The Swedish term "upp och ner" matches the English term "up-and-down"

other swedish words that include "upp" : english :
uppgivenhet abandonment
avskaffa, upphäva abolish
ovan, uppe, över, ovanför above
uppta absorb
uppnå achieve
uppnått achieved
uppnår achieves
uppväxttid adolescence
uppta affiliate
åldersgrupp age-group
uppröra, agitera agitate
upprada align
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
uppradar aligns
högt upp aloft
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
upphäva annul
egga upp antagonize
upptåg antic
upptåg antics
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
uppträdanden appearances
uppträdande apperance
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
uppstå arise
upphetsning arousal
upphetsad aroused
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
uppfart, bestigning ascent
uppdrag assignment
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
upphovsman, författare author
hjälptrupper auxiliaries
uppväckt awakened
uppbackade backed-up
uppassare bartender
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
uppburen be thought highly of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
shilling, guppa bob
uppsving, dån, dåna boom
uppstart bootup
upplösa break up
uppbrott breaking-up
uppbrottsstämning breaking-up mood
uppfödde, uppfött bred
upplysa, ljusna, klarna brighten
anlägga, bygga, uppföra build
uppbyggd av buildup
uppbränd burnt up
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
upprop call-over
uppbåda, ropa call out
uppringare caller
uppringare callers
upprop calling over
uppriktig candid
uppriktighet candour
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
sluta, upphöra cease
upphörde ceased
oupphörlig ceaseless
oupphörligen ceaselessly
upphör ceases
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
muntra upp cheer up
uppgift chore
puppa chrysalis
kran, tupp, kuk cock
uppbörd collection of taxes
gå upp i rök come to nothing
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
uppfylla comply with
tema, uppsats, komposition composition
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
upptänklig, fattbar conceivable
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
gruppresa conducted tour
det måste medges, uppenbarligen confessedly
upprätthållare, bevarare conservator
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
oupphörligt continuously
uppsyn, ansikte, min countenance
kupp coup
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
moder, dämma upp, damm dam
snobba upp dandify
bryta upp decamp
uppbrott decampment
upplösas, upplösa decompose
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
dröja, uppskjuta defer
avfrosta, tina upp defrost
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
uppförande demeanour
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
gruppering deployment
uppförande, uppträdande deportment
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
upphöra, avstå desist
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
uppringare dialer
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
upplösa disintegrate
upplösning disintergration
avsked, uppsägning dismissal
upplösning dissolution
lösas upp dissolve
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
uppdelning dividing up
tupplur, dvala, dåsa doze
uppfart driveway
uppbyggelse edification
uppbygga edify
utgåva, upplaga edition
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
upprymd elated
upprymdhet elation
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
upphöjelse, höjd elevation
dyka upp, framkomma emerge
uppstigen emerged
uppföra, stadga, påbjuda enact
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
engagerad, upptagen engaged
uppsluka engorge
texta, massuppköp, textning, pränta engross
uppsluka engulf
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
upplysa enlighten
upplysning enlightenment
liva upp enliven
uppreta enrage
upphöja på tronen enthrone
räkna upp enumerate
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
uppsats, försök essay
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
uppenbar, tydlig evident
upphöja exalt
upphöjd exalted
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
upphetsning excitement
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmuntra exhilarate
uppslupen exhilarated
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
upptäcktsresa exploring expedition
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
uppfinna fabricate
split, parti, partigrupp faction
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
uppenbar, upprörande flagrant
förfader, låta bli, upphöra med forbear
avstå från, uppge forgo
gruppering, bildning formation
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
uppriktigt sagt frankly
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
upptåg, skoj frisk
uppifrån from above
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
uppfyllande fulfilling
uppfyllelse fulfilment
putsa upp furbish
uppliva, galvanisera galvanize
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
fläka upp, jack, djupt sår gash
upplysning gen
