The Swedish term "egen, besynnerlig, underlig" matches the English term "queer"

other swedish words that include "egen" : english :
oegennytta, altruism altruism
deposition av egendom bailment
lös egendom chattels
egenkär, inbilsk conceited
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
myt, legend, fabel, saga fable
egenmäktig highhanded
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
fast egendom immovables
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
ta hem egen verksamhet insourcing
legend, sägen legend
legendariska legendary
egensinnig obstinate
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
lämna ut egen verksamhet outsourcing
egen, äga own
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
egennamn proper name
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
egentligen proporly
gammalmodig, egen quaint
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
förtegenhet reticence
egenkärlek self-conceit
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
egenhet singularity
suverän, pund, regent, härskare sovereign
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
undervegenation undergrowth
livegen villein
egensinnig wayward