The Swedish term "av och an" matches the English term "up and down"

other swedish words that include "av" : english :
en lång rad av a long string of
avtagande abatement
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
avvikelse aberrancy
avsky, fasa abhorance
själsgåvor abilities
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
avvänjning ablactation
avljud ablaut
avsäga sig abnegate
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
avbrutits aborted
flöda över av abound
skava(nöta)av, abradera abrade
avnötning abrading
avskavning, slitning abrasion
sträv abrasive
avreagera abreact
avreagering abreaction
avskaffa abrogate
avstå abstain
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
narkotikaslav addict
fettvävnad adipose
avdöma adjudicate
lättpåverkad masspublik admass
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
tillrättavisa, varning admonish
dyrka, tillbedja, avguda adore
adritatiska havet adriatic
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
råd, avi advice
avi advice-note
avråda advice against something
befrämjande av advocacy
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
efterkrav after-claim
i en ålder av, ålderstigen aged
överenskommelse, ackord, avtal agreement
stiga av alight
avstigning alighting
mångsidig begåvning all-rounder
på avstånd aloof
likaså, tillika, med, också, även also
altartavla altar-piece
upphäva annul
avvikelse, anomali anomaly
mödravårdscentral antenatal
avbländbar anti-dazzle
avföringsmedel aperient
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
avfall apostasy
avfälling apostate
bestämma värdet av appraise
avsättning appropriation
akvavit aqua vitae
hävdande argued
såvitt, ända till as far as
liksom, ävensom as well as
undan, avsides, åsido, avsides aside
eftersträva, längta aspire
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
av olika slag assorted
avskyvärd astrocious
autoklav autoclave
lavin avalanche
avantgarde avant-garde
gata, allé, aveny avenue
avoghet averseness
ovilja, aversion aversion
avvända avert
avokado avocado
avvakta await
avfälling backslider
grävling badger
säckväv bagging
deposition av egendom bailment
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
havrekaka bannock
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
avspärrning barring
hålla av, tycka om be fond of
förlisa, haverera be wrecked
innehavare bearer
avbasning, stryk beating
bäver beaver
avla beget
älskling, älskad, avhållen beloved
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
näver birch-bark
svart tavla blackboard
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
tryckbokstav blockletter
full av blommor bloomy
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
tyll, maskinvävd spets bobbinet
slaveri, träldom bondage
låna av borrow from
skrävlare braggart
avgrena branch off
av mässing brazen
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
haveri breakdown
avel breeding
svavel brimstone
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
vara full av, borst bristle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
uppbyggd av buildup
säv bulrush
flaggväv, flaggor bunting
begravning burial
begravd buried
begraver buries
gräva, håla burrow
jordfästa, begrava bury
strävpelare, stöd buttress
avnämare, köpare buyer
av, vid, bredvid, till, genom by
avväg bypath
ordstäv byword
avblåsa call off
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
avbruten cancelled
avbryter cancels
as, lik, kadaver carcase
avleda carry off
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
avstå cede
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
avloppsbrunn, kloakbrunn cesspool
jävig challengeable
vaktavlösning changing of the guard
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
befraktningsavtal charterparty
avprickningslista check list
avfall chips
kväva, kvävas, stokna choke
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
avräkning, röjning clearing
knyta näven clench one`s fist
prästpåverkade clergy-inspired
gå i närkamp, avgöra clinch
urtavla clock-face
grov, grov, sträv, plump coarse
rock, kappa, kavaj coat
spindelväv cobweb
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
skolavslutning commencement
inledande av commencing
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
användandet av datorer computing
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
koncessionsinnehavare concessionaire
avsluta conclude
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
besläktad, av samma slag congenerous
havsål conger
bindväv connective tissue
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
avsändare consigner
avsändare consignor
avslutning, fulländning consummation
begrunda, ha för avsikt contemplate
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kallt, sval, avkyla cool
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
författare av reklamtext copywriter
förbund, avtal covenant
krasch, flyghaveri, brak crash
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
kritisk, avgörande crucial
boll av idisslad föda cud
dyrkan av cultic
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
avbräck, ramponera, åverkan damage
däven dankish
pilkastningstavla dartboard
dävert davit
avstämplingsdag day of issue
avtrappa de-escalate
av-installation de-installation
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
avkoda debug
avkodare debugger
avslöja debunk
stiga av en buss debus
avkalkning decalcification
tiostavig decasyllabic
avlida decease
avliden deceased
avkristna dechristianize
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkok decoction
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
uppackningen av decompressing
avfärga decoulour
avtagande, minska decrease
avkriminalisera decriminalize
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
gåvobrev deed of gift
avlänka, böja deflect
avlöva defoliate
avskogning deforestation
avfrosta, tina upp defrost
avliden defunct
avfuktning dehumidification
avgudad deifed
avguda deify
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
avlusa delouse
avlusa delousing
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
avmobilisera, demobilisera demobilize
avslag denia
förnekande, avslag denial
avkläda, beröva denude
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avgångshall departure hall
avvikelser departures
avgång departyre
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
avbildad depicted
avbildningar depicts
avfolka depopulate
avfolkningsbygd depopulated region
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
söka avvärja deprecate
avskrivning depreciation
beröva, avhända deprive
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avsalta desalinate
avkomling, ättling descendant
upphöra, avstå desist
avsända despatch
lösgöra, avskilja detach
avskiljande, avskildhet detachment
avkänning detection
avskräcka deter
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
avskräckande deterrent
avskyvärd detestable
avsätta dethrone
omväg, avstickare detour
avgifta detoxify
utveckling av developing
avvika deviate
avvikelser deviation
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
avmaska deworm
diabolisk, djävulsk diabolical
ringa, urtavla dial
avslockna die away
avviker differs
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
avvikelse, avvika digress
avmasta dimast
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
avvisa disallow
avrusta disarm
avrustning disarmament
avlagd discarded
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
avdankad discharged
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
avslöja disclose
avslöjad disclosure
urbleka, avfärga discolour
koppla av, stänga av disconnect
avbryta discontinue
avskräcka discourage
avvikelse, oförenlighet discrepancy
diskutera, avhandla, diskutera discuss
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
avskedade dismissed
sitta av dismount
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
flytta, avsätta, rubba displace
avpollettera dispose of
avvika, ha olika mening dissent
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
håll, distans, sträcka, avstånd distance
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
avsmak distaste
bortlagd, avlagd disused
avvika diverge
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
ta av sig hatt doff
gjort, förehavande doing
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
gåva donation
gåvor donations
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
hemgift, gåva dowry
dränera, avlopp, avdika drain
avrinna drain off
avleda vatten drain water
avlopp drainage
avloppsledning drainpipe
utställda, oavgjord drawn
avklädningshytt dressing cubide
avdrift, vandra drift
dregla, dregel, dravel drivel
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
byxor av segelduk ducks
avgifter dues
kravbrev dunning letter
avkastningsförmåga earning capacity
jordbävning earth-quake
jordbävning earthquake
avta, ebb, ebb ebb
utgåva, upplaga edition
påverkad effected
avrätta i elektriska stolen electrocute
avlägsna eliminate
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
ge ifrån sig, avge, utsända emit
efterliknande, tävlan emulation
avkodande encoding
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
gåvofond endowment
avslutar ends
lavemang enema
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
avancerat enhanced
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
förslava enslave
inträdesavgift entrance fee
avundsjuk envious
avundas, avund envy
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
epitaf, gravskrift epitaph
ridande, ryttartävling equestrian
europavaluta euro-currency
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
slät, plan, än, jämn, även even
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
nödläge, krav exigency
krävande, tvingande exigent
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
överdåd, utsvävning extravagance
vävnad, tyg, väv fabric
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
avsked, farväl farewell
avskedsbesök farewell visit
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
avgifter fees
apportera, avhämta, hämta fetch
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
djävulska fiendish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
avlossa fire off
näve, knytnäve fist
ryck i tävling fit in a race
fladdra, sväva flit
sväva, flyta, flöte, vaja float
avdelningschef floor-walker
vattenränna, flodravin flume
avspisa fob off
avståndsinställning, fokuserande focusing
ljud av steg footfall
fotspår, fotavtryck footprint
avstå från, uppge forgo
räv fox
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
jordfästning, begravning funeral
räv-, skinn fur of a fox
gavel gable
gaveltak gable roof
sätta munkavle på, munkavle gag
skavsår, galla, skava gall
galärslav galley-slave
massor av, i överflöd galore
havssula gannet
strunt, skräp, avskräde garbage
avfallskvarn garbage disposer
arbetsgivaravgift general payroll tax
ge sig av, komma bort get away
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jävel git
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
avgiven given
fågelmage, kräva gizzard
sväva, rutscha, glida glide
avgnaga gnaw off
gudagåva godsend
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sommarträd, fin väv gossamer
gåva, dricka gratuity
viktig, grav, allvarlig grave
beta, snudda vid, avbeta graze
smalna, avmagra, magra grow thin
avmattas grow weak
larv, mask, gräva grub
mycket krävande, stryk gruelling
barsk, sträv gruff
ravin, ränna gully
barsk, hård, sträv harsh
lyfta, vräka, hivahäva heave
hjälpavsnitt helpsection
härav hence
avbetalningsplan hire-purchase plan
affischtavla, plank hoarding
innehavare, ägare holder
hemvävd, vadmal, enkel homespun
håv hoop-net
avenbok hornbeam
fasaväckande horrific
hästavel horse-breeding
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
lägenhetsinnehavare householder
kretsa, sväva hover
svävfarkost hovercraft
svävande hovering
svävar hovers
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
avgud, idol idol
avgudisk idolatrous
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
avguda idolize
äventyra imperil
intryck, avtryck, prägel impression
lättpåverkad impressionable
förgäves in vain
inavel inbreeding
oavlåten incessant
oavhängig, självständig, oberoende independent
anstrucken av infected with
djävulsk infernal
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
ärva av inherit from
begynnelsebokstav, inledande initial
oförrätt, åverkan injury
avig inside out
avbetalning (med belopp) instalment
avsedd intended
avsikt, uppsåt intent
avsikt intention
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikter intentions
begrava, jordfästa inter
påverka varandra interact
begravning, jordande interment
utläggning, tolkning av interpretation
störa, avbrott interrupt
avbrott interrupts
avbrott interuption
genomvävd interwoven
upphävande invalidation
oavsett irrespective
avskild, isolerad isolated
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
javanesisk javan
javanesisk javanese
avundsjuk, svartsjuk jealous
avundsjuka jealousy
äventyra jeopardize
fylld av glädje joyous
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
likaväl just as well
klav, grundton keynote
avspark kick-off
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
trikåvaror knitwear
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
trappavsats, landstigning landing
lava lava
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
avgångsbetyg leaving certificate
avsats, hylla ledge
avdrift leeway
påvlig legat legate
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
avlatsbrev letter of indulgence
bokstäver lettering
bokstäver letters
avjämna level make
avvägning levelling
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
frigav liberated
licensinnehavare licensee
utsvävande, tygellös licentious
lav lichen
åvila lie upon
avhöra, höra på, avlyssna listen to
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
skräp, bår, kull av djuryngla litter
massor av, laddar loads
avskyvärd loathsome
skymta fram, vävstol loom
herravälde lordship
skrävlare loudmouth
kavajkostym lounge suit
lågsvavlig low-sulfur
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
stor bokstav majuscule
avlägga bekännelse make a confession
åthävor, fason, umgängessätt manners
avmarsch marching off
salutorg, marknad, avsättningsområde market
sakkunskap, herravälde mastery
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
avmätt, mätt measured
medelhavs Mediterranean
mätavgift metage
prägla, myntverk, myntaväxter mint
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
vallgrav moat
enstavig monosyllabic
torka av, svabb mop
biltävling motor-race
ge sig av move off
tryckande, kvav muggy
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
mos, dravel mush
smal, trång, snäv narrow
avsmalna narrow off
nav nave
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
kravatt neck-tie
vävnadsdöd, nekros necrosis
avbetalning never-never
avbitartång nipper
avbitartång nippers
kväve nitrogen
inte oäven not amiss
anslagstavla notice-board
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
avdomnad, stel numb
av ek oaken
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
avsikt, saklig objective
avlång oblong
begravningshögtidligheter obsequies
innehavare occupant
innehavare occupier
oktav, oktavformat octavo
av of
dåvarande of the time
avfall, avskräde offal
avkomma, avföda, avkomling offspring
oljeråvaror oil-seeds
jourhavande on duty for the day
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
orgie, utsvävning orgy
rättstavning, rättskrivning ortography
annan, av ett annat slag otherguess
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
avkrok out-of-the-way corner
utlopp, utflöde, avflöde outflow
utlopp, avlopp outlet
utmark, avlägsen outlying land
avlång oval
förkasta, upphäva overrule
på grund av owing to
ägarinna, innehavare, ägare owner
avgrundskval pains of hell
påvedömet papacy
påvlig papal
avstyckning parcelling out
något avklippt parings
delning, avsked, bena parting
avskedshälsning parting greeting
avbalka partition off
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
avliva, förgå pass away
patentinnehavare patentee
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
paviljong pavilion
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
avbetala pay off
avlöningsdag payday
avlöningslista payroll
stamtavla, släkregister pedigree
oavgjord, i avvaktan på pending
till äventyrs perchance
fotogravyr photogravure
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
minnestavla, platta plaque
avdramatisera play down
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
påve pope
påvar popes
avpoträttera portray
innehavande possessing
avsänd posted
avsända posting
fjäderfä-avel poultry-breeding
avtala prearrange
föregånget av preceded
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
avstyra, förhindra, förbygga prevent
avhålla från prevent from
avträde, hemlighus, hemlig privy
pristävlan prize competition
tillverkning av processing
utsvävande profligate
avkomma progeny
avancemang, befordran promotion
avkunna, uttala pronounce
fortplantning, avling propagation
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
såvida, försedd provided
för, stäv prow
köp av purchasing
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avsiktligt purposely
avspisa, uppskjuta put off
vaktel, bäva, förlora modet quail
kajavgift quayage
avvägningsförmåga question of priorities
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
avståndsbestämning range-finding
strävt ljud, fil rasp
hålväg, klyfta, ravin ravine
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
avläsa read off
avläsning readout
snäsa av rebuff
tillrättavisande rebuke
feg, trolös, avfälling recreant
avseende, referens reference
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
avslå refusing
vederlägga, tillbakavisa refute
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
oavsett regardless
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
koppla av, slakna relax
avkoppling relaxation
avslappnad, avspänd relaxed
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
smak, njuta av relish
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
avlägsen remote
avlägset remotely
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
avlöning remuneration
avger renders
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
hyra, arrendeavgift rent
avgäla rent in kind
upphäva repeal
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
krav requirement
krav requirements
upphävd rescinded
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
åvila rest with
inskränka, avhålla, återhålla restrain
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
väckelse, återupplivning av revival
ledare av myteri ringleader
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
tävla med, medtävlare rival
skär av sten rock of stone
stång, stav, spö rod
brödkavle rolling-pin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
kunglighet, avgift royalty
regerade av ruled
rusa, forsa, säv rush
avskeda, säck, påse, plundra sack
säckväv sackcloth
säckväv sacking
kassavalv safe-deposit
segla, avsegla, segel sail
haverrot salsify
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
saftig, savfull sappy
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
savann, grässlätt savannah
ordstäv, såga, såg saw
avsågad sawn-off
massor av pengar scads
byggnadsställning, schavott scaffold
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
avsökare, antenn radar scanner
avsökning scanning
avskrap scrapings
avskärma screen off
skumma, avskum, skum scum
sjö, hav, sjögång sea
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
sektor, avsnitt sector
avskilja segregate
jordbävnings seismic
avyttra, sälja sell
avskedstagande send-off
avvisa send away
avsändare sender
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
grav sepulchre
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
skilja, hugga av sever
avgångsvederlag severance pay
avloppsvatten sewage
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
avtona shade off
skaka, skakning, skälva, bäva shake
avskeppa ship off
avlastare, varuavsändare shipper
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
huttra av shiver with
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
avmönstra sign off
skiffer, griffeltavla slate
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
överge, avbryta slough off
obegåvad, trögtänkt slow-witted
ha en anstrykning av smack of
kväva smother
knäppa, nafsa, snäsa av snap
klippa av, remsa snip
snäsa av snub
sväva högt soar
avhärda, mjukna soften
spara, bespara, avvara, skona spare
skolavslutning speech-day
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
fjäder av stål spring of steel
spjärna, avvisa, med förakt spurn
gråverk squirrel fur
stav, personal, stab staff
avelshingst, hingst stallion
avteckna sig mot stand out against
stav stave
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
fastna, pinne, käpp, stav stick
kväva stifle
högtravande stilted
avklädning stripping
sträva, streta, strida strive
strävan striving
kassavalv strong-room
strävade, stred strove
kvav, inskränkt stuffy
snubbla, snava, stappla stumble
underavdelning subdivision
avrop suborder
stycke, underavdelning subsections
avtagande subsidies
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
lida av suffer from
kvävas, kväva suffocate
kvävning suffocation
svavel sulphur
kvav sultry
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
avstängning suspension
vika av, avvikelse, vridning swerve
instrumenttavla switchboard
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
bord, tabell, tavla table
lertavlor tablets
startplats, avstamp take-off
avgjuta take a cast of
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
pricka av, överensstämma tally
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
vävd tapet tapestry
smaka, smak, avsmaka taste
krävande, svår taxing
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
vävnad, tyg, textil textile
tes, avhandling thesis
avreda thicken
avgänga thread off
bäva, rysa thrill
ventil, kväva throttle
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
avstjälpning tipping
fint tyg, vävnad tissue
knoga, knog, sträva toil
tecken, gåva token
grav, grift, gravvalv tomb
tillika, också, även, alltför too
översättning, avskrift transcript
sippra ut, avdunsta transpire
travers, genomkorsa traverse
avhandling treatise
fördrag, traktat, avtal treaty
skälva, bäva, darra tremble
skyttegrav, dike, löpgrav trench
bock av trä, stöd trestle
avtryckare på vapen trigger
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
lunka, trava, trav trot
avkorta truncate
avkortande truncating
avkortning truncation
avtalat möte tryst
avlöpa, köra ut turn out
vika av åt turn to the ..