släkte, klass, grupp genus
skärra upp sig get excited
resa sig, stiga upp get up
uppge, giva, ge give
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grupp group
grupps group's
grupperande grouping
växa upp grown-up
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
uppvärmd heated
upphängd hinged
uppröra, förfära horrily
ouppfostrad, obelevad ill-bred
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
upplyst illuminated
upplysning illumination
uppfinningsförmåga imaginativeness
insupa, uppsuga imbibe
uppsluppen in high spirits
upplagd för in the mood for
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
uppreta, rökelse incense
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
harsen, uppbragt, indignerad indignant
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
upprorisk, uppstudsig insubordinate
upprorisk insurgent
uppror insurrection
avsikt, uppsåt intent
uppmärksamt intently
hejda, uppsnappa intercept
uppehåll intermission
uppehåll interruption
upphävande invalidation
uppfinna, dikta invent
uppdiktad invented
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
uppretad, retade irritated
upplaga, utgång, nummer issue
upprepning, upprepning iteration
pigga upp, jazz, snack jazz
upprepningar jingles
upptåg jinks
uppkomlingar jumped-up
uppslag på rock, slag lape
uppdaterad senast last-updated
uttaxering, uppbåd levy
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
uppräkning listing
tar upp lists
uppehälle livelihood
pigga upp liven
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
lupp loupe
blöta upp, laka ur macerate
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
uppenbar, ådagalägga manifest
väluppfostrad mannerly
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
ställa upp, marskalk marshal
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
missuppfattning misapprehension
dåligt uppförande misbehaviour
missuppfattning misconception
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
värv, uppgift, mission mission
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
upplösningar modes
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
inspektion, mönstra, uppbåd muster
stalltips, lur, tupplur nap
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsuppläsare newsreader
utan uppehåll non-stop
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
uppföda nourish
uppfödde nourished
uppföda nurture
uppmärksam observant
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
uppkomst, tilldragelse occurrence
en trappa upp on the first floor
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
uppväga out-balance
förkasta, upphäva overrule
uppdelning, skiljevägg, fack partition
uppkomlingar parvenues
uppenbar, patent patent
uppehåll, paus, rast pause
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
ta upp pick up
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
uppspelning playback
ståtlig, uppblåst pompous
civiluppbåd, väpnad grupp posse
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
upptagen preoccupied
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
bända upp prise
uppmanad prompted
puppa pupa
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avspisa, uppskjuta put off
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
upprest raised
återupprätta re-establish
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
eftertrupp rear-guard
upprustning rearmaments
återväcka, återuppväcka reawaken
göra uppror, rebell rebel
upprorsman rebell
resning, uppror rebellion
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
reparera upp recondition
återuppföra reconstruct
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
återupptäcka rediscover
upprepa-funktion redo-function
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ånyo upprepa reiterate
uppenbarelseboken relevation
ge upp, avstå från relinquish
upphäva repeal
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
upprepningarna repetious
upprepning, repetition repetition
uppskov reprieve
upparbeta reprocess
upphävd rescinded
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
upplösning resolution
upplösningar resolutions
återuppstå respawn
återuppstår respawns
respit, frist, uppskov respite
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
upprörande revolting
uppvisning rewiew
uppfylld, mycket vanlig rife
upplopp riot
skära upp, reva rip
steg upp ris
stigit upp rissen
namnupprop roll-call
upprop rollcall
leka uppsluppet rollick
uppslupen rollicking
tupp rooster
väcka, uppröra rouse
uppjagad, uppbragd roused
anlopp, ansats, upptakt run-up
uppkomling runner-up
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
uppkäftig typ sauce-box
näsvis, uppkäftig saucy
scen, uppträde scene
bister uppsyn, se bister ut scowl
bildskärms-upplösning screen-resolution
andrahandsuppgift second-hand information
uppdelning sectioning
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
uppgjord, ordnat settled
uppgörelse, nybygge settlement
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
uppvigling, upproriskhet sidition
oskrymtad, uppriktig sincere
uppriktighet sincerity
upplösa sissolve
rista upp, hugg slash
