The English term "go without" matches the Swedish term "undvara"

other english words that include "go" : swedish :
a good deal åtskilligt
ago sedan
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
alter ego alter ego
analogous analog
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
bandwagon vagn med musikkapell
be going on pågå
be good form höra till god ton
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
bygone förgången, föråldrad
cargo last
cargo-ship lastfartyg
catagories kategorier
catagory kategori
categories kategorier
category kategori
cod-goods efterkravgods
Congo Kongo
decagon tiohörning
demigod halvgud
disgorge utspy, lämna ifrån sig
dragon drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon dragon
dressing-gown morgonrock
dressinggown morgonrock
easy-going maklig, sorglös
eggon driva på
egoism själviskhet, egoism
egoistical egoistisk
egotistic egoistisk
egotistical egoistisk
egotistically egoistiskt
embargo beslag
engorge uppsluka
faggot risknippe
flagon vinkanna
foregone förutfattad
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
gargoyle person med groteskt ansikte
gigolo gigolo
gigot fårstek
go starta, gå
go-between mellanhand
go and see hälsa på
go astray irra
go away gå sin kos
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
go out slockna
go red bli röd
go to resa
go to bed lägga sig
go to pieces gå i kras
goad sporra, egga
goal mål
goalkeeper målvakt
goals mål
goat get
gob-struck helt stum
gobble sörpla, sluka
goblet bägare
goblin troll
god gud
god's guds
god-for-nothing odåga
godchild gudbarn
goddess gudinna
goddesses gudinnor
godfather fadder
godmother fadder
gods gudar
godsend gudagåva
goes går
goggle rulla med ögonen
goggles glasögon
going att komma
goitre struma
gold guld
golden gyllene
goldsmith guldsmed
golf-links golfbana
golgatha golgata
gondola gondol
gone borta
gone away bortrest
gong gonggong
good god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll
good-bye adjö
good-faith god tro
good-looking snygg, stilig, fager
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
good-night godnatt
good-will kundkrets, välvilja
Good Friday långfredag
good intention välmening
goodbye adjö, farväl
goodies godsaker
goodly ansenlig, behaglig
goodnatured gemytlig
goodness godhet
goods gods, varor
goody karamell
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
goose gås
gooseberry krusbär
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous härlig
gorse gultörne
goshawk slaghök
gosling gässling
gospel evangelium
gossamer sommarträd, fin väv
gossip sladder, skvallra, skvaller, skvaller
gossipmonger sladdertacka
got skaffade, fick
Gothenburg Göteborg
gothic gotisk
gotta måste
gouge urholka, trycka ut
gouged urholkad
gout gikt
govern regera, styra
governable lättstyrda
governed styrd
governess guvernant
governing regerande
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
governor landshövding
governs regerar
gown klänning, kåpa, dräkt
gowns klänningar
hangover bakrus
helgon saint
hexagon sexhörning
hobgoblin troll
household goods bohag
in good taste smakfull
ingoing ingående
ingot metalltacka
ingot steel götstål
invigorate stärka
invigorating stärkande
jargon rotvälska, jargong
jargonelle päron
jargonize prata jargong
jingo krigsgalen
jingoism chauvinism
jingoistic chauvinistisk
jugoslavia jugoslavien
let go släppa
lingo fikonspråk
logotype logotyp
logout utloggning
long ago länge sedan
lumbago ryggskott
maggot mask
marigold ringblomma
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
misgovernment vanstyre
moviegoer biobesökare
negotiable säljbar
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
never-to-be-forgotten oförgätlig
octagon åttahörning
octagonal åttakantig
other-government andra som styr
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outgo kostnader, uygifter
paragon mönster
pentagon femhörning
public good allmännytta
ragout ragu
rigour stränghet
sago sago
scapegoat syndabock
sky-goddess himmelsgudinnan
snap-dragon lejongap
spigot tapp, propp
synagogue synagoga
two days ago för två dagar sedan
undergo genomgå
undergoing genomgå
vertigo svindelanfall
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
vigour vigör, kraft, styrka
waggon vagn
wagon vagn
woebegone bedrövad
yugoslavian jugoslavisk
zygote zygot, zygot
other english words that include "without" : swedish :
do without umbära
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös