The Swedish term "tidevarv, era, skede" matches the English term "era"

other swedish words that include "era" : english :
genera abash
generad abashed
abdikera, avsäga sig abdicate
skava(nöta)av, abradera abrade
avreagera abreact
absorberande absorbent
absorberande absorbing
accelerera accelerate
accelererad accelerated
accelererar accelerates
accelererande accelerating
acceleration acceleration
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
accept, accepterande, antagande acceptance
accepterad accepted
accepterar accepting
accepterar accepts
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
presterade accomplished
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
ackreditera accredit to
ackumulerad accumulative
arbetsterapeut accupational therapist
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
aktivera activate
aktiverad activated
aktiverar activates
verksamhet, aktiverande activating
agerar acts
improviserat ad lib
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
addera add (up)
adderad added
adderande adding
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
adresserat addressed
ajournera adjourn
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
justerad adjusted
justerande adjusting
justerar adjusts
improvisera adlib
administrera administrate
adoptera, anta adopt
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
annonsera advertise
annonserade advertised
annonserande advertising
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
uppröra, agitera agitate
alteration, sinnesrörelse agitation
luftkonditionerad air-conditioned
alkoholrelaterad alcohol-related
allierad allied
allierad med allied to
allitteration alliteration
oplacerad häst also-ran
växelströmsgenerator alternator
korrigerat amended
amerikanisera americanize
amortera amortize
amputera amputate
amputerat amputated
utreda, analysera analyse
analysera analyze
analyserar analyzes
dissekera anatomize
anglisera Anglicize
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
årsberättelse annals
kommentera annotate
irritera, förarga annoy
retsam, irriterande annoying
fördatera, antedatera antedate
kanonisera apotheos
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
adderad appended
adderande appending
applicera, anlita apply to
att placera applying
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
arkiverade archived
arkiverare archiver
akiverare archivers
argumentera argue
argumenterar argues
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangerar arranges
arrangerade arranging
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
artikulation, artikulera articulation
ascii-baserade ascii-based
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
assimilera assimilate
assistera, bistå, hjälpa assist
assisterar assits
associerad associated
atrofiera atrophy
expediera attend to
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
auktion, auktionera auction
granska, revidera audit
reviderade audited
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
auktoriserad authorized
automatisera automate
automatiserad automated
auktoriserad autorized
antedatera backdate
balanserad balanced
balanserar balances
bandagerad bandaged
barberare, frisör barber
baserad based
förlisa, haverera be wrecked
testamentera bequeath
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
fingerad, falsk bogus
bombardera bombard
litteratursökning booksearch
polera burnish
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
kalibrera calibrate
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
kamera camera
förkämpe, veteran campaigner
camuflera camuflage
kanalisera canalize
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
värva röster, agitera canvass
kapitalisera capitalize
kapitulera capitulate
karikera, karikatyr caricature
bedriva, husera, idka, driva carry on
kontant, inkassera, kassa cash
katalog, katalogisera catalogue
matleverantör caterer
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
censor, censurera censor
censurerad censored
kriticera, klander censure
centrerad centered
centrerar centers
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
keramisk ceramic
keramik ceramics
auktoriserad certified
konstatera, intyga certify
frottera, gnida, skrapa chafe
stimulerade challenged
teckenberäkning charactercount
karakterisera, känneteckna characterize
teckenhanterare charactermap
jaga, ciselera, jakt chase
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kontrollerar checkar
kontrollerade checked
klorerad chlorinated
filmkamera cine-camera
cirkulerande circling
cirkulera, skicka omkring circulate
sprida, cirkulera cirkulate
åberopa, citera cite
citerade cited
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
smälla med, klappa, applådera clap
klassificerad classified
lera clay
urklippshanterare clipboard
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
fundera cogitate
jämföra, kollationera collate
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommenderade commanded
tvångsrekvirera commandeer
kommendera commend
kommenterade commented
kommersialisera commercialize
kommunicera communicate
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
jämföra, komparera compare
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
konkurrera, tävla compete
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
kompilera compile
kompilerad compiled
