The English term "kind of (a...)" matches the Swedish term "slags ( ett ..... )"

other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "a___" : swedish :
A-bomb atombomb
A-student topp elev
a body ruttna, en kropp
a few några få
a good deal åtskilligt
à la carte à la carte
a little more litet till
a long string of en lång rad av
a long time länge
a lot of mycket
A minor a-minor
a pair of tongs tång
a posteriori a posteriori
a road huvudväg
A.D. e.Kr
aardvark jordsvin
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
aback bakåt
abacus kulram
abaft akter ut
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed generad
abashment blygsel
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbacy abbotsämbete
abbatial kloster
abbess abbedissa
abbey kloster
abbot abbot
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
abduct bortföra
abduction rövande bort
abductor kidnappare
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abidance dröjande
abide vänta, stanna
abiding bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
abject föraktlig
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
abjure avsvärja
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
ablaut avljud
ablaze i lågor
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abloom i blom
ablution tvätta sig
ablutions tvagning
ably skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aboard ombord
abode boning, hemvist, vistelse
aboil kokande
abolish avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
abomasum löpmage
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
abondant ymnig
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
abound flöda över av
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
above ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard öppet, ärligt
abovementioned ovannämnd
abracadabra abrakadabra
abrade skava(nöta)av, abradera
abrading avnötning
abranchiate utan gälar
abrasion avskavning, slitning
abrasive sträv
abreact avreagera
abreaction avreagering
abreast jämsides
abridge förkorta
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
abroad utlandet, utomlands, utrikes
abrogate avskaffa
abrupt tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly abrupt
abscense frånvaro
abscess abscess, böld
abscond rymma
absence frånvaro
absent frånvarande, borta
absent-minded disträ, tankspridd
absentee frånvarande
absenteeism skolk
absently frånvarande
absinth malört, absint
absolute absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve frikänna
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
abstain avstå
abstainer absolutist
abstemious återhållsam
abstention röstnedläggelse
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
abstract sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
abstruse dunkel
absurd orimlig, absurd
absurdity orimlighet
absurdness absurditet
abudant riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant överflödande
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
abusive smädlig, ovettig
abut gränsa intill
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
acacia akacia
academic akademisk
academical akademisk
academically akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy akademi
accede biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accent brytning, accent, tonfall, betoning
accented betonade
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
accept antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accepted accepterad
acceptera accepting
accepting accepterar
acceptor acceptant
accepts accepterar
access tillgång
access time åtkomsttid
accessary medhjälpare, medbrottsling
accessed åtkomliga
accessible tillgänglig, åtkomlig
accession tillskott, tillträde
accessor åtföljande
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
acclaim hälsa såsom, hylla
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accolade dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accost tilltala
account mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
accrual periodisering
accrue växa till, tillfalla
accueded instämmande
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accuracy noggrannhet
accurate noga, ackurat, verkligt
accursed förbannad
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
accustom vänja
accustomed to van vid
accysation beskyllning
aceess etta
acerbity skärpa, syrlighet
aces äss
acessibly precision
acetate acetat
acetic ättikssyra
acetone aceton
acetylene acetylen
ache värka, värk, värka
ached värkte
aches värker
achievable utförbart
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
aching värkande
acid sur, syra, syrlig
acidification försurning
acidify försura
acidity syrlighet
acidulous syrlig
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acne finne, akne
acorn ekollon
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acquaint göra bekant med
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
acquiesce samtycka
acquiescence samtycke
acquiescent eftergiven
acquire vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires behöver
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acre tunnland
acreage areal
acrid bitter
acridity bitterhet
acridness fränhet
acrimonious bitter, skarp
acrimony bitterhet, skärpa
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acronym akronym
acrylate akryl
acrylic akrylfiber
acrylic fabric akryl
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting tillförordnad, spelsätt, spel
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active aktiv, verksam
actively aktivt
activist aktivist
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual verklig
actuality (in) i själva verket
actually faktiskt
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
acuity skärpa, skarpsinne
acumen skarpsinne
acupuncture akupunktur
acute akut, spetsig
ad lib improviserat
adage ordspråk, tänkespråk
adamant orubblig
adapt lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to anpassa till
adaptability anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adapted anpassade
adapters adaptrar
adaption bearbetning
adaptor adapter
add (up) addera
add on tillsätta
added adderad
addendum tillägg
adder huggorm
addict narkotikaslav
addicted for begiven på
addiction begivenhet
addictive beroendeframkallande
adding adderande
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
addled rutten
addon tilläggsprogram
address tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adds lägger till
adduce anföra
adenoids polyper
adept skicklig
adequacy tillräcklighet
adequate tillräckligt
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
adhesion adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive fastnar, bindemedel
adieu farväl
adipose fettvävnad
adjacent angränsande, intilliggande
adjecent närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
adjoin stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjourn ajournera
adjudge tilldöma, tillerkänna
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
adjunct tillsats, komplement
adjust ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts justerar
adlib improvisera
adman reklamman
admass lättpåverkad masspublik