vändning, avtagsväg turning
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
havssköldpadda, sköldpadda turtle
avkodare udecoder
biavsikt ulterior purpose
ultraviolett ultraviolet
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
tina upp, slappna av, räta unbend
otämjd, oavbruten unbroken
uppackning, avkomprimering uncompressing
blotta, avtäcka uncover
undergräva, underminera undermine
avdelningschef undersecretary
utläsa av understand from
begravningsentreprenör undertaker
ta av kläderna, klä av sig undress
gräva upp unearth
avslöja, utveckla unfold
avsela unharness
haka av dörr unhinge
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
oavbruten uninterrupted
ovänlig, avogt unkind
om inte, såvida inte, med mindre unless
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
oavlåtlig unremitting
avrigga unrig
avsadla unsaddle
oavgjord unsettled
avtäcka, avslöja unveil
oavsiktligt unwittingly
nyttjanderättshavare usufructuary
svävande, vag, otydlig vague
förgäves vainly
avskedstal valedictory speech
avart, mängd variety
strida, tävla vie
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vinskörd, årgång av vin vintage
visavi, gentemot vis-à-vis
rävhona vixen
offergåva votive
avstå från, ge upp waive
avta wane
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
våg på havet wave out on the sea
sväva, vackla waver
gjord av vax waxen
matta, avmatta, försvaga weaken
avvänja wean
avvant weanling
avklinga wear off
avvänja ett barn wearn a child
hindrad av vädrets makter weatherbound
sammanfläta, väva weave
vävare weaver
vävning weaving
väveri weaving-mill
nät, väv web
sadelgjordsväv webbing
inslag i väv weft
varav, varifrån whence
skära av whittle
avsiktlig wilful
avveckla wind up
avlyssning wire-tapping
avlägsnande withdrawal
avsiktligt wittingly
nött, avtärd worn
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
vävt, flätat woven
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "an" : english :
en lång rad av a long string of
länge a long time
tång a pair of tongs
avtagande abatement
rövande bort abduction
till sängs abed
motbjudande abhorrent
dröjande abidance
vänta, stanna abide
avvänjning ablactation
borttagande ablation
kokande aboil
avskaffande abolition
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
helomvändning about-turn
helomvändning aboutface
ovan, uppe, över, ovanför above
ovannämnd abovementioned
utan gälar abranchiate
förkortning, sammandrag abridgement
utlandet, utomlands, utrikes abroad
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
frånvaro abscense
frånvaro absence
frånvarande, borta absent
disträ, tankspridd absent-minded
frånvarande absentee
frånvarande absently
frikännande absolution
frikänna absolve
absorberande absorbent
absorberande absorbing
sammandrag, abstrakt abstract
överflödande abundant
gränsa intill abut
accelererande accelerating
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
accept, accepterande, antagande acceptance
acceptant acceptor
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
åtföljande accessor
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
anpassa acclimatize
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
tillhörande accompanying
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
ansvarighet accountability
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
handelsräkning accounts
anhopning, tillväxt accretion
instämmande accueded
anhopning accumulation
noggrannhet accuracy
förbannad accursed
anklagelse accusation
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
vänja accustom
van vid accustomed to
prestantion, insats, gärning achievement
kunnandet achievements
värkande aching
erkänna acknowledge
erkännt acknowledged
erkännande acknowledgement
erkänner acknowledges
erkännande acknowledgment
göra bekant med acquaint
bekantskap acquaintance
bekantskap acquaintanceship
bekant acquainted
förvärvande acquirement
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
förvärvande acquisitions
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
tunnland acre
fränhet acridness
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
handling acta
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
händelser actions
verksamhet, aktiverande activating
annons ad
ordspråk, tänkespråk adage
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsbar adaptable
anpassning, adaptation adaptation
anpassade adapted
beroendeframkallande addictive
adderande adding
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
anföra adduce
ansluten till adhered
fastsittande vid adherence
anhängare adherent
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
anpassa till adjust to
justerande adjusting
reklamman adman
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
beundransvärd admirable
beundran, beundran admiration
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
antagit admits
obestridligen, erkänt admittedly
blandning admixture
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
adoptera, anta adopt
bedårande, beundransvärd adorable
tillbedjan adoration
beundrande adoring
prydande, prydnad adornment
annonser ads
krypande smicker adulation
smickrande adulatory
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
befordran advancement
antågande advancing
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
motspelare, motståndare adversary
motgång adversity
annons advert
annonsera advertise
annonserade advertised
annons, reklam advertisement
annonsör advertiser
annonserande advertising
annonsbyrå advertising agency
rådgivande advisory
befrämjande av advocacy
amerikansk engelska ae
antenn aerial
vinge, bärplan aerofoil
aeromekanik aeromechanics
flygplan aeroplane
fjärran afar
tillgänglighet affability
edlig skriftlig försäkran affidavit
ansluta affiliation
jakande affirmative
ansatt, drövad afflicted
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
i brand aflame
flytande afloat
afrikan African
afrikaans afrikaans
efterglans afterglow
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
ånyo, igen again
åldersgräns age-limit
mansålder age of manhood
åldrande ageing
företag och organisationer agencies
försvårande aggravation
sammanhopning aggregation
anfallskrig aggressive war
angripare aggressor
Aghan Aghan
glödande aglow
sedan ago
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
godkänner agrees
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
planlös aimless
luftkanal air-duct
flyganfall air-raid
flygplan aircraft
trafikflygplan airliner
flygplan airplane
landningsbana airstrip
gång aisle
på glänt ajar
med händerna i sidan akimbo
oroväckande, oroande alarming
Albanien Albania
alban Albanian
ålderman, rådman alderman
alexandrinsk alexandrian
främmande alien
fjärmande, alienation alienation
liknande alike
närande alimentary
levande alive
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
fullständig all-out
mångsidig begåvning all-rounder
gränd alley
gränd alley-way
gränd alleyway
förbund, förbindelse, allians alliance
analfabet alliterate
tillstånd, underhåll allowance
blandning allsorts
hänsyfta på allude
anspel allude to
lockande alluring
anspelning allusion
förena, bundförvant ally
mandel almond
nästan almost
utmed, tillsammans, längs along
långsides alongside
på avstånd aloof
alfanumerisk alphanumeric
redan already
ändra sig, ändra alter
ändring, förändring alteration
ändringar alterations
ändrat altered
förändra altering
omväxlande alternat
fastän although
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
blandning amalgamation
blanda amalgemate
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
häpnadsväckande amazing
ambulans ambulance
amerikansk American
amerikanisera americanize
älskvärdhet, vänskap amiability
vänskap amicability
vänskaplig amicable
sämja, vänskaplighet amity
mellan, bland among
bland amongst
antal, summa, belopp amount
amfibie, amfibieflygplan amphibian
anabaptist Anabaptist
anabol anabolic
anakronism anachronism
anakronistisk anachronistic
anakonda anaconda
upphöjande till lag anactment
anemi anaemia
blodbrist, anemisk anaemic
anaerob anaerobe
bedövning, anestesi anaesthesia
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
anagram anagram
analys analasis
stillande, analgetikum analgesic
analogisk analogic
analogisk analogical
analog analogous
analogi analogy
utreda, analysera analyse
analytiker analyser
analys, utredning analysis
analytiker analyst
analytisk analytical
analytiskt analytically
analysera analyze
analytiker analyzer
analyserar analyzes
anamnes anamnesis
anapest anapest
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
stamfader, förfader, anfader ancestor
anor, börd ancestry
ankra, ankare anchor
ankarplats, förankring anchorage
ansjovis anchovy
anrik ancient lineage
andalusien andalusia
andante andante
anderna andes
androgen androgenic
anekdot anecdote
anekdot anecdotee
anemometer anemometer
anemon, sippa anemone
aneoridbarometer aneroid
ånyo, på nytt anew
ängel angel
änglalik angelic
änglar angels
angina angina
anglikansk Anglican
anglikaner Anglicans
anglisera Anglicize
angloamerikan Anglo-american
engelsk-fransk Anglo-french
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
anglosaxerna Anglo-saxons
englandsvän anglophile
angolan angolan
angoragarn angora wool
angostura angostura
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
kantig, vinkel angular
anhydrid anhydride
anilin aniline
anilinfärg aniline dye
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
animal, djur animal
animalisk animality
animera animate
animerade, livlig, själfull animated
animationer animations
animism animism
anis anise
ankel, fotled ankle
ankellång ankle-length
anilin anline
anektering annexation
annex annexe
anteckning annotation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
hallåman announcer
tillkännager announces
retsam, irriterande annoying
årlig, annuitet annual
livränta annuity
annulering annulment
anod anode
smärtstillande medel anodyne
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
anomi anomie
anonymitet anonymity
anonym anonymous
anonymt anonymously
anorak anorak
anorexi anorexia
annan another
en annans another's
ängslig anoxious
anstiftare anstigator
ansvarig answerable
antabus Antabuse
motstånd antagonism
antagonist antagonist
motverkande antagonistic
Antarktis Antarctic
fördatera, antedatera antedate
från tiden före syndafloden antediluvian
antilop antelope
antenn, antenn (insekt) antenna
tredje från slutet antepenultimate
antologi anthology
antracit anthracite
mjältbrand anthrax
människoliknande anthropod
antropologisk anthropological
antropolog, antropolog anthropologist
antropologi anthropology
människolik anthropomorphous
antroposof anthroposophist
antirobot anti-ballistic
avbländbar anti-dazzle
anti-dumpning anti-dumping
antihjälte anti-hero
antirobotrobot anti-missile
sprängbomb anti-personel
miljövårdskampanj anti-pollution
antisemit anti-Semite
antisemitisk anti-semitic
antisemitism anti-semitism
antibiotikum antibiotic
antikropp antibody
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
antiklerikal anticlerical
antiklimax anticlimax
böghatande antigay
antigen antigen
antilogaritm antilogarithm
antimateria antimatter
antimon antimony
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
antipoder antipodes
antikvarisk antiquarian
antiksamlare antiquary
antikvitet, antik antique
antikbehandling antique finish
antikvitetsaffär antique shop
forntiden, antiken antiquity
antiseptisk antisepsis
antiseptisk antiseptic
antistatisk antistatic
motsats, antites antithesis
antitoxin antitoxin
antonym antonym
antwerpen antwerp
anus, analöppning anus
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
mån om anxious about
några, nån any
längre anymore
var som hest, någonstans anywhere
apanage apanage
människoapa ape
apmänniska apeman
aplanat aplanatic lens
slaganfall apolexy
ursäktande apologetic
slaganfall apoplectic
kanonisera apotheos
förhärligande apotheosis
lockande appealing
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdande appearing
lugnande appeasement
tillbehör, bihang appendage
bihang appendages
adderande appending
uppträdande apperance
aptitretande medel appetizer
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
användbarhet applicability
sökande applicants
användningsområde application area of use
ansökan application for
använd applied
ansöka, yrka apply for
applicera, anlita apply to
träffande apposite
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
orolig, aningsfull apprehensive
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
annalkande approaching
gillande approbation
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
anslag appropriateness
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
läraktig, träffande apt
anlagsprövning aptitude testing
brinnande, het ardent
brant arduous
hävdande argued
härrörande arising
karmstol, länstol arm-chair
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
rustning, pansar armour
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangör arranger
anvisningsprovision arranger`s fee
arrangerar arranges
arrangerade arranging
resterande skulder arrears
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
anlända till arrive in
anlände arrived
anländer arrives
högmod, arrogans, övermod arrogance
arrogant arroganta
mordbrand arson
hantverkare artisan
till skänks as a present
i regel, vanligen as a rule
såvitt, ända till as far as
ökande ascending
på land ashore
undan, avsides, åsido, avsides aside
åt sidan askance
sovande asleep
aspekt, anblick aspect
eftersträva, längta aspire
anfalla assail
antastlig assailable
angripare assailant
överfalla, angrepp, anstorm assault
angriper assaults
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
hävdandet av asserts
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelande assigning
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
umgänge, samfund, association, förening association
assonans assonance
längta asspire
antagande assuming
åtagande assumption
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkrande assuring
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvåning astonishment
förvånande astounding
sammandragning astringent
skändlighet astrocity
till hands at hand
äntligen, omsider at last
för närvarande, för tillfället at present
idrottsman, atlet athlete
idrott, allmän idrott athletics
anknyta, bifoga, fästa attach
hopfästande attaching
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
talanger attainments
vindsvåning attic
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
anses bero på attributable
ljudband audiotape
granska, revidera audit
faster, moster, tant aunt
sträng, allvarlig austere
upphovsman, författare author
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
hjälpande auxiliary
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
avantgarde avant-garde
avvända avert
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
undvikande avoiding
erkänna avow
väntade awaited
väntar awaits
prisvinnande award-winning
kännedom awareness
romdränkt sockerkaksring baba
babian baboon
kandidatexamen baccalaureate
backanalisk bacchanal
backanalier bacchanalia
backanalisk bacchanalian
backant bacchante
bärätande baccivorous
ungkarl, kandidat bachelor
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlsstånd bachelorship
antedatera backdate
baktändning backfire
backhand backhand
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
inneliggande order backlog
bakfickan backpocket
ryggdunkande backslapping
omvänt snedtecken backslash
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
baconanhängare baconian
bakteriedödande bactericidal
anmärkning (i skolan) bad mark
ofruktbart land badlands
vanlottad badly off
förvirrande baffling
fängelse bagnio
borgen kan ställas bailable
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
balanserad balanced
balanserar balances
balkong, altan balcony
axelgehäng baldric
klot, nystan, kula, bal, boll ball
braskande reklam bally
vederkvickande balmy
banal banal
banalitet banality
banan banana
orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara band
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
hårband bandeau
banderoll banderole
bandit bandit
banditväsen banditry
bandhund bandog
bandolin bandoline
band bands
bandsåg bandsaw
bandsåg bandsaws
bandmedlem bandsman
bandbredd bandwidth
armband, fotledsring bangle
köpman banian
förvisa, landsförvisa banish
förvisning, landsförvisning banishment
ukulelebanjo banjulele
bank, strand bank
bankkonto bank account
bankir banker
bankväsen banking
bankrutt bankrupt
banker banks
baner, fana banner
ledstång bannister
ledstänger bannisters
kalas, bankett banquet
bankettdeltagare banqueter
andeväsen banshee
andeväsen banshees
banta bant
bantuneger bantu
doplängd baptismal
omänsklig, barbarisk barbarous
utan sadel barebacked
med blottat ansikte barefaced
skummande barmy
kringresande skådespelare barnstormer
hårspänne barrette
spärr, skrank barrier
källarvåning basement
skål, handfat, fat basin
slagman batsman
ugnspannkaka batter pudding
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
handla be about
glänt be ajar
tjänstledig be on leave
vara mödan värd be worth while
plage, stranden, strand beach
strandgodssökare beach-comber
pärlhalsband beads
anligga mot bear on
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
misshandel beatings
därför att, emedan, därför because
mulna, anstå, bli become
ta övererhand become predominant
bädd, säng bed
sängkläder bedding
sängliggande bedridden
sovrum, sängkammare bedroom
säng bedstead
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
i förväg, på förhand beforehand
tiggande, tiggeri begging
begynna, anträda, börja, starta begin
begynnelse, början beginning
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
krigförande, krigförande belligerent
under, nedanför below
domstol, bänk bench
välgörande, välgörenhet beneficial
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
koj, ankarplats berth
bedja, anropa beseech
bönfallande beseeching
sidan om, bredvid beside
skänka, ägna bestow
hända betide
mellan, emellan between
mellan betwixt
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
övermåttan beyond measure
två gånger om året biannual
bjöd, anbud, bjudit, bjuda bid
anklagelseakt bill of indictment
böljande billowy
biobränsle biomass fuel
biplan biplane
bitande, bita biting
skurk, kanalje blackguard
klandra, klander, tadel, skylla på blame
vindstöt, spränga blast
skränig blatant
blanda sig blend
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
återvåndsgränd blind alley
svidande blistering
luftangrepp, överraskande blitz
blodsprängd bloodshot
blodig, förbannad bloody
blommande blooming
blomstrande blossoming
spränga blow up
plan, blåkopia blue-print
rodnande blushing
rodnande blushingly
skränfock blusterer
högröstad predikant boanerges
plank boarding
strandpromenad boardwalk
båtsman boatswain
ankelsockor bobbysocks
stubbsvans bobtail
förebådande bodeful
utan kropp bodiless
häpnar man boggles
ångpanna boiler
pannrum boiler-house
pannrum boiler-room
stormig, larmande boisterous
bombardemang bombardment
bombplan bomber
förbindelse, obligation, band bond
band bonds
borgensman bondsman
bokhandlare book-seller
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
uppsving, dån, dåna boom
välsignelse, förmån boon
tjut, känga, stövel boot
salustånd, bås booth
självinmatande programladdare bootstrap
