock
overexploitation rovdrift
overheat överhettas
overheating överhettning
overrate överskatta
overstate överdriva
pagination sidbrytning
palatable smaklig
palate gom
palliative lindringsmedel
palpitate darra, klappa
participate delta
participator deltagare
passionate häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately passionerat
pat klapp, klappa
patch laga, flik, täppa, lappa, lapp
pate skalle
patent uppenbar, patent
patented patenterad
patentee patentinnehavare
patents patent
paternal faders-, faderlig
path bana, väg, sökväg, stig
pathetic rörande
pathname sökvägsnamn
paths sökvägar
patience tålamod
patient tålig, patient, tålamod
patriarchs patriarkerna
patrimony fädernearv
patrol patrullera, avpatrullera, patrull
patron kund, gynnare
patronage beskydd
patted klappade
patter smattra, rabbla
pattern mönster, modell, förebild
patterned mönstrad
patterns exempel
patty pastej, bulle
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
peat torv
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration genomslagskraft
perambulator barnvagn
percolate filtrera
perforate perforera
perforation perforering
period of notification anmälningstid
permeate genomtränga
permeates genomtränger
perpetrate föröva
perpetual curate komminister
personal estate lösöre
perspiration svettning, svett
petticoat underkjol, underklänning
philatelist filatelister
phosphate fosfat
phrase-database frasbas
pilate pilatus
pirate sjörövare
pitty-patter tassande
pixilated snurrig, vimsig
placate försona, blidka
plantation plantering, plantage, koloni
plat täppa, jordbit
plate plansch, skiva, plåt, platta, tallrik
plate rack diskställ
plateau platå
platform läktare, kateder, plattform
plating försilvring, förgyllning
platinum platina
platitude banalitet
Plato Platon
platter tallrik
plattform tribun
platton pluton
play of features minspel
playmate lekkamrat
pleat veck, plissera, rynka
pneumatic pneumatiska
point at peka på
polecat iller
pomegranate granatäpple
pond with water damm
population folkmängd, befolkning
postnatal efter födelsen
postulate förutsättning, självklar sak
potato potatis
potato chips chips
potentate potentat
power of attorney fullmakt
power station kraftstation
pragmatic pragmatisk
prate babbla
prattle babbla, pladder
pre-philately förfilateli
precipitate brådstörtad, påskynda
predate fördatera
predation plundring
predatory rov
predicate predikat
predominate dominera
prefabricate förhandstillverka
prefatory inledande
premature förtida, för tidig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
preparation preparat, förberedelse
prepatory förberedande
prerogative privilegium, förmånsrätt
presentations presentationer
preservation bevarande
prevaricate söka undanflykter
primate ärkebiskop
printed matter trycksaker
private enskild, menig, privat
privately privat
privation försakelse, umbärande
probation villkorlig dom, prov
problematic problematiska
profligate utsvävande
proletariate proletariat
prolongation förlängning
promulgate kungöra, förkunna, utfärda
pronounciation uttal
propagate propagera, fortplanta
propagation fortplantning, avling
propitiate blidka
prostrate hjälplös, utsträckt
provocation anledning
publication skrift, publikation
publications publikationer
pulsate pulsera
pulsating pulserande
punctuate punktera, kommatera
punctuation interpunktion
purgatory skärseld
purification rening
quadratic kvadratiska
qualification förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications kvalifikationer
qualitative kvalitativ
quantitative kvantitativ
quatation marks cituationstecken
quatrain fyrradig strof
quick at repartee slagfärdig
quotation citat, anbud (pris)
quotation mark anföringstecken, cituationstecken
radiate utstråla, sprida, stråla
radiation strålning
radiator värmeelement, kylare
raincoat regnrock, regnkappa
ramification förgrening
rat råtta
ratchet spärrhake
rate taxera, värde
rate of exchange kurs
rated dimensionerad
rather ganska, snarare, hellre
ratify stadfästa
rating taxering, gradering
ratio förhållande
ration portion, ransonera, ranson
rationaiize rationalisera
rational förnuftig
rationalization rationalisering
rationalize rationalisera