admin administration
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admirable beundransvärd
admiral amiral
admiralty amiralitet
admiration beundran, beundran
admire beundra
admirer beundrare
admires beundrar
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admixture blandning
admonish tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adp-machines adb-maskiner
adrenal gland binjure
adriatic adritatiska havet
adrift på drift
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
adult vuxen, fullvuxen
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery äktenskapsbrott
adulthood mogen ålder
adults vuxna
advance avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced avancerad
advancement befordran
advances framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
adventurous äventyrlig
adverb adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse som är rakt emot
adversity motgång
advert annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advice råd, avi
advice-note avi
advice against something avråda
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
advocacy befrämjande av
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
aeon tidsålder
aerate genomlufta
aerial antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics aerodynamik
aerofoil vinge, bärplan
aerogram radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol aerosol
aerospace rymd
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
afar fjärran
affability tillgänglighet
affable älskvärd
affair affär
affairs affärer
affect beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affects påverkar
affekt emotion
affidavit edlig skriftlig försäkran
affiliate uppta
affiliation ansluta
affinity släktskap
affirm försäkra, bejaka
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
affix tillfoga, fästa
afflict plåga
afflicted ansatt, drövad
affliction ycka, belastning, prövning
affluent mycket rik, biflod
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
affray slagsmål
affront chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield borta
aflame i brand
afloat flytande
afoot rörelse
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afraid rädd
afraid of rädd för
afresh å nyo, på nytt
African afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner middags
after-effect efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
again ånyo, igen
against åter, mot, emot
agape med vidöppen mun
agaric skivling
agate agat
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war anfallskrig
aggressiveness agressivitet
aggressor angripare
aggrieve plåga
aggrieved sårad
Aghan Aghan
aghast bestört
agile vig
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aglow glödande
agnostic agnostiker
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian jord
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees godkänner
agression aggression
agricultural jordbruks
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy agronomi
aground på grund
ague frossa
ahead förut, före
ahoy ohoj
aide medhjälpare
aileron skevningsroder
ailing sjuklig
ailment krämpa
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed inriktat
aimless planlös
ain't är inte
air-base flygbas
air-bed luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure lufttryck
air-raid flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick flygsjuk
air-sickness flygsjuka
air-taxi lufttaxi
air-tight lufttät
airborne flygburen
aircraft flygplan
airfield flygfält
airforce flygvapen
airgun luftgevär
airing vädring
airleron skevroder
airless vindstilla
airlift luftbro
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airlock luftblåsa
airmail flygpost
airman flygare
airplane flygplan
airport flygplats
airproof lufttät
airscrew propeller
airshaft lufttrumma
airship luftskepp
airspeed flygfart
airstrip landningsbana
airtight lufttäta
airway luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
aisle gång
ajar på glänt
akimbo med händerna i sidan
akin besläktad
alabaster alabaster
alacrity beredvillighet
alarm oroa, larm, alarm
alarm-clock väckarklocka
alarm bell alarmklocka
alarmed förskräckt
alarming oroväckande, oroande
alarms alarm
alas tyvärr, ack
Albania Albanien
Albanian alban
albatross albatross
albeit ehuru
albumen äggvita
albumin albumin
albums album
alchemist alkemist
alchemy alkemi
alcohol sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove alkov
alder al
alderman ålderman, rådman
alert vaken, alert
alert person rörlig person
alerted varnade
alertness rörlighet
alerts vakna
alexandrian alexandrinsk
alfalfa blålusern
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraiskt
algeria algeriet
algerian algerier
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alibi alibi
alien främmande
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alienist psykiater
alight stiga av
alighting avstigning
align upprada
aligning uppradning
alignment uppställning, placering i linje
aligns uppradar
alike liknande
alimentary närande
alimony underhåll, underhållsbidrag
alive levande
alkaline alkalisk
alkaloid alkaloid
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
almanac kalender
almighty allsmäktig
almond mandel
almoner sjukhuskurator
almost nästan
alms allmosa
almshouse ålderdomshem
aloe fibre aloehampa
aloft högt upp
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
aloof på avstånd
aloud högt
alpaca alpacka
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
alphanumeric alfanumerisk
alpine alpin
Alps Alperna
already redan
Alsatian schäfer
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran oplacerad häst
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered ändrat
altering förändra
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
although fastän
altimeter höjdmätare
altitude höjdnivå, altitud
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
altruism oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
alum alun
aluminium aluminium
aluminum aluminium
alveolus alveol
always jämt, alltid
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amaryllis amaryllis
amass hopa
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
amaze förbluffa, förvåna
amazed bestört, häpen, förvånad
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing häpnadsväckande
amazingly otroligt
Amazon amason
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress kvinnlig ambassadör
amber bärnsten
ambergis ambra
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amble lunka
ambulance ambulans
ambush försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amicable vänskaplig
amid mitt i
amidships midskepps
amine amin
amino acid aminosyra
amiss illa
amity sämja, vänskaplighet
ammeter amperemeter, amperemätare
ammo ammunition
ammonia ammoniak
ammonite ammonit
ammonium ammonium
ammunition ammunition
amnesia amnesi
amnesty benådning, amnesti
amniotic fostervatten
amoeba amöba
among mellan, bland
amongst bland
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amount antal, summa, belopp
amount to belöpa sig till, uppgå till
amounts summor
ampere ampere
amphetamine amfetamin
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre amfiteater