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
gränsbygd border country
gränsa till border on
kantad bordered
gränsområde borderland
tråka ut, tråkmåns, borra bore
låna av borrow from
lånat borrowed
låntagare borrower
lånar borrows
undomsfängelse borstal
chef, förman boss
botaniska botanical
botaniker botanist
botanik botany
krångla, besvära bother
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
gräns bounds
dryckeslag, omgång bout
pojkvän boyfriend
spänna, dra till brace
armband bracelet
hängslen braces
stärkande bracing
armband braclets
gran, filial, bransch branch
brännmärka brand
svinga, svänga brandish
brännvin, konjak brandy
brytande breach
bränningar breakers
balans breakeven
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
andades, andningen, andas breathing
andhämtningspaus breathing space
andlös, andfådd breathless
ljus, klar, blank bright
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
rand, brädda, brätte, brädd brim
rand brima
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
sammanföra bring together
rand, kant brink
storbritanien britain
sändaradiosändning broadcasting
sänder broadcasts
irländsk dialekt brogue
bröt, pank broke
panna, ögonbryn brow
hanne, bock buck
spänne, spänna, buckla buckle
anslagsäskande budget estimate
enspännare buggy
anlägga, bygga, uppföra build
skrymmande bulky
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
skumpande bumping
sammanslagen bundled
enplansvilla, villa, stuga bungalow
kanin bunny
bärande buoyant
börda, belasta, börda, refräng, last burden
bastant burly
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bränt burned
brännare burner
brännande burning
brunnit, brann burnt
uppbränd burnt up
spränga, spricka, brista burst
bristande bursting
bristningsgräns bursting-point
affärsman, köpman business man
affärsmän businessmen
kringvandrande musikant busker
utan, men but
betjänt, hovmästare butler
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
handla, köpa buy
småningom by and by
händelsevis by chance
för tusan! by George!
utantill by heart
förgången, föråldrad bygone
bysantinsk byzantine
ränksmidare caballer
instängd cabined
linbana cableway
svängt stolsben cabriole
indianhövding cacique
illalåtande cacophonous
kalender, almanacka calender
anropsignal call sign
anmoda call upon
okänslig callous
lugnande calming
tältsäng camp-bed
fälttåg, kampanj campaign
förkämpe, veteran campaigner
kunna, kanna can
kan inte can't
Kanaan Canaan
kanaanitiska Canaanite
Kanaaiterna Canaanites
Kanada Canada
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanal canal
kanalisera canalize
tidningsanka canard
kanariefågel canary
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
kräftans, cancer cancer
aspirant, kandidat candidate
levande ljus candlelight
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
rost, brand canker
cannabis cannabis
kannibal cannibal
kannibalism cannibalism
kanon cannon
kan inte cannot
kanot canoe
kanon canon
kanoniska canonical
kanjon canyon
glädjesprång caper
spansk peppar capsicum
segla omkull, kantra capsize
ankarspel capstan
tjusa, fängsla captivate
fånge captive
fångenskap captivity
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
cancerframkallande carcinogenic
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
mån om careful of
noggrannt carefully
smekande caressing
amerikansk ren caribou
tandröta, benröta caries
köttätande carnivorous
julsång, lovsång carol
julsånger carols
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
bärande på carrying
fönster med gångjärn casement
kontant, inkassera, kassa cash
nonchalant casually
katapult, slangbåge catapult
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fångar catches
vinnande, smittande catching
matleverantör caterer
fångad caught
förorsakande causation
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
gångbro causeway
orsakande causing
skarp, brännande caustic
kitslig, anmärka cavil
firande celebration
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
kriticera, klander censure
flingor, spannmål cereals
länk, kedja chain
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
vandringspris challenge prize
utmaning challenging
slump, chans, lycka chance
kansli chancellery
kansler chancellor
chanser chances
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
föränderlig, ombytlig changeable
ändrad changed
ändring changing
kanal channel
kanaler channels
sång, sjunga, mässa chant
kantarell chanterelle
kaplan chaplain
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
teckenhanterare charactermap
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
charlatan charlatan
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
sträng, ren, kysk chaste
tuktan, straff chastisement
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
kontrollant checker
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
chianti chianti
banna chide
schimpans chimpanzee
kinaman chinaman
spån, flisa chip
körsång choir-singing
väljande choosing
ackord, sträng chord
skratta skrockande chortle
korus, kör, refräng chorus
julgran Christmas-tree
slänga, kasta, skrocka chuck
ränna chute
kanel cinnamon
umgängeskrets circle of friends
cirkulerande circling
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
civiliserande civilizing
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
anspråk claima
stam, klan clan
skrammel, ringa, skalla, klang clang
klassföreståndare class superintendent
rengörande cleaning
frigång clearance
mildhet, förbarmande clemency
pressande clentching
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
klickande clicking
klänga, klättra climb
klättrande climbing
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
urklippshanterare clipboard
mantel, kappa, skyla cloak
pelargång, kloster cloister
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
stängd closed
stänger closes
stänger closing
fasthållande clutching
griptång clutching-tongs
medbestämmande co-determination
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
vagn, tränare coach
pansarskjorta coat of mail
kran, tupp, kuk cock
förarplats i flygplan cockpit
efterkravsförsändelse cod-parcel
övertygande cogent
begrundande, reflexion cogitation
kännedom cognizance
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
sammanbrott, kollapsa collapse
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
pelargång colonnade
kombinerande combining
brännsår combustible
förbränning combustion
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstande comforting
instundande, kommande, tillkommande coming
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
tvångsrekvirera commandeer
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
anslutning commemorating
inledande av commencing
kommentar, anmärkning comment
handel, rörelse, handel commerce
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
handelsresande commercial traveller
blandas commingle
åtagande commitment
kommando commmand
handelsvara commodity
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
vanliga commonly
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
pendla, förvandla commute
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämförande, relativ comparative
medlidande compasion
medlidande compassion
landsman compatriot
tvingande compelling
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
kärande complainant
klagande complaining
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
fullgörande completing
fullständigt completly
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
sammansatt composite
blanda, sammansatt compound
omfattande comprehensive
komprimerande compressing
tvång compulsion
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
användandet av datorer computing
hoplänka concatenate
hoplänkade concatenated
sammansättning concatenation
hemliga, undangömd, dold concealed
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
uttänkt conceived
anrika, koncentrera concentrate
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
samförstånd, konsert concert
medgivande, eftergift concession
förlikningsman conciliator
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
jämlöpande, jämlöpande concurrent
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
kondoleans condolence
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
kanal, rör conduit
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
allians, förbund confederacy
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
förlänande, utdelande conferment
bikta, erkänna, tillstå confess
bekännelse, bikt confession
anförtro, lita, tro confide
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
instängd confined
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
storbrand conflagration
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
anpassa conform
konfucianism Confucianism
förbryllande confusing
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
gratulation, lyckönskan congratulation
samband, bindeord conjunction
skalle, kran(näsa) conk
kastanj conker
koppla, ansluta connect
manövertorn connecting tower
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
kännare connoisseur
släktskap, blodsband consanguinity
samvetsgrann conscientious
medvetande consciousness
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
ansedd considered
betänker considering
har i åtanke considers
överlämna, sända consign
avsändare consigner
sändning consignment
avsändare consignor
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
sammanslagning consolidation
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
nödtvång constaint
beständig, konstant constant
konstanter constants
beståndsdel, väljare constituent
tvång constraint
sammandra constrict
sammandragning constriction
konstruera, bygga, anlägga construct
konstruerande constructing
rådssökande consultant
konsulterande consultants
rådgivande consultative
förbrukande consuming
fullborda, fulländad, utsökt consummate
avslutning, fulländning consummation
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
anliggningsyta contact surface
kontaktande contacting
innehållande containing
hånfull, föraktfull contemptuous
bestrida, tävlan contest
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
angränsande contiguous
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
sammandragning contraction
leverantör, entreprenör contractor
manick, apparat, grej contraption
bidragsgivande contributory
ångerfull contrite
anordning contrivance
kontrolltangenten control-key
kontrollant controller
kontrollerande controlling
skymf, vanära contumely
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
omvandlare converter
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
åkdon, fordon, befordran conveyance
transportband conveyor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
övertygande convincing
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
matlagning, anrättning cooking
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
litterär äganderätt copyright
koriander coriander
spanmål, liktorn, säd, korn corn
från cornwall, kornisk cornish
barnslig, banal corny
inhängnad corral
samband correlation
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
fördärv, förgängelse, skada corruption
vagga, babysång, barnsäng cot
kontrollant cotroller
soffa, divan couch
uppsyn, ansikte, min countenance
motanfall counter-attack
motfordran counter-claim
motverkande counteracting
sängöverkast, täcke counterpane
länder countries
bygd, land country
landsting country council
lantman, landsman countryman
landsbygd, bygd countryside
antal counts
grevskap, län county
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
banor, harjägare, springare, kurser courses
hovman courtier
artig, elegant courtly
gård, gårdsplan courtyard
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
styrman, slupstyrare coxswain
kräftan, krabba crab
hantverk, fartyg, flygplan craft
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
klippspets, brant klippa crag
tranbär cranberry
trana, lyftkran crane
kran att lyfta med crane to lift with
tranor cranes
kranium cranium
be om, längta efter crave
vurm, mani craze
skapande creating
kredit, förtjänst, heder credit
trosbekännelse creed
bränna cremate
kremeringen, eldbegängelse cremation
halvmåne, tillväxande crescent
besättning, manskap crew
svansa, krypa cringe
kännetecken criterion
anmärkning, kritik criticism
schlagersångare crooner
gränsöverskridande cross-border
terränglöpning cross-country running
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
fullsatt, trångt crowded
trängsel crowding
kritisk, avgörande crucial
krossande crushing
cubaner cubans
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
pansar cuirass
skyldig, klandervärd culpable
kult, dyrkan cult
dyrkan av cultic
sammanräknad cumulative
kuva, trottoarkant curb
aftonringning, utegångsförbud curfew
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
svordom, förbanna curse
förbannad, jäkla cursed
förhänge, ridå, gardin curtain
tjock vaniljsås custard
sed, sedvänja, vana custom
bruklig, vanlig customary
cyanid cyanide
mejerihantering dairying
avbräck, ramponera, åverkan damage
fördömande damning
dansa dance
dansade danced
dansös, dansör dancer
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
dansk dane
danagäld danegeld
dingla, slänga dangle
dansk Danish
danteisk dantean
handklovar darbies
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
anagga dash it
käck, elegant dasher
databehandling data-processing
databehandling datamation
slå dank dawdle
annandag (jul) day after Christmas Day
dagdrömmande daydreaming
dagslång daylong
förblinda, blända dazzle
avaktiverande deactivating
dödmans dead-man
öronbedövande deafening
överenskommelse, planka, handla deal
handlare dealer
handlare dealers
hantering dealing
handlat, handlade dealt
domprost, prost, dekanus dean
debutant deb
utestänga debar
uteslutande debarment
debatterande debating
dekadans decadence
tioplaning decahedron
dekalkomani decalcomania
dekantera decant
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
anständighet decency
ärbar, anständig, hygglig decent
passande decently
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
sanera decontaminate
sanering decontamination
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
bulvan decoy
avtagande, minska decrease
tillägnande dedications
avdrag, avbränning deduction
handling, gärning deed
döma, anse deem
vanställa deface
svarande defendant
utmaning, trots defiance
avlänka, böja deflect
vanställa deform
vanskapt deformed
skicklig, händig deft
utmana, trotsa defy
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
gudsförklarande deifying
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
utradera, ta bort, utplåna delete
borttagande deleting
överlägga, betänksam deliberate
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
leverantör delieverer
förtjusande, välbehaglig delightful
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
yr, rasande delirous
befrielse, överlämnande deliverance
förlossning, leverans, räddning delivery
däld, dalgång dell
grävande delving
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
krävande, kräver demanding
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
uppförande demeanour
vansinnig demented
frånfälle, död demise
demon, ond ande demon
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
göra invändningar demur
förnekande, avslag denial
invånare denizen
Danmark Denmark
fördöma, angiva denounce
tandläkare dentist
fördömande, angivelse denunciation
förnekande denying
avgångshall departure hall
avgång departyre
ankomma på, bero på depend on
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
efterlevande dependents
utvecklande deploying
uppförande, uppträdande deportment
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
beröva, avhända deprive
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
åtlöje, hån derision
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
lastkran derrick
härstamma från descend from
ättlingar, efterkommande descendants
minskande descending
nedgång, sluttning, härstammning descent
vanhelga desecrate
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
förtjäna deserve
konstruktion, planera design
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
avsända despatch
förtvivlan, nedslagenhet despondency
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
osammanhängande desultory
frånskild detached
avskiljande, avskildhet detachment
avkänning detection
avskräckande deterrent
detonerande detonating
dra ifrån, förringa detract
ödeläggande devastating
djävul, tusan devil
slingrande, irrande devious
tänka ut, hitta på devise
tillgiven, hängiven devoted
hängivna devoting
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
händig, flink dexterous
dialekt, landsmål dialect
diamant diamond
ruter, diamanter diamonds
mellangärde, bländare diaphragm
gänghuvud die-head
gängkloppa die-stock
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
annorledes, olika differently
omständlig, svamlig, diffus diffuse
sammandrag, smälta maten digest
grävande digging
förfall, vanvård dilapidation
dåna, dån, larm din
restaurangvagn dining-car
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
anvisning directive
sorgesång dirge
jordbana dirt-track
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
godkänner inte disallows
försvinnande disappearing
ogillande disapproval
katastrof, olyckshändelse disaster
avdankad discharged
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
anlupen discoloured
koppla av, stänga av disconnect
betvivla, skam, vanheder discredit
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
gottfinnande, urskiljning discretion
skarpsinnig, särskiljande discriminating
diskriminerande discriminatory
diskutera, avhandla, diskutera discuss
behandla ett ämne discuss a sudject
diskuterande discussing
landstiga, landsätta, debarkera disembark
onåd, ogillande disfavour
vanpryda, vanställa disfigure
utspy, lämna ifrån sig disgorge
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
skamlig, skandalös disgraceful
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
nedslående, beklämmande disheartening
skam, vanära, vanheder dishonour
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
ej erkänna, förneka disown
sansad, lugn dispassionate
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
visande displaying
engångsartiklar disposables
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
oroande disquiet
oroande disquieting
illa beryktad, vanhedrande disreputable
vanheder disrepute
missaktning, vanvördad disrespect
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
sprängning, sönderslitning disruption
anatomisal dissecting-room
frikyrklig, oliktänkande dissenter
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
slända på spinnrock distaff
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
åtskillnad mellan distinction between
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
förvränga, vanställaförvrida distort
förvänd distorted
förvridning, förvrängning distortion
nödlidande distressed
olika, mångfaldig diverse
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
avhända divest
gudstjänst divine service
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
frånskild, skild från divorced
kan jag det? do I know it?