uppsnappa snatch up
tupplur, ta sig en lur snooze
blöta upp soak
uppblött soaked
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppblött sopping wet
upprinnelse, källa, ursprung source
festande, upptåg spree
patrull, grupp squad
grupper squads
trappa, trappuppgång staircase
uppstart start-up
uppstart starters
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
steward, uppassare steward
stimulera, pigga upp, egga stimulate
upppiggande, retande stimulating
uppståndelse, fläkta, omröra stir
uppröra stir up
uppfylld stuffed
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
soluppgång sunrise
uppsikt supervision
uppsyningsman, övervakare supervisor
ge sig, uppge surrender
ovisshet, uppskov suspence
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
svullen, uppsvälld swollen
uppblåst swollen-headed
uppdela i stavelser syllabify
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
uppgifter tasks
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
svår uppgift teaser
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
verktygs uppsättning toolkit
upp och nedvänd topsy-turvy
uppspårad traced
uppspårande tracing
genomdriva, uppgöra transact
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
uppdiktad trumped up
bråk, upplopp tumult
uppackare unarchivers
tina upp, slappna av, räta unbend
regla upp unbolt
knäppa upp unbutton
knäppte upp unbuttoned
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
korka upp uncork
klumpig, ouppfostrad uncouth
uppsagd under notice
fördärv, upplösande undoing
gräva upp unearth
upphetsa unfuriate
låsa upp unlock
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
lösa upp en knut untie
knöt upp untied
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
uppe, upp up
förebrå, läxa upp upbraid
uppfostran upbringing
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
uppför, uppför backen uphill
upplyftande uplifting
ladda upp upload
uppladdad uploaded
på, ovanpå, uppå upon
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
uppror, rabalder uproar
upp och ned upside down
uppe, uppför trappan upstairs
uppkomling upstart
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
förtrupp, lastvagn van
uppkastning vomiting
vänta, passa upp wait
uppvakta wait upon
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
avstå från, ge upp waive
uppvaknings wakeup
klå upp, dänga wallop
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
klå upp whop
uppteckna write down
upphetsad wroughtup
other swedish words that include "ner" : english :
genera abash
generad abashed
erkänner acknowledges
ajournera adjourn
adb-maskiner adp-machines
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
företag och organisationer agencies
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
luftkonditionerad air-conditioned
luftkonditionering air-conditioning
växelströmsgenerator alternator
bedöva, söva ner anaesthetize
anglikaner Anglicans
animationer animations
applikationer applications
applikationer applikation
ardennerhäst Ardennes carthorse
kompanjoner associates
associationer associations
auktion, auktionera auction
baner, fana banner
samtliga baroner baronage
förmåner benefits
fläckat ner besmear
blondiner blondes
innertak ceiling
civilisationer civilizations
kloner clones
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
samarbetspartner co-worker
jämföra, kollationera collate
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
utarbeta, komponera compose
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
konjugationer conjugations
statsobligationer consols
konstruktioner constructs
container, behållare container
samordna, koordinera coordinate
kontrasignera, lösen countersign
skapa, frambringa, komponera create
cubaner cubans
kulminera culminate
avbräck, ramponera, åverkan damage
dyrt, innerligt dearly
deklarationer declarations
sanera decontaminate
sanering decontamination
definitioner definitions
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
demoner demons
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
konstruktion, planera design
detonera detonate
detonerande detonating
dimensionera, oklar dim
dimensioner dimensions
godkänner inte disallows
försvinner disappears
diskriminering, urskillning discrimination
diskriminerande discriminatory
diskussioner discussions
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
disponera dispose
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
donera donate
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nertrampad down-trodden
ladda ner download
nerladdat downloaded
nere downstairs
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
garnering, sås, majonässås dressing
drivrutiner, förare drivers
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
emanera, utgå emanate
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
donera, förläna endow
donerande endowed
energisk energetic
energi energy
ekvationer equations
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
spioneri, spionage espionage
evig, evinnerlig eternal
övermåttan, synnerligen exceedingly
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
explotioner explosions
