The English term "it is raining cats and doogs" matches the Swedish term "ösregn"

other english words that include "it" : swedish :
a little more litet till
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abnormality abnormitet
abnormity abnormitet
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
absurdity orimlighet
acceptability godtagbarhet
accountability ansvarighet
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
acerbity skärpa, syrlighet
acidity syrlighet
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acridity bitterhet
act of indemnity amnestikungörelse
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actuality (in) i själva verket
acuity skärpa, skarpsinne
adaptability anpassningsförmåga
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
adominition förmaning
adversity motgång
affability tillgänglighet
affidavit edlig skriftlig försäkran
affinity släktskap
age-limit åldersgräns
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
alacrity beredvillighet
albeit ehuru
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alliterate analfabet
alliteration allitteration
altitude höjdnivå, altitud
ambiguity tvetydighet
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amenit behag
amenity behaglighet
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amity sämja, vänskaplighet
ammonite ammonit
ammunition ammunition
amorality amoralitet
amphitheatre amfiteater
amplitude vidd, amplitud
animality animalisk
animosity fientlighet
annuity livränta
anonymity anonymitet
anthracite antracit
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antilogarithm antilogaritm
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
apatite apatit
apéritif aperitif
aphrodite afrodite
apparition syn, uppenbarelse
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appetite aptit, matlust
applicability användbarhet
apposite träffande
apposition apposition
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
aridity ofruktbarhet
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
armpit armhåla
arthritis artrit
assits assisterar
associate with sällskapa med, umgås med
astrocity skändlighet
atrocity grymhet
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
audacity djärvhet
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
authenticity äkthet
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
availability tillgänglighet
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
babbittry småborgerlighet
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backstitch efterstygn
bait agn (om fisk), bete, hetsa
Bakelite bakelit
banality banalitet
bandit bandit
banditry banditväsen
barbarity grymhet
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
baritone baryton
be content with nöja sig
be fit for duga
be on visiting terms with umgås
be situated ligga
beatitude salighet
bed-sitter sov, vardagsrum
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
biscuit kex, kex, skorpa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
blacksmith smed
blithe munter
blitz luftangrepp, överraskande
bowsprit bogspröt
brevity korthet
bring with one medföra
britain storbritanien
britany bretagne
British brittisk
Britisher britt
briton britt
brittany bretagne
brittle spröd, skör
brutality brutalitet
calamity olycka
callosity valk
campsites lägerplatser
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
captivity fångenskap
careful with rädd om
carry on a lawsuit processa
cavity hålighet, grop
celebrity berömdhet, celebitet
celerity snabbhet
centre of gravity tyngdpunkt
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
chastity kyskhet, dygd
chit intyg, barnunge
christianity kristendomen
circuit krets, ledning
cite åberopa, citera
cited citerade
cities städer
citizen medborgare, medborgare, borgare
citizens medborgare
citizenship medborgarskap
citrus apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civility hövlighet
clarities klarheter
clarity klarhet
cockpit förarplats i flygplan
coffee with milk café-au-lait
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commodity handelsvara
community samhälle, menighet, gemensamhet
compability kompabilitet
compatibility kompatibilitet
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
complexity invecklade
complicity medbrottslighet
comply with uppfylla
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
conduit kanal, rör
conformity likhet
confraternity brödraskap
congenital komplett
consanguinity släktskap, blodsband
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
consult with rådgöra med
context-sensitive innehållskänslig
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
copywriter författare av reklamtext
cosmopolitan kosmopolitisk
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited förfalskad
crane to lift with kran att lyfta med
creativity kreativitet
credibility trovärdighet
credit kredit, förtjänst, heder
credited hedrad
creditor fordringsägare, borgenär
credits beröm
criminality kriminalitet
criteria kriterium
criterion kännetecken
critic kritiker
critical kritisk
criticism anmärkning, kritik
criticisms kritik
criticize kritisera
criticized kritiserat
critics kritik
critik kritik, recensent
critisize kritisera
culprit missdådare, brottsling, syndare
cupidity snikenhet
curiosity nyfikenhet
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
dash it anagga
davit dävert
debilitate försvaga
debility svaghet
debit debet
decalitre dekaliter
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
deceit bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
decilitre deciliter
declivity sluttning
decomposition nedbrytningsprocess
decrepit skröplig, orkeslös
deficit underskott
definite bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
degree of priority angelägenhetsgrad
deity gudom
delimit avgränsa
delimited avgränsad
delimiter avgränsning
density densitet
deposit deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
despite trots
destitute utblottad, utfattig
dexterity skicklighet
diapositiv diabild
digit siffra
digitala digital
digitize digitalisera
digits siffror
dignity värdighet
disability invaliditet, oförmåga
disagree with vara oense med
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture besvikelse, nederlag
discredit betvivla, skam, vanheder
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disparity olikhet, skillnad
dispirited nedslagen
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
disunited oeniga
disunity oenighet
ditch dike
ditches diken
dither vela
ditto dito
ditty visa
divinity gudom, kristendom, teologi
do arithmetic räkna
do I know it? kan jag det?
do without umbära
docility foglighet
doe-rabbit kaninhona
don`t mention it inget att tala om
dormitory sovsal, sovstad
duplicity dubbelhet, dubbelspel
dynamite dynamit
dynamited sprängd
earning capacity avkastningsförmåga
ebonite ebonit
eco-audit miljörevision
edit redigera
edited redigerad
editing redigering
edition utgåva, upplaga
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
edits redigerar
edomites edomiterna
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
electric fittings armatur
electricity elektricitet
elicit framkalla, framlocka
eligibility kvalifikation
élite elit
elitism elittänkande
embitter förbittra
emit ge ifrån sig, avge, utsända
enmity fiendskap
entitle berättiga
entitled berättigad
entitled to vote valberättigad
entitles berättigar
entity helhet
epitaph epitaf, gravskrift
epitome sammandrag
equality jämlikhet
equanimity jämnmod
equity rättvisa
erudite lärd
erudition lärdom
establish one`s identity legitimera sig
eternity evighet
everyday commodities dagligvaror
excite egga, uppvigla, upphetsa
excited uppjagad, upphetsad
excitement upphetsning
excites retas
exciting spännande, retande
exclusivity ensamförsäljningsrätt
exhibit utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exit utgång, utfart
exorbitant omåttlig
expeditious snabb
expenditure åtgång, utgifter
expenditures förbrukning, utgifter
explicit uttrycklig
explicitly uttryckligen
exploit bedrift, utnyttja, bragd
exploitation utnyttjande
exploiting utnyttjande
exploring expedition upptäcktsresa
exposition redogörelse
exquisite utsökt, intensiv
extradite utlämna
extradition utlämning
extremity extremitet, ände
eye-witness ögonvittne
eyewitnesses ögonvittnen
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility hjälpmedel
fait öde
faitful trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness trohet