månne do you think
bassänger docks
handling, dokument, urkund, akt document
knep, knyck, kila undan dodge
hind, kaninhona doe
kaninhona doe-rabbit
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
knittel, haltande vers doggerel
gjort, förehavande doing
domännamn domain-name
dominerande, förhärskande dominant
behärskande dominated
härsklystentyrannisk domineering
dominikanska republiken dominican
sovande, vilande dormant
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
språngmarsch, hastig marsch double-quick
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
duktig, manhaftig doughty
hoplänkad dovetailed
änkenåd dowager
änkas del i boet dower
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
skyfall, nedgång downfall
nedåt, nedanför downwards
slända, trollslända dragon-fly
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
klädeshandlare draper
manufakturvaror drapery
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
droppande dripping
drivande driving
hänga ned, sloka droop
fälla ankaret drop the anchor
drunkna, dränka drown
and, ducka, anka duck
ankdamm duck pond
andjakt duck shooting
andmat duckweed
odugling, blindgångare dud
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
hantel, idiot dumb-bell
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
fängelsehåla dungeon
holländsk Dutch
holländare dutchman
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
sprängd dynamited
varandra each other
örsprång ear-ache
örhänge ear-drop
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
länstol, vilstol easy-chair
lättanvänt easy-to-use
ätande eating
takränna eaves-gutter
eg-anpassning ec-harmonization
förmörka, månförmörkelse eclipse
rand, egg, brädd, kant edge
kanterna edges
ledande artikel, ledare editorial
elektronisk databehandling edp
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
utplåna efface
effekt, förmedla, verkan effect
utsliten, uttjänt effete
verkan, verksamhet efficacy
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
översvallande effusive
äggplanta eggplant
utgång, utgående egress
Irland, Irländska republiken Eire
vare sig...eller, antingen... eller either...or
spänslig, elastisk, resår elastic
resårband elastic spring
valmanskår electorate
elegans elegance
sirlig, elegant, stilfull elegant
elefant elephant
upplyftande elevating
elittänkande elitism
förlänga elongate
förlängning, utsträckning elonngation
annan else
annans else's
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emacsliknande emacs-like
sända med e-post emailing
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
genant embarrassing
förskönande embellishment
anlag embryo
emigrant emigrant
emigrera, utvandra emigrate
utvandring emigration
agent, sändebud emissary
ge ifrån sig, avge, utsända emit
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
känslobetonad emotional
känslor emotions
känslobetonad emotive
befallande emperious
poängteras emphasised
poängtera emphasize
poängterande emphasizing
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
handelscentrum, varuhus emporium
efterliknande, tävlan emulation
omvandlare emulator
möjliggörande enabling
inhängd enclosure
avkodande encoding
uppmuntran encouragement
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slut-användare end-user
ändskydd endcover
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
ändelse, slutande ending
ändlös, oändlig endless
donera, förläna endow
donerande endowed
lavemang enema
fiende, ovän enemy
förlovning, anställning engagement
England England
engelsk-talande English-speaking
engelsman Englishman
texta, massuppköp, textning, pränta engross
avancerat enhanced
åtnjutande enjoement
uppskattande enjoying
ofantlig, enorm, jättelik enormous
rasande enraged
klänning, ensemble ensemble
fana, fanbärare ensign
fänrik ensign second liutenant
rolig, underhållande entertaining
fängsla, förtrolla enthrall
ingång, entré, inträde entrance
förskansa entrench
förskansning entrenchment
anförtro entrust
anförtro entrusted
vänja enure
sändebud envoy
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
sammandrag epitome
ridande, ryttartävling equestrian
utrusta, ekipera, bemanna equip
motsvarande equivalent
innan, före ere
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
brant escarpment
upprättande, inrättning, institution establishment
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
Estland Esthonia
etikett, konvenans etiquette
välbefinnande euphoris
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
undvika, undanbe sig, undgå evade
utvärderande evaluating
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
undflykt, undanflykt evasion
undanflykter, undvikande evation
slät, plan, än, jämn, även even
aftonsång evensong
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
ständig, evig everlasting
varannan every other
varannan every second
vattenkanna, handkanna ewer
fordrande, krävande exacting
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
utredningsman examiner
utforskande examining
övermåttan, synnerligen exceedingly
undantag exception
undantag exceptions
övermåttan excessively
spännande, retande exciting
exklusive, undantagen excluding
undantag exclusion
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
förbanna execrate
förbannelse, avsky execration
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
utöva, anstränga exert
bemödande exertion
utandas exhale
andades ut exhaled
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
förmanade exhorting
krävande, tvingande exigent
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
utgång, utfart exit
uttåg, utvandring exodus
andebesvärjare exorcist
expandera, utvidga, utbreda expand
expanderande expanding
landsförvisa expatriate
förvänta, påräkna, vänta expect
väntande expectant
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
väntande expecting
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
åtgång, utgifter expenditure
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
utgångs expiration
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
förklarande explanatory
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
utforskande exploratory
utforskande exploring
sprängämnen explosives
exporterande exporting
visande exposing
utdrivande, utvisning expulsion
anknyningsapparat extension telephone
förmildrande extenuating
ovidkommande, artfrämmande extraneous
utomordentligt, ovanlig extraordinary
yttersta del, ytterlighetsman extremist
extremitet, ände extremity
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
ögonöppnande eye-opening
ögonhår, ögonfrans eyelash
hörntand eyetooth
jättebra, fantastisk fab
ansikte, front face
ansikslyftning face-lift
ansikte mot ansikte face-to-face
vände ansiktet faced
ansikts facial
främjandet facilitated
vara vänd mot facing
vurm, mani fad
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
dåna, svimma, svag, matt faint
falsk, osann FALSE
löstand false tooth
osanning falsehood
anseende, rykte fame
bekanta familiarize
vänja familiarize with
svältande famine-stricken
ryktbar, berömd, känd famous
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
fanfar fanfare
huggtand fang
fantasier fantasies
fantisera fantasize
fantast fantast
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
fantasi fantasy
fantasi-språk fantasy-language
långt, vida far
långsökt far-fetched
långsökt far-sighted
fjärran, avlägsen, långt borta far away
lantgård, bondgård, hemman farm
lantbruksarbetare farm-hand
dräng farm-worker
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
manbyggnad farmhouse
lantgårdar farms
gårdsplan, gård farmyard
längre farther
längst bort, längst, ytterst farthest
i ropet, modern, elegant fashionable
fästande fastening
fädernesland fatherland
handräckningstjänst fatigue-duty
fettbildande fattening
kran faucet
klandersjuka fault-finding
tjänster favors
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
mannamån favouring
fjäskande fawning
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
festande feasting
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
sammanslutning federation
känna feel
vantrivas feel uncomfortable
känselspröt feeler
känsel, känsla, känning feeling
känns feels
lyckönskan felicitation
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
kände felt
träsk, kärr, sankmark fen
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
stänkskärm, stötfångare fender
fänkål fennel
innerlig, brinnande fervent
glödande fervid
girlandfestoons@girlands festoon
hämtande fetching
fästman fiancé
skönlitteratur, diktroman fiction
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
filhanteraren filemanager
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
finnande finding
ändlig, finit finite
Finland Finland
finnländare Finn
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandbil fire-engine
brandstege fire-escape
brandförsäkring fire insurance
brandman fireman
brandsäker, eldfast fireproof
skjutande firing
ankare firkin
fiskhandlare fishmonger
sitta, passa, passande, lämplig fit
användbar fit for use
inredning, anslutningar fittings
anläggningskapital fixed capitl
vinkanna flagon
flaggstång flagpole
uppenbar, upprörande flagrant
flanör flaneur
fläns flange
flänsverktyg flanger
flanellkostym, flanellbyxor flannels
flammande flared
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
utan fel och brister flawless
fräknig, stänk fleck
fly från, fly flee
flamländsk flemish
fladdrande flickering
slänga, slänga, kasta fling
nonchalant, vanvördig flippant
flytande floating
flytande valutor floating currencies
överflödande flooded
våning, golv floor
studioman, regissör floor manager
talman floorleader
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
blomsterhandlare florist
flocksilke, tandtråd floss
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
vrakgods, strandfynd flotsam
volang, rusa i väg, sprattla flounce
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
håna flout
rinnande, svallande, flytande flowing
flytande fluent
flytande(om att tala) fluently
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
flygare, flygplan flyer
flygande hund flying fox
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
brännvidd focal
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
tältsäng folding bed
folkdans folk dance
folk, människor folks
efterbehandling follow-up
anhängare follower
följande following
dumhet, dårskap, oförstånd folly
matransonering food rationing
fotbollsplan football ground
lakej, betjänt footman
gångstig footpath
gångstig, trottoar footway
våld, tvinga, kraft, tränga force
nödlanda force-land
undantränga force aside
kirurgtång forceps
kraftig, effektivt, tvångs forcible
med våld, övertygande forcibly
tvingande forcing
aning, förebud foreboding
skans på fartyg forecastle
panna forehead
utrikes, utländsk foreign
utlänning foreigner
utlänningar foreigners
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
föregångare forerunner
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formaterande formatting
fruktansvärd formidable
formande, forma forming
i sanning forsooth
spåkvinna, spåman fortune-teller
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
fontän fountain
välluktande fragrant
Frankrike France
franchistagare franchisee
franchisegivare franchiser
frankerad franked
frankerings franking
allmänt gräl free-for-all
frihand freehand
frigörande freeing
fri man, hedersborgare freeman
fransk French
fransman Frenchman
vanvett, raseri frenzy
ofta förkommande frequent
vän friend
vänskaplighet friendliness
vänlig friendly
vänner friends
vänskap friendship
grannlåt frills
kanta, flik, frans, lugg fringe
klänning, kåpa, kolt frock
grodman frogman
från, ur, ifrån from
uppifrån from above
bakifrån from behind
utifrån from outside
varifrån from where
inifrån from within
främre bänkraden front-bench
gränsområde, område, gräns frontier
titelplansch frontispiece
glasyr på tårtan frosting
rynka pannan frown
givande, bördig, fruktbar fruitfull
njutning, förverkligande fruition
stekpanna frying-pan
bränsle fuel
uppfyllande fulfilling
raklång full length
fullt användbar fully-functional
ryka, ilska, ånga fume
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
kabel-, linbana funicular
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
värmeledningspanna, smältugn furnace
möbler, möblemang furniture
längre bort further away
flygplanskropp fuselage
sammansmältning fusion
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
blivande, tillkommande, framtid future
gabardin, kaftan gabberdine
höglandsskotte Gael
bas, gamling, förman gaffer
utmaning, pant gage
vinstgivande, lukrativ gainful
intäkter, vinster, förtjänst gainings
gång, sätt att gå gait
lysande samling galaxy
galon, träns galloon
galopp dans galop
galvanisk galvanic
uppliva, galvanisera galvanize
galvanometer galvanometer
skutt, krumsprång gambado
spelande gambling
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
spelliknande game-like
spelplan gamepad
liga, gäng, lag gang
gangstervärlden gangland
lång och gänglig gangling
landgång gangplank
kallbrand gangrene
gangster gangster
gång, landgång gangway
fängelse gaol
gapande gaping
bilmekaniker garage mechanic
garantera garantee
garanterat garanteed
förvanska, stympa garble
person med groteskt ansikte gargoyle
krans, bekransa, girland garland
granat garnet
införsel i lån garnishment
strumpeband garter
bensintank gas tank
gasbrännare gasjet
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
planka in gate-crach
portgång gateway
samling, sammankomst, möte gathering
sydamerikansk cowboy gaucho
grannlåt gaud
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
ridhandske, gatlopp gauntlet
arvsanlag gene
generell, allmän, general, fältherre general
allmäntillstånd general condition
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
alstrande generating
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
ande genie
fortplantnings-, genital genital
könsorgan genitals
snille, geni, ande genius
nära förbunden (med), relevant germane (to)
Tyskland Germany
bakteriedödande germicide
gestukilerande gesticulatory
smita från, undvika get out of
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
få veta, lära känna get to know
bjäfs, grannlåt gewgaw
Ghana Ghana
ond ande ghoul
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jättelik, gigantisk gigantic
fnittrande giggling
billig och grann gimcrack
handborr gimlet
varsamt, ängslikt gingerly
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
flickvän girlfriend
postgiro, bankgiro giro
skänka give away
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
givande giving
manick gizmo
glänta, skogsglänta glade
sneglande glancing
blänga glare at
bländande, gräll, bjärt glaring
glansig glazed
flerstämmig sång glee
trång dal, dalgång, däld glen
flytande, ledig glib
segelflygplan glider
glittra, blänka, tindra glisten
blänkte glistened
blänkande glistening
glänsa, glans, glitter, lysa glitter
förhärligande glorifying
ärorik, härlig, lysande glorious
glätta, glans gloss
glansig glossy
handske, vante glove
blänga argt glower
gnissla med tänderna gnash
mellanhand go-between
golfbana golf-links
långfredag Good Friday
ansenlig, behaglig goodly
fånig, dum goofy
stånga, levrat blod gore
evangelium gospel
guvernant governess
regerande governing
landshövding governor
klänning, kåpa, dräkt gown
klänningar gowns
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
spannmålsmagasin granary
lantgård grange
granit granite
grafik, åskådlig, målande graphic
fattande grasping
tillfredsställande gratifying
Storbritannien Great Britain
Grekland Greece
grekisktalande Greek-speaking
grönsakshandlare greengrocer
granat grenade
granater grenades
sörjande grieving
oxeltand, molar grinder
tag, grepp, handtag grip
stönande, jämmer groaning
specerihandlare grocer
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
räffla, ränna groove
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
bottenvåning ground floor
grundläggande undervisning grounding
grupperande grouping
växande growing
morrande, morra, brumma growl
vuxna människor grown-ups
mycket krävande, stryk gruelling
garanti, garantera guarantee
garanterar guarantees
garant guarantor
vakttjänst guard-duty
målsman, förmyndare, väktare guardian
gäst, främmande guest
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
skrån guilds
marsvin, försökskanin guinea-pig
tandlucka gullet
ravin, ränna gully
tandkött gums
kanon, bössa, revolver, gevär gun
beväpnad gangster gunman
ränna, rännsten, takränna gutter
sedvana, sed, vana habit
vanor habits
sed, sedvanlig habitual
hårband hair-ribbon
gloria, mångård halo
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
hängmatta hammock
hand, visare hand
handklovar hand-cuffs
hand-jobb hand-job
handgjord hand-made
handskrivna hand-written
handbok handbook
handklove handcuff
handfull handful
handikappade handicapped
handikapps handicapping
hantverk, slöjd handicraft
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
styrstång handle-bar
hanterare handler
handhar handles
hanterande handling
handgjort handmade