amphora amfora
ample riklig, ymnig, dryg
amplification förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify förstärka
amplitude vidd, amplitud
amply rikligt
ampoule ampull
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
amuck löpa amok
amulet amulett
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
amusing rolig, lustig
Anabaptist anabaptist
anabolic anabol
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia anemi
anaemic blodbrist, anemisk
anaerobe anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anagram anagram
analasis analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue motsvarighet
analogy analogi
analyse utreda, analysera
analyser analytiker
analysis analys, utredning
analyst analytiker
analytical analytisk
analytically analytiskt
analyze analysera
analyzer analytiker
analyzes analyserar
anamnesis anamnes
anapest anapest
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry anor, börd
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy ansjovis
ancient forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic änglalik
angels änglar
anger vrede, ilska
angina angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles vinklar
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling metning
Anglo engelsk
Anglo-american angloamerikan
Anglo-french engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
Anglo-swedish engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily argsint
angry arg, argsint, vred
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular kantig, vinkel
anhydride anhydrid
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
animal animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals djur
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length ankellång
ankles fotleder
anline anilin
annals årsberättelse
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
annual årlig, annuitet
annually årligen
annuciation bebådelse
annuity livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
anstigator anstiftare
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
anybody vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore längre
anyone någon
anything vad som helst, någonting
anytime närsomhelst
anyway hursomhelst
anywhere var som hest, någonstans
aorta aorta
apace snabbt
apache apache
apalling förskräcklig
apanage apanage
aparagus sparris
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy slöhet
apartment lägenhet
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
apeman apmänniska
apennines apennierna
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apex apex, spetsen
aphorism aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
aphrodite afrodite
apiary bikupa
apiece per styck
aplanatic lens aplanat
aplomb självsäkerhet
apnoea apné
apocalypse uppenbarelseboken
apocrypha apokryfiska böcker
apocryphal apokryfisk
apolexy slaganfall
apollo apollon
apologetic ursäktande
apologies ursäkter
apologize be om ursäkt
apologized ursäktade
apology avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic slaganfall
apostasy avfall
apostate avfälling
apostle apostel
apostles apostlarna
apostolic apostolisk
apostrophe apostrof
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
appal förfära
appalling ohygglig
apparatus attiralj, apparat
apparel kläder
apparent tydligt
apparently tydligen
apparition syn, uppenbarelse
appeal vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against överklaga
appealing lockande
appear inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared framträdde
appearing framträdande
appears framträder
appease lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
append lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended adderad
appendices bilagor
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix blindtarm, bilaga, bilaga
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetite aptit, matlust
appetizer aptitretande medel
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud applåd
applause applåder, applåd
apple äpple
apple-cart ställa till trassel
apple-pie äppelpaj
apple-sauce smicker, äppelmos
apple tree apel
apples äpplen
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicability användbarhet
applicable tillämplig
applicants sökande
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applied använd
applikation applikationer
apply tillämpa
apply for ansöka, yrka
apply to applicera, anlita
applying att placera
appoint tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
apportion fördela
apposite träffande
apposition apposition
appraisal värdering
appraise bestämma värdet av
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
apprise underrätta
approach närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable åtkomlig
approached närmat
approaches tillfartsvägarna
approaching annalkande
approbation gillande
appron förkläde
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approval godkännande, gillande, bifall, anklang
approve bifalla, godkänna
approve of gilla
approved godkänd
approx ca
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
apricot aprokos
April april
apron förkläde, förkläde
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
aquarium akvarium
aquatic vatten
aqueduct akvedukt
aqueducts vattenledningar
aquilegia akleja
aquiline nose örnnäsa
aquire förvärva
Arab arab, arabisk
Arabic arabisk
arable odlingsbar
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
arbor dorn
arbour berså
arcade arkad
arch valv, båge
arch of the root hålfot
archaeological arkeologiska
archaeologists arkeologer
archaeology arkeologi
archaic ålderdomlig
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archealogical arkeologiska
arched välvd
archeological arkeologisk
archeologist arkeolog
archery bågskytt
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
archive arkiv
archive-name arkivnamn
archived arkiverade
archiver arkiverare
archivers akiverare
archives arkiv
archiving arkivering
Arctic arktisk
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
ardour iver, iver
arduous brant
area område, yta, area
areas områden
aren't är inte
arena arena
arguably diskutabelt
argue argumentera
argued hävdande
argues argumenterar
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
aria aria
Arica Arika
arid torr, ofruktbar
aridity ofruktbarhet
aries väduren
aright rätt
arise uppstå
arising härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
arm-chair karmstol, länstol
armada armada
armadillo bältdjur
armageddon harmageddon
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armastice vapenstillestånd
armature armatur
armband armbindel
armchair fåtölj
armcheer fåtölj
armed beväpnad
armistice vapenvila, stillestånd
armlet armbindel
armorial vapen
armour rustning, pansar
armpit armhåla
arms armar, mn
army här, armé
army staff armestab
aroma arom
around runt
arousal upphetsning
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
array ställa upp
arrays arrayer
arrear restskuld
arrears resterande skulder
arrest anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests anhållanden
arrival ankomst
arrival hall ankomsthall
arrive ankomma, länder
arrive in anlända till
arrived anlände
arrives anländer
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
arrow pil
arrows pilar
arsenal arsenal
arsenic arsenik
arson mordbrand
artefact artefakt
artery pulsåder, artär
artful derfundig, listig
arthritis artrit
artichoke kronärtskocka, jordärtskocka
article persedel, vara, artikel
articles artiklar
articulation artikulation, artikulera
artifice knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially artificiellt
artillery artilleri
artisan hantverkare
artist konstnär, artist
artistic artistisk, konstnärlig
artists artister
artless okonstlad
arts konst
artwork konstverk
Aryar arier
as-is som den är
as a present till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascend a, bestiga
ascending ökande
ascent uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid askorbinsyra
ascribe tillskriva
asepsis aseptic
ash-tray askkopp
ash-wednesday askonsdag
ashamed skamsen
ashblond cendré
ashes stoft, aska
ashore på land
ashtray askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut azimut
ask for bedja om, begära
askance åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking frågar
asks frågar
asleep sovande
asocial asocial
asparagus sparris
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
aspen tree asp
asphalt asfalt
aspic aladåb
aspire eftersträva, längta
assail anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assault överfalla, angrepp, anstorm
assaults angriper
assemble samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly samling
assembly hall aula
assent samtycke, bifall
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assess taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets tillgångar
asshur assur
assiduous ihärdig
assign anslå, tilldela
assigned tilldelade
assigner överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
assits assisterar
assizes lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
asspire längta
assume förutsätta
assumes förutsätter
assuming antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
assuring försäkrande
Assyria assyrien
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
asthma astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
astral astral
astray vilse
astride grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
asunder åtskild, sönder
asylum asyl
asymmetry asymmetri
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at any time när som helst
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
aubergine aubergine
auburn rödbrun
auction auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious djärv
audacity djärvhet
audible hörbar
audience åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences publikens
audio ljud
audio-video ljud-bild
audiotape ljudband
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
augment föröka
augmented förstärka, förstora
augur spå
August augusti
auks alkfåglar
aunt faster, moster, tant
aura aura, utstrålning
aureole gloria
auspices beskydd
auspicious gynnsam
austere sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria Österrike, österrike
Austrian österrikisk
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autism autism
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
autumn höst
auxiliaries hjälptrupper
auxiliary hjälpande
avail tjäna till
availability tillgänglighet
available anträffbar, tillgänglig
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
avarice girighet
avaricious girig
avenge hämnas
avenue gata, allé, aveny
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion ovilja, aversion
avert avvända
aviary fågelhus
aviation flyg
aviator flygare
avid glupsk
avidly glupskt
avocado avokado
avoid sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided undvika
avoiding undvikande
avoids undviker
avouch försäkra
avow erkänna
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
awake vaken, vakna
awaken väcka
awakened uppväckt
awakening väckt
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
away borta, bort
awful hemskt, gräslig
awfully rysligt
awhile en stund
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
awning soltält, markis
awoke vaknade
awry på sned
axe-handle yxskaft
axes yxor
axial axial
axiom axiom
axioms axiom
axis axel
axle axel, hjul-axel
axle fracture axelbrott
ayatollah ayatollah
ayes jaröster
azalea azalea
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
babbittry småborgerlighet
babble rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler pratmakare
babbles pladdrar
babel villervalla
baboo herr
baboon babian
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
baccalaureate kandidatexamen
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian backanalisk
bacchante backant
bacchic backisk
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
baccy tobak
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
bacillary bacillär
bacillus bacill
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front bakfram
back yard bakgård
backache ryggsmärtor
backband bärrem
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone ryggrad
backbreaking hård
backchat skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate antedatera
backdoor bakdörren
backdown reträtt
backdrop bakgrund
backed-up uppbackade
backer hjälpare
backfall fall
backfire baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room fond i rum
backguard lymmel
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing backa
backlog inneliggande order
backmost bakerst
backpack ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom åt gården
backs baksidor, backar
backset bakslag
backside bak
backslang rövarspråket
backslapping ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman nybyggare
backyard bakgård
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
bad mark anmärkning (i skolan)
baddish rätt dålig
baddy bov
badge medlemsmärke, emblem
badger grävling
badinage raljeri
badlands ofruktbart land
badly illa, svårt
badly off vanlottad
badman bov
badminton badminton
badness dålighet
baffle skvalpskott
baffled förvirrad, snopen
baffling förvirrande
bagage bagage
bagatelle bagatell
bagful påse
baggage bagage
bagging säckväv
baggy opressade byxor
bagman provryttare
bagnio fängelse
bagpipe säckpipa
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
baguette list, baguette
bagwash påstvätt
bailable borgen kan ställas
bailee depositarie
bailer öskar
bailey yttre slottsmur
bailie ålderman
bailiff fogde
bailiwick åldermans ämbetsområde
bailment deposition av egendom
baize boj
baked ugnsbakad
bakehouse bagarstuga
Bakelite bakelit
bakemeat ungsbakad rätt
baker bagare
bakery bageri
bakestone bakplåt
baking baka
baking-tin bakform
balaam bileam
balalaika balalajka
balance tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other avväga
balanced balanserad
balances balanserar
balbriggan bomullstrikå
balconied med balkong
balcony balkong, altan
baldachin baldakin
baldly rakt på sak
baldness skallighet
baldric axelgehäng
bale out a boat ösa en båt
baleen valfiskben
baleful ondskefull
balett balett
balinese balinesisk
balky istadig
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
balmy vederkvickande
balneal bad
balsa balsaträd
balsamic balsamisk
baltic baltisk
Baltic herring strömming
baluster räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
bamboo bambu
banal banal
banality banalitet
banana banan
banbury smörbakelse
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
baneful fördärvlig, ödesdiger
banger skorv
bangle armband, fotledsring
banian köpman
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank account bankkonto
bank note sedel
bankable inlösingbar
banker bankir
banking bankväsen
bankroll sedelbunt
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned förbjudna
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock havrekaka
banns lysning
banquet kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee andeväsen
banshees andeväsen
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
baobab apbrödsträd
baptism dop
baptismal doplängd
baptist döpare
baptistery dopkapell
baptize döpa
baptized döpte
baptizer döparen
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up bomma igen
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
barbate skäggig
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee pråmskeppare
baric barium
baritone baryton
barked skällde
barkeeper barägare
barking skall
barks skäller
barley korn
barleycorn korn
barmaid barflicka
barman bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barnacle prutgås
barnacles nosklämma
barney gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
baroque barock
barque bark
barrack kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks kasern
barrage spärreld
barrator processmakare
barratry underslev
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
barricade barrikad
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barring avspärrning
barrister advokat
barrow skottkärra, bår, kärra
bartender uppassare
barter schackra bort
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless ogrundad
basement källarvåning
bashful blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket korg
basketwork korgarbete
bass music bas musik
batch hop
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
bayonet bajonett
bazooka raketgevär
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about handla
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be in charge of förestå
be lacking fattas
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be refractory tredskas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be valid gälla
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
beadle kyrkvaktmästare
bean-feast hippa
bear on anligga mot
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
beast of prey rovdjur
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
because därför att, emedan, därför
become engaged förlova sig
beefeater vaktare i towern
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
belly-ache magont
bemoaned begråtit
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
bereavement smärtsam förlust
betrayed förrådd
beware of varna för
beyond measure övermåttan
biannual två gånger om året
biathlon skidskytte
bibliographies bibliografier
bibliography källförteckning
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
billiardroom biljardrum
binaries binära
biodegradable biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biomass fuel biobränsle
bird of passage flyttfågel
bitmapped bitmappade
bizarre bisarra
black-out mörkläggning
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blackboard svart tavla
blacken svartna, svärta
blackens svartnar
blackguard skurk, kanalje
blackleg strejkbrytare, falskspelare
blackmail utpressning, utpressa
blackness mörker
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith smed
bladder blåsa
blade to a knife blad till kniv
blames förebrår
blanch bleka, blekna
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blanket filt
blankly uttryckslöst
blanks nitar
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blasted fördömd
blatant skränig
blazer klubbrock
blazon vapensköld
bleached blekt
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
blockages blockeringar
blood-donation blodgivning
blotting-paper läskpapper
blow a gale storma
blue anemone blåsippa
boanerges högröstad predikant
board and lodging inackordering
boarder inackordering
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boardwalk strandpromenad
boarish svinaktig
boaster skrävlare, skrytare
boastful skrytsam
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
bobadil skrävlare
bolt on a lock regel på ett lås
bombardment bombardemang
bonanza malmåder, fynd
book-maker vadhållningsagent
booksearch litteratursökning
botanical botaniska
botanist botaniker
bracelet armband
bracer styrketår
braces hängslen
bracing stärkande
bracken ormbunke
bracket klammar, konsol
brackets konsoler
braclets armband
braggart skrävlare
braids flätor
braker brytare
brakes bromsar
braking broms
bramble björnbärsbuske
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
brasière bysthållare
brassy fräck, mässings
bravado karskhet
bravery modigt, tapperhet
brazen av mässing
Brazil Brasilien
breach of peace fredsbrott
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up upplösa
breakage bräckage
breakdown haveri
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breakwater vågbrytare
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
breechloader bakladdare
bricklayer murare
bridal couple brudpar
brilliance sken
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
brinkmanship våghalsig politik
broad-shouldered axelbred
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
broadcloth fint svart kläde
broader vidga, bredare
brothers and sisters syskon
brow of a hill backkrön
brutality brutalitet
buccaneer sjörövare
building contractor byggmästare
Bulgaria Bulgarien
bungalow enplansvilla, villa, stuga
bushranger australisk stråtrövare
busstation bus station
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by means of medelst
bystander åskådare
byzantine bysantinsk
cab-driver taxichaufför
cab-rank droskstation
cab-stand droskstation
cabal kabal
caballer ränksmidare
cabana hus
cabaret krog
cabbage kål
cabbala kabbala
cabby chaufför
caber stör
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet smäcker kabel
cableway linbana
cabman chaufför
caboose kabyss
cabotage kustfart
cabriole svängt stolsben
cacao kakao
cachalot kaskelot
cache gömställe
cachet äkthetsstämpel
cachinnate gapskratta
cacique indianhövding
cackle kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler pratmakare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cactus kaktus
cad (person) knöl
caddie klubbpojke, klubbflicka
caddish ohyfsad, lymmelaktig
caddy teburk
cadet kadett, yngre son
cadmium kadmium
cages burar
cagey försiktig, slug
cahoot vara i maskopi med
cairn röse
cajole smickra
cajolery mild övertalning
calamity olycka
calcify förkalka
calcium kalcium
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calender kalender, almanacka
calf of the leg vadben
calibrate kalibrera
calibre kaliber
California Kalifornien
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
calm down lugna sig
calmed lugnade
calming lugnande
calmly lugnt
calmness stillhet
calms lugnar