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
utarbeta, komponera compose
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompromiss, kompromettera compromise
databeräkningar computations
datorbaserade computer-based
datoriserad computerized
anrika, koncentrera concentrate
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
kondensera, förtäta condense
kondolera condole with
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigerar conducts
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
justera configure
justerat configured
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmerat confirmed
beslagta, konfiskera confiscate
konfrontera confront
distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig confused
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
konservera, spara conserve
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
konsolidera, stärka, befästa consolidate
sammansvärja sig, konspirera conspire
konstruera, bygga, anlägga construct
konstruerade constructed
konstruerande constructing
konsultera, rådfråga consult
konsulterande consultants
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
leverantör, entreprenör contractor
dementera, motsäga contradict
motsats, kontrastera, kontrast contrast
behärskning, kontroll, kontrollera control
kontrollerade controlled
kontrollerande controlling
samtala, konversera, motsatt converse
omvända, konvertera convert
konverterad converted
konverterare converters
konvertera converting
konverterar converts
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
konvulserade convulsed
samordna, koordinera coordinate
kopierare copier
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
kopierar copying
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
korrespondera, svara, brevväxla correspond
kontrasignera, lösen countersign
skapa, frambringa, komponera create
kremerat cremated
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritisera critisize
kulminera culminate
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
bildad, kultiverad cultivated
botemedel, kurera, bota cure
finjustera customize
avbräck, ramponera, åverkan damage
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
daterad dated
odaterad dateless
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
debatt, debattera, debatt debate
debatterande debating
dekantera decant
decentralisera decentralize
decimalisera decimalize
decimera decimate
dechiffrera decipher
orera declaim
orerar declaims
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
sanera decontaminate
smycka, dekorera, pryda decorate
dekorerad decorated
avkriminalisera decriminalize
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekrypterar decrypts
orena, defilera defile
definiera define
definierade defined
definierar defines
defragmentera defrag
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
minska, förnedra, degradera degrade
avinstallera deinstall
delegerad delegated
utradera, ta bort, utplåna delete
leverantör delieverer
skissera delineate
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
levererade delivered
levererar delivers
förlossning, leverans, räddning delivery
avmagnetisera demagnetize
avmobilisera, demobilisera demobilize
rasera, slopa, förstöra demolish
demonstrera demonstrate
demoralisera demoralize
skarpt kritiserade denounced
bestrida, neka, dementera, förneka deny
deportera deport
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
deprimerad, nedslagen depressed
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
avreglera deregulate
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
konstruktion, planera design
desperat desperately
detaljerad, utförlig detailed
detonera detonate
detonerande detonating
föreskriva, befallning, diktera dictate
dikterar dictates
digitalisera digitize
dimensionera, oklar dim
kassera, kasta bort discard
diskriminerande discriminatory
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
landstiga, landsätta, debarkera disembark
desinficera disinfect
diskbaserad disk-based
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
avpollettera dispose of
disputera dispyte
diskvalificera disqualify
dissikera, obducera dissect
distanserad distanced
valpsjuka, tempera distemper
distribuera distibute
destillera distil
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
dra bort, distrahera distract
dokumenterad documented
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
donera donate
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
dramatiserade dramatizes
drapera, kläda drape
trassera draw bills
frisera dress a person`s hair
exercera, drill, drilla, borra drill
duplisera, kopia duplicate
kopiera duplicating
varje, vardera, var, var och en each
reservera earmark
lergods, keramik, lerkärl earthenware
redigera edit
redigerad edited
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
heller, endera either
önskvärd, berättigad, valbar eligible
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
förvekliga, kastrera emasculate
balsamera embalm
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
kisellera emboss
brodera embroider
emigrera, utvandra emigrate
poängteras emphasised
poängtera emphasize
poängterande emphasizing
emulera emulate
chiffrera encipher
chiffrera, koda encode
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
endossera, bekräfta endorse
donera, förläna endow