händer hands
handarbete handwork
handstil handwriting
fiffiga, händig handy
hänga, hänga hang
hängande hanging
hänger hangs
kanske haply
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
hände happened
händelse happening
händer happens
plåga, anfäkta harass
plågande harassing
stånd hard-on
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
mycket lidande hardships
anpassning harmanization
överensstämmande harmonised
kärvhet, strängaste harshest
transport haulage
höft, länd haunch
ana have a feeling
nännas have the heart to
vansklig, farlig hazardous
han he
han är he's
handlöst, huvudstupa, vild headlong
anhopa heap up
halsbränna heartburn
hjärtan hearts
hjärtevärmande heartwarming
ansätta, utfråga heckle
fruktansvärd, skändlig heinous
hjälpande, hjälper helping
fålla, fåll, kanta, kant hem
hampa, hampa, cannabis hemp
framdeles, hädanefter henceforth
livtjänare, handgången man henchman
betänksam hesitant
tvekande hesitating
villrådighet, tvekan hesitation
höjdpunkt, glanstid heyday
längd hieght
högländare highlander
allfarväg, landsväg highroad
fotvandra hike
gångjärn hinge
upphängd hinged
gångjärn hinges
tips, antydan, vink hint
hänsyfta på hint at
avbetalningsplan hire-purchase plan
hans, sin, sitt his
träffande hitting
affischtavla, plank hoarding
rån hold-up
hemland homeland
ful, oansenlig, enkel homely
hemlängtan homesickness
hemman homestead
predikan homily
hemvändande homing
smekmånad honeymoon
tunn-, rullband, tunnband hoop
skräna, tuta, skrän hoot
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
hoppande hopping
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
fasaväckande horrific
skräckinjagande horrifying
hästsvans horsetail
hosianna hoseanna
slangar hoses
trikåvaruhandlare hosier
gisslan hostage
drivbänk hot-bed
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
svävande hovering
ylande howling
hallåande hullaballoo
mänsklig human
människa human being
människoliv human life
människovänlig humane
människovän humanitarian
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
förmänskliga humanize
mänskligt humanly
människor humans
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
enformig, banal humdrum
nedsättande, förnedrande humiliating
hängd hung
stängsel, häck hurdle
orkan hurricane
man, make husband
slyna, jäntunge hussy
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
hydda, kaninbur hutch
sjöflygplan hydroplane
lovsång, psalm hymn
överkänslig hyperaesthetic
överkänslig hypersensitive
hycklande, skenhelig hypocritical
man har sagt mig I have been told
Island Iceland
islänning Icelander
isländsk Icelandic
isande icily
iskall, isande icy
tanke, idé idea
fånig, idiotisk idiotic
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
tomgång idling
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
integrerad databehandling idp
antända ignite
tändning ignition
smälek, vanära ignominy
ignorera, bortse från ignore
misshandla ill-treat
dålig behandling, misshandel ill-treatment
oändlig illimitable
olärd, analfabet illiterate
illustrerande illustrating
belysande illustrative
lysande illustrious
tänkbar imaginable
inbillning, fantasi imagination
fantasirik, fantasifull imaginative
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
obalans imbalance
genomdränka, genomsyra imbue
kyrklig ämbetsman imcumbent
efterliknande imitative
oväsentlig, andlig immaterial
ofantlig, omätlig immense
sänka ner immerse
nedsänkning immersion
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
hotande närhet imminence
överhängande imminent
offrande immolation
stänga in immure
inverkan impact
dödläge, återvändsgränd impasse
känslolös impassive
känslolöshet impassivity
anklaga impeach
förebråelse, anklagelse impeachment
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
pank, fattig impecunious
impedans impedance
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
nödvändig, tvingande imperative
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ofullständighet imperfection
befallande imperious
oförgänglig imperishable
obeständig impermanent
ogenomtränglig impermeable
inplantera implant
osannolik implausible
realiserande implementation
underförstådd, antydd implied
bedjande imploring
innebära, antyda imply
viktig, betydelsefull, betydande important
importerande importing
enträgen, efterhängsen importunate
imponerande imposing
påläggande imposition
maktlöshet, vanmakt impotence
förbannelse imprecation
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
prägla, imponera, inprägla, inpränta impress
imponerande impressive
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångad imprisoned
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
osannolikhet improbability
osannolik improbable
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
förbättrande improving
oklokhet, oförstånd imprudence
i en handvändning in a trice
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
inom parantes in brackets
i längden in the end
anno in the year
otillgänglighet inaccessibility
andefattig, tom, fånig inane
olycksbådande inauspicious
glödande incandescent
fängsla incarcerate
fängslande incarceration
mordbrands incendiary
brandbomb incendiary bomb
påbörjande inception
händelse incident
bränna till aska incinerate
eldbegängelse, kremering incineration
förbränningsanläggning incinerator
inkluderande, inklusive including
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
ofullständig incomplete
oansenlig, obetydlig inconsiderable
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
obeständig inconstant
ökande increasing
utökande incrementing
anklaga incriminate
äggkläckning, ruvande incubation
inpränta inculcate
hände incurred
oanständig indecent
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
outplånlig indelible
ogrannlaga indelicate
göra snitt i kanten indent
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
indisk, indian Indian
indianer indians
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indikerande indicating
tecken, kännetecken, beteckning indication
anklaga indict
anklagelseskrift, anklagelse indictment
kränkning indignity
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
utan resultat ineffective
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
nedrig, ökänd, ärelös infamous
infanteri, fotfolk, infanteri infantry
anstrucken av infected with
oändlig infinite
antända, inflammera inflame
lättantändlig inflammable
inflytande, inverkan, påverka influence
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
utan formaliteter, anspråkslös informal
sagesman informant
angivare, anmälare informer
bryta, göra intrång, kränka infringe
intrång infringement
intrång infringment
ingrediens, beståndsdel ingredient
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
inandas inhale
andades in inhaled
ogästvänlig inhospitable
omänsklig inhuman
upprörande, orättfärdig iniquitous
begynnelsebokstav, inledande initial
åläggande injunction
oförrätt, åverkan injury
aning, vink inkling
invånare inmate
förfrågan inquiry
intrång inroad
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinnigt insanely
vansinne, sinnessjukdom insanity
känslolöshet insensibility
okänslig insensible
okänslig insensitive
anföringssats inserted clause
infogande inserting
inuti, innanför, inne i, in inside
insinuera, antyda insinuate
antydning, inställsam insinuating
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
obestånd insolvency
i den mån, till den grad insomuch
visitation, inspekterande inspecting
medryckande inspiring
instanser instances
anstifta instigate
inrättning, anstalt institution
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
bidragande instrumental
kränkande, förolämpande insulting
försäkring, assurans insurance
oförändrade, orörd intact
förstånd intellect
planera intend
tänka göra intend to do
spekulant intending buyer
planerar intends
påverka varandra interact
samfärdsel, umgänge intercourse
intresse, intresse, ränta interest
räntebärande interest-bearing
intressant interesting
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
mellanspel interlude
begravning, jordande interment
oändlig interminable
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
frågande interrogative
mellan stater interstate
mellanakt, paus, intervall interval
ingripande intervention
sammanträffande, intervju interview
ränker intrigues
intrigant intriguing
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
intrång intrusion
vänja inure
upphävande invalidation
oföränderlig, alltid invariable
omvänt invers
vända om invert
utredningsman, forskare investigator
stärkande invigorating
okränkbar inviolable
inbjudan invitation
inbjudande inviting
anropa, åkalla invoke
involverande involving
Irland Ireland
irländska, irländsk Irish
järnhandlare ironmonger
ovidkommande irrelevant
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
oemotståndlig irresistable
vankelmod irresolution
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
vanvördig irreverent
irriterande irritants
retande irritating
utfärdande issuance
upplaga, utgång, nummer issue
landtunga, näs isthmus
resande itinerant
gubben i lådan jack-in-the-box
från jakob i jacobean
tandad jaggy
sitta i fängelse, fängelse jail
fångar jail-birds
fängelsekund, fånge jailbird
fångvaktare jailer
fängelser jails
januari January
Japan Japan
japanska, japansk Japanese
japansk japonic
skärande jarring
nonchalant, ogenerad jaunty
javanesisk javan
javanesisk javanese
hån, håna jeer
hånfull jeering
manet jelly-fish
resårkängor jemimas
fotband jess
skämtande jestingly
linjejetplan jetliner
håna jibe
jiggdansare jigger
klirra, klirrande jingle
ande, demon jinn
nervositet, panik jitters
straffpredikan jobation
skotte, högländare Jock
schimpans jocko
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
anslutningar joints
änkesäte jointure
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
bondkanin joskin
annotera, jota jot
anteckningsbok jotter
anteckningar jottings
glädjande joyful
jublande jubilant
klok, välbetänkt, vettig judicious
förstånd judiciousness
kanna, tillbringare, krus jug
jonglerande jugglery
hoppa, språng, hopp jump
hoppande jumping
festande junketing
nämndeman juryman
straffbrottslig handling justiciable
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
jylland Jutland
utskjutande jutting
placera vid sidan juxtapose
sammanställning juxtaposition
känguru kangaroo
behållande keeping
känna igen, synhåll ken
trottoarkant kerb
kantsten kerb-stone
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
hänsynsfull kid-glove
dödande killing
brännugn kiln
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
tända kindle
antändning kindling
vänliga kinds
kyssande, kysser kissing
ränsel kitbag
diskbänk kitchen-sink
knep, vana knack
ränsel, ryggsäck knapsack
knekt, skälm, kanalje knave
knådande, knåda kneading
knäande kneeling
adelsman, adla, riddare knight
vandrande riddare knight-errant
träning knock-up
veta, ha reda på, känna know
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
känd known
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
glanslös lack-lustre
lekman laity
halt, ofärdig, vanför, lam lame
klaga, klagan lament
spjut, lans lance
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
trappavsats, landstigning landing
milstolpe, gränsmärke landmark
länder lands
landskap landscape
gränd, smal väg lane
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
gänglig lanky
lanterna, lykta lantern
lappland lapland
ändrad senast last-modified
räcka länge last a long time
latintalande latin-speaking
Lettland Latvia
berömmande laudatory
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
lansering launching
lagerkrans laurelwreath
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
avföringsmedel, lösande laxative
angöringsplats lay-by
liggande laying
lekman layman
planering layout
planer layouts
bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra lead
förhand i kort lead in cards
ledande leading
ledband leading-strings
läckande leaky
lutande leaning
hoppas, prång leap
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
tjänstledighet, permission leave of absence
avgångsbetyg leaving certificate
libanes lebanese
libanon lebanon
blänga, snegla, grin leer
vänstern Left
vänster, lämnade, över left
vänster left-hand
vänsterhänt left-handed
vänstra lefthand
vänsterfolk leftists
längst åt vänster leftmost
vänster leftward
till vänster leftwards
ansvarspåföljd legal penalty
lagstiftande legislative
lagstiftande församling legislature
citronsmakande lemony
låna lend
låna ut lend to
långivare lender
utlåning lending
längd length
förlänga, förlängas lengthen
förlängd lengthened
förlängning lengthening
långrandighet lengthiness
längder lengths
på längden lengthwise
lång lengthy
lånat, lånade, fastan lent
organskada lesion
levanten levant
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
ansvar liability
ansvarig liable
ärekränkning i skrift libel
ärekränkare libeller
fritaga från liberate from
tillståndsgivning licensing
utsvävande, tygellös licentious
slickande licking
löjtnant lieutenant
livslevande life-like
livslång lifelong
livslängd lifespan
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
sannolikhet likelihood
trolig, sannolik, antaglig likely
britt, brittisk sjöman limey
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
gränser limits
haltande limping
handlingssätt line of conduct
anletsdrag lineament
fodrad, randig lined
ljung, långa ling
dröjande lingering
språkman linguist
språkkännare linguists
länk, led link
länksystem linkage
sammankopplingar linkages
länkade linked
länkande linking
länkar links
göra flytande liquefy
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
läspande lisping
tände, tänt lit
litania litany
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
processande litigant
ut gängorna liverish
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
laddande loading
flanera, limpa loaf
lån loan
lokaliserande locating
utestänga lock out
lång, länge long
långväga long-range
långsynt long-sighted
långfristig long-term
länge sedan long ago
längta efter, åstunda long for
längtade longed
långt liv longevity
vanlig skrift longhand
längtan, längtansfull longing
lång longish
längsgående longitudinal
framträdande looms
manspillan loss of men
schäslong, vestibul, flanera lounge
flanera, ströva omkring lounge around
blänga lour
människokärlek love of humanity
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
kärlekskrank lovesick
underkant lower edge
sänkte lowered
lågland lowland
lågland lowlands
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
oturlig, vanlottad luckless
lönande, lukrativ lucrative
släpa (på), handtag, grepe lug
vaggsång lullaby
timmerman lumberman
vansinne lunacy
mån lunar
månvarv lunar month
månsond lunar probe
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
kränga, krängning, sladdra lurch
spöklik, brandröd lurid
lurande lurking
ljuskrona, glans lustre
matt, glanslös lustreless
glänsande lustrous
luteran, luthersk Lutheran
lögnaktig, liggande lying
barnsäng lying-in
mandelkaka macaroon
intrigera, smida ränker machinate
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
de tre vice männen magi
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
fastland mainland
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
sammansättning, smink, sminkning make-up
avlägga bekännelse make a confession
angöra hamn make port
använda, nyttja make use of
fabrikant, tillverkare, skapare maker
manliga, hane male
mankön male sex
and, gräsand mallard
behandla illa maltreat
människa, karl, bemanna man
mannens man's
handgjorda man-made
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
mandat mandate
hästman mane
man mane on a horse
manövrera maneuver
manöverduglighet maneuverability
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
mangla, mangel mangle
manlighet, mandom manhood
vanvett, vurm, mani mania
manier manias
manikyr, manikyrera manicure
manifestationer manifestations
mångfaldig manifold
manipulera manipulate
användande manipulating
mänsklighet, människosläkte mankind
manlighet manliness
manlig manly
provdocka, mannekäng mannequin
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
åthävor, fason, umgängessätt manners
manöver, manövrera manoeuvre
tjänare manservant
spiselkrans mantelpiece
mantel, kappa mantle
handbok, manuellt, manual manual
manuellt manually
manualer manuals
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkande manufacturing
manuskript manuscript
många, flera many
kartläggande mapping
plundrande marauding
i kanten marginality
kant, marginal margine
sjöman mariner
maräng maringue
prissänkning markdown
marknadsförande marketing
kärr-, sank marshy
handelsplats mart
marsipan marzipan
kännare mastered
dominerande masterful
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
matcha, tändsticka, make match
tändsticksask matchbox
motsvarande matching
para, styrman, kompis mate
mammaklänning materity dress
morgonbön, ottesång matins
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
misshandla maul
släntra omkring maunder
