The English term "deliver up" matches the Swedish term "avleverera"

other english words that include "up" : swedish :
abrupt tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly abrupt
accupational therapist arbetsterapeut
acupuncture akupunktur
add (up) addera
age-group åldersgrupp
backed-up uppbackade
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
ballup förbaskad
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
bar up bomma igen
block up spärra
blow up spränga
bootup uppstart
break up upplösa
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
bridal couple brudpar
buildup uppbyggd av
burnt up uppbränd
butter-cup smörblomma
call-up inkallelse
call up inkalla
call upon anmoda
calling-up inkallelseorder
catch up hinna i kapp
cheer up muntra upp
chirrup kvittra
class superintendent klassföreståndare
clear up utreda
closeup öppnar
concentrate upon inrikta sig på
cork up korka igen
corrupt skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
count upon påräkna
coup kupp
coupé kupe
couple koppla, par
coupled kopplat
couples par
couplet verspar
coupling koppling
coupon kupong
coupons kuponger
coupsel råda
crop up yppa sig
cup bägare, pokal, kopp
cupboard skåp
cupid amorin
Cupid`s bow amorbåge
cupidity snikenhet
cupola kupol
cut up stycka
deliberate upon rådpläga om
disruption sprängning, sönderslitning
dividing up uppdelning
dupe narra, lura
duplicate duplisera, kopia
duplicating kopiera
duplication kopiering
duplicity dubbelhet, dubbelspel
erupt få ett utbrott
eruption utslag, utbrott
euphony välljud
euphoris välbefinnande
euphrate eufrat
feed up göda
fit up inreda
fold up veckla
follow-up efterbehandling
gee-up hoppla
get-up utstyrsel, utstyrsel
get up resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
give up ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda
group grupp
group's grupps
grouping grupperande
grown-up växa upp
grown-ups vuxna människor
grown up vuxen
heap up anhopa
hiccup hicka
hiccups hicka
hold-up rån
hurry up raska på
incorruptible omutlig
insuperable oövervinnerlig
interrupt störa, avbrott
interruption uppehåll
interrupts avbrott
interuption avbrott
jumped-up uppkomlingar
keep up bibehålla
knock-up träning
lap up slafsa i sig
last-updated uppdaterad senast
lie upon åvila
lockups låsningar
loupe lupp
lupin lupin
lupine varglik
make-up sammansättning, smink, sminkning
make it up bli sams, enas
make up ones mind föresätta sig
markup pålägg
mess up röra till, trassel
mix up röra ihop
mixed up inblandad
move up gå fram, stiga
muck-up röra, fiasko
newsgroup nyhetsgrupp
newsgroups nyhetsgrupper
nuptial bröllops
occupant innehavare
occupants ockupanterna
occupation sysselsättning, yrke
occupational sysselsättnings
occupied ockuperade, upptagen
occupier innehavare
occupy besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta
pack up emballera
pauper fattighjon
pent-up undertryckt
pick up ta upp
piling up anhopning
porcupine piggsvin
preoccupied upptagen
presuppose förutsätta
pup valpa, valp
pupa puppa
pupil lärjunge, pupill, elev
pupils elever
puppet marionett
puppy valp
put up montera
quadruped fyrfotadjur
quadruple fyrdubbel
quadruplet fyrling
recuperate hämta sig
round-up razzia
run-up anlopp, ansats, upptakt
runner-up uppkomling
rupee rupie
rupture bristning, brock, brista, brott
scrupulous samvetsgrann
self-supporting självförsörjande
set-up organisation
setting up bosättning
show up förete, uppvisa
shut up inspärra
slap-up flott, prima
snatch up uppsnappa
sound-support ljudstöd
soup soppa
start-up uppstart
stir up uppröra
stirrup stigbygel
stop up täppa, täta
store up magasinera
stuck-up inbilsk
stupefy förbluffa, bedöva
stupendous förbluffande
stupid dum
stupidity dumhet
stupor dvala, apati
sum up sammanfatta, summera
summing-up sammanfattning
sup äta kvällsvard, klunk, supera
superannuated överårig, gammalmodig
superb präktig, storartad
supercillious högdragen
superfast supersnabb
superfical ytlig
superficial ytlig
superficiality ytlighet
superfluous överflödig
superhuman övermänsklig
superintend övervaka
superintendent inspektör
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supermarket stormarknad
supernatural övernaturlig
supernumerary statist, övertalig
superpowers supermakterna
superscription till påseende, påskrift
supersede ersätta
supersonic överljuds
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
supine slö, liggande på rygg
supper kvällsmat, supé
supplant undantränga
supple smidig, inställsam
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
supplication ödmjuk bön
supplie förse
supplied medskickad
supplier leverantör
supply förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
suppose förmoda, tro, mena, anta
supposition antagande, förmodligen
suppress undertrycka, kväsa
suppuration varbildning
supranational överstatlig
supremacy överlägsenhet, överhöghet
supreme överlägsen, högst
supress dämpa
syrup sirap, saft, sockerlag
syrupy sirapsaktig
take upon oneself ikläda sig
teacup tekopp
the Supreme Court Högsta domstolen
thereupon därpå
tidy up städa
top-up fyll på
toss-up slantsingling
trumped up uppdiktad
uninterrupted oavbruten
unoccupied obesatt
unscrupulous hänsynslös, samvetslös
up uppe, upp
up-and-down upp och ner
up-close nära, intima
up-to-date senaste
up and down av och an
up to now hittills
upbraid förebrå, läxa upp
upbringing uppfostran
update uppdatering, uppdatera
updating uppdaterande
upgrade uppgradering
upgrading uppgradering
upheaval omvälvning
uphill uppför, uppför backen
uphold vidmakthålla, stödja
upholster stoppa, klä möbler
upholsterer tapetserare
upkeep underhåll
uplifting upplyftande
upload ladda upp
uploaded uppladdad
uploading ladda hem
upon på, ovanpå, uppå
upper övre
upper-case stora
upper-right övre högra
upper arm överarm
upper classes överklassen
upper lip överläpp
uppercase versal
uppermost överst
upright rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig
uprising revolt
uproar uppror, rabalder
uprooting utrotning
upset kullkasta, oroa, välta, stjälpa
upshot resultat
upside down upp och ned
upstairs uppe, uppför trappan
upstart uppkomling
uptake att fatta
upward uppåt
upwardly uppåt
upwards uppåt
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
voluptuous vällustig
wait upon uppvakta
wake up väcka, vakna
wakeup uppvaknings
wash up diska
washingup disk
whereupon varpå
wind up avveckla
wrap up insvepa, linda, vira in
wroughtup upphetsad
yup jepp