faithless trolös
fall ill with insjukna i
falsity oriktighet
familiarity förtrogenhet
familiarize with vänja
farewell visit avskedsbesök
fatality svår olycka
fatuity dumhet
favorite favorit
favourite älsklings, favorit
feasibility genomförbarhet
fecundity fruktbarhet
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
felicitous lycklig, lyckad
felicity sällhet
ferocity vildhet, grymhet
fertility fruktbarhet
festivities högtidligheter
festivity högtidlighet
fictitious oäkta
fidelity trofasthet, trohet
finality till slut
finite ändlig, finit
fit sitta, passa, passande, lämplig
fit for use användbar
fit in a race ryck i tävling
fit out ekipera, utrusta
fit up inreda
fitful ryckig
fitfully ryckigt
fitness lämplighet
fits passar
fitted passade
fitter montör, tillskärare
fittings inredning, anslutningar
fixed capitl anläggningskapital
flexibility flexibilitet
flexitime flextid
flit fladdra, sväva
flits fladdrar
forfeit förverka, förverkad
formalities formaliteter
formality formalitet
fortitude mod
fortuitous tillfällig
fragility skörhet
fresh fruit rå frukt
fritter bryta i småbitar, struva
frivolity flärd
from within inifrån
fruit frukt
fruitage frukt
fruitfull givande, bördig, fruktbar
fruition njutning, förverkligande
fruitless fruktlös
fruits frukter
fugitive flykting
fugitives flyktingar
functionality funktionalitet
furniture möbler, möblemang
futility meningslöshet, fåfänga
gait gång, sätt att gå
gaiter damask
gambit schackdrag, utspel
garniture garnityr
gastritis akut magkatarr
general condition allmäntillstånd
generosity ädelmod, frikostighet
geniality gemytlighet
genital fortplantnings-, genital
genitals könsorgan
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
geopolitics geopolitik
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
Gibeonites gibeoniterna
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
git jävel
gittern cittra
glitter glänsa, glans, glitter, lysa
go without undvara
goitre struma
goldsmith guldsmed
good-faith god tro
granite granit
graphite grafit
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravitation tyngdkraft
gravity tyngd, allvar, tyngdkraft
Great Britain Storbritannien
grit gott gry, grus, gry
grits gröpe
guitar gitarr
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
haggle with schackra med
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand writing stil
handwriting handstil
have pity förbarma sig
head waiter hovmästare
headwaiter hovmästare, huvudfåra
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
herewith härmed
heritage arv
hermit eremit
hesitant betänksam
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
high-quality topp-kvalitets
high-spirited modig, eldig
hilarity munterhet
hit slå, träffa, träff, drabba
hit song schlager
hitch häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike lifta
hitchhike lifta
hither hit
hitherto hittills
hits träffar
hitting träffande
hittites hettiter
homogeneity homogenitet
homosexuality homosexualitet
hospitable gästfri
hospital sjukhus
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
hospitl lasarett
hostility fientlighet
how much is it vad kostar det
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humidity fuktighet
humility ödmjukhet
hypercritical överkritisk
hypersensitive överkänslig
hypocrite hycklare, skrymtare
hypocritical hycklande, skenhelig
identity identitet
ignite antända
ignition tändning
iillegitimate illegitim
illegality olaglighet
illegibility oläslighet
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illuminate with light belysa med ljus
imbecility dåraktighet
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaturity omogenhet
immensity väldig omfattning
immobility orörlighet
immorality omoral
immortality odödlighet
immunity immunitet
impartiality opartiskhet
impassivity känslolöshet
impenetrability ogenomtränglighet
impenitent obotfärdig
imperturbability orubblighet
impetuosity häftighet
implicit tyst, underförstådd
implicitly underförstått
impolite ohövlig, nära
impolitic oklok
importunity enträgenhet
imposition påläggande
impossibility omöjlighet
impracticality ogenomförbarhet
improbability osannolikhet
impunity strafflöshet
impurity orenhet
in high spirits uppsluppen
in love with förälska i
in spite of trots
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inactivity overksamhet
inanity tomhet
inaptitude olämplighet
inaudibility ohörbarhet
incapability oduglighet
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incertitude ovisshet
incite egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement eggelse
incompatibility inkompabilitet
indefinite obestämd
indemnity gottgörelse, gottgöra
indignity kränkning
indomitable okuvlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
infallibility ofelbarhet
infected with anstrucken av
inferiority complex mindervärdighetskomplex
infertility ofruktbarhet
infinite oändlig
infinitesimal mycket liten
infirmity svaghet
ingenuity påhittighet
ingratitude otacksamhet
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inherit ärva
inherit from ärva av
inheritance arv
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
iniquitous upprörande, orättfärdig
iniquity ogärning
initial begynnelsebokstav, inledande
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initials initialer
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
insanity vansinne, sinnessjukdom
insensibility känslolöshet
insensitive okänslig
inspite trots
institut institutet
institute instifta, institut
institutes institut
institution inrättning, anstalt
institution's inrättningens
institutional institut
institutions institutioner
integrity integritet
intensity intensitet
intermittent oregelbundet återkommande, intermittent
intuitive intuitiv
invincibility oövervinnerlig
invisibility osynlighet
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invite inbjuda, invitera, bjuda
invited inbjuden
invites inbjuder
inviting inbjudande
invulnerability osårbarhet
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
israelites israeler
Isrealite israelit
it den, det
it's det är
it hurts me det plågar mig
it is a pity det är synd, det är synd
it is painful det gör ont
it`s me det är jag
Italian italienska, italiensk
italic kursiv
italicized kursiverad
italics kursivering, kursiv
Italy Italien
itch skabb, klia
itches kliar
itching klåda
item liten del, sak, liten del, notis, post
itemize specificera
itemized specificerad
items föremål
iteration upprepning, upprepning
itinerant resande
itinerary rutt
its dennes, dess
itself sig själv
jacobite jakobit
jadeite jadeit
janitor portvakt
janitress portvakt
jew-baiting judeförföljelse
jitney billighetsbuss
jitter vara nervös
jitters nervositet, panik
jittery skakis
jocularity skämtsamhet
jocundity munterhet
joviality jovialitet
juvenility ungdom
juxtaposition sammanställning
keep-fit motionsgymnastik
kit packning, utrustning
kit-bag väska
kitbag ränsel
kitchen kök
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-midden kökkenmödding
kitchen-range köksspis
kitchen-sink diskbänk
kitchen range spis
kitchenette kokvrå
kite glada, drake att flyga med
kite-flying drakflygning
kith släktingar
kitsch krimskrams
kitten kattunge
kittenish lekfull
kittens kattungar
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
knitware stickning
knitwear trikåvaror
laity lekman
lasitude trötthet
latitude latitud
law suit rättegång
lawsuit process, rättegång
legalities lagliga skyldigheter
legality laglighet
legibility läslighet
legit äkta
legitimacy laglighet
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize legitimera
leitmotif ledmotiv
letter of credit kreditiv
Levite leviter
Leviticus tredje moseboken
levity lättsinne
liability ansvar
liberality generositet
limit begränsa, gräns, inskränka
limitation begränsning, inskränkning
limited begränsad
limited company (Ltd.) aktibolag AB
limiting begränsande
limits gränser
liquidity likviditet
lit tände, tänt
litany litania
literal ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally bokstavligen, formligen
literary litterär
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litharge silverglöd
lithe smidig, böjlig
lithography litografi
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigant processande
litigate processa
litigation process
litre liter
litter skräp, bår, kull av djuryngla
littered skräpig
little ringa, litet, liten, lilla, föga
little ones små
liturgic liturgisk
liturgical liturgisk
liturgy liturgi