donerande endowed
engagerad, upptagen engaged
gravera, inrista, inprägla engrave
avancerat enhanced
inskriva, enrollera enroll
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
installerad enthroned
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
utrusta, ekipera, bemanna equip
radera erase
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
erodera, nöta bort erode
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
legitimera sig establish one`s identity
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
etablera etablish
utrymma, evakuera evacuate
utvärdera evaluate
utvärderande evaluating
utvärderare evaluator
händelserelaterad event-related
överallt, allestädes everywhere
förefinnas, existera, leva, vara exist
befintlig, existerande, bestående existing
existerar exists
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
fördriva, utvisa, relegera expel
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimentera, experiment, prov experiment
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
krevera, explodera explode
exploderade exploded
utföra, exportera, utförsel export
exporterade exported
exporterande exporting
protestera expostulate
exponera exposure
familjebaserad family-based
maskeraddräkt fancy-dress
fantisera fantasize
fascinera fascinate
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
publicerad featured
feberaktig febrile
simulerad feigned
parera fend off
apportera, avhämta, hämta fetch
skönlitteratur, diktroman fiction
fil, mapp, arkivera, fila file
filhanteraren filemanager
plombera, fylla fill
filter, sila, filtrera filter
filtrera filtrate
drätsel, finansiera finance
ekipera, utrusta fit out
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
flamberad flaming
pråla, stoltsera flaunt
flörta, kokettera flirt
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
avståndsinställning, fokuserande focusing
marschera footslog
till, prenumerera på, åt, ty, för for
underarm forearm
formatera, format format
formaterad formatted
formaterande formatting
utforma, formulera formulate
fragmenterad fragmented
frankerad franked
ogenerad, otvungen free and easy
frustrerade frustrated
fullt-licensierade fully-licensed
explodera, ljunga fulminate
desinficera, röka fumigate
fungerade functioned
fondera, fond fund
fonderade funded
inreda, förse, möblera furnish
galoppera, galopp galllop
uppliva, galvanisera galvanize
garantera garantee
garanterat garanteed
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
snöpa, kastrera geld
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
generera generate
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
passera get by
regera, styra govern
regerande governing
regerar governs
sortera, gradera, grad grade
graduera, akademisk student graduate
grupperande grouping
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
gummi, gummera gum
gummerad gummed
halvera halve
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
hanterare handler
hanterande handling
harmonisera harmonize
heraldiska heraldic
heraldik heraldry
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
kuperad, kulle hilly
berättelser histories
premiera honor
premierar honors
hypnotisera hypnotize
idealisera idealize
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
integrerad databehandling idp
ignorera, bortse från ignore
ignorerar ignores
okultiverad illiberal
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
belysa, visa, illustrera illustrate
illustrerad illustrated
illustrerande illustrating
efterlikna, imitera, härma imitate
vaccinera immunize
imitera impersonate
inplantera implant
realiserande implementation
importera, import import
importerad imported
importerande importing
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
imponerande imposing
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerad impressed
imponerande impressive
oartikulerad inarticulate
oberäknelig incalculable
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkluderad included
inkluderande, inklusive including
genera, olägenhet, besvär inconvenience
införliva, inkorporera incorporate
indexreglerad indexed
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indikerande indicating
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
infektera, besmitta, smitta infect
infekterade infected
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
informerad informed
initiera, starta, inviga någon i initiate
ympa, inympa, vaccinera inoculate
insinuera, antyda insinuate
inspektera, syna, inspektera inspect
visitation, inspekterande inspecting
inspekterar inspects
bestjäla, inspirera inspire
installera install
installerare installer
instruera, undervisa instruct
instruerad instructed
instruerar instructs
isolera insulate
isolera en kabel insulate a cable
isolerad insulated
isolerar insulates
integrera integrate
integrerat integrated
planera intend
planerar intends
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
intresserad interested
intresserad i interested in
interfoliera, interfoliera interleave
internera intern
ingripa, intervenera intervene
till yttermera visso into the bargain
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
införa, inleda, introducera introduce
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
inverterat inverse
investera invest
investerat invested
investerare investor
investerar invests