exponera exposure
synnerligen extraordinarily
fascinera fascinate
innerlig, brinnande fervent
innerlighet, värme fervour
finner finds
nervös oro, förvirring, regnby flurry
matransonering food rationing
fyra funktioners four-function
ogenerad, otvungen free and easy
vänner friends
funktioner functions
funktioner funktions
vinner gains
nervknut ganglion
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
ledning, instruktioner guidance
innerlig, hjärtlig hearty
ligistfasoner hooliganism
html-funktioner html-functions
ikoner icons
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
sänka ner immerse
vaccinera immunize
imitationer impersonations
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
imponerande imposing
impregnera, genomdränka impregnate
impregnerat trä impregnated-wood
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerad impressed
imponerande impressive
genera, olägenhet, besvär inconvenience
indianer indians
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
personer individuals
smittosam, infektioner infections
innerst inmost
innerlår inner-thigh
innerst innermost
ympa, inympa, vaccinera inoculate
inskriptioner inscriptions
installationer installs
institutioner institutions
besked, instruktioner instructions
oövervinnerlig insuperable
planera intend
planerar intends
internera intern
ingripa, intervenera intervene
innerlig, intim intimate
tonfall, intonering intonation
introduktioner introductions
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
nonchalant, ogenerad jaunty
vara nervös jitter
nervositet, panik jitters
tornera joust
nervös jumpy
planering layout
planer layouts
lektioner lessons
generositet liberality
livsnerv lifeblood
flanera, limpa loaf
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
makaroner macaroni
maskiner machinery
imponera make an impression
enervera make nervous
manifestationer manifestations
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
dominerande masterful
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
meditera, planera meditate
miljoner millions
min, minera, mina, gruva mine
mineral mineral
meja ner mow down
frikostighet, generositet munificence
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
nerv, fräckhet nerve
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
nervös nervous
nervöst nervously
ängslan, nervositet nervousness
nervös nervy
nervsjuk neurotic
romaner novels
opponera, protestera mot object to
operationer operations
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
vänner pals
i synnerhet, särskilt particularly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
passionerat passionately
egendomlig, besynnerlig peculiar
pensionera pension off
personer persons
filippinerna Philippines
planera, planera, utkast, plan plan
planerare planner
planerande planning
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
presentationer presentations
förmåner privileges
proportioner proportions
publikationer publications
drag ner pulldown
kvalifikationer qualifications
egen, besynnerlig, underlig queer
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
kaniner rabbits
utflykt, ströva, flanera ramble
dimensionerad rated
portion, ransonera, ranson ration
resonera med reason with
rekommendationer recommendations
förfina, raffinera, rena refine
regenerera regenerate
regenerad regenerated
relationer, förhållande relations
relationer relationships
religioner religions
påminner reminds
reparationer repairs
pensionerad retired
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
returnerade returned
recentioner reviews
revolutionera revolutionize
rutiner routines
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
flanera, spatsera saunter
sceneri, landskap scenery
scener scenes
returnera send back
sans, känner senses
sessioner sessions
schamponera shampoo
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signerad signed
situationer situations
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
förkonstlad, raffinerad sophisticated
specialfunktioner specialfunctions
specifikationer specifications
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
stocka sig, stagnera stagnate
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
stjärnbaneret starsprangled banner - the
magasinera store up
ströva, promenera, promenad stroll
raffinerad studied
abonnera på, prenumerera på subscribe to
subventionera subsidize
telefonera, telefon telephone
tur, turnera, resa, turné tour
turnering tournament
trampa, trampa ner trample
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
transponera transpose
garnering trimming
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
trumpet, utbasunera trumpet
två kolumners two-column
underexponera underexpose
undergräva, underminera undermine
vaccinera vaccinate
vaccinationer vaccinations
faner, fernissa veneer
faner veneers
venerisk venereal
sannerligen, i sanning verily
diskriminering victimization
energi, kraft vim
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
onanera wank
magasinering warehousing
impregnera, vattentät waterproof
impregnering waterproofing
väl-proportionerade well-proportioned
vinner wins