locality läge, ort
locksmith låssmed
logarithmic logaritmisk
logarithmically logaritmiskt
loiter gå och driva, söla, dröja
loiterer dagdrivare
loitering sölig
longevity långt liv
longitude longitud
longitudinal längsgående
lounge suit kavajkostym
love of humanity människokärlek
lucidity klarhet
lucubrition skriverier
luminosity lysförmåga
lying hospital BB, barnbördshus
magnanimity ädelmod
magnitude storlek, vikt
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
make it up bli sams, enas
malignity ondska
maneuverability manöverduglighet
marginality i kanten
marguerite prästkrage
marguerites prästkragar
marital äktenskaplig
maritime sjöfarts-, kust
mark with numbers numrera
materity dress mammaklänning
maternity home BB
maturity mognad
mediocrity medelmåtta
meditate meditera, planera
Mediterranean medelhavs
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
mendacity lögnaktighet, osanning
meningitis hjärnhinneinflammation
mentality mentalitet
merchantability köpvärde
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
mess kit högtidsdräkt
methylated spirit rödsprit
militancy stridbarhet
militant stridslysten
militaristic militära
military militärisk, militär
military man militär
military service värnplikt
militia milis, lantvärn
minority minoriteter
misfit missanpassad
mite skärv
mitigate mildra
mitten vante
moabites moabiterna
mobility rörlighet
monitor övervaka
monitoring övervakning
morality sedlighet, moral
mortality dödlighet
mosquito mygga
mother wit bondförstånd
moveability flyttbarhet, rörlighet
multi-activity centre allaktivitetshus
multi-partite flerdelad
multitude mängd, myckenhet
multitudinous talrik, myllrande
municipality kommun, stad
munition ammunition
mutability föränderlighet
mutilitate lemlästa
muzzle velocity utgångshastighet
nail-biting nagelbitning
natality nativitet, födelsetal
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nativity födelse, nativitet
nativity play julspel
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
neolithic yngre stenåldern
neutrality neutralitet
news-item notis
nimble-witted kvicktänkt
nit gnetägg
nitrate nitrat
nitre salpeter
nitric salpeter
nitride nitrera
nitrogen kväve
nitrous salpeterhaltig
nitty-gritty praktiska detaljer
nitwit dumbom
nitwitted dum
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
nobility adel
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-israelites ickeisraeliter
non-levit ickelevitisk
non-profit ickekommerciella
nonpolitical opolitisk
notwithstanding oaktat
nutrition näring
obesity dästhet, överdriven fetma
obituary dödsruna
objectivity objektivitet
obliterate utplåna
obscenities oanständigheter
obscenity oanständighet
obscurity dunkelhet
omit uraktlåta, underlåta, utelämna
omits utelämnar
omitted utelämnad
omitting överhoppad
opportunity tillfälle
opposite motsatt
opposite to mitt emot
opposition motsättning, stridighet
orbit kretslopp
orbiting omlopps
originality originallitet, äkthet
ornithologist fägelkännare, ornitolog
otitis otit, öroninflammation
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outwit överlista
over-write skriva över
overexploitation rovdrift
overgrown with bevuxen
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
palpitate darra, klappa
parity paritet
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off avbalka
pay a visit göra visit
peculiarity egenhet, egendomlighet
peewit vipa
penitence ånger
penitent botfärdig, ångerfull
penitentiary fängelse
per-unit per-styck
per-units per-styck
perdition fördärv
permit tillåta, låta
personality personlighet
petition anhållan
piece of furniture möbel
pit grop
pit prop gruvstötta
pitch lutning
pitch-man gatuförsäljare
pitchblack kolsvart
pitcher tillbringare, handkanna
pitchfork högaffel
piteous sorglig, ynklig, ömklig
pitfall fallgrop
pith märg
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
pithead gruvöppning
pithy märgfull, märgfylld
pitiable ynklig, ömklig
pitiful medlidsam, ömklig
pitiless skoningslös, obarmhärtig
pito ringbult
pittance svältlön, liten lön, smula
pitty-patter tassande
pity medlidande, synd, ömka
pityful ynkliga, ömklig
plait plissera, fläta, vecka
plaits flätor
platitude banalitet
plaudit applåder, gillande
playability spelbarhet
plebiscite folkomröstning
plenitude fullhet, överflöd
polite hövlig, artig
politeness hövlighet, artighet
politic klok
political politisk
politically politiskt
politician politiker
politics politik
pond with water damm
popularity popularitet
portrait porträtt
position ställning, plats, läge
positioned placerad
positive positiv
possibility möjlighet
posterity efterkommande, eftervärld
potentiality utvecklingsmöjlighet
practitioner praktiserande
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
predisposition mottaglighet
premarital föräktenskaplig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premonition förvarning
preposition preposition
price per unit à-pris
prifitable nyttig
primitive ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture förstfödslorätt
principality furstendöme
priority förtursrätt, företräde, prioritet
prize competition pristävlan
probability sannolikhet
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
prohibit förbjuda
prohibition förbud
propensity böjelse
propitiate blidka
proposition sats
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prostitute prostituerad, fnask
proximity anslutning
publicity offentlighet
punctuality punktlighet
pundit lärd person, lärd hindu
Puritan puritan
purity renhet
pursuit jakt, förföljande
qualitative kvalitativ
qualities egenskaper
quality egenskap, kvalificera, kvalitet
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
question of priorities avvägningsförmåga
quit sluta
quite helt, ganska, stilla, alldeles
quits slutar
rabbit kanin
rabbit-hutch kaninbur
rabbits kaniner
radioactivity radioaktivitet
rapacity girighet, rovgirighet
rarity sällsynthet
re-editing återredigering
readability läsbarhet
realities ämnen
reality realitet, verklighet
reason with resonera med
rebelliousity upproriskhet
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
reciprocity ömsesidighet
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite deklamera, uppläsa
recognition igenkännande
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
recruit rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
refit återmontera
refitting montering
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reiterate ånyo upprepa
reliability pålitlighet
religiosity religiositet
remark with anmärka på
remit efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance penningremiss, remiss
repetition upprepning, repetition
repetitive återkommande
repository förvaringsplats
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
requital vedergällning
requite löna
respectability anständighet
respite respit, frist, uppskov
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
rest with åvila
resuscitate återuppliva
retransmit återutsända
reunite återförena
revisit besöka på nytt
revitalize återuppliva
rewrite skriva om
rewritten ändrat
rigidity stränghet
rite kult-handling
ritual ritual, rituell
ritualistic rituella
robbery with violence rån
rusticity lantlighet
safe-deposit kassavalv
sagacity klokhet, skarpsinne
Sagittarius Skytten
sailor suit sjömanskostym
salinity salthalt, sälta
samaritan samaritisk
samaritans samariter
sanctity fromhet, helgd
sandpit sandtag
sanitary sanitär
sanitation hälsovård, hygien
sanity sunt förstånd
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
scarcity knapphet
scarity brist, sällsynthet
script-writer textskrivare
securities värdepapper
security trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
self-conceit egenkärlek
semitone halvton
seniority anciennitet, högre rang
sensitive känslig, sensibel
sensitiveness mottaglighet
sensitivity känslighet
serenity klarhet, stillhet
servitude slaveri
severity hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sexuality sexualitet
shit skit
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
short circuit kortsluning
shortcircuit kortslutning
shout with joy jubla
sidition uppvigling, upproriskhet
sign of equality likhetstecken
simplicity enkelket
sinaitic sinaitiska
sincerity uppriktighet
singularity egenhet
sit sitta
sit down sätta sig
site's sidors
site-license plats-licens
sites platser
sits sitter
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skid with a car sladd med bil
skittish yster, skygg
