The Swedish term "god tro" matches the English term "good-faith"

other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
i god tid betimes
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
god dag, hallå, hej hallo
vrakgods jetsam
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "tro" : english :
matros able seaman
håller troget fast adheres
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
luftström air-current
albatross albatross
trohet allegiance
växelström alternating current
växelströmsgenerator alternator
otroligt amazingly
antropologisk anthropological
antropolog, antropolog anthropologist
antropologi anthropology
antroposof anthroposophist
antirobotrobot anti-missile
apostrof apostrophe
astrolog astrologer
astrologi astrology
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
atrofiera atrophy
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
strömming Baltic herring
patronbälte bandoleer
trolova sig become betrothed
övertygelse, övertygelse, tro belief
troende beliefs
tro believe
tro på believe in
trodde believed
troende believer
troende believers
tror believes
troende believing
trolova betroth
trolovning betrothal
förtrolla, förhäxa bewitch
förtrollad bewitched
förtrollar bewitches
trög blockish
heliotrop bloodstone
blodström bloodstream
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
trosbröder brethren
stråtrövare brigand
australisk stråtrövare bushranger
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
hjul, strödosa, trissa castor
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
kontrollant checker
kontroll checking
kontrollnummer checksum
apelsinträd, citronträd citrus
hjortron cloudberry
kombinera, skördetröska combine
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
dator-kontroll computer-controll
förtrogen confidant
anförtro, lita, tro confide
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
förtrolig confidental
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
trollkarl conjurer
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrolltangenten control-key
kontrollerade controlled
kontrollant controller
kontroller controllers
kontrollerande controlling
förtrolig, förtrogen conversant
kontrollant cotroller
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
tilltro credence
trovärdighet credibility
trolig, trovärdig credible
lättrogen, godtrogen credulous
trosbekännelse creed
dubbelkontroller cross-checking
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
kuva, trottoarkant curb
gängse, ström (el- ), nuvarande current
pultron dastard
utmaning, trots defiance
trotsig defiant
utmana, trotsa defy
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
trots despite
katastrofdrabbade diasterstricken
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
stark misstro disbelief
tröstlösa, otröstlig disconsolate
misstro, tvivel distrust
förströ, avleda divert
förstrött diverted
tröskel doorstep
slända, trollslända dragon-fly
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
trögt dully
plikttrogen dutiful
elektroniska texter e-texts
elektronisk databehandling edp
utropa ejaculate
utrop ejaculation
elektronisk electronic
elektroniskt electronically
alf, troll, byting, älva elf
tjusa, förtrolla enchant
trolleri, förtrollning enchantment
fängsla, förtrolla enthrall
upphöja på tronen enthrone
anförtro entrust
anförtro entrusted
utrota eradicate
utropa exclaim
utropar exclaims
utrop exclamation
utropstecken exclamation mark
utropstecken exclamationmark
utrota exterminate
utrotning extermination
trogen faitful
troget faitfully
tro, religion, lära faith
trofast, trogen faithful
troget faithfully
trohet faithfulness
trolös faithless
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
trötta, strapats fatigue
tröttsam fatiguing
trohetsed fealty
skönlitteratur, diktroman fiction
trofasthet, trohet fidelity
gångstig, trottoar footway
lättroad fun-loving
gastronom gastronome
tröttna get tired
förtrollning, charm glamour
troll goblin
tross hawser
utropa, härold herald
troll hobgoblin
olycks-, trolldom hoodoo
trots in spite of
otröstlig inconsolable
otrolig incredible
otroligt incredibly
outtröttlig indefatigable
trög inert
slöhet, tröghet inertia
icke-kristen, otrogen infidel
trots inspite
inströ intersperse
intimitet, förtrolighet intimacy
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
introduktioner introductions
introduktions introductory
tröttsam, tråkig irksome
huvudströmbrytare isolator
lädertröja jerkin
tröja, ylletröja jersey
utpumpad, uttröttad jiggered
kvinna, svika, trolös jilt
trottoarkant kerb
trög, matt languid
trötthet lasitude
citron lemon
citronsmakande lemony
trolig, sannolik, antaglig likely
flanera, ströva omkring lounge around
trogen, lojal loyal
lojalitet, trohet loyalty
malström maelstrom
trolleri, magi, magiskt magic
trollkarl magician
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
ankartross mooring
böneutropare muezzin
naiv, godtrogen naive
trotsig obsinate
envishet, trots obstinacy
jätte, troll ogre
lagtrots, laglöshet outlawry
ostron oyster
trosor panties
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
svekfull, trolös perfidious
tropikhjälm, tropikhjälm pith helmet
pultron poltroon
strösocker powdered sugar
sannolik, trolig probable
möjligen, troligtvis probably
proklamera, utropa proclaim
fyrradig strof quatrain
utflykt, ströva, flanera ramble
strid ström rapid stream
kontrollerar rechecks
räkna, beräkna, tror reckon
beräknar, tror reckons
feg, trolös, avfälling recreant
förströelse, nöje, rekreation recreation
fjärrkontroll remote control
retroaktiv retroactive
retroaktiv retrospective
utrota root out
ströva omkring rove
sjöman, matros sailor
strödd, gles, spridd scattered
svartrot scorzonera
gast, matros, sjöman seaman
frökontroll seed-testing
självförtroende self-confidence
självbehärskning, självkontroll self-control
butikskontrollant shop-walker
trottoar sidewalk
obegåvad, trögtänkt slow-witted
trög, långsam sluggish
trösta, tröst solace
mähä, doppad brödbit, tröst sop
trollkarl sorcerer
trolldom sorcery
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
tropp squard
patron, godsägare, väpnare squire
trogen, kraftig, robust stalwart
stjärnbeströdd starred
trög stolid
sacka efter, ströva straggle
tvångströja strait-jacket
jordgubbe, smultron strawberry
kringströvande, gå vilse stray
fors, ström, forsa, rinna stream
strö, beströ strew
ströva, promenera, promenad stroll
strof strophe
vidskepelse, vantro, skrock superstition
kontrollera supervise
förmoda, tro, mena, anta suppose
misstanke, misstanke, misstro suspicion
ylletröja, tröja sweater
vidja, strömbrytare, växel switch
kontrollräknare tallyman
textkontroll textcontroll
texttrogen textual
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tröska, klå thrash
tröska thresh
tröskel threshold
tron throne
trötta, tröttna tire
trött tired
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
tröttsam tiring
flöde, ström torrent
trolös, förrädisk treacherous
tröskel treshhold
trokoloren tricolour
trojanska hästar trojans
jätte, tralla, troll troll
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
trofé trophy
tropik tropic
tropiska tropical
tropikerna Tropics
sann, äkta, trogen TRUE
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
misstro, otro unbelief
otroliga unbelievable
anförtro sig åt unbosom
okontrollerbart uncontrollably
otrogen unfaithful
outtröttlig unflagging
utrotning uprooting
vers, strof verse
undertröja, väst vest
expert, trollkarl viz
trogen tjänare votary
trollspö wand
otro want of faith
uttröttad wearied
trötthet weariness
tröttsam wearisome
trötta, trött weary
strömvirvel whirlpool
ptro whoa
luftstrupe, luftrör windpipe
häxa, trollkvinna witch
trolldom witchcraft
trollkarl wizard
trolldom wizardy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.