calorie kalori
calumniate smäda
calumny förtal
calvary golgata
calve kalva
calves kalvar
camaraderie kamratskap
camber välvning, böja
cambrian kambrisk
cambric batist
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
camouflage maskering
camp's lägrets
camp-bed tältsäng
camp-chair campingstol
campaign fälttåg, kampanj
campaigner förkämpe, veteran
camper campare
camphor kamfer
camping camping
camping-ground campingplats
camps läger
campsites lägerplatser
campus området kring skola
camshaft kamaxel
camuflage camuflera
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capable duglig, kapabel
capacious rymlig
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
caprice nyck
capricious nyckfull
capsicum spansk peppar
capsize segla omkull, kantra
capstan ankarspel
capsule kapsel
captain kapten, kaptenen
captialists kapitalist
caption rubrik
captivate tjusa, fängsla
captive fånge
captivity fångenskap
capture fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured fångad
capturing fångande
caramel kola
carat karat
caravan husvagn
caraway kummin
carbohydrate kolhydrat
carbolic karbolsyra
carbon kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase as, lik, kadaver
carcinogenic cancerframkallande
cardboard papp, kartong
cardemom kardemumma
cardigan kofta, stickad ylleväst
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries tandröta, benröta
carnage blodbad
carnal sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols julsånger
carouse festa, rumla
carpenter snickare
carpet matta
carphone mobiltelefon
carping gnat
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier hållare
carrion as
carrot morot
carry bära, föra
carry-on fortsätt
carry off avleda
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carry out genomdriva
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cartel kartell
carth jord
cartilage brosk
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved huggen
carving träskulptur
case-hardening-steel sätthärdat stål
casement fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash on delivery postförskott
cashable inlösbar
cashier kassörska, kassör
casing fodral
casino kasino
casket schatull, skrin
cassette kasett
cassettes kasetter
cast off förskjuta
caste kastväsende
casting gjutning
castings gjutgods
castle slott, slott, borg, borg
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual tillfällig
casually nonchalant
casualties döda och sårade
casualty olycksfall
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cattle kreatur, boskap
caucus valkommitté, valmöte
caught fångad
cauldron kittel
cauliflower blomkål
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
causing orsakande
caustic skarp, brännande
cautchoue kautschuk
caution försiktighet, varsamhet, varning
cautious varsam, försiktig
cautiously försiktigt
cavalier kavaljer, ryttare
cavalry kavalleri
cavern håla, jordkula, grotta
cavil kitslig, anmärka
cavilling gnat
cavity hålighet, grop
ceased upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases upphör
cedar (wood) ceder
ceiling-paintings takmålningar
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celibrated berömd
cellulose wadding cellstoff
central heating centralvärme, värmeledning
centralize centralisera
centre of gravity tyngdpunkt
ceramic keramisk
ceramics keramik
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certification beviset
certifications bevis
chaffinch bofink
chagrin förtret
chain-cable kätting
chained kedjad
chains kedjor
chairman ordförande
chairperson ordförande
chairs stolar
chalice bägare, kalk
chalks kritar
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
chamois stenget, sämskskinn
champagne champagne
champion kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship mästerskap
championships mästerskapen
chance slump, chans, lycka
chancel kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances chanser
chandelier ljuskrona
change omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex- skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed ändrad
changeling bortbyting
changer utbytare
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel kanal
channels kanaler
chanse möjlighet
chanterelle kantarell
chaotic kaotisk
chapel kapell
chaperon förkläde
chaplain kaplan
chapter kapitel
charabane turistbuss
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
charade charad
charcoal kol (trä-), träkol
charge avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
charger stridshäst
charges kostnader
chariot stridsvagn
charisma utstrålning
charismatic karismatisk
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
charlatan charlatan
charmed by betagen i
charming älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets städverktyg
charter kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty befraktningsavtal
chartra charter
charts diagram
charwoman städerska
chassis underreden
chaste sträng, ren, kysk
chasten tukta, luttra
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
chastity kyskhet, dygd
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
chauffeur chaufför
cheaply billigt
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheese-paring småsnål
chest of drawers byrå
chianti chianti
chicken-hearted försagd
chimaera chimär
chimpanzee schimpans
Chinaman kines
chinaman kinaman
chivalrous ridderlig
chivalry ridderlighet
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chocolates chokladbitar
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
chrysalis puppa
cigarette cigarrett
cine-camera filmkamera
cinnamon kanel
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
circus marquee cirkustält
cirkulation spridning, omlopp
city-states stadsstater
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
claima anspråk
claimant fodringsägare
claimed hävdad
claiming påstår
claims fordringar, fordrar
clamber klättra
clammy fuktig och klibbig
clamour rop, skrika, larma, larm
clamped hopklämd
clamping krampa
claptrap applådknipare
claret rödvin
clarify klarna, göra klar
clarities klarheter
clarity klarhet
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent klassföreståndare
classes klasser
classic klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics klassiska språk
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
classroom skolsal
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clause klausul, kort sats, bisats
clean the shoes borsta skor
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleaning rengörande
cleanliness renhet
cleanly renlig
cleanness renhet
cleanse rensa, rengöra
cleanses rensar
clear one`s throat harkla sig
clear up utreda
clearance frigång
clearer klarare
clearing avräkning, röjning
clearly klart
cleavage urringning, klyvning
cliffhanger rysare
climates klimat
cloak-room tambur, effektförvaring
cloak room inlämning
cloakroom garderob, bagageinlämning
clubs and diamonds klöver och ruter
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-ordination samordning
coachman kusk
coal-mine kolgruva
coarse grov, grov, sträv, plump
coastal kust
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coaxed smickrad, lirkad
cocaine kokain
cod-parcel efterkravsförsändelse