skittles käglor
slit skära, springa, skåra
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
slow-witted obegåvad, trögtänkt
slug it out puckla på varandra
smith smed
smithy smedja
snitch knycka, sno
solicit enträget be om
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
solicitude omtanke
solidarity gemenskap
solitary enslig
solitude enslighet, ensamhet
specialities specialitéer
speciality specialitet
spirit själ, ande, andemening
spirited livfull, pigg
spirits sprit
spiritual andlig, själslig, andlig sång
spirituality andlighet
spirituals andliga sånger
spit fräsa, stekspett, spotta
spite ondska, agg
spiteful skadeglad, hätsk
spitefulness illvilja
spittle spott
split spjäka, klyva, rämna
splitting delande
sprite fe, tomte
stability stabiliteten
stitch stygn, styng, nålstygn
strait sund, svårigheter
strait-jacket tvångströja
straiten bringa i trångmål
straits sund, svårigheter
struggle with bekämpa
stupidity dumhet
suavity älskvärdhet
submit framlägga, inkomma, underställa
submit to underkasta sig, foga sig
submits hänskjuter
submitting framläggandet
substitut ställföreträdare
substitute substitut, surrogat, suppleant, vikarie
suit kostym, passa, klänning
suit-case kappsäck, resväska
suitable passande, läglig, lämplig
suite svit, våning
suited lämpat
suitor part, part i mål, friare
suits you klär dig
sulphite sulfit
summit topp
sunlit solbelyst
superficiality ytlighet
superiority övermakt, överlägsenhet
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supposition antagande, förmodligen
surfeit övermättnad, övermått
surreptitious smyg-, hemlig
susceptibility känslighet
swimsuit baddräkt
switch vidja, strömbrytare, växel
switchback serpentinväg
switchboard instrumenttavla
switching växlande
Switzerland chweitz
tacit tyst, underförstådd
taciturn fåordig, tystlåten, tystlåten
tangibility påtaglighet
teachability läraktighet
temerity dumdristighet
territories områden
territory område, territorium
textediting textredigering
the opposite motsatsen
tight-fitting årsittande
time-limit tids-begränsning
tit bröstvårta
tit-tat-toe tripp trapp trull
titanic jättelik
titbit läckerbit
tithe tionde
title rubrik, titel
titled rubricerad
titmouse mes (fågel)
titrate titrera
tits bröst
titter fnitter, fnittra, fnissa
tittle-tattle skvaller
titular titulär
together with jämte
toolkit verktygs uppsättning
toxicity giftigheten
tradition sägen
traditional traditionell
traditionally traditionell
trait drag, karaktärsdrag
trait of character karaktärsdrag
traitor förrädare, quisling
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
transmit sända
transmitting överföring
trinity treenighet
trite nött, banal
tuition undervisning
twitch rycka, ryck
twitter kvittra, kvitter
typewrite skriva på maskin
typewriter skrivmaskin
typewriting maskinskrivning
ubiquitous allestädes närvarande
unanimity endräkt
uncharitable kärlekslös
unconditional ovillkorlig
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
unfaithful otrogen
unfit oduglig, olämplig
uninhabitable obebolig
uninhabited obebodd
unit enhet
unitary enhetlig
unite förena, anknyta
unity sammanhållning, enighet
university universitet
university graduate akademiker
unlimited obegränsat
unpremeditated oöverlagd
unremitting oavlåtlig
unripe fruit kart
unsolicited frivillig
unsuitability olämplighet
unsuitable olämplig
untitled odöpt
unwittingly oavsiktligt
unwritten oskriven
utilities tillbehör
utility tillbehör, nytta
vacuity tomhet
validity giltighet
vanity flärd, fåfänga, fåfänglighet
varsity universitet
velocity hastighet
venality korruption
veracity sannfärdighet
verbosity ordrikedom
verit sanning
veritable fornlig
verity sanning
viability genomförbarhet
vicinity närhet
vicissitudes skiftande öden
virginity jungfrulighet
virility manlighet, mandom
visibility synlighet, sikt
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök
vital livsfarlig, livs-, vital
vitality vitalitet
vitalize vitalisera
vitiate fördärva
viticulture vinodling
viticulturist vinodlare
vitreous glasartad
vitriolic vitriol
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vivacity livlighet
volition vilja
volubility svada
vomit kräkas
vomiting uppkastning
voracity glupskhet
vulcanite ebonit
vulgarity vulgaritet
vulnerability sårbarhet
wait vänta, passa upp
wait at table severa
wait for invänta, vänta
wait upon uppvakta
waited väntade
waiter kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting väntar
waiting-room väntrum
waitress servitris, uppasserska
want of faith otro
wapiti canadahjort
waterconduit vattenledning
Watersprite - the Näcken
whimsicallity nyckfullhet
whit dugg
whitch häxa
white vit
white lie nödlögn
White Monk cistercienser
white of egg äggvita
whiten göra vit
whitener blekmedel
whiteness vithet
whitening vitfärgning
whites vit dräkt
whitewash vitlimma, rentvå
whitey vit man
whithout utan
whiting vittling
whitsum pingst
Whitsun Eve pingstafton
Whitsunday pingstdagen
Whitsuntide pingst
whittle skära av
wit vett, kvickhet, kvickhuvud
witch häxa, trollkvinna
witchcraft trolldom
witching förhäxande
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
witless dum
witness bevittna, vittna, vittne
wits sinnen
witticism kvickhet
wittingly avsiktligt
witty spirituell, kvick
womit spy
wraith vålnad
writ stämning, skrivelse
write skriva, författa
write-protection skrivskydd
write down uppteckna
write in texthand texta
write poetry dikta
writer författare, skrivare
writes skriver
writhe vrida sig
writhed vred sig
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
written skriftlig
xylonite celluloid
zenith zenit
zither cittra
other english words that include "is" : swedish :
abatis förhuggning
abiogenesis uralstring
abolish avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolitionist förkämpe
abortionist abortör
absenteeism skolk
absolutism envälde
accompanist ackompanjatör
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accupational therapist arbetsterapeut
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
activist aktivist
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admonish tillrättavisa, varning
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
aisle gång
alchemist alkemist
alcoholism alkoholosm
alienist psykiater
altruism oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
amaryllis amaryllis
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
ambergis ambra
amiss illa
Anabaptist anabaptist
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
analasis analys
analysis analys, utredning
anamnesis anamnes
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anatomist anatom
Anglo-swedish engelsk-svensk
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
animism animism
anise anis
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
anthropologist antropolog, antropolog
anthroposophist antroposof
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-semitism antisemitism
antique finish antikbehandling
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
aphorism aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
apotheosis förhärligande
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appraisal värdering
appraise bestämma värdet av
apprise underrätta
archaeologists arkeologer
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archeologist arkeolog
arise uppstå
arising härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
armistice vapenvila, stillestånd
arthritis artrit
artisan hantverkare
artist konstnär, artist
artistic artistisk, konstnärlig
artists artister
as-is som den är
asbestosis asbestos
asepsis aseptic
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
atheism ateism
autism autism
axis axel
babyish barnslig
bacteriologist bakteriolog
bacteriolysis bakteriolys
baddish rätt dålig
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
balloonist ballongfarare
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
bannister ledstång
bannisters ledstänger
baptism dop
baptismal doplängd
baptist döpare
baptistery dopkapell
barbarism barbarismen
barrister advokat
basis grundval
be disgusted vämjas
be mistaken missta sig
be noisy bråka
be on visiting terms with umgås
biologist biolog
biologists biologer
biosynthesis biosyntes
biscuit kex, kex, skorpa
bisexuals bisexuella
bisexuell bisexual
bishop biskop
bister blåsa
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blemish fel, fläck
bliss salighet, lycksalighet, sällhet
blister blåsa
blistering svidande
blockish trög