kväljande, mjäkig mawkish
kan, må may
kanhända, kanske maybe
dagslända mayfly
majstång maypole
kan, får mayst
förvirrande mazy
mdi-gränssnitt mdi-interface
äng, mjöd mead
äng meadow
champinjon (ängs- ) meadow mushroom
undanglidande mealy-mouthed
intetsägande, meningslös meaningless
längdmått measure of length
måttband measuringtape
mekaniker mechanic
mekaniker, maskinell mechanical
mekanik mechanics
mekanism mechanism
beskäftig, påträngande meddlesome
median median
medicinman medicine man
meditera, planera meditate
medelmåttlig, mellan medium
medellängd medium length
mellanvåg medium wave
blandning medley
förlängda märgen medulla oblongata
manet medusa
påträffa, anträffa meet with
röna vänlighet meet with kindness
samling, sammanträde, möte meeting
storhetsvansinne megalomania
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
livlig debatt, handgemäng mêlée
riksdagsman member of Parliament
membran, hinna membrane
memorerande memorizing
karlar, manskap men
lögnaktighet, osanning mendacity
lagning, reparerande mending
manfolk, karlar menfolk
tjänar-, simpel menial
själstillstånd mental state
andligen, mentalt mentally
mentor, handledare, rådgivare mentor
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
handelsvaror merchandise
köpman, handlare merchant
sammanfoga merge
sammanslagning merger
meridian meridian
maräng meringue
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
meddelande, bud, budskap message
messianska messianic
metamorfos, förvandling metamorphosis
noggrann, minutiös meticolous
stallänga mews
mikroorganism micro-organism
bland, mellan mid
långfinger middle finger
mellanhand middleman
mellangärde midriff
kan might
flyttande migrant
utvandra migrate
brand, mögel, rost mildew
milis, lantvärn militia
mjölktand milk tooth
mjölkande milking
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
mime, pantomin mime
härmning, skyddande förklädnad mimicry
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
blanda sig, blanda mingle
minimerande minimizing
dåligt uppförande misbehaviour
blandbar miscible
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
elände misery
missanpassad misfit
vanstyre misgovernment
förfuska, missköta, vansköta mismanage
vanskötsel mismanagement
förvrängd misrepresented
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
vante mitten
sammanblanda, mixa, blanda mix
blandad mixed
blandras mixed-race
inblandad mixed up
blandar mixes
blandning mixture
stönande moaning
hån mockery
användningssätt mode of application
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
modellerande modeling
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
ändring modification
ändringar modifications
ändrad modified
ändrar modifies
oxeltand, molar molar
antasta molest
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
postanvisning money-order
monoplan monoplane
enahanda, monoton, enformig monotonous
månad month
månadsvis monthly
måne moon
månsken, månljus moonlight
månar moons
ankartross mooring
anda, moral morale
moral, vandel morals
länsstol Morris chair
följande dag, morgondag morrow
dödlig, människa mortal
inteckning, hypotek, belåna mortgage
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
muselman moslem
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
bondförstånd mother wit
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
försvarsmur, skans, hög mound
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
sörjande mourner
råttfångare mouser
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
talträngd, bombastisk mouthy
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
gripande, flyttning, rörande moving
utan tvekan den störste much the biggest
stänkskydd mud flap
stänkskärm mudguard
ansiksmask mudpack
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
ligist, rånare mugger
rån, överfall mugging
tryckande, kvav muggy
fleranvändarsystem multi-access
mångfasetterad multi-facrted
mångsidig multi-lateral
månghörnig multiangular
många multiple
mängd, myckenhet multitude
talrik, myllrande multitudinous
fleranvändarsystem multiuser
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
muselmansk Muslem
mustang mustang
föränderlighet mutability
klantskalle mutt
utgångshastighet muzzle velocity
mykolog, svampkännare mycologist
hantlangare, hejduk myrmidon
kaninpest myxomatosis
flygplanskropp, gondol nacelle
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
kändissnobberi name-dropping
anonym, outsäglig, namnlös nameless
nankin nankeen
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
angivare, tjallare nark
smal, trång, snäv narrow
inskränkt narrow-minded
landsomfattande nationwide
fosterland native-country
fädernesland native country
odygd, stygg, vanartig naughty
kväljande nauseating
manöverduglig navigable
navigerande navigating
neandertalmänniska Neanderthal man
nästan, närapå, nära nearly
nära sidan nearside
nödvändigvis necessarily
nödvändig necessary
nödvändiggöra necessitate
behövande necessitous
nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd necessity
hångel necking
halsband necklace
andebesvärjare necromancer
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
torftig, behövande, nödlidande needy
skändlig nefarious
förnekande negation
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
granne neighbour
trakt, grannskap neighbourhood
grannsämja neighbourliness
umgängsam neighbourly
grannar neighbours
nervpåfrestande nerve-racking
nervskakande nerve-shattering
ängslan, nervositet nervousness
sparslant nest-egg
nederländare Netherlander
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
nätverksarbetande networking
ändlös never-ending
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
nyhetssändning newscast
kort extrameddelande newsflash
nya-användare newusers
härnäst, nästa, instundande next
närmast anhörig next-of-kin
samband nexus
finhet, nogrannhet nicety
nära, nästan nigh
sängfösare nightcap
långfingrad nimble-fingered
kvicktänkt nimble-witted
avbitartång nipper
avbitartång nippers
bitande kall nippy
ingenmansland no-man's-land
adelsman nobleman
nomadiserande nomadic
kandidat nominee
icke-angrepps non-aggression
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
frånvaro non-attendance
icke-bindande non-binding
icke-leverans non-delivery
icke-existerande, obefintlig non-existent
ej standard non-standard
utan uppehåll non-stop
ickeexisterande nonexistent
normand norman
normandisk Norman
norsk, norrman Norwegian
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
notera, biljett, anteckna, not, ton note
anteckningsbok note-book
annotera note down
bekant noted
anteckningsblock notepad
anteckningar notes
anmärkningsvärd noteworthy
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
kännbar noticeable
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
känd sak notoriety
beryktad, ökänd notorious
substantiv noun
närande nourishing
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
nu regerande now-reigning
ingenstans nowhere
nyans nuance
annullera nullify
antal, tal, nummer number
fånig oafish
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
invändning objection
motståndare objector
anmälningsplikt obligation to report
göra en tjänst, förplikta oblige
förekommande obligin
tjänstvillig, förbindlig obliging
utplåna obliterate
avlång oblong
vidrig, anstötlig obnoxious
oanständig obscene
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
iakttagelse, yttrande observation
ansätta, hemsöka obsess
tvångsmässig obsessional
bullrande obstreperous
hindrande obstructive
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
anskaffbar obtainable
införskaffande obtaining
påtvingande obtrusion
påflugen, påfallande obtrusive
undanröja, förebygga obviate
ibland occasionally
ockupanterna occupants
händer, tilldraga occur
förekommande occurring
händer occurs
ocean ocean
klockan oclock
åttakantig octagonal
allehanda of all sorts
likadan of the same kind
dåvarande of the time
åstad, bort, från off
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
offensiv, anstötlig offensive
angreppsvapen offensive weapon
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
anbudstagare offeree
erbjudande, offer offering
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
ånej! oh no!
olycksbådande ominous
utelämnande, underlåtenhet omission
allestädes närvarande omnipresent
allvetande omniscient
vid, ovanpå, på, anmaning on
jourhavande on duty for the day
ovanpå on the top of
en gång once
en, man one
varandra one another
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
glänta på open slightly
funktion, opererande operating
användares operator's
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
motståndare opponent
motståndare opponents
kontrasterande opposed
tryckande oppressive
optimerande optimising
överflöd, välstånd opulence
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
orgel, organ organ
organisera organise
organisation organization
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
organ organs
fägelkännare, ornitolog ornithologist
oscillera, svänga, pendla oscillate
svängning oscillation
stalldräng ostler
landsförvisning, uteslutning ostracism
övrig, annan other
andra som styr other-government
annan, av ett annat slag otherguess
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
världsfrämmande, andlig otherworldly
utgångna out-of-date
utgångna out-of-print
undan out of the way
utbrott, anfall outburst
distansera outclass
distansera outdistance
överträffa, överglänsa outdo
yttre, utvändig outer
planens bortersta del outfield
längst ut outhermost
främling, utlänning outlander
bisarr, främmande outlandish
utmanövrera outmanoeuvre
överträffa i antal outnumber
kontant outpocket
poängbesegra outpoint
utgången på förlaget outprint
kränkning, kränka, nidingsdåd outrage
kränkande outrageous
spanare outrider
fullständigt, rent ut outright
början outset
ställa i skuggan, överglänsa outshine
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utkanter outskirts
distansera outstrip
utanför outward
avlång oval
övervann overcame
trångbodd, överfylld overcrowded
överskridande overdraft
översvämmande overflowing
landvägen overland
överlappande overlapping
utomlands overseas
överansträngning overstrain
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
översvallande overwhelming
överanstränga, övertidsarbete overwork
överskrivande overwriting
ägande ownership
ägande owning
hänglås padlock
noggrann painstaking
vän pal
staket, plank paling
handflata palm
handflator palms
kännbar, påtaglig palpable
vänner pals
slaganfall palsy
skål, kastrull, gryta, panna pan
pannkaka pancake
ruta, fält, panel panel
panisk, panik, få panik panic
fullständig rustning panoply
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
panter panther
kändisfotograf paparazzi
parantes paranthesis
analysera en sats parse
anhängare partisan
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
godkänna pass a test
trafikant, passagerare passenger
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
gången tid past times
infogande pasting
bana, väg, sökväg, stig path
rörande pathetic
pant, pantsätta pawn
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
pantat pawned
betalande paying
fredsälskande peace-loving
pedantisk pedantic
idka gårdfarihandel peddle
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
gårdfarihandlare pedlar
bäcken, bottnande pelvic
örhänge, hängande, mostycke pendant
oavgjord, i avvaktan på pending
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
tankfull pensive
instängd, inspärrad pent
regntak, takvåning penthouse
folk, man people
människors people's
ångerfull pepentant
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
fulländning perfection
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
kanske perhaps
anställningstid period of employment
anmälningstid period of notification
återkommande periodic
förgängliga perishable
permanenta, permanentning perm
ständig permanent
permanent permanently
genomtränga permeate
genomtränger permeates
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
persian Persian lamb
person, människa person
angå, tillhöra pertain
läsa noggrant peruse
genomtränga pervade
förvänd, vresig perverse
anhållan petition
underkjol, underklänning petticoat
kyrkbänk pew
fasan pheasant
fosforescerande phosphorescent
genomträngande piercing
anhopning piling up
kniptång pincers
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
ananas pineapple
tillbringare, handkanna pitcher
tassande pitty-patter
medlidande, synd, ömka pity
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerande placing
besvärlig, irriterande plaguey
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
unison kyrkosång plainsong
kärande plaintiff
klagande plaintive
planera, planera, utkast, plan plan
hyvla, plan, flygplan, hyvel plane
planetarium planetarium
dånande plangent
planka plank
plank planking
plankton plankton
planerare planner
planerande planning
ört, växt, placera, plantera, planta plant
plantering, plantage, koloni plantation
placerande planting
våt, sank plashy
gipsförband plaster cast
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
banalitet platitude
applåder, gillande plaudit
rimlig, sannolik, antaglig plausible
yrkande plea
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
anslående pleasing
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
flacktång, tång pliers
belägenhet, tillstånd plight
intrigant plotting
sänke, lod plummet
plundrande plundering
plånbok pocketbook
pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde point
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
pekande pointing
balans, balansera poise
sökande poking
stång, pol pole
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
förorenande ämne pollutant
månggifte polygamy
granatäpple pomegranate
rynka på näsan åt pooh-pooh
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
folkmängd, befolkning population
babords lanterna port light
angöringshamn port of call
flott, elegant posh
innehavande possessing
postanstalt, postkontor post-office
postanvisning postal-order
avsänd posted
senare än, ända, bakdel posterior
efterkommande, eftervärld posterity
avsända posting
poserande posturing
kanna, gryta, kruka, burk pot
cyankalium potassium cyanide
hembränt poteen
stickande rök pother
husmanskost potluck
fågelhandlare poulterer
flytande pouring
kraftlös, vanmäktig powerless
vanmakt powerlessness
vana, praktik, övning, idka, öva practice
träna, utöva, öva practise
erfaren, van practised
praktiserande practitioner
bränd mandel praline
dansa, stoltsera prance
förhands-utgivning pre-release
predikant preacher
predikandet preaching
betänklig, vansklig, osäker precarious
föregånget av preceded
område, gräns precinct
brant precipitous
utestänga, hindra preclude
förebyggande precosion
föregångare precursor
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
förhandstillverka prefabricate
inledande prefatory
ordningsman prefect
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förberedande preliminary
tänka ut premeditate
premiss, fastighet, antagande premise
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
förberedande preparing
förberedande prepatory
bakvänd, orimlig preposterous
privilegium, förmånsrätt prerogative
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
förkänsla presentiment
presenterande presenting
bevarande preservation
ordförande, president, ordförande president
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
enträgen, tryckande pressing
förevändning pretence
anspråk pretension
anspråksfull pretentious
förevändning pretext
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
rådande prevailing
gängse prevalent
söka undanflykter prevaricate
avhålla från prevent from
förhindrande prevention
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
självkär pedant prig
anstryka, flöda prime
bästa sändningstid prime time
före, innan prior to
bända upp prise
fängelse prison
fångvaktare prison-warder
fånge prisoner
fängelser prisons
försakelse, umbärande privation
förmåner privileges
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
pristävlan prize competition
premium i skolan prize in school
bända prize open
sannolikhet probability
sannolik, trolig probable
processen, behandla process
behandlare processor
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
anskaffning procurement
slösande prodigal
skapande producing
vanhelga, profan profane
bekännelse, yrke profession
erbjuda, anbud proffer
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
utsvävande profligate
överflödande profuse
spelplan programme
utskjutande projecting
vidlyftig, långrandig prolix
förlänga prolong
förlängning prolongation
framträda, bemärkt, framträdande prominent
blandad promiscuous
avancemang, befordran promotion
uppmanad prompted
yttrande prononcement
propagera, fortplanta propagate
fortplantning, avling propagation
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
äganderätt proprietorship
konvenans, anständighet propriety
framdrivande propulsion
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
