The Swedish term "rom-sprit, underlig" matches the English term "rum"

other swedish words that include "rom" : english :
flygfält, aerodrom aerodrome
aeromekanik aeromechanics
lufttrycksbroms air-brake
luftström air-current
växelström alternating current
växelströmsgenerator alternator
aneoridbarometer aneroid
arom aroma
romdränkt sockerkaksring baba
strömming Baltic herring
blodström bloodstream
strandpromenad boardwalk
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
broms brake
bromsar brakes
broms braking
affär, rörelse, göromål business
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
berömd celibrated
krom chromium
kompromiss, kompromettera compromise
beröm credits
gängse, ström (el- ), nuvarande current
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
dröm dream
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
dromedar dromedary
promenadplats esplanade
ryktbar, berömd, känd famous
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
vida berömd far-famed
skönlitteratur, diktroman fiction
smak, arom, krydda flavour
fotbroms footbrake
broms gadfly
grekisk-romerska greco-roman
broms horsefly
huvudströmbrytare isolator
beröm kudos
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
romb lozenge
malström maelstrom
not, promemoria memorandum
mikrometer micrometer
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
parad, promenadplats parade
pietet, fromhet piety
from pious
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
promenadkonsert prom
strid ström rapid stream
dagdröm reverie
romb rhomb
romboid rhomboid
romb rhombus
rådjur, rom roe
romersk, romare Roman
romantik, romantisk romance
romarna romans
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rom Rome
fromhet, helgd sanctity
doft, smak, arom savour
slira, bromsa skid
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
rom (fisk-) spawn of a fish
fors, ström, forsa, rinna stream
ströva, promenera, promenad stroll
vidja, strömbrytare, växel switch
häromdagen the other day
tvärom the other way around
däromkring thereabout
därom thereof
roman, sensationsfilm thriller
flöde, ström torrent
önskedröm, utopi utopia
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
strömvirvel whirlpool
drömmerier wool-gathering
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
världsberömd world-renowned
x-kromosom X-chromosome