inbjuda, invitera, bjuda invite
faktura, faktuera invoice
involvera involve
involverande involving
irriterande irritants
förarga, irritera irritate
isolera isolate
avskild, isolerad isolated
kursiverad italicized
specificera itemize
specificerad itemized
blaserad, utsliten jaded
klämma, sylt, blockera jam
nonchalant, ogenerad jaunty
juvelerare jeweller
annotera, jota jot
tornera joust
judaisera judaize
jonglera juggle
jonglerande jugglery
försvar, berättigande justification
minderåriga juveniles
placera vid sidan juxtapose
kordera knurl
fernissa, lackera lacquer
uppdaterad senast last-updated
testamentera leave by will
legalisera legalize
legitimera legitimatize
liberal, frisinnad, givmild liberal
liberalisering liberalization
licenserad licensed
licentiat, auktoriserad licentiate
rikt modulerad lilting
betala, likvidera liquidate
litterär literary
lektyr, litteratur literature
flanera, limpa loaf
lera, lerjord loam
lokalisera localize
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
luteran, luthersk Lutheran
intrigera, smida ränker machinate
imponera make an impression
bagatellisera make light of
kurtisera make love to
enervera make nervous
debutera make ons's début
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
manövrera maneuver
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
manikyr, manikyrera manicure
manipulera manipulate
manöver, manövrera manoeuvre
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
många, flera many
marsch, marschera march
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
numrera mark with numbers
maskera, mask mask
maskerad masquerade
maskeras masquerades
massproducera mass-produce
massakrera, massaker massacre
dominerande masterful
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
maximerad maximazed
maximera maximize
meditera, planera meditate
memorera memorize
memorerande memorizing
laga, reparera mend
reparerade mended
lagning, reparerande mending
hypnotisera mesmerize
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
minimera minimise
minimerad minimized
minimerar minimizes
minimerande minimizing
underåriga minors
felplacera misplace
mobilisera mobilize
modellerande modeling
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
modernisera modernize
modifiera modify
modifiera modifying
mer, vidare, flera more
montera, bestiga mount
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
glödga, fundera, grubbla mull
fleranvändarsystem multi-access
mångfasetterad multi-facrted
flera deltagare multiplayer
multiplicerat multiplied
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
fleranvändarsystem multiuser
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
muterade mutant
mystifiera mystify
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
naturalisera naturalize
navigera navigate
navigerande navigating
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
varken, ingendera neither
neutralisera neutralize
nyhetsrelaterad news-related
nitrera nitride
nomadiserande nomadic
icke-leverans non-delivery
icke-krypterad non-encrypted
icke-existerande, obefintlig non-existent
icke-federala non-federal
oregistrerade non-licensed
ickeexisterande nonexistent
ickefederala nonfederal
notera, biljett, anteckna, not, ton note
annotera note down
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
nu regerande now-reigning
annullera nullify
numrerad numbered
opponera, protestera mot object to
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
ockuperade, upptagen occupied
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
kompenserad offset
oljeråvaror oil-seeds
någondera one or the other
operera operate
opererar operates
funktion, opererande operating
operationer operations
maskinist, operatör operator
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
kontrasterande opposed
optimera optimise
optimerande optimising
optimera optimize
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
organisera organise
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
orienterad oriented
dekorerad, utsmyckad, utsirad ornate
oscillera, svänga, pendla oscillate
distansera outclass
distansera outdistance
skissera, kontur outline
utmanövrera outmanoeuvre
distansera outstrip
överaktiva overactive
överdebitera overcharge
överansträngning overstrain
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
oxidera oxidize
emballera pack up
vaddera, madrassera, kudde pad
pappersbaserade paper-based
park, parkera park
pakerad parked
parera parry
analysera en sats parse
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
passerade passed
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
patenterad patented
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
skinn, bombardera pelt
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
pensionera pension off
filtrera percolate
flerårig perennial
perforera perforate
parfym, vällukt, parfymera perfume
parfymerad perfumed
personifiera personify
fosforescerande phosphorescent
fotografi, fotografera photograph
illustrerad pictorial
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerad placed
placerar, platser places
placerande placing
plagiera plagiarize
besvärlig, irriterande plaguey
plissera, fläta, vecka plait
planera, planera, utkast, plan plan
planerare planner
planerande planning
ört, växt, placera, plantera, planta plant
placerande planting
placerar plants