gynnsam, blomstrande prosperous
skyddande protective
protestant Protestant
förlänga protract
utstående, framskjutande protruding
landskap, län, provins province
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
matsäck, proviant, livsmedel provisions
anledning provocation
anslutning proximity
förtänksam, klok prudent
allmännytta public good
publicerande publiching
publicerande publicizing
publicerande publicly
dragande pulling
pulserande pulsating
pedantisk punctilious
ren, oblandad, idel pure
puritan Puritan
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
jakt, förföljande pursuit
anskaffa, leverera purvey
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
tryckande, trycker pushing
sätta i stånd, ordna put in order
förbryllande, gåtfull puzzling
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
fyrkantig quadrangular
kvadrant quadrant
kvantitativ quantitative
kvantitet, mängd quantity
kvanta, mängd quantum
karantän quarantine
intendent, styrman quartermaster
kajområde, kajkant quayside
kväljande, obehaglig queasy
förfrågan query
sökande, sök quest
kvicksand quicksand
sängtäcke quilt
helt, ganska, stilla, alldeles quite
beslutsmässigt antal quorum
citat, anbud (pris) quotation
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
ange, citera quote
kanin rabbit
kaninbur rabbit-hutch
kaniner rabbits
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
kapplöpningsbana race-course
gangster, utpressare racketeer
strålning, strålglans radiance
radiosändning radio transmission
bangård railway depot
utflykt, ströva, flanera ramble
omfång, räckvidd range
avståndsbestämning range-finding
ridande polis, skogvaktare ranger
omfång ranging
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
rankad ranked
ledande ranking
ranglista rankinglist
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
hänryckt rapturous
sällan rarely
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
ganska, snarare, hellre rather
förhållande ratio
portion, ransonera, ranson ration
skramlande rattling
hänrycka, hänföra ravish
återanställning re-employment
räcka, nå, anlända, hinna reach
kontanter ready money
återplantera reafforest
förverkligande realization
skördemaskin, skördeman reaper
arrangera om rearrange
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
resonemang, tankegång reasoning
upprorsman rebell
återuppbyggandet rebuilding
tillrättavisande rebuke
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
återkalla ett yttrande recant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
göra en gentjänst reciprocate
hänsynslös reckless
tillbakalutande reclining
igenkännande recognition
känna igen recognize
erinran recollection
spana, rekognoscera reconnoitre
bandspelare recorder
uppgifter, annaler records
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapande recreating
rektangel rectangle
rektangulär, rätvinklig rectangular
ändtarm rectum
upprepande recurrence
återkommande recurrent
återvinning, återanvändning recycling
glödande hetta red-heat
styra om, ändra, ställa om redirect
doftande redolent
skans redoubt
knappa in, reducera, inskränka reduce
inskränkning, minskning, förminskning reduction
rörsångare reed warbler
stinka, stank reek
rykande reeking
rullbandspelare reel-to-reel
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
refererande referring
hänvisar refers
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
uppfostringsanstalt reformatory
reformerta kyrkan reformed Church - the
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
uppfriskande, vederkvickande refreshing
tanka refuel
återbetalande refunding
vägran, avslag refusal
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
angående regarding
pånyttfödelse regeneration
riksföreståndare, regent regent
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
anmälningsblankett registration form
återgång, regress regress
ånger, ångra, beklaga regret
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
reglerande regulating
övar, övande rehearsing
återanställning rehiring
ånyo upprepa reiterate
förkastande, utmönstring rejection
relatera, förtälja, anknyta relate
anknytande relating
sammanhang, släkting relation
relationer, förhållande relations
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
i förhållande till relatives
avslappnad, avspänd relaxed
släppande releasing
förflytta, hänskjuta relegate
dithörande relevant
ge upp, avstå från relinquish
litande relying
övrig, kvar, kvarvarande remaining
återsända i häkte remand
anmärkning remark
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
åtanke remembrance
påminnande om reminiscent
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
borttagande removing
renässans Renaissance
namnändra rename
förlängning, förnyelse renewal
avsägande sig renouncing
omorganisera, organisera om reorganize
ångra, ångra sig repent
ånger repentance
återkommande repetitive
ersättande replacing
återplantering replanting
klandervärd reprehensible
representant, representativ, ombud representative
republikansk, republikan republican
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
anseende, rykte reputation
rykte, anse repute
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärande requesting
nödvändig required
andrahandspris resale price
liknande resembling
invånare residents
resterande residual
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
motstånd, motvärn, motstånd resistance
resistant resistent
storleksändra resize
lösande resolving
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
anständighet respectability
respektabel, anständig respectable
ansedd, aktad respected
beträffande, med hänsyn till respecting
andning respiration
andnöd respiratory distress
andningsorgan respiratory organ
andas respire
glänsande resplendent
ansvar responsibility
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
ansvara responsible for
restaurang restaurant
vilande resting
bångstyrig restive
återställande restorations
inskränka, avhålla, återhålla restrain
begränsa, inskränka restrict
endast för tjänstebruk restricted
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
inskränker restricts
resulterande resulting
återuppståndelse resurrection
detaljhandels retail
tillbakadragande retirement
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återvinnande retrieval
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återvändande returning
återförening, sammankomst reunion
använda på nytt reuse
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
rumlande revelling
festande revelry
ränta, inkomst, att få revenue
backa, frånsida reverse
ändring, revision revision
återkalla, annullera revoke
upprörande revolting
roterande revolving
givande rewarding
baklänges rewerse
ändrat rewritten
regerande konung rex
oanständigheter ribaldry
engelska sjukan rickets
svag, rankig rickety
sållandet, gåtorna riddling
uppfylld, mycket vanlig rife
höger-klickande right-clicking
högerhänt right-handed
allemansrätt right of common
längst till höger rightmost
stränghet rigidity
stränghet rigour
rännil, bäck rill
kant rim
kransar rims
skal, svål, kant rind
påringning, klang, klinga, ring ring
skridskobana rink
porlande rippling
stigande rising
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
kult-handling rite
körbana roadway
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
röva, råna, bestjäla rob
rånare, rövare robber
rån robbery with violence
rödhakesångare robin
rånar robs
stång, stav, spö rod
rumlande roistering
berg- och dalbana rollercoaster
rullande rolling
antikva roman (type)
romantik, romantisk romance
rumänien Romania
rumänsk Romanian
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
stojande romping
tegelpanna roofing-tile
utan tak roofless
andrum room to breathe
radband rosary
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
roterande rotary
roterande rotating
svängning, rotation rotation
utantill rote
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
Rumänien Roumania
omgång round turn
väckande rousing
slentrian, rutin routine
fribytare, vandrare rover
kringflackande roving
anlag rudiment
ångra rue
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
rådande, regerande ruling
rumänien Rumania
rumänsk Rumanian
dån, mullra rumble
mullrande rumbling
larmande rumbustious
idisslande rumination
letande, genomleta rummage
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
anlopp, ansats, upptakt run-up
stranda run ashore
löpare, rännil, reva runner
rinnande, löpning, går, lopp running
startbana runway
lantlig rural
göra lantlig ruralize
Ryssland Russia
lantlig, lantbo rustic
bo på landet rusticate
lantlighet rusticity
slentrian, hjulspår rut
vanhelgande sacriledge
vanhelgande, helgerån sacrilege
skändlig sacrilegious
garanti, säkerhet, skydd safeguard
saffran saffron
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
segelflygplan sailplane
helgon, sankta, sankt saint (St.)
oanständig, slipprig salacious
byggtork, salamander salamander
säljbar, kurant saleable
utskjutande, framträdande salient
andreaskors saltire
sampan sampan
vilohem, kuranstalt sanatorium
tillåtelse, sanktion sanction
sand sand
sandelträd, sandal sandal
sandsäck sandbag
sandbank sandbank
sandrev sandbar
sandblästra sandblast
sandblästring sandblasting
sandpapper sandpaper
sandtag sandpit
sandig sandy
sangvinisk sanguine
sanitär sanitary
sunt förstånd sanity
utan sans
smaklig, välsmakande sapid
sardonisk, hånfull sardonic
sergant sarge
Satan Satan
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
drabant, satellit satellite
satäng, satin satin
tillfredsställande satisfying
indränka, genomsyra saturate
mättande saturation
flanera, spatsera saunter
vanka omkring saunter about
savann, grässlätt savannah
sparbank savings bank
väldoftande, välsmakande savoury
sågspån sawdust
tång saweed
mandelblomma saxifrage
anglosaxare, saxare Saxon
skrovlig, oanständig scabrous
skålla, brännsår scald
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandal, anstöt scandal
skandalisera scandalize
skandalös scandalous
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
avsökare, antenn radar scanner
dimention, aning scantling
panikspridare scaremonger
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
brant, stup scarp
skrämmande scary
dräpande scathing
landskap scenary
sceneri, landskap scenery
arrangemang scheme
skolgång school attendance
forskare, vetenskapsman scientist
håna scoff
sveda, förbränna scorch
brännhet scorching
resultat, tjog, poängställning score
hån, förakt, förakta scorn
hånfullt scornfully
Skottland Scotland
scout, spana, speja scout
skrikande, skrika screaming
handskrift, andelsbevis script
bläddrande scrolling
skrubbande scrubbing
samvetsgrann scrupulous
granska, skärskåda scrutinize
sänka, ventil, smita undan scuttle
sjö, hav, sjögång sea
gast, matros, sjöman seaman
seans seance
efterspana, leta efter search for
rannsakning, sökande searching
havsstrand seashore
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
enslig, undangömd secluded
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
begagnad, antikvariat second-hand
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
baktanke secret motive
lugnande medel, sedativ sedative
sittande sedentary
blodsänka sedimentationrate
sökande seeking
passande, anständig seemly
gripen, stängt seized
gripande, attack, anfall seizure
sällan seldom
självvisande self-displaying
självfinansering self-financing
självexekverande self-running
självförhärligande self-sacrificing
självförsörjande self-supporting
självvisande self-viewable
säljande selling
mannagryn semolina
sända, skicka send
avskedstagande send-off
eftersända, sända efter send for
avsändare sender
sänder, sändning sending
sänder sends
senior, högre i rang, äldre senior
anciennitet, högre rang seniority
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
sans, känner senses
känslig, sensibel sensitive
känslighet sensitivity
sänd sent
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
stämning, känsla sentiment
sentimental, känslosam sentimental
separerande separating
predikan sermon
tjänare, betjänt servant
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
lända till serve as
betjäning, servis, severing, tjänst service
servil, krypande servile
tjänar, severing serving
sammanträde session
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
organisation set-up
omgång set (of clothes)
antända, tända eld på set fire to
avgångsvederlag severance pay
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
såningsman, kloak, kloak sewer
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
blandare shaker
skakande, skakar shaking
skakande, svag, skral shaky
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
hyvelspån shavings
sken, glans sheen
lakan, ark, skot sheet
granat, skal, skala shell
lägga på hyllan shelve
skiftande shifting
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
klappersten, takspån shingle
lysande shining
blank shiny
avlastare, varuavsändare shipper
amt, grevskap, län shire
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
fiskstim, sandrev shoal
chockerande shocking
skoband, skosnöre shoelace
butikskontrollant shop-walker
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
kust, stötta, strand shore
brist, misslyckande shortcoming
avkortande shortening
ropa, rop, skräna, ryta shout
skrikande shouting
visande showing
xantippa, argbigga shrew
skrikande shrieking
vant, hölja, svepning, slöja shroud
gå släpigt, blanda shuffle
stängas, stänga shut
jämsides med, utmed varandra side by side
buffé, skänk sideboard
granska, sålla sift
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
märkbar, signifikant significant
lik, liknande, dylik similar
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
emedan, eftersom, sedan since
sångare, sångerska singer
sjungande singing
allsång singsong
ovanlig singular
dala, sjunka, vask, sänka sink
sänke sinker
slingrande sinuous
ländstycke, oxstek sirloin
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
omfång, nummer, format, storlek size
storleksändrade sized
skridskobana skating-rink
härva, nystan skein
skalle, kranium skull
himmelsgudinnan sky-goddess
slang, skälla ut slang
slät, blank sleek
sovande sleeping
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
andel, skiva slice
smärt, smal, gänglig slim
slangbåge sling-shot
slånbär sloe
vandra mödosamt slog
slagord, slogan slogan
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
långsam, sakta slow
obegåvad, trögtänkt slow-witted
långsamhet slowness
puckla på varandra slug it out
trög, långsam sluggish
tillbakagång, prisfall, kris slump
ha en anstrykning av smack of
andra klassens small-time
ganska liten, små smallish
elegant smart
aning, hum smattering
stinkande smelly
överdragsklänning smock
rökblandad dimma smog
rökande smoking
pyrande smouldering
sotfläck, oanständighet smut
matbit, mellanmål snack
hån, gliring, hånleende, håna sneer
hånfull sneering
hånskratt sneering laugh
föraktfull, nedlåtande sniffy
snokande snooping
genomdränkt soakt
snyftande, snyftar sobbing
sansad, nykter sober
genomdränkt sodden
smutsa, jordmån, jord, mark soil
uteslutande solely
angelägen, bekymrad solicitous
omtanke solicitude
solstånd solstice
någonstans someplace
nångång sometime
stundom, emellanåt, ibland sometimes
någonstans somewhere
låt, visa, sång song
sångare, fågelsångare songster
klangfull sonorous
rogivande soothing
andraårsstuderande sophomore
sövande soporific
suverän, pund, regent, härskare sovereign
suveränitet sovereignty
såningsman sower
mellanslagstangenten spacebar
mellanrum spaces
Spanien Spain
spanjor spaniard
spanska spanish
tändstift spark-plug
tändstift sparking plug
pärlande sparkling
stänka ned spatter
högtalare, talare, talman speaker
talande speaking
specifierande specifying
skenfager, bestickande specious
spekulant speculator
anföring, tal speech
motorcykelbana speedway
bokstaverande, rättskrivning spelling
spenderande spending
själ, ande, andemening spirit
andlig, själslig, andlig sång spiritual
andlighet spirituality
andliga sånger spirituals
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
delande splitting
talesman spokesman
spontan spontaneous
sportsman sportsman
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
kvist, stänk, stänka, strila spray
festande, upptåg spree
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
gran, göra fin, prydlig spruce
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
trängsel, mosa, mos, squash squash
indiankvinna squaw
pjoskig, överkänslig squeamish
kramande squeezing
vrida sig, våndas squirm
amorteringslån sraight loan
hjorthane stag
förbluffande staggering
trappan stair
trappa, trappuppgång staircase
blommans ståndare stamen
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
panikartad flykt stampede
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
fanbärare standard-bearer
standardisering standardization
standardisera standardize
stinkt, stinkte, stank stank
stel, fullständig stark
stjärnbaneret starsprangled banner - the
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