ratrace karriärjakt
rats råttor
rattan rotting
rattle skramla, skallra, rassla, rossla, rossling
rattling skramlande
ratty sur
rawmaterial-based råvarubaserad
re-create skapa på nytt
re-educate omskola
re-exportation reexport
reactivate återaktivera
realization förverkligande
reanimate väcka till liv
rear seat baksäte
rebate rabatt
recalibrate omkalibrera
recalibrated omkalibrerat
reciprocate göra en gentjänst
recitation deklamation
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
reconciliation förlikning
reconsideration på nytt överväga
recreate återskapa
recreating återskapande
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination motbeskyllning
recuperate hämta sig
red-heat glödande hetta
redecorate återställa
reduced-rate nedsatt-pris
reformatory uppfostringsanstalt
refrigerator kylskåp
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration pånyttfödelse
registration registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations registreringar
regulate reglera, ordna, rucka, styra
regulated reglerad
regulating reglerande
regulation regel, bestämmelse
regulations reglemente
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reincarnation reinkarnation
reinkaration reincarnation
reiterate ånyo upprepa
rejoice at fröjda sig åt
rejuvenate föryngra
relate relatera, förtälja, anknyta
related besläktad
relating anknytande
relation sammanhang, släkting
relations relationer, förhållande
relationship relation
relationships relationer
relative relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively relativt
relatives i förhållande till
relativistic relativistisk
relaxation avkoppling
relegate förflytta, hänskjuta
relevation uppenbarelseboken
remonstrate protestera
remunerate löna, honorera
remuneration avlöning
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
reparation reparation, gottgörelse
repeat upprepa, repetera, förnya
repeatedly upprepat
repeats upprepar
representative representant, representativ, ombud
reprobate förkasta, förtappad
repudiate förkasta
reputation anseende, rykte
reputations rykten
reservation förbehåll
resignation avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
respiration andning
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
restoration restaurering
restorations återställande
resuscitate återuppliva
retaliate hämnas
retaliation hämnd
retreat återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
revaluate revalvera
revaluation omvärdering
revelation uppenbarelse, avslöjande
reverberate återkasta
reverberation eko
rheumatism reumatism
roast meat stek
roller-skate rullskridsko
rollerskate rullskridsko
room to breathe andrum
rotate rotera
rotating roterande
rotation svängning, rotation
rotational rotations
row a boat ro en båt
rowing-boat roddbåt
ruination ödeläggelse
ruminate grubbla, idissla
rumination idisslande
run an estate sköta ett gods
rusticate bo på landet
Sabbath sabbat
sabre-rattling vapenskrammel
sail-boat segelbåt
salutation hälsningsfras, hälsning
salvation frälsning, räddning
salvolatile luktsalt
sanatorium vilohem, kuranstalt
sanitation hälsovård, hygien
sat satt
Satan Satan
satanic satanisk, satanisk, djävulsk
satanists satanister
satchel skolväska
sate mätta, tillfredsställa
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
satiate mätta, övermätta
satiety övermättad
satin satäng, satin
satire satir
satiric satirisk
satirical satiriskt
satisfaction tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied nöjd, mätt
satisfy tillfredsställa, mätta
satisfying tillfredsställande
saturate indränka, genomsyra
saturation mättande
Saturday lördag
Saturn Satunus
saturnine tungsint, tystlåten, dyster
satyr satyr
scapegoat syndabock
scathing dräpande
scatter skingra sig
scatter-brain virrhöna
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
scatty knasig
schematic schematisk
school attendance skolgång
sciatica ischias
scratch riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa
scratch oneself klia sig
seat mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk
seat-belt säkerhetsbälte
second-hand information andrahandsuppgift
second-rate sekunda
secondary matter bisak
