The English term "and" matches the Swedish term "samt, och"

other english words that include "and" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
adrenal gland binjure
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
alexandrian alexandrinsk
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
armband armbindel
at hand till hands
at random på måfå
axe-handle yxskaft
back-and-forth fram-och-tillbaka
backband bärrem
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
badlands ofruktbart land
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
board and lodging inackordering
borderland gränsområde
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
bread and butter smörgås
brigand stråtrövare
brothers and sisters syskon
by and by småningom
bystander åskådare
cab-stand droskstation
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
chandelier ljuskrona
clubs and diamonds klöver och ruter
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
coriander koriander
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
day and night dygn
deck-hand däcksgast
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
disband hemförlova
England England
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
euro-standardization europastandardisering
expand expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
farm-hand lantbruksarbetare
fatherland fädernesland
Finland Finland
force-land nödlanda
free and easy ogenerad, otvungen
freehand frihand
freehanded frikostig
gander gåskarl
gangland gangstervärlden
garland krans, bekransa, girland
gauze bandage gasbinda
glad-hand välkomna
gland körtel, packbox
go and see hälsa på
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
headland udde
hide-and-seek kurragömma
highhanded egenmäktig
highlander högländare
homeland hemland
hop-step-and-jump trestegshopp
hour hand timvisare
husband man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
Iceland Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
incandescent glödande
inland inrikes
instand ögonblick
Ireland Irland
island refug, refuge, ö
islander öbo
it is raining cats and doogs ösregn
jim-dandy jättebra, toppen
Jutland jylland
kickstand on a bike cykelställ på cykel
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner godsägare
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lapland lappland
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
lefthand vänstra
longhand vanlig skrift
lowland lågland
lowlands lågland
mainland fastland
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
marshland sumpmark
meander slingra sig
memorandum not, promemoria
merchandise handelsvaror
mill-hand fabriksarbetare
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moorland hed
more and more alltmer
mulled and spiced wine glögg
music stand notställ
Neanderthal man neandertalmänniska
neckband halslinning
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
news-stand tidningskiosk
newsstand tidningskiosk
no-man's-land ingenmansland
non-standard ej standard
notwithstanding oaktat
off-hand på rak arm
open-handed givmild
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlying land utmark, avlägsen
outstanding enastående, framträda
overland landvägen
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
philander flörta
philanderer flickjägare
Poland Polen
quandary dilemma
quicksand kvicksand
random slumpvis
randomly slumpvist
red-handed på bar gärning
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand rätt, höger
right-hand man alltiallo
right-handed högerhänt
rubber-band gummisnodd
salamander byggtork, salamander
salivary glands spottkörtlar
sand sand
sand martin backsvala
sandal sandelträd, sandal
sandbag sandsäck
sandbank sandbank
sandbar sandrev
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sandpaper sandpapper
sandpit sandtag
sandwich dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man reklambärare
sandy sandig
scandal skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
Scotland Skottland
search-and-replace sök och ersätt
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
shorthand stenografi
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slings and arrows prövningar, hemsökelser
squander slösa
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing står
standstill stillastående, stockning
strand tråd, strand
string-band stråkorkester
substandard undermålig
sugar-candy kandisocker
sweep-hand centrumvisare
Switzerland chweitz
table-land högplatå
tableland högplatå
thousand tusen, tusental
thousand-year tusenåriga
thousandth tusende
thyroid gland sköldkörtel
underhand hemlig, hemligt
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
up-and-down upp och ner
up and down av och an
wand trollspö
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
wasteland ödemark
watch-hand urvisare
wear and tear slit
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
withstand motstå
wonderland underland
woodland tjärn, skogsbygd
wristband handlinning
write in texthand texta