häpnadsväckande startling
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
pappershandlare stationeer
pålitlig, ståndaktig staunch
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
stannande staying
stadig, beständig steady
smyg, smygande stealthily
smygande, smyg stealthy
ånga, ryka steam
ångpanna steam-boiler
ångmaskin steam-engine
ångbåt steamer
ångare steamship
stup, brant steep
hinderlöpning, terrängritt steeplechase
turistklass, mellandäck steerage
stank stench
språngbräda, medel stepping-stone
akterlanterna stern light
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
högtravande stilted
upppiggande, retande stimulating
stingande stinging
stinka, stank stink
stinkande stinking
uppståndelse, fläkta, omröra stir
spännande stirring
inhängnad stock-yard
bastant, tung stodgy
pannrum stokehold
stola (lång sjal) stole
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
våning storey
sparande storing
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
eftersläntare straggler
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
spänd strained
spännare straining
tvångströja strait-jacket
bringa i trångmål straiten
tråd, strand strand
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
främling, obekant stranger
spänna fast, slejf, rem strap
kringströvande, gå vilse stray
förstärkande strengthening
ansträngande strenuous
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
sträckande stretching
sträng, absolut strict
gäll, kärv, skärande strident
strejkande striker
apart, påfallande, slående striking
band, snodd, sträng string
bindande stringent
galon, strimma, rand stripe
randig striped
strävan striving
flanör stroller
student, studerande student
auskultant student teacher
studerande studying
instängdhet stuffiness
kvav, inskränkt stuffy
stank stunk
fantastisk stunning
förbluffande stupendous
undermedvetande subconsciousness
underleverantör, underentreprenör subcontractor
hyra ut i andra hand sublet
dyka, nedsänka submerge
hänskjuter submits
framläggandet submitting
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
påföljande subsequent
underdånig, tjänlig, servil subservient
delmängd subset
biträdande subsidary
sjunka undan subside
avtagande subsidies
verklig, bastant substantial
substantiv substantive
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
undanflykt, svepskäl subterfuge
omstörtande subversive
underjordisk gång subway
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
så, sådan such
sugande, suger sucking
lidande suffering
ändelse suffix
kandisocker sugar-candy
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
förslag, inrådan suggestion
kostym, passa, klänning suit
passande, läglig, lämplig suitable
svit, våning suite
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
solbränd sunburnt
soluppgång sunrise
solnedgång sunset
övermänsklig superhuman
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
vidskepelse, vantro, skrock superstition
uppsyningsman, övervakare supervisor
slö, liggande på rygg supine
undantränga supplant
leverantör supplier
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
anhängare supporter
stödjande supporting
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
säkert, garant surety
bränningar, bränning surf
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
förvånande surprising
förvånande surprisingly
kringliggande surrounding
undersökande surveying
lantmätare, besiktningsman surveyor
överlevande, rest survival
kvarvarande surviving
känslighet susceptibility
misstänka suspect
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
hängslen suspenders
avstängning suspension
misstanke, misstanke, misstro suspicion
misstänksam suspicious
misstänksamt suspiciously
svanhopp swallow dive
sväljande swallowing
översvämma, dränka, kärr swamp
svan swan
svänga, vackla, vingla sway
svängande swaying
äkta kastanj sweet-chestnut
sötande sweetening
fästman, fästmö sweetheart
svällande, ansvällning swelling
förgås, tryckande värme swelter
tryckande sweltering
simbassäng swimming-bath
simbassäng swimming-pool
lekande lätt swimmingly
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svängdörr swing-door
svängande swinging
växlande switching
svängtapp swivel
svängbro swiviel-bridge
slå ned på, angrepp swoop
svängde swung
krypande sycophantic
stavelsebildande syllabic
kursplan, översikt syllabus
tilltalande, sympatisk sympathetic
medkänsla sympathy
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
bordsdans table-lifting
bordsdans table-turning
grannlaga, taktfull tactful
svans, skört, stjärt tail
med svans tailed
svansar tails
restaurangtyp take-away
övertagande take-over
ana oråd take alarm
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillfångatagen taken prisoner
övertagandebud takeoverbid
intagande taking
talangfull talanted
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
samtalande talking
storväxt, lång, reslig, högväxt, hög tall
lång person tall person
tämjande taming
manipulera tamper
manipulerade tampered
kladdande tampering
manipulerar tampers
solbränna, garva tan
tankfartyg tanker
solbrända tanned
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
band tape
bandspelare tape-recorder
avsmalnande tapering
bandar tapes
senfärdig, långsam, senkommen tardy
asfalterad startbana tarmac
anlupen tarnished
tandsten tartar
hån, håna taunt
spänd taut
krävande, svår taxing
tekanna tea-pot
tänder teeth
bankkassör teller
anbudsformulär tender form
anbudsgivare tenderer
ans tending (the soil)
klänge tendril
tennisplan tennis-court
spänd, tempus tense
spänning, anspänning tension
trevande tentative
göra undanflykter tergiversate
undanflykt tergiversation
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
ändstation terminus
terräng terrain
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
knapphändig terse
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
pränta text
textmeddelande textmessage
än than
tankfullt thankfully
tackande thanking
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
allmänheten the public
sedan, då then
tes, avhandling thesis
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tänkande thinking
noggrannt thoroughly
fastän though
tänkte thought
tankeförändring thought-change
tankfull thoughtful
korttänkt, tanklös thoughtless
avgänga thread off
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
tre gånger three times
roman, sensationsfilm thriller
spännande, rafflande thrilling
blomstrande thriving
trängas, trängsel throng
kast, kasta, slunga, slänga throw
engångsartiklar throwaways
anfall thrust
bandit thug
åska, dåna, tordön, dunder thunder
hindrande thwarting
timjan thyme
band tied
bänkrad, lager, rad tier
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
årsittande tight-fitting
spänna tighten
åtdragande tightening
till, ända tills, tills till
takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo time
tids-begränsning time-limit
andelslägenhet time-share apartment
gånger times
rädd, försagd, ängslig timid
rädd, ängslig timorous
pinglande, pingla tinkle
plingande tinkling
mangrant to a man
att få, ränta to get
i någon mån to some extent
slang, att tala to speak
till vänster to the left
övertagandebud tob
tobakshandlare tobacconist
tillsammans, ihop together
togglande toggling
tolerans tolerance
hankatt tomcat
tång tongs
tonisk, stärkande tonic
tand tooth
tandborste tooth-brush
tandkräm tooth-paste
tandvärk toothache
upp och nedvänd topsy-turvy
plågoande tormentor
förbränd torrid
slingrande tortuous
slänga, vräka toss
slantsingling toss-up
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
rörande, vidrörande touching
handduk towel
spåra, spår, märke, aning, spana trace
uppspårande tracing
spårande tracking
lätthanterlig tractable
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
handel trading
efterföljande trailing
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
utbildad, van trained
tränare trainer
exercis, utbildning, träning training
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
transaktion transaction
handlingar, förhandlingar transactions
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
förvandla, förändra transform
transformator transformer
förvandlar transforming
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
övergång transition
övergångs transitional
översättandet, översätter translating
sända transmit
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transport transportation
transponera transpose
fälla, fånga, snärja, snara trap
utstyrsel, grannlåt trappings
resande traveler
resande, ambulerande travelling
skattkammare, finansdepartementet treasury
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
handla treat of
avhandling treatise
bemötande, behandling treatment
tre-, diskant treble
dra, utvandring trek
förskräcklig, fantastisk tremendous
intränger trespasses
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
triangel triangle
anfäktelse, vedermöda tribulation
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
nött, banal trite
triumferande, segerrik triumphant
trojanska hästar trojans
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
vändkrets tropical circle
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
byxor, långbyxor trousers
planteringsspade, murslev trowel
lastbil, transportera truck
sann, äkta, trogen TRUE
avkortande truncating
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
sanning truth
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
sannfärdig truthfulness
sanningar truths
prova, pröva, försöka, rannsaka try
prova innan du köper try-before-you-buy
rör, slang, tub, tunnelbana tube
tulpan tulip
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
tända turn on
stjälpa, kantra turn over
vända sig om turn round
vändning, avtagsväg turning
fångvaktare turnkey
vänder turns
vändkors turnstile
vändskiva turntable
bete, elefantbete tusk
handledning tutorial
klang, knäppa, dallra twang
tolv / klockan 12 twelve / noon
två gånger, dubbelt twice
för två dagar sedan two days ago
tyrannisk tyrannical
tyrannisera tyrannize over
tyranni tyranny
tyrann tyrant
U-sväng, helomvändning U-turn
allestädes närvarande ubiquitous
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
i sista hand ultimately
ovan unaccustomed
obekant unacquainted
oförändrat unaltered
anspråkslös unassuming
ovetande, omedveten unaware
obalanserad unbalanced
missklädsam, opassande unbecoming
kommande, ofödda unborn
anförtro sig åt unbosom
oföränderlig unchangeable
oförändrad unchanged
ovanligt uncommon
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
underjordisk, tunnelbana underground
underbemannad undermanned
inunder, nedanför underneath
förstånd, förstående understanding
garantera underwrite
oförtjänt undeserved
oförtjänt undesserved
ångra undo
ångrafunktion undo-function
fördärv, upplösande undoing
ångrade undone
ångramöjligheter undos
oförgänglig undying
oväntad, oförmodad unexpected
oväntat unexpectedly
obekant unfamiliar
ovänlig unfriendly
ur gängorna, rubbad unhinged
enande unification
avinstallerande uninstalling
ointressant unintresting
förening, förbund, förening, sammanslutning union
samklang, endräkt unison
förena, anknyta unite
sammanhållning, enighet unity
hel, universell, allmän universal
allmänt universally
ovänlig, avogt unkind
okänd, obekant unknown
olik, till skillnad från unlike
osannolik unlikely
obegränsat unlimited
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
omisskänlig, tydlig unmistakable
oförändrad unmodified
ickepåfallande unobtrusive
utan motstycke unprecedented
otillfredsställande unsatisfactory
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
ful, opassande unseemly
blank unshaded
aningslös unsuspecting
till dess, till, tills, ända tills until
förrän until (not)
obanad untrodden
osant untrue
osanning untruth
oanvänd, obegagnad unused
ovanlig, osedvanlig unusual
oskändade unviolated
ohanterlig unwieldy
uppfostran upbringing
uppdaterande updating
upplyftande uplifting
på, ovanpå, uppå upon
uppe, uppför trappan upstairs
uppmana, mana urge
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
uppmanar, uppmanande urging
användbar usable
användande, bruk usage
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
använda use for
användbart useable
använt used
van used to
nyttig, brukbar, användbar useful
användbarhet usefulness
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
gräns-snittet user-interface
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
platsanviserska på teater usherette
användande using
vanligt usual
vanligen, vanligtvis usually
vanlighet usualness
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
tillskansa sig, inkräkta på usurp
yttrande uterance
utnyttjande utilization
användande utilized
yttrande utterance
vakans, ledig plats vacancy
vacklan vacillation
kringflackande vagrancy
svävande, vag, otydlig vague
flärdfull, fåfäng vain
fåfänglighet vainness
betjänt valet
godkännande validation
dal, dalgång valley
vanilj vanilla
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
imma, ånga vapour
ångbad vapour bath
varianter variants
brokig, växlande varied
avart, mängd variety
varjehanda, olika, diverse various
varierande varying
vatikanen vatican
sångspel vauderville
vb-länkar vb-links
ändra kurs veer
växande vegetative
faner, fernissa veneer
faner veneers
venetiansk venetian
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
mångordig verbose
grönskande, grön verdant
kanten, rand verge
bekräftande verification
pröva, besanna, verifiera verify
sannerligen, i sanning verily
sanning verit
sanning verity
mångsidiga versatile
svindelanfall vertigo
mycket, ganska very
veteran veteran
vibrerande vibrant
ställföreträdande vicarious
lastbar, vanartig, ilsken vicious
skiftande öden vicissitudes
segrande, segerrik victorious
proviantera victual
videobandsbibliotek videolibrary
videoband videotape
spänslig vigorous
vinstock, vinranka vine
vinskörd, årgång av vin vintage
våldta, kränka violate
överträdelse, kränkning violation
manlig virile
manlighet, mandom virility
anlete visage
invärtes, känslomässigt visceral
seg, tjockflytande viscous
besökande, gäst, besökare visitor
främmande visitors
smädelse, smädande, skymford vituperation
sång-, röst vocal
tonande voiced
vulkanisk volcanic
vulkan volcano
spänning voltage
galvanisk voltaic
storlek, volym, omfång volume
trogen tjänare votary
väljare, röstande voter
garantera, bekräfta vouch
resande voyager
vulkanisera vulcanize
vaggande waddle
rån, oblat wafer
klagande wailing
panelning wainscot
vänta, passa upp wait
invänta, vänta wait for
väntade waited
väntar waiting
väntrum waiting-room
avstå från, ge upp waive
vakande waking
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
liten känguru wallaby
plånbok wallet
panelhöna wallflower
klå upp, dänga wallop
vandra wander
vandrare wanderer
vandring wandering
onanera wank
canadahjort wapiti
sångare warbler
föreståndare warden
fångvaktare warder
förmana, råda, varsko, varna warn
fullmakt, garantera warrant
garantier warranties
garanti warranty
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
strand waterside
stupränna waterspout
vattenkran watertap
våglängd wavelenght
vacklan wavering
våglängd wavw-length
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
vägkant wayside
man, vi we
välstånd, rikedom wealth
avvänja wean
avvant weanling
användbar wearable
avvänja ett barn wearn a child
väderbeständig weatherproof
sammanfläta, väva weave
välkomnande welcoming
välgång, välfärd welfare
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
välkänd well-known
välmenande well-meaning
välfungerande wellfunctioning
jänta wench
västerländsk westernize
tran whale-oil
varav, varifrån whence
då däremot, emedan whereas
vad än whichever
under det att, medan, stund while
medans, medan whilst
kvidande, kvider whimpers
fantasier whimsy
gnällande, pipig whining
vispande, piskning whipping
virvlande whirling
viskande whispering
visslande whistling
vit man whitey
utan whithout
vem som än whoever
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
hoppsan whoops
änka widow
änkling widower
änkestånd widowhood
hantera wield
vickande, vickar wiggling
slingrande wiggly
indianhydda wigwam
and wild duck
fallfrukt, skänk från ovan windfall
slingrande, spiral winding
ankarspel, vindspel windlass
vinnande winning
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
önskande wishing
tankfull, trånande wistful
förhäxande witching
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
avlägsnande withdrawal
tillbakadragande withdrawing
vissnande withering
hålla inne, undanhålla withhold
inuti, innanför, inom within
utan without
vacklande wobbly
lidande woe
undrande wondering
underland wonderland
förundran wonderment
van wont
skogsvana woodcraft
ordbehandlings wordprocess
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
irriterande worrisome
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
lönande worth-while
oanvändbar worthless
korsband, omslag wrapper
krans wreath
bekransa wreathe
drypande våt wringing
handled wrist
handlinning wristband
armband wristlet
armbandsur wristwatch
vanföreställning<