The English term "loss of men" matches the Swedish term "manspillan"

other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "men" : swedish :
abandonment uppgivenhet
abasement förnedring
abashment blygsel
abatement avtagande
abdomen buk, underliv
abetment medhjälp
abovementioned ovannämnd
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
accompaniment ackompanjemang
accomplishment prestation
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledgment erkännande
acquirement förvärvande
acumen skarpsinne
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adornment prydande, prydnad
advancement befordran
advertisement annons, reklam
aforementioned förutnämnd
aggrandizement förstoring
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
ailment krämpa
albumen äggvita
alignment uppställning, placering i linje
alimentary närande
allotment fördelning
allurement lockelse
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
amusement förlustelse, nöje
anactment upphöjande till lag
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
annulment annulering
apartment lägenhet
appeasement lugnande
appointment ämbete, möte
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
assessment taxering, beskattning
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
astonishment förvåning
at the wrong moment i otid
attainments talanger
augment föröka
augmented förstärka, förstora
bailment deposition av egendom
banishment förvisning, landsförvisning
basement källarvåning
battlement bröstvärn
bereavement smärtsam förlust
bill of indictment anklagelseakt
bitumen asfalt
blandishment lockelse, smicker
bombardment bombardemang
businessmen affärsmän
casement fönster med gångjärn
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
chastisement tuktan, straff
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clergymen kyrkliga
commandment bud
commandments budord
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commitment åtagande
compartment kupé
complement fyllnad
complementary komplementerande
compliment komplimang
compliments hälsningar
condiment krydda
conferment förlänande, utdelande
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
contentment belåtenhet
course of treatment kur
dalesmen dalbor
date of payment förfallodag
debarment uteslutande
debasement förnedring
decampment uppbrott
decrement stegvis minskning
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
demented vansinnig
department avdelning, varuhus, departement
deployment gruppering
deportment uppförande, uppträdande
detachment avskiljande, avskildhet
detriment skada, men, förlust
development utveckling
developments utvecklingar
dimension dimension
dimensions dimensioner
disablement arbetsoförmåga
disappointment besvikelse, missräkning
disarmament avrustning
disbursement utbetalning
disentanglement utredning
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
don`t mention it inget att tala om
element grundämne, grunddrag
elementary elementär
elementary school grundskola
elopement rymning
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embarrassment förlägenhet, bryderi
embellishment förskönande
embezzlement förskingring
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
emergency treatment akutsjukvård
emolument inkomst
employment anställning, syssla
employment office arbetsförmedling
employments arbeten
encampment läger, lägerplats
encasement fodral
enchantment trolleri, förtrollning
encouragement uppmuntran
endorsement endossement
endowment gåvofond
enforcement tillämpning
engagement förlovning, anställning
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enjoement åtnjutande
enjoyment njutning, förnöjelse
enlightenment upplysning
enrolment inskrivning
entertainment tillställning, underhållning
enticement lockelse
entrenchment förskansning
environment miljö, omgivning
environmental miljö
environments miljöer
equipment utrustning, apparatur
escarpment brant
establishment upprättande, inrättning, institution
excitement upphetsning
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
fellowmen medmänniskor
ferment jäsämne, jäsa
filament glödtråd
foment underblåsa
foremen förmän
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
fulfilment uppfyllelse
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
garment plagg, klädesplagg
garnishment införsel i lån
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
horsemen hästkarlar
hymen mödomshinna
iimpoverishment utarmning
ill-treatment dålig behandling, misshandel
immense ofantlig, omätlig
immensity väldig omfattning
impairment försämring
impeachment förebråelse, anklagelse
impediment hinder
implement infoga, införa
implementation realiserande
implemented infogad
implements infogar
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improvement bättring
incitement eggelse
inclement hårt, bister
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
indictment anklagelseskrift, anklagelse
infringement intrång
infringment intrång
instalment avbetalning (med belopp)
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental bidragande
instruments instrument
interment begravning, jordande
investment investering
judgement omdöme
judgment utslag, omdöme, dom
lament klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
ligament ligament, bindsena
lineament anletsdrag
make an appointment with beställa tid hos
management hantering, förvaltning, ledning
measurement mått
medicament läkemedel
member of Parliament riksdagsman
memento minnessak, minne
men karlar, manskap
menace pest, hotelse, hot
menacing hotet
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending lagning, reparerande
menfolk manfolk, karlar
menial tjänar-, simpel
meningitis hjärnhinneinflammation
menopause klimakteriet
menses menstrution
mensuration mätning
menswear herrkläder
mental sinnes-, sjäslig
mental state själstillstånd
mentality mentalitet
mentally andligen, mentalt
menthol mentol
mention nämna, omtala, omnämna
mentor mentor, handledare, rådgivare
menu matsedel, meny
menu-driven menystyrt
merriment munterhet
misgovernment vanstyre
mismanagement vanskötsel
moment ögonblick, stund
momentary kortvarig
monuments monument
movement rörelse
muniments privilegiebrev, urkunder
noblewomen adelskvinnor
nomenclature terminologi
non-alignment alliansfrihet
nourishment föda, näring
oarsmen roddare
oinment salva
ointment salva
omen förebud, omen
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
other-government andra som styr
parchment pergament
parliament parlament, riksdag
parliamentarism parlamentarismen
pavement trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pay a compliment visa en artighet
payment likvid, betalning, utbetalning
payments betalningar
penmen skrivare
period of employment anställningstid
permanent (emplyment) ordinarie
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
placement placering
prepayment förskottslikvid
presentiment förkänsla
procurement anskaffning
product-development produkt-utveckling
prononcement yttrande
punishment straff, straff, bestraffning
puzzlement bryderi
raiment skrud
re-employment återanställning
readjustment revision
realignment uträtning
rearmaments upprustning
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recruitment rekrytering
refinement förfining
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments förfriskningar
regiment regemente
reimbursement ersättning
reinforcement förstärkning
repayment återbetalning
replacement ersättning, återställelse
requirement krav
requirements krav
requirment behov
resentment förbittring
resettlement omflyttning
retirement tillbakadragande
rudiment anlag
rudimentary rudimentär
rudiments grunderna
sacrament sakrament
sacramental sakramental
salesmen försäljare
sameness enformighet
sediment bottensats
sedimentationrate blodsänka
segments segment
sentiment stämning, känsla
sentimental sentimental, känslosam
set of instruments bestick
settlement uppgörelse, nybygge
shipment frakt
specimen exemplar, prov
stage-management regi
stamen blommans ståndare
statement uppgift, påstående, uppgift
submenu undermeny
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
temperament temperament
tenement hyrd bostad, arrendegård
tenement house hyreshus
testament testamente
three-dimensional tre-dimensionell
time-share apartment andelslägenhet
torment pina, kval
tormentor plågoande
tournament turnering
transshipment omlastning
treatment bemötande, behandling
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
undergarments underkläder
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undocumented odokumenterat
unemployment arbetslöshet
vehemence häftighet
vehement våldsam, häftig
well-documented väldokumenterad
womenfolk kvinnor
wonderment förundran
work environment arbetsmiljö
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
worth mentioning nämnvärd