cogitation begrundande, reflexion
cognizance kännedom
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collection of taxes uppbörd
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
comfortable bekväm
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commonwealth samvälde
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
compability kompabilitet
compacts komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compensated kompenserad
compensation kompensation
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
computational data
computations databeräkningar
computer-based datorbaserade
computer-magazines datatidningar
computer-players datorspelare
comrade's kamrats
comrades kamrater
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
concealed hemliga, undangömd, dold
conceivable upptänklig, fattbar
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
concessionaire koncessionsinnehavare
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
condemnation fördömelse
conductance ledningsförmåga
confabulation småprat, samtal
confederation statsförbund
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confiscation beslag
conflagration storbrand
confraternity brödraskap
confrontation konfrontering
Confucianism konfucianism
confutation vederläggning
conglomeration hopgyttring, gytter
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregatinal församlings-1
congregation församling
conjugations konjugationer
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consanguinity släktskap, blodsband
conscience clause samvetsklausul
consecrated invigd
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
consignation konsignation
consolation tröst
consolidation sammanslagning
constable konstapel
constaint nödtvång
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consummation avslutning, fulländning
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted motsa
contradiction motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrivance anordning
conversation konversation, samtal
conveyance åkdon, fordon, befordran
convocation sammankallande, församling
cooperates samarbetar
Copenhagen Köpenhamn
copulation parning
copy-taster redaktionschef
coracle fiskarbåt
cordially hjärtligt
coriander koriander
corn-flakes majsflingor
coronation kröning
corporation bolag
correlation samband
corrugated veckad
cotradiction motsägelse
countenance uppsyn, ansikte, min
counter-attack motanfall
counter in a shop disk i affär
counteracting motverkande
counteracts motverkar
courageous modig
course of treatment kur
court-martial krigsrätt
court of apeal appellationsdomstol
cowardice feghet
cracked förryckt, spräckt
cracker knäckare, smällkaramell
crackle spraka
cradle vagga
crafted tillverkade
craftmanship hantverksskicklig
crafts hantverk
craftsman hantverkare
crafty listig
craggy skrovlig
cramming examensplugg
cranberry tranbär
crane to lift with kran att lyfta med
cranes tranor
cranium kranium
crankcase vevhus
crankshaft vevaxel
cranny skreva
crasch brak
crashed kraschat
crashes kraschar
craven feg
crawled kravlade
crawling ålning
crayfish kräfta
crayon pastell, krita, färgkrita
craziest knäppaste
cream cake gräddbakelse
cream cheese mjukost
creased skrynklig
creates skapar
creating skapande
creation skapelse
creative kreativ
creativity kreativitet
creator skapare
creators skaparna
creature varelse
creatures varelser
cremated kremerat
cremation kremeringen, eldbegängelse
crematorium krematorium
crestfallen modfälld
criminal case brottmål
criminality kriminalitet
cross-examination korsförhör
cross-examine korsförhöra
crusader korstågsfarare
cub (animal) unge (djur)
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
culmination kulmen
culpable skyldig, klandervärd
cultivated bildad, kultiverad
cultivates odlar
cultivator odlare
cumulative sammanräknad
curable botlig
curious about nyfiken på
customizable finjusteringsbar
cut'n'paste klipp och klistra
cutaway jackett
cyanide cyanid
czechoslovakia tjeckoslovakien
d-appearance d-utseende
dabble fuska, plaska
dabchick smådopping
dachshund tax
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
dactylic daktylisk
dactylology dövstumsalfabet
daddy pappa
daedalian labyrintisk
daedalus daidalos
daffodil påsklilja
daffy tokig
daftness dårskap
dagger dolk
daggle släpa i väta
dahlia dahlia
daily dagligen, daglig
daintiness läckerhet
dainty prydlig, utsökt, fin, läcker
dairy mjölkaffär, mejeri
dairying mejerihantering
dairymaid mejerist
daisy tusensköna
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
dalesmen dalbor
dalliance lek
dally leka, söla
Dalmatia Dalmatien
dalmatian dalmatisk
damage avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged skadade, skador
damages skadeersättning
damascus damaskus
damask damast
damnable värd fördömelse
damnation fördömelse
damned förbaskade
damnify tillfoga skada
damning fördömande
damosel ungmö
dampen bli fuktig
damper spjäll, dämpare
dampish något fuktig
damsel ung dam
dance dansa
danced dansade
dancer dansös, dansör
dancers dansare
dances dansar
dancing dansande
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
danegeld danagäld
danferous vådlig
danger fara, våda
danger-zone riskzon
danger of life livsfara
dangerous farlig
dangerously farligt
dangle dingla, slänga
dangles dinglar
Danish dansk
dankish däven
dantean danteisk
dapper flink, prydlig
dapple spräcklig
darbies handklovar
daredevil våghals
dares vågar
daring vågad, vågad, oförvägen
dark's mörkrets
darken mörkna, förmörka
darkest mörktaste
darkish mörkt
darkle ligga i mörker
darkling i mörkret
darkly mörkt
darkness mörker
darksome mörk
darky svarting
darling älskling, raring
darling sweetheart käresta
darned förbaskad
darning stoppning
dartboard pilkastningstavla
darter ormhalsfågel
dartre herpes
darts pilkastning
darwinian darwinistisk
dash-board instrumentbräda
dash it anagga
dashboard instrumentbräda
dashed streckade
dasher käck, elegant
dashes streck
dashing flott, käck
dastard pultron
dastardly usel
data-processing databehandling
database databas
databases databaser
datable daterbar
datail detalj
datamation databehandling
datatypes datasorter
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
dated daterad
datel dataöverförings
dateless odaterad
dates datum
dative dativ
dator computer
datura spikklubba
dauber målarkludd
daubs kluddar
dauby smetig
daughter dotter
daughter's dotters
daughter-in law svärdotter, sonhustru
daughterboard dotterkort
daughterly dotterlig
daughters döttrar
daunt skrämma
dauntless oförfärad
davenport skrivbord
davit dävert
dawdle slå dank
dawdler sölkorv
day-break gryning
day-time dagtid
day-to-day dagliga
day after Christmas Day annandag (jul)
day after tomorrow övermorgon
day and night dygn
day of issue avstämplingsdag
daybreak gryning, daggryning
daydream dagdröm
daydreamer dagdrömmare
daydreaming dagdrömmande
daylight dagsljus
daylong dagslång
daytime dagtid
dazed omtöcknad, yrvaken, förvirrad
dazzle förblinda, blända
de-escalate avtrappa
de-installation av-installation
deacanal prost
deacon diakon
deaconess diakonissa
deaconry diakonat
deactivate avaktivera
deactivated avaktiverad
deactivates avaktiverar
deactivating avaktiverande
