The Swedish term "i god tid" matches the English term "betimes"

other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
god tro good-faith
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
god dag, hallå, hej hallo
vrakgods jetsam
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "tid" : english :
åtkomsttid access time
uppväxttid adolescence
tidsålder aeon
tidsålder, ålder age
jämt, alltid always
forntida, ålderdomlig ancient
från tiden före syndafloden antediluvian
forntids antiquities
forntiden, antiken antiquity
i otid at the wrong moment
tidningskiosk book-stall
tidningsanka canard
ceremoni, högtidlighet, ceremoni ceremony
jämförelse, lätt måltid collation
serietidningar comics
högtidlighålla commemorate
datatidningar computer-magazines
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
kristid crisis period
avfall, tidningsurklipp cuttings
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
dagtid day-time
dagtid daytime
sista tidpunkt deadline
under tiden during
tidig early
epok, tid epoch
tidevarv, era, skede era
alltid everytime
tidning fanzine
högtid fears
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fest, högtid, helg festival
högtidligheter festivities
högtidlighet festivity
utsätta en tid fix a time
flextid flexitime
blomningstid florescence
för alltid, evig, jämt for ever
för alltid forever
förr i tiden, fordom, förr formerly
heltid full-time
blivande, tillkommande, framtid future
officiell tidning gazette
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
få tid get time
istid glacial period
högtidsblåsa gladrags
väldig, storartad, högtidlig grand
höjdpunkt, glanstid heyday
timma, tidpunkt hour
likväl, emellertid, men, dock however
under tiden in the meantime
oföränderlig, alltid invariable
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
tidningsspråk journalese
tidskrifter journals
tidpunkt, kritisk tidpunkt juncture
tidig ungdom juvenescence
lapsus, tidrymd, förlopp lapse
på sista tiden, nyligen lately
fritid leisure
livstid lifetime
tidskrift, magasin magazine
beställa tid hos make an appointment with
tidig matutinal
måltid, mål mat meal
under tiden meantime
under tiden meanwhile
medeltida mediaeval
medeltida medieval
högtidsdräkt mess kit
medeltiden Middle Ages - the
besittning för evig tid mortmain
tidningspojke news-boy
tidningskiosk news-stand
tidningskiosk newsagent
tidning newspaper
tidningar newspapers
tidningspapper newsprint
liten tidning newssheet
tidningskiosk newsstand
tidningsförsäljare newsvendor
nattetid night-time
icke-kontorstid non-office
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
begravningshögtidligheter obsequies
övertid overtime
överanstränga, övertidsarbete overwork
tidning, papper paper
deltid part-time
gången tid past times
tidsfördriv pastime
skede, termin, tid period
anställningstid period of employment
anmälningstid period of notification
periodisk, tidskrift periodical
förtida, för tidig premature
nutid present times
föregående, tidigare previous
tidigare previously
bästa sändningstid prime time
ursprunglig, urtids primordial
tidigare prior
framtidsutsikter prospects
realtid real-time
bittida rearly
måltid repast
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
brunsttid rutting
årstid, säsong season
samtidig simultaneous
samtidigt simultaneously
högtidlig solemn
rymd, utrymme, tid space
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
söka vinna tid temporize
arrendetid, arrende tenancy
besittningsrätt, ämbetstid tenure
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
schema, tidtabell time-able
tids-begränsning time-limit
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidrelä timer
tidsmäta timing
framtida, bortre ulterior
högtidligt löfte vow
krigstid wartime
spilla tid waste time
veckovis, veckotidning weekly
jultid yuletide