bluish blåaktig
boarish svinaktig
bobbish pigg
boisterous stormig, larmande
bonus issue fondemission
boorish tölpaktig
botanist botaniker
boyish pojkaktiga
brandish svinga, svänga
brisk pigg, kry, hurtig, rask
bristle vara full av, borst
British brittisk
Britisher britt
brothers and sisters syskon
bruise mörbulta, blåmärke, bula
bruising slå gul och blå
buddhism buddism
buddhism's buddistisk
buddhist buddist
buddhists buddister
burnish polera
caddish ohyfsad, lymmelaktig
cannabis cannabis
cannibalism kannibalism
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
captialists kapitalist
catechism katekes
Catholicism katolicism
chamois stenget, sämskskinn
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterlist tecken-lista
charisma utstrålning
charismatic karismatisk
chassis underreden
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
check list avprickningslista
checklist checklista
chemise damlinne, linne
chemist kemist, apotekare
chemistry kemi
cherish vårda, omhulda, hysa
childish barnslig
childishly barnsligt
chisel mejsel, mejsla
chisel out utmejsla
choise urval
Christ Kristus
christ's kristus
christen döpa
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
christening barndop
Christian kristna, kristen
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
christians kristna
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
chrysalis puppa
churlish tölpig
circumcision omskärelse
cissy förverkligad pojke
class-distinction klasskillnad
classicism klassicism
clench one`s fist knyta näven
clockwise medsols
cloister pelargång, kloster
coexistence samlevnad
collision sammanstötning, kollision
colonists kolonisatörer
commiserate ömka
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire dörrvakt, stadsbud
Communism kommunism
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
complaisant älskvärd, foglig
comprise inbegripa, innehålla
comprised innehåll
compromise kompromiss, kompromettera
concise bestämd, koncis
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
Confucianism konfucianism
connective tissue bindväv
connoisseur kännare
consist består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial konsistoriell
copyists avskrivare
copyists' avskrivarnas
coquettish kokett
cornish från cornwall, kornisk
coulisse kuliss
counter-clockwise motsols
crayfish kräfta
crisis kris
crisis period kristid
crisp chips, krusa, frisk
criss-cross korsvis, genomkorsa
criticism anmärkning, kritik
criticisms kritik
critisize kritisera
crosswise på tvären
cruise kryss, kryssa, kryssning
cruiser kryssare
customised specialgjorda
cuttlefish bläckfisk
cyclists cyklister
dais plattform, estrad
daisy tusensköna
dampish något fuktig
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
Danish dansk
dankish däven
darkish mörkt
day after Christmas Day annandag (jul)
day of issue avstämplingsdag
de-energised bruten
debris spillror
dechristianize avkristna
decision beslut
decisive avgörande
demise frånfälle, död
demolish rasera, slopa, förstöra
demolished förstörd
demolishes river
dentist tandläkare
derision åtlöje, hån
derisive laughter hånskratt
desist upphöra, avstå
despise försmå, förakta, ringaktning
despotism enväldig
devise tänka ut, hitta på
diagnosis diagnos
diminish förminska, minska
diminishes förminskar
diplomatist diplomat
disability invaliditet, oförmåga
disable stänga av
disabled avstängd, vanför
disablement arbetsoförmåga
disables stänger av
disabuse ta någon ur en villfarelse
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
disaffected missnöjd
disagree vara osams, vara oense
disagree with vara oense med
disagreeable obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed oeniga
disallow avvisa
disallows godkänner inte
disappear försvinna
disappearing försvinnande
disappears försvinner
disappoint göra besviken, svika
disappointed besviken
disappointing nedslående
disappointment besvikelse, missräkning
disapproval ogillande
disapprove ogilla
disapprove of ogilla
disarm avrusta
disarmament avrustning
disaster katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
disband hemförlova
disbelief stark misstro
disbursement utbetalning
disc disk
disc-contents diskettinnehåll
disc-space disk-utrymme
discard kassera, kasta bort
discarded avlagd
discern skönja, märka, urskilja
discernible skönjbar
discharge avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged avdankad
disciple lärjunge
discipline kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disclaim förneka
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disclaims avsäger sig
disclose avslöja
disclosure avslöjad
discolour urbleka, avfärga
discoloured anlupen
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture besvikelse, nederlag
discomfort obehag
disconcert omintetgöra
disconcerted förlägen
disconnect koppla av, stänga av
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discontented missbelåten
discontinue avbryta
discord split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discount rabatt
discounts rabatter
discourage avskräcka
discouraged modfälld
discourse föredrag, tal
discourteous oartig
discourteously ohövligt
discover uppdraga, upptäcka, hitta
discovered upptäckt
discoveries upptäckt
discovers upptäcker
discovery rön, fynd, upptäckt
discredit betvivla, skam, vanheder
discreet grannlaga, finkänslig, diskret
discrepancy avvikelse, oförenlighet
discretely diskret
discretion gottfinnande, urskiljning
discriminate göra skillnad
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
discs disketter
discuss diskutera, avhandla, diskutera
discuss a sudject behandla ett ämne
discussing diskuterande
discussion debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions diskussioner
disdain ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful försmädlig
disease sjukdom
diseases sjukdomar
disembark landstiga, landsätta, debarkera
disengage löskoppla, lösa
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disfavour onåd, ogillande
disfigure vanpryda, vanställa
disgorge utspy, lämna ifrån sig
disgrace smälek, blamage, skam, onåd, vanheder
disgraceful skamlig, skandalös
disgruntled missbelåten
disguise förkläda, förklädnad
disguised utklädd
disgust äckel, leda
disgusted äcklad
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disgusts äcklar
dish maträtt, fat, disk, rätt
disharmony disharmoni
disheartening nedslående, beklämmande
dishes disk
dishevelled rufsig
dishonest ohederlig, oärlig
dishonour skam, vanära, vanheder
disiclination obenägenhet
disinclined obenägen
disinfect desinficera
disinfectant desinfektionsmedel
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disintegrate upplösa
disinterested oegennyttig
disinterestedness oegennytta
disintergration upplösning
disk diskett, skiva
disk-based diskbaserad
diskette diskett
disks hårddiskar
diskspace diskutrymme
dislike ogilla, motvilja
dislikes ogillar
dislocate rubba, rycka ur led
dislodge rubba
dislodges rubbar
disloyal illojal
dismal kuslig, sorglig, ruskig
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismay bestörtning, förfäran, förskräcka
dismayed bestört
dismember sönderslita, sönderdela
dismiss avskeda, entlediga, avvisa
dismissal avsked, uppsägning
dismissed avskedade
dismount sitta av
disobedience olydnad
disobedient olydig
disobey inte lyda, vara olydig
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
disown ej erkänna, förneka
disparage nedsätta
disparity olikhet, skillnad
dispassionate sansad, lugn
dispatch depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dispel skingra, förjaga
dispensable unbärlig
dispense fördela, utdela
dispenser apoteksbiträde
disperse skingra
disperses skingras
dispirited nedslagen
displace flytta, avsätta, rubba
displaced förskjutna
display utställa, ståt, utställning, skylta
displaying visande
displease misshaga
displeased missnöjd
displeasure missnöje
disposables engångsartiklar
disposal fritt förfogande, förfogande, disponera
dispose disponera
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
disposed beskaffad, hågad
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dispossess driva bort
disprove vederlägga
dispute strid, tvist
disputed omtvistad, omstridd
disputing tvistar
dispyte disputera
disqualify diskvalificera
disquette diskett
disquiet oroande
disquieting oroande
disquise fökläda
disregard förakt, förakta, strunta i
disregards föraktar
disrepair dåligt skick
disreputable illa beryktad, vanhedrande
disrepute vanheder
disrespect missaktning, vanvördad