dead-man dödmans
deaden dämpa
deadlight stormlucka
deadline sista tidpunkt
deadlock baklås, stopp
deadly dödligt, dödligk
deadness livlöshet
deafen göra döv
deafening öronbedövande
deafness dövhet
dealer handlare
dealers handlare
dealing hantering
dealings affärer
deanery prostämbete
dearly dyrt, innerligt
dearth brist
deathbed dödsbädd
deathless odödlig
deathlike dödslik
deathly dödlig
deathrate dödlighet, dödstal
deaths dödens
debacle vild flykt
debarking barkning
debarment uteslutande
debasement förnedring
debatable diskutabel
debater debattör
debating debatterande
debauch förföra, utsvävning
debauched sedeslös
debauchee vällusting
debauchery utsvävningar
decadence dekadans
decadent dekadent
decades årtionden
decagon tiohörning
decagram decagramme
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decalcify urkalka
decalcomania dekalkomani
decalitre dekaliter
decametre decameter
decampment uppbrott
decanter karaff
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
decapod tiofoting
decarbonize sota
decasyllabic tiostavig
decathlon tiokamp
decayed förfallen
decaying stadd i förfall
deceased avliden
deceleration fartminskning
decentralize decentralisera
dechristianize avkristna
decimal-count decimalräkning
decimalize decimalisera
declaims orerar
declamation talarkonst
declamatory deklamatorisk
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
declared deklarerat
decontaminate sanera
decontamination sanering
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decreases minskar
decriminalize avkriminalisera
dedicated tillägnad
dedication dedikering
dedications tillägnande
default huvudsaklig
defiance utmaning, trots
definable definierbara
deforestation avskogning
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
defray an expense bestrida en utgift
degenerated urartat
degradable nedbrytbar
degradation nedbrytning
degraded nedsatt
degrades minskar
dehumidification avfuktning
deification förgudning
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
delayed försenad
delectable ljuvlig
delegated delegerad
delegation delegation
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
deliverance befrielse, överlämnande
demagnetize avmagnetisera
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
demarcate avgränsa
demarcation avgränsning
demeanour uppförande
democratic demokratisk
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
demoralize demoralisera
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denunciation fördömande, angivelse
departed försvunnen
department avdelning, varuhus, departement
departure utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall avgångshall
departures avvikelser
departyre avgång
depopulated region avfolkningsbygd
deportation utvisning
deposit in layers avlagra
depreciation avskrivning
depredation plundring
deprivation förlust
depth-charge sjunkbomb
deputation deputation
derange störa, rubba
deregulation avreglering
derisive laughter hånskratt
derogatory nedsättande
desalinate avsalta
descendants ättlingar, efterkommande
desiccated milk torrmjölk
designated utsedda
designations beteckningar
desirable önskvärd
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despatch avsända
desperately desperat
destination bestämmelseort, destination
detachable löstagbar
detached frånskild
detachment avskiljande, avskildhet
detailed detaljerad, utförlig
details detaljer
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
detestable avskyvärd
detonating detonerande
devaluation devalvering
devastate härja, skövla
devastated ödelagd
devastating ödeläggande
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
diabetes sockersjuka, diabetes
diabolical diabolisk, djävulsk
diagnose ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
diagrams diagram
dialect dialekt, landsmål
dialects dialekter
dialer uppringare
dialogbox dialogruta
dialogs dialogrutor
dialogue dialog
diamond diamant
diamonds ruter, diamanter
diaper haklapp, blöja
diaphragm mellangärde, bländare
diapositiv diabild
diarrhoea diarré
diasterstricken katastrofdrabbade
diatonic diatonisk
dictates dikterar
dictation maktbud, diktamen, diktat
dictator diktator
dictatorship diktatur
dictionaries ordböcker
dictionary-part lexikondelen
die away avslockna
dilapidated fallfärdig
dilapidation förfall, vanvård
dilly-dally vela
dinner-jacket smoking
diplomatist diplomat
disability invaliditet, oförmåga
disable stänga av
disabled avstängd, vanför
disablement arbetsoförmåga
disables stänger av
disabuse ta någon ur en villfarelse
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
disaffected missnöjd
disagree vara osams, vara oense
disagree with vara oense med
disagreeable obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed oeniga
disallow avvisa
disallows godkänner inte
disappear försvinna
disappearing försvinnande
disappears försvinner
disappoint göra besviken, svika
disappointed besviken
disappointing nedslående
disappointment besvikelse, missräkning
disapproval ogillande
disapprove ogilla
disapprove of ogilla
disarmament avrustning
disaster katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
discarded avlagd
discharge avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged avdankad
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disclaims avsäger sig
discouraged modfälld
discrepancy avvikelse, oförenlighet
discriminating skarpsinnig, särskiljande
discrimination diskriminering, urskillning
discriminatory diskriminerande
discuss a sudject behandla ett ämne
disdainful försmädlig
diseases sjukdomar
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disfavour onåd, ogillande
disgraceful skamlig, skandalös
disharmony disharmoni
disheartening nedslående, beklämmande
disiclination obenägenhet
disintergration upplösning
disk-based diskbaserad
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismayed bestört
disparage nedsätta
disparity olikhet, skillnad
dispassionate sansad, lugn
dispatch depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
dispatcher avsändare
dispensable unbärlig
displaced förskjutna
displaying visande
displeased missnöjd
displeasure missnöje
disposables engångsartiklar
disqualify diskvalificera
disregards föraktar
disreputable illa beryktad, vanhedrande
dissatisfaction missnöje
dissatisfied besviken
dissatisfy missnöjd
disscharge förvalta
disseminated utbredd
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissociation avståndstagande
dissonance missljud
distance håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distaste avsmak
distasteful vidrig, osmaklig
distraint utmätning
distraught utom sig, galen
disturbance orolighet, störning
divide into syllables avstava
divination spådom
do a sum räkna ett tal
do arithmetic räkna
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
doe-rabbit kaninhona
domain-name domännamn
domesticated tämjda
dominanse herravälde
dominated behärskande
domination herravälde
donation gåva
donations gåvor
dot-matrix pinn
double-dealer bedragare
dovetailed hoplänkad
dowager änkenåd
down-hearted modlös, missmodig
downloaded nerladdat
downstairs nere
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
drafts uttagningar
drag'n'drop dra och släpp
dