The English term "illuminate with light" matches the Swedish term "belysa med ljus"

other english words that include "illuminate" : swedish :
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminated upplyst
other english words that include "with" : swedish :
associate with sällskapa med, umgås med
be content with nöja sig
be on visiting terms with umgås
bring with one medföra
careful with rädd om
coffee with milk café-au-lait
comply with uppfylla
condole with kondolera
consult with rådgöra med
crane to lift with kran att lyfta med
disagree with vara oense med
do without umbära
fall ill with insjukna i
familiarize with vänja
from within inifrån
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
go without undvara
haggle with schackra med
herewith härmed
in love with förälska i
infected with anstrucken av
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
mark with numbers numrera
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
notwithstanding oaktat
overgrown with bevuxen
pond with water damm
reason with resonera med
remark with anmärka på
rest with åvila
robbery with violence rån
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shout with joy jubla
skid with a car sladd med bil
struggle with bekämpa
together with jämte
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
other english words that include "light" : swedish :
alight stiga av
alighting avstigning
birth-flight fågelvägen
blight rost, fördärv, mjöldagg
blighter ynklig figur
candlelight levande ljus
daylight dagsljus
deadlight stormlucka
delight fröjd, välbehag
delight at glädje över
delighted glad, förtjust
delightful förtjusande, välbehaglig
domestic flight inrikes flyg
enlighten upplysa
enlightenment upplysning
flash-light blixtljus
flash of lighting ljungeld
flashlight ficklampa
flight flygtur, flykt
flighty flyktig
flood-lighting fasadbelysning
floodlight fasadbelysning
floodlights strålkastare
foot-lights ramp
footlights ramp
gaslight gasljus
headlight framlykta
highlight markera
highlighted markerat
highlighting markerade
highlights urval
light lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse
light-bulb glödlampa
light-hearted bekymmerslös
light-wave ljusvåg
lighten upplysa, lätta, blixtra, tändare
lighter pråm, lätta
lighthouse fyrtorn, fyr
lighthouses fyrar
lighting belysning, blixt
lightly lätt
lightness lätthet
lightning blixt
lightning-conductor åskledare
lights ljus
lightship fyrskepp
lightweight lättvikt
limelight rampljus
make light of bagatellisera
moonlight månsken, månljus
moonlighting extraknäck
night-light nattlampa
open slightly glänta på
plight belägenhet, tillstånd
port light babords lanterna
ray of light dager
searchlight strålkastare
slight lätt, lindrig, spenslig
slighted tillbakasatt
slightly obetydligt
spotlight strålkastare
stern light akterlanterna
stoplight stoppljus
stroke of lightning åsknedslag
sunlight solljus
tail-light baklykta
torchlight strålkastare
twilight skymning