disrespectful vanvördig
disrespectfully vanvördigt
disrtessed bedrövad
disruption sprängning, sönderslitning
dissatisfaction missnöje
dissatisfied besviken
dissatisfy missnöjd
disscharge förvalta
dissect dissikera, obducera
dissecting-room anatomisal
dissemble hyckla, fördölja
disseminated utbredd
dissension oenighet
dissent avvika, ha olika mening
dissenter frikyrklig, oliktänkande
dissimilar olika
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
dissimulate förställa sig
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation avståndstagande
dissolute utsvävande, liderlig
dissolution upplösning
dissolve lösas upp
dissonance missljud
distaff slända på spinnrock
distance håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distant fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
distemper valpsjuka, tempera
distempered rubbad, sjuklig
distend utvidga
distibute distribuera
distict distrikt
distil destillera
distinct tydlig
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between åtskillnad mellan
distinctions åtskillnader
distinctive utpräglad, utmärkande
distinguish särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished celeber, framstående, förnäm, distingera
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distract dra bort, distrahera
distrain utmäta
distraint utmätning
distraught utom sig, galen
distress sorg, smärta, plåga
distressed nödlidande
distribute utge, utdela, fördela
distributed utgiven
distributer distributör
distributers distributörer
distributing distribution
distribution spridning, utdelning, utbredning
distributor distributör
distributors distrubitörer
district härad, stadsdel, bygd, trakt
distrust misstro, tvivel
disturb störa, oroa, ofreda
disturbance orolighet, störning
disturbed störde
disturbs stör
disunited oeniga
disunity oenighet
disused bortlagd, avlagd
divisible delbar
division division, indelning, indelning, delat med
dramatist dramatiker
druggist apotekare
ecologist miljöforskare
economist nationalekonom
egoism själviskhet, egoism
egoistical egoistisk
egotistic egoistisk
egotistical egoistisk
egotistically egoistiskt
egyptologist egyptolog
election promises valfläsk
elitism elittänkande
embellish försköna, pryda
embellishment förskönande
emissary agent, sändebud
emission strålning
emphasis eftertryck
emphasised poängteras
enfranchise ge rösträtt
English engelsk
English-language engelskspråkig
English-speaking engelsk-talande
english-woman engelska
English (to speak) engelska
Englishman engelsman
enlist ta värvning, värva
enterprise företag, företagsamhet
enterprises vågstycke, företag
enterprising företagsam
envisage betrakta, möta
epidermis överhud
episcopal episkopal
episcopalian medlem av episkopalkyrkan
episode episod
equalising utjämning
establish inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity legitimera sig
establishment upprättande, inrättning, institution
etablish etablera
euphoris välbefinnande
exercise utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion
exist förefinnas, existera, leva, vara
existence bestånd, existens, tillvaro
existing befintlig, existerande, bestående
exists existerar
exorcist andebesvärjare
exquisite utsökt, intensiv
extinguish släcka
extremist yttersta del, ytterlighetsman
fabulist lögnare
famish svälta
famished utsvulten
fanatism fanatism
farewell visit avskedsbesök
fascists fascister
fastalistic fastalistisk
Father Christmas jultomte
fetish fetisch
feverish febrig
fiendish djävulska
file-list fil-lista
finish sluta
finish off avsluta
finished avslutat, färdig
Finnish finsk
fiscal skatte
fish meta, fisk
fisherman fiskare
fishing fisket
fishing-boat fiskebåt
fishing-hooks fiskekrokar
fishing-industry fiskerinäring
fishing-line rev, metrev
fishing-rod metspö
fishmonger fiskhandlare
fission klyvning
fissure klyfta, klyvning
fist näve, knytnäve
flemish flamländsk
florist blomsterhandlare
flourish krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga
flutist flöjtspelare
foist smuggla
food poisoning matförgiftning
foolish löjlig, dåraktig
foppish snobbig
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
freakish underlig
frisk upptåg, skoj
frisky lekfull, yster
frontispiece titelplansch
fundamentalists fundamentalister
furbish putsa upp
furnish inreda, förse, möblera
garbage disposer avfallskvarn
garish skrikig, prålig, gräll
garnish pryda
garnishment införsel i lån
garrison garnison, besättning
gastritis akut magkatarr
geisha geisha
genesis första moseboken
geologist geolog
ghoulish makaber, demonisk
gibberish rotvälska
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
girlish flickaktiga
gist huvudpunkt
glasis svag sluttning
glisten glittra, blänka, tindra
glistened blänkte
glistening blänkande
gneiss gnejs
grisly hemsk
grist mäld
haggis skotsk hackkorv
hard disk hårddisk
harddisk hårddisk
harmonised överensstämmande
have a list slagsida
heart disease hjärtfel
hellenistic grekiska
hemisphere halvklot
his hans, sin, sitt
hiss väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
hoist hissa, vinscha
hooliganism ligistfasoner
horse-radish pepparrot
horticulturist trädgårdsodlare
how much is it vad kostar det
hypnosis hypnos
hypocisy skenhelighet
hypocrisy hyckleri
hypothesis hypotes
idealistic ideell, idealistisk
iimpoverishment utarmning
ill-disposed illasinnad
illusionist illusionist
imperialistic imperialistisk
imperishable oförgänglig
impish okynnig
impoverish utarma
imprison fängsla, sätta i fängelse
imprisoned fångad
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improvise prova dig fram
in disorder ostädad
inadmissible otillåtlig
inadvisable oklok
incised inristad
incision snitt
inconsistency inkonsekvens
inconsistent inkonsekvent
indiscreet indiskret, obetänksam, taktlös
indiscriminate omdömeslös
indispensable oumbärlig
indisposed indisponerad, obenägen, opasslig
indisputable oemotsäglig
indistinct otydlig, oklar
indistinguishable omöjlig att skilja
inprecise inexakt
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
insist yrka
insistent enträgen
insistently enträget
installation-diskette installations-disketten
intermission uppehåll
invisibility osynlighet
invisible osynlig
iris iris, regnbåge
Irish irländska, irländsk
irresistable oemotståndlig
is är
isaiah jesaja
ishmael ismael
Islamic islamisk
island refug, refuge, ö
islander öbo
isle ö
islet kobbe, holme
isn't är inte
isolate isolera
isolated avskild, isolerad
isolation isolering
isolator huvudströmbrytare
israeli israels
israelites israeler
Isrealite israelit
issuance utfärdande
issue upplaga, utgång, nummer
issued utgivna
issues ämnen
isthmus landtunga, näs
it is a pity det är synd, det är synd
it is painful det gör ont
jacobinism jakobinism
jelly-fish manet
jettison kasta överbord
Jewish judisk
jingoism chauvinism
jingoistic chauvinistisk
jism sats
joist tvärbälke
journalism journalistik
journalist journalist
journalistic journalistisk
journalists journalister
judaism judendom
jurisconsul rättslärd
jurisdiction rättskipning
jurisdictional juridiktions
jurisprudence juridik
jurisprudent rättslärd
jurisprudential juridisk
jurist rättslärd
kaiser kejsare
kiss kyssa, kyss, puss
kiss-curl tjusarlock
kiss-proof kyssäkta
kissed kysste
kisser trut
kisses kyssar
kissing kyssande, kysser
kittenish lekfull
knavish skurkstreck
labour dispute arbetskonflikt
languish tyna bort, tråna
languish for tråna efter
lavish ymnig, slösaktig
leastwise åtminstone
leftists vänsterfolk
legislate lagstifta
legislates lagstiftar
legislation lagstiftning
legislative lagstiftande
legislator lagstiftare
legislature lagstiftande församling
leisure fritid
leisured ledig
leisurely ledig, i sakta mak, maklig
lengthwise på längden
lettish lettisk
liaison förbindelseofficer, officer
libellist smädesskrivare
likewise likaledes, sammaledes, jämför
linguist språkman
linguistic språklig
linguistics språkvetenskap
linguists språkkännare
lisp läspning, läspa
lisping läspande
lissom smidig
list förteckning, lista, nota
listed listad
listen lyssna
listen to avhöra, höra på, avlyssna
listener lyssnare
listening lyssna, lyssnar
listing uppräkning
listings listor
listless apatisk, liknöjd, håglös
listlessly lojt
lists tar upp
liverish ut gängorna
lobbyist korridorpolitiker
long-distance heating fjärrvärme
longish lång
loutish slyngelaktig
lyricism lyrisk stil
lyricist lyriker, textförfattare
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
mannerism maner
mannish karlaktig
mark of distinction utmärkelsetecken
marquis markis
materialism materialism
mavis taltrast
mawkish kväljande, mjäkig
mayonnaise majonnäs
mechanism mekanism
meister mästare
meningitis hjärnhinneinflammation
merchandise handelsvaror
metabolism ämnesomsättning
metamorphosis metamorfos, förvandling
Methodist metodist
metropolis världsstad
micro-organism mikroorganism
militaristic militära
minimise minimera
minister minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
ministry ministär, statsråd, departement, prästämbete
misadventure missöde, våda
misapplied missriktad
misapprehension missuppfattning
misbehaviour dåligt uppförande
misc div
miscarriage missfall
miscellany diverse
mischance olycka
mischief rackartyg, ofog, okynne, odygd
mischievous odygd, okynnig
miscible blandbar
misconception missuppfattning
misconduct vanskötsel, dåligt uppförande
misdeed ogärning
misdemeanour förseelse
miser snålvarg, girigbuk
miserable förtvivlad, eländig, ömklig, usel
miserably poor utfattig
miserly girig
misery elände
misfire klicka
misfit missanpassad
misfortune olycka
misgivings farhågor
misgovernment vanstyre
mishap missöde
mislay förlägga
mislead vilseleda, förleda, missleda, förvilla
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
misplace felplacera
misprint tryckfel
misrepresent förtala
misrepresented förvrängd
miss sakna
Miss fröken
miss förfela, missa, miss
miss the mark bomma
missile kastvapen
missiles robotar
missing saknas
mission värv, uppgift, mission
missionaries missionärer
missionary missionär
missive skrivelse
misspelled felstavat
misspellings felstavningar
mist tjocka, dimma, imma, töcken
mistake misstag, misstag
mistletoe mistel
mistress husmor, älskarinna, matmor, lärarinna
misty disig, dimmig
mistype skriva fel
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
misuse missbruka, missbruk
moist fuktig
moisture fuktighet, fukt
Morris chair länsstol
mortise tapphål
motorist bilist
Mr.(mister) herr
Mrs(misses) fru
mulish halsstarrig
mutism stumhet
mycologist mykolog, svampkännare
mysticism mystik
myxomatosis kaninpest
nacosis narkos
nail-polish nagellack
nail-scissors nagelsax
nail-varnish nagellack
narcissist självplågare, narcissist
narcissus påsklilja, pingslilja
narcosis narkos
nationalistic nationalistisk
naturalistic naturalistisk
naturist nudist
Nazis nazisterna
necrosis vävnadsdöd, nekros
neo-colonialism nykolonialism
neologism nybildning
nepotism nepotism
neurosis neuros
night-vision mörkerseende
noise bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless ljudlös
noisome skadlig
noisy högljudd, bråkig
non-commissioned officer underofficer
non-existent icke-existerande, obefintlig
non-israelites ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-poisonous giftfri
nonexistent ickeexisterande
not amiss inte oäven
note = promissory note revers
nourish uppföda
nourished uppfödde
nourishing närande
nourishment föda, näring
novelist romanförfattare
nudist nudist
nuisance obehag, plågoris
oafish fånig
oasis oas
obeisence vördnad, vördnadsfull hälsning
omission utelämnande, underlåtenhet
omniscient allvetande
optimise optimera
optimising optimerande
optimistic optimistisk
organise organisera
ornithologist fägelkännare, ornitolog
osmosis osmos
ostracism landsförvisning, uteslutning
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otitis otit, öroninflammation
outdistance distansera
outlandish bisarr, främmande
overfish utfiska
ox-eye daisy prästkrage
paganism hedendom
papyrologists papyrologist
paradise paradis
paralysis förlamning
paranthesis parantes
parenthesis parentes
parish socken, pastorat, kommun, församling
parishes församlingar
Parisian parisare
parliamentarism parlamentarismen
partisan anhängare
pay a visit göra visit
peckish hungrig
perish förgås, omkomma
perishable förgängliga
permission tillåtelse, lov, permission
persist framhärda
persisted framhärdade
persistent envis
persists framhärdar
pharisee farisé
philatelist filatelister
philistine filisté
philistinee bracka
pisciculture fiskodling
pissed plakat
piston kolv
plagiarism plagiering
plebiscite folkomröstning
poise balans, balansera
poison förgifta, gift
poisoning förgiftning
poisonous giftig
Polish polsk
polish polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr
polish shoes putsa skor
polished polerad
porpoise tumlare
practise träna, utöva, öva
practised erfaren, van
praise lovprisa, beröm, prisa, berömma
praised prisade
praisers lovprisare
praiseworthy berömvärd
praxis praktik
precise exakt, precisera, precis
precisely precis
predispose göra mottaglig
predisposition mottaglighet
prehistoric förhistorisk
premise premiss, fastighet, antagande
pricelist prislista
priggish självgod, petig
prime minister premiärminister, statsminister
prise bända upp
prism prisma
prison fängelse
prison-warder fångvaktare
prisoner fånge
prisons fängelser
promiscuous blandad
promise utlova, lova, löfte
provision förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional provisorisk
provisions matsäck, proviant, livsmedel
proviso förbehåll
provisory villkorlig, provisorisk
prudish pryd
psychologist psykolog
publish publisera, uygiva, utgiva
publisher utgivare, bokförläggare, förläggare
publishers utgivare
publishing publiserar
publishing house förlag, bokförlag
punish bestraffa, straffa
punishment straff, straff, bestraffning
put into plaster of Paris gipsa
quisling quisling
radio transmission radiosändning
radish rädisa
raise upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta
raised upprest
raises höjer
raisin russin
raising resning
rankinglist ranglista
ravish hänrycka, hänföra
ray-fish rocka
re-energise sluta
re-establish återupprätta
realistic realistiskt
reappraisal omprövning
receptionist receptionist
reconaissance rekognoscering
red-tapist paragrafryttare
rediscover återupptäcka
redisplayed återvisad
redistributable utgivningsbara
redistribute omfördela
redistributive omfördelnings
register registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers registrerar
registrar notarie
registration registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations registreringar
registry register
relativistic relativistisk
relinquish ge upp, avstå från
relish smak, njuta av
reminiscence minne
reminiscent påminnande om
remiss efterlåten, loj, försumlig
Renaissance renässans
replenish åter fylla
replenishing fyll på
reprisal repressalie
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
resist motstå
resistance motstånd, motvärn, motstånd
resistent resistant
respiratory distress andnöd
retransmission återutsändning
revise omarbeta, revidera
revised uppdaterad
revision ändring, revision
revisit besöka på nytt
rheumatism reumatism
rights issue nyemission
ris steg upp
rise stiga, resa sig
rise in salary löneförhöjning
rises stiger
rising stigande
risk riskera, fara, äventyr, våga, risk
risks risker
risky vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt
rissen stigit upp
ritualistic rituella
roguish skurkaktig
roistering rumlande
romanticism romantik
romanticist romantiker
rompish lekfull
roundish rundad, trind
rowdyism busliv
royalism rojalism
royalist rojalistisk, rojalist
royalistic rojalistisk
rubbish-heap skräphög
rubbishy skräpig
run the risk utsätta sig för, löpa risk
sacristy sakristia
sadistic sadistiska
satanists satanister
satisfaction tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied nöjd, mätt
satisfy tillfredsställa, mätta
satisfying tillfredsställande
scale from fish fjäll
scientist forskare, vetenskapsman
scientists forskare
scissors saxar, sax
Scottish skotsk
seismic jordbävnings
self-displaying självvisande
self-published egenutgivna
selfish självisk, egennyttig
senior assistant master lektor
sheepish fåraktig
shellfish skaldjur
shop-assistant expedit
singularis singularis, märklig
sinister ondskefull
sissolve upplösa
sissy vekling
sister syster
sister-in-law svägerska
skirmish skärmytsling
skittish yster, skygg
sluggish trög, långsam
slutish slarvig
smallish ganska liten, små
snobbish snobbaktig, dumhögfärdig
socialism socialism
soloist solist
sophisticated förkonstlad, raffinerad
spanish spanska
spawn of a fish rom (fisk-)
specialist specialist
spelling mistake rättskrivningsfel
squeamish pjoskig, överkänslig
starfish sjöstjärna
statistical statistiskt
statistics statistik
statistics-function statistikfunktion
stock raising boskapsskötsel
stylish flott, chic, stilig
stylistic stilistisk
subdivision underavdelning
submission underkastelse
submissions hemställningar