secretariat sekretariat
sedate stillsam
sedative lugnande medel, sedativ
sedimentationrate blodsänka
segregate avskilja
senate senaten
senators senatorer
sensation förnimmelse, sensation, uppståndelse
separate skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated separerat
separately separat
separating separerande
separation of property boskillnad
session at court ting
shareware-related shareware-relaterat
shatter splittra, splittras
she-cat katta
sheath skida, slida
shower-bath dusch
signature påskrift, signatur, underskrift
signature tune signaturmelodi
signification innebörd
simplification förenkling
simulate hyckla, simulera
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skate skridsko, åka skridskor
skating-rink skridskobana
slat tvärslå, spjäla
slate skiffer, griffeltavla
slattern slampa
sluice-gate slussport
small plate assiett
smattering aning, hum
snatch ryck, rycka till sig, nappa åt sig
snatch away snappa bort
snatch up uppsnappa
sobordinate underordnad
social democrat socialdemokrat
somewhat något
sophisticated förkonstlad, raffinerad
spat spottade, damask, spottat
spatter stänka ned
specification specifikation
specifications specifikationer
speculate spekulera
speculation spekulation
speculative spekulativ
speculator spekulant
spring-mattress resårbotten
squat huka sig ned
squatter kolonist
stagnate stocka sig, stagnera
stalemate dödläge, patt
stalls at thr theatre parkett på teater
standardization standardisering
starvation svält
state ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state-room praktgemak, lyxhytt
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stated uppgiven
stately ståtlig
statement uppgift, påstående, uppgift
static statisk
station station, förlägga
stationary stillastående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
statistical statistiskt
statistics statistik
statistics-function statistikfunktion
statuary bildhuggar-, skulpturer
statue staty
statuesque statylik
statuette statyett
stature kroppsstorlek, resning
status ställning, status
statute lag, stadga
statutory lagstadgad
step-father styvfar
stepfather styvfar
stimulate stimulera, pigga upp, egga
stimulated stimulerade
stimulating upppiggande, retande
stipulate föreskriva
stipulation villkor
stoat hermelin, vessla
strata skikt, lager
stratagem knep
strategic strategiskt
strategically strategiska
strategies strategier
strategy strategi
stratify lagra
stratigraphic skicktindelad
stratum skikt
sub-catalogues under-katalogerna
subjugate underkuva
suboperation arbetsmoment
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
subsoil water grundvatten
substantation bevis
substantiate bekräfta
suffocate kvävas, kväva
suffocation kvävning
sulphate sulfat
superannuated överårig, gammalmodig
supernatural övernaturlig
supplication ödmjuk bön
suppuration varbildning
supranational överstatlig
swathe insvepa
sweat svettas, svett
sweater ylletröja, tröja
sweaty svettig
sweet-potato sötpotatis
sweetmeat karamell, godsak
swimming-bath simbassäng
sympathetic tilltalande, sympatisk
sympathize sympatisera
sympathizer sympatisör
sympathy medkänsla
synchronization synkronisering
syndicate syndikat
systematic systematisk
systematize systematisera
table of rates taxa
tablemat tablett
tabulate ställa upp i tabellform
tabulation tabelluppställning
tail-coat frack
tail-gate baklucka
take a bath bada
talkative pratsam, språksam, talför
tatter trasa
tattered trasig, söndertrasad
tattoo tatuering, tapto, tatuera
tax rate skattesats
taxation beskattning
teat spene, napp
telecommunication telekommunikation
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature temperatur
temperatures temperaturer
template mall
temptation frestelse
tentative trevande
tentatively preliminära
tergiversate göra undanflykter
tergiversation undanflykt
terminate avsluta
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
text-statistics text-statistik
that som, det, att, vilken
that's det, som är
thatch kalufs
thatched roof halmtak
theatre teater, operationssal
theatrical teatralisk
thermostate termostat
threat hotelse, hot
threaten hota
threatening hotfull
throat strupe, hals, svalg
tit-tat-toe tripp trapp trull
titrate titrera
tittle-tattle skvaller
to death ihjäl
to eat att äta
tolerate tåla, fördra, tolerera
tomato tomat
tomcat hankatt
top-hat cylinderhatt
translate översätta
translating översättandet, översätter
translation översättning
translation-process översättnings-process
translationfunction översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
transpiration utdunstning
transportation transport
treat bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of handla
treatise avhandling
treatment bemötande, behandling
treaty fördrag, traktat, avtal
trepidation skälvning, oro
tribulation anfäktelse, vedermöda
truncate avkorta
truncating avkortande
truncation avkortning
two at a time två i taget
U-boat ubåt
ultimate absolut
ultimately i sista hand
ultraconservatives ultrakonservativa
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbeaten obesegrad
undated odaterad
underestimate underskatta
undergraduate student
underneath inunder, nedanför
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undomesticate förvilda
undulate bölja
uneducated obildad
unfathomable ogynnsam, outgrundlig
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
unfuriate upphetsa
ungrateful otacksam
ungrateful to otacksam
unification enande
unilateral ensidig
university graduate akademiker
unnatural onaturlig
unpremeditated oöverlagd
unrelated orelaterade
unsatisfactory otillfredsställande
unviolated oskändade
up-to-date senaste
update uppdatering, uppdatera
updating uppdaterande
user-created användar-skapade
utilization utnyttjande
vacate lämna, tömma, utrymma
vacation ferie, semester
vaccinate vaccinera
vaccinations vaccinationer
vacillate vackla
vacillation vacklan
validation godkännande
valuation värdering
vapour bath ångbad
variation omväxling
variegated brokig
vat moms
vatican vatikanen
vegetation växtlighet
vegetative växande
venerate vörda
veneration vördnad
ventilate vädra
ventilated ventilerad
ventilating lufttrumma
ventilation luftväxling
ventilator luftventil, ventil
verbatism ordagrann
verification bekräftande
versatile mångsidiga
versification versifikation
vexation förargelse
vexatious retsam
vibrate dallra, vibrera
victimization diskriminering
vindicate rättfärdiga, försvara, hävda
violate våldta, kränka
violation överträdelse, kränkning
visitation hemsökelse
vitiate fördärva
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vocation kall, yrke
vocational yrkesmässig
vociferate ropa
voiatile flyktig
volatile flyktig
vulgate vulgata
waistcoat väst
wait at table severa
watch klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur
watch-hand urvisare
watch-tower vakttorn
watchdog vakthund
watched iakttog
watchful vaksam
watching åseende
watchmaker urmakare
watchman nattvakt
watchout hålla utkik
watchword lösen
water bevattna, vatten, vattna
water-lily näckros
watercolour akvarell
waterconduit vattenledning
watercourse vattendrag
watercress vattenkrasse
waterfall vattenfall
waterfowl sjöfågel
waterfront sjösida i stad
watering vattning
waterline vattenlinje
waterlogged vattenfylld
waterman färjkarl
watermark vattenmärke
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
waters vattnen, farvatten
watershed vattendelare
watersheds flodområden
waterside strand
waterspout stupränna
Watersprite - the Näcken
watertap vattenkran
watertight tillförlitlig, vattentät
waterway farled
waterworks vattenverk
watery blöt
wattage wattal
wattle flätverk
watwry blöt
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
well-educated väluppfostrad, välutbildade
well-lubricated välsmord
what vilken, vad
what's vad är
What! Va!
what`s the matter hur är det fatt
whatever vad som helst
whatnot prydnadshylla
whatsoever över huvudtaget
wheat vete
wheaten vete
windcheater vindtygsjacka
windows-compatible windowskompatibelt
wombat pungdjur
wonder at förundra sig, undra över
wool-gathering drömmerier
word-database ordbas
working material arbetsmaterial
workmate arbetskamrat
works of a watch urverk
workstation arbetsstation
wrat vrede
wratful vredgad
wrath vrede
wreath krans
wreathe bekransa
wristwatch armbandsur
zero-rate nollbeskatta
zoolatry djurdyrkan