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
avdramatisera play down
musicera play music
veck, plissera, rynka pleat
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
balans, balansera poise
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
polerad polished
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
popularisera popularize
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
framställa, posera, pose pose
placerad positioned
poserande posturing
keramikhögar potsherds
praktiserande practitioner
dansa, stoltsera prance
exakt, precisera, precis precise
fördatera predate
fördefinierad predefined
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
prestera preform
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
presenterad presented
presenterande presenting
presenterar presents
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
undersöka, sondera probe
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
programmerare programmer
programmerare programmers
sufflera, påpasslig, snar prompt
propagera, fortplanta propagate
profeterat prophesied
profetera prophesy
äganderätt proprietorship
prostituerad, fnask prostitute
protestera protest
protestera mot protest against
protesterade protested
protesterar protests
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
pulsera pulsate
pulserande pulsating
pulsera, puls pulse
pulverisera pulverize
punktera, kommatera punctuate
anskaffa, leverera purvey
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
montera put up
placerar puts
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
meritera sig qualify oneself
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
ange, citera quote
utflykt, ströva, flanera ramble
orera, skryta rant
taxera, värde rate
dimensionerad rated
portion, ransonera, ranson ration
rationalisera rationaiize
rationalisera rationalize
råvarubaserad rawmaterial-based
rasera raze
återanställning re-employment
eftergummerat re-gummed
reagera, återverka react
återaktivera reactivate
finjustera, revidera readjust
återplantera reafforest
konteramiral rear-admiral
arrangera om rearrange
resonera med reason with
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
regummera recap
kvitto, kvittera, mottagande receipt
kontrollerar rechecks
deklamera, uppläsa recite
räkna, beräkna, tror reckon
beräknar, tror reckons
klassificera om reclassify
tillstyrka, rekommendera recommend
omkompilera recompile
reparera upp recondition
spana, rekognoscera reconnoitre
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rekrytera, rekryt recruit
rekursera recurse
återvinning, återanvändning recycling
placera om redeploy
omdirigerad, omplacerad redirected
knappa in, reducera, inskränka reduce
reducera reducing
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
refererande referring
förfina, raffinera, rena refine
återmontera refit
betänka, reflektera, återspegla reflect
reflekterar reflects
reform, reformera reform
regenerera regenerate
regenerad regenerated
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
registrerar registers
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reglerad regulated
reglerande regulating
öva, repetera rehearse
återanställning rehiring
regera, regering reign
regera reigning
armera, förstärka reinforce
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
kassera rejekt
relatera, förtälja, anknyta relate
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
protestera remonstrate
löna, honorera remunerate
renovera renovate
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
åternumrera renumbering
omnumnrerar renumbers
återoptimera reoptimize
omorganisera, organisera om reorganize
laga, reparera repair
upprepa, repetera, förnya repeat
omformulera rephrase
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
rapporterade reported
rapporterar reports
representera, framställa, föreställa represent
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
reserv, reservera, förbehålla reserve
sluten, reserverade reserved
reserverar reserves
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
resterande residual
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
återställa, restaurera restore
omstrukturera restructure
medföra, resultera i result in
resulterade resulted
resulterande resulting
retirera, dra sig tillbaka retire
pensionerad retired
replik, replikera, genmäla retort
retuschera retouch
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
returnerade returned
revalvera revaluate
appreciera, mvärdera revalue
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
omarbeta, revidera revise
uppdaterad revised
återkalla, annullera revoke
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
revolutionera revolutionize
rotera revolve
roterande revolving
omformulera reword
regerande konung rex
rapsodiera rhapsodize
irritera rile
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
romantisera romanticize
roterande rotary
rotera rotate
roterande rotating
revertera roughcast
gnugga, frottera, gnida rub
radera rub out
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
husera run riot
nonchaleras runaround
sabotage, sabotera sabotage
vanhelgande, helgerån sacrilege
salut, salutera, hälsa, honnör salute
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
flanera, spatsera saunter
sautera sauté
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