submissive undergiven
subsist existera, livnära sig
subsistence existens
sunrise soluppgång
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
surmise förmoda
surprise ertappa, överraska, överraskning, förvåning
surprised snopen
surprising förvånande
surprisingly förvånande
Swedish svenskt, svensk
Swedish turnip kålrot
swinish snuskig
swish vina, sus
Swiss schweizare, schweizisk
synopsis syntes, sammanfattning, synopsis
syphilis syfilis
table-tennis bordtennis
taken prisoner tillfångatagen
tarnish göra matt
tarnished anlupen
taxidermist konservator
tell a person his fortune spå
tennis tennis
tennis-court tennisplan
text-statistics text-statistik
thesis tes, avhandling
this detta, denna
this evening i kväll
this morning i morse
this way hitåt
thistle tistel
thistle-down tistelfjun
ticklish kittlig
tinned provisions konserv
tissue fint tyg, vävnad
tissue-paper silkespapper
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's tobaksaffär
tortoise sköldpadda
tourist turist
transmission växellåda
treatise avhandling
trellis spaljé, gallerverk, verk
tuberculosis tuberkulos
turist agency turistbyrå
Turkish turkisk
turquoise turkos
twist tvinna, snurra
twisting vridning
typist maskinskriverska
undisputed obestridd
undisturbed ostörd
unfinished ofullbordad, inte färdigt
unison samklang, endräkt
unmistakable omisskänlig, tydlig
unpolished ohyfsad
unpunished ostraffad
unrealistic orealistisk
unregistered oregistrerad
unsatisfactory otillfredsställande
unstinted praise ampel
unwise oklok
uprising revolt
userlist användarlista
utilising utnyttja
valise liten resväska
vanish förgå, försvinna
vanquish besegra
varnish lackera, fernissa, lack
vegetable-dish karott
ventriloquist buktalare
verbatism ordagrann
verdigris ärg
vicissitudes skiftande öden
vis-à-vis visavi, gentemot
visa visum
visable synlig
visage anlete
viscera inälvor
visceral invärtes, känslomässigt
viscount viscount
viscountess viscountess
viscous seg, tjockflytande
vise skruvstäd
visé visum, visera
visibility synlighet, sikt
visible synlig, synbar, skönjbar
visibly synligt
vision vision, syn
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök
visor visir, hjämgaller
vista perspektiv, utsikt
visuable synliga
visual synlig
visualize åskådliggöra
visually visuellt
viticulturist vinodlare
vivisection minutiös
vocabulary-lists gloslistor
wager for fish vad för fisk
waist midja
waistcoat väst
waisted midjeline
Walpurgis night valborgsmässoafton
ward sister avdelningssköterska
waspish retlig
wearisome tröttsam
whishing önskar
whisk visp, vispa, dammvippa, viftning
whisker morrhår
whiskers polisonger
whisky visky
whisper viska
whispering viskande
whistle vina, vissling, vissla
whistling visslande
wisdom vishet, klokhet, visdom
wise rådlig, klok, vis
wiseacre snusförnuftig, besserwisser
wisecrack kvickhet, kvickhuvud
wisely klokt
wisful ivrig
wish vilja, önska, tillönskaw, tillönskan
wishing önskande
wisp tofs, tapp, hårtott
wispy stripig
wistful tankfull, trånande
witticism kvickhet
womanish fruntimmersaktig
wordlist ordlista
working hypothesis arbetshypotes
worrisome irriterande
wrist handled
wristband handlinning
wristlet armband
wristwatch armbandsur
yiddish jiddisch
youngish rätt så ung
zionism sionism
zionist sionist
zoologist zoolog
other english words that include "cats" : swedish :
cats katter
other english words that include "and" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
adrenal gland binjure
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
alexandrian alexandrinsk
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
armband armbindel
at hand till hands
at random på måfå
axe-handle yxskaft
back-and-forth fram-och-tillbaka
backband bärrem
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
badlands ofruktbart land
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
beforehand i förväg, på förhand
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
board and lodging inackordering
borderland gränsområde
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
bread and butter smörgås
brigand stråtrövare
brothers and sisters syskon
by and by småningom
bystander åskådare
cab-stand droskstation
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
chandelier ljuskrona
clubs and diamonds klöver och ruter
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
coriander koriander
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
day and night dygn
deck-hand däcksgast
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
disband hemförlova
England England
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
euro-standardization europastandardisering
expand expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
farm-hand lantbruksarbetare
fatherland fädernesland
Finland Finland
force-land nödlanda
free and easy ogenerad, otvungen
freehand frihand
freehanded frikostig
gander gåskarl
gangland gangstervärlden
garland krans, bekransa, girland
gauze bandage gasbinda
glad-hand välkomna
gland körtel, packbox
go and see hälsa på
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
headland udde
hide-and-seek kurragömma
highhanded egenmäktig
highlander högländare
homeland hemland
hop-step-and-jump trestegshopp
hour hand timvisare
husband man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
Iceland Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
incandescent glödande
inland inrikes
instand ögonblick
Ireland Irland
island refug, refuge, ö
islander öbo
jim-dandy jättebra, toppen
Jutland jylland
kickstand on a bike cykelställ på cykel
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner godsägare
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lapland lappland
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
lefthand vänstra
longhand vanlig skrift
lowland lågland
lowlands lågland
mainland fastland
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
marshland sumpmark
meander slingra sig
memorandum not, promemoria
merchandise handelsvaror
mill-hand fabriksarbetare
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moorland hed
more and more alltmer
mulled and spiced wine glögg
music stand notställ
Neanderthal man neandertalmänniska
neckband halslinning
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
news-stand tidningskiosk
newsstand tidningskiosk
no-man's-land ingenmansland
non-standard ej standard
notwithstanding oaktat
off-hand på rak arm
open-handed givmild
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlying land utmark, avlägsen
outstanding enastående, framträda
overland landvägen
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
philander flörta
philanderer flickjägare
Poland Polen
quandary dilemma
quicksand kvicksand
random slumpvis
randomly slumpvist
red-handed på bar gärning
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand rätt, höger
right-hand man alltiallo
right-handed högerhänt
rubber-band gummisnodd
salamander byggtork, salamander
salivary glands spottkörtlar
sand sand
sand martin backsvala
sandal sandelträd, sandal
sandbag sandsäck
sandbank sandbank
sandbar sandrev
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sandpaper sandpapper
sandpit sandtag
sandwich dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man reklambärare
sandy sandig
scandal skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
Scotland Skottland
search-and-replace sök och ersätt
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
shorthand stenografi
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slings and arrows prövningar, hemsökelser
squander slösa
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing står
standstill stillastående, stockning
strand tråd, strand
string-band stråkorkester
substandard undermålig
sugar-candy kandisocker
sweep-hand centrumvisare
Switzerland chweitz
table-land högplatå
tableland högplatå
thousand tusen, tusental
thousand-year tusenåriga
thousandth tusende
thyroid gland sköldkörtel
underhand hemlig, hemligt
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
up-and-down upp och ner
up and down av och an
wand trollspö
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
wasteland ödemark
watch-hand urvisare
wear and tear slit
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
withstand motstå
wonderland underland
woodland tjärn, skogsbygd
wristband handlinning
write in texthand texta
other english words that include "doogs" : swedish :
about doogs om hundar, vädra
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.