skandalisera scandalize
väderkorn, parfymera, parfym, doft scent
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
sekreterare secretary
självexekverande self-running
returnera send back
relegera send down
expediera send off
separerat separated
separerande separating
publisera som följetong seralize
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
fungerar serves
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
flera, åtskillig several
sken-, simulera sham
schamponera shampoo
shareware-relaterat shareware-related
chock, stöt, chockera shock
chockerande shocking
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
signerad signed
hyckla, simulera simulate
placerad, belägen situated
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
förkonstlad, raffinerad sophisticated
andraårsstuderande sophomore
sortera, ordna, sortera, sort sort
sorterad sorted
suverän, pund, regent, härskare sovereign
suveränitet sovereignty
soyabaserad soy-based
specialisera specialize
specialiserad specializing
specifiera specify
specifierande specifying
spekulera speculate
orera speechify
bokstaverande, rättskrivning spelling
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
stabilisera stabilize
stocka sig, stagnera stagnate
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
standardisera standardize
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
stimulera, pigga upp, egga stimulate
stimulerade stimulated
magasinera store up
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
fripassagerare stowaway
ströva, promenera, promenad stroll
strukturerad structured
student, studerande student
raffinerad studied
studera study
studerande studying
titulera, stil, mode style
stiliserade stylized
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underavdelning subdivision
prenumerera subscribe
subskribera subscribe for
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
stycke, underavdelning subsections
subventionera subsidize
existera, livnära sig subsist
subtrahera subtract
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
sammanfatta, summera sum up
äta kvällsvard, klunk, supera sup
överårig, gammalmodig superannuated
kontrollera supervise
leverantör supplier
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
symbolisera symbolize
sympatisera sympathize
synkronisera synchronize
synkroniserar synchronizes
systematisera systematize
laxera take an aperient
saga, sägen, berättelse tale
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
asfalterad startbana tarmac
tatuering, tapto, tatuera tattoo
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
telefonera, telefon telephone
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
temperatur temperature
temperaturer temperatures
tempererad tempered
valla, tendera tend
terrassera, husrad, terass terrace
terrorisera terrorize
teater, operationssal theatre
deras their
deras theirs
rubricerad titled
titrera titrate
berättade, berättat told
tolerans tolerance
tåla, fördra, tolerera tolerate
torped, torpedera torpedo
tortera, pina, tortyr torture
tur, turnera, resa, turné tour
bogsering, bogsera tow
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transponera transpose
resande, ambulerande travelling
tendens, tendera trend
triumfera, triumf triumph
triumferande, segerrik triumphant
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
lastbil, transportera truck
trumpet, utbasunera trumpet
rycka, ryck, bogsera tug
tyrannisera tyrannize over
av-markera un-select
av-markerad un-selected
omonterade unassembled
obalanserad unbalanced
omarkerad, ohämmad unchecked
ociviliserad uncivilized
okomprimerade uncompressed
odaterad undated
odefinierad undefined
omyndig, minderårig under age
underexponera underexpose
undergräva, underminera undermine
garantera underwrite
odokumenterat undocumented
uniformerad uniformed
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
ointresserad unintrested
oregistrerad unlicensed
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
demaskera unmask
okomprimerad unpacked
oprovocerad unprovoked
oregistrerad unregistered
orelaterade unrelated
osorterade unsorted
okvalificerad untrained
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
tapetserare upholsterer
överarm upper arm
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
vaccinera vaccinate
värdera, valuta, valör, värde value
värderad valued
varierar varies
lackera, fernissa, lack varnish
variera vary
varierande varying
vektorbaserad vector-based
korrumperad venal
ventilerad ventilated
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
pröva, besanna, verifiera verify
veteran veteran
vibrerande vibrant
dallra, vibrera vibrate
proviantera victual
visum, visera visé
vitalisera vitalize
artikulera vocalize
garantera, bekräfta vouch
vulkanisera vulcanize
vulgarisera vulgarize
tuss, vaddera wad
severa wait at table
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
onanera wank
fullmakt, garantera warrant
impregnera, vattentät waterproof
väldokumenterad well-documented
väl-proportionerade well-proportioned
välfungerande wellfunctioning
hantera wield
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
ord-beräkning wordcount
irriterande worrisome
usel, olycklig, miserabel wretched
other swedish words that include "skede" : english :
skede, termin, tid period
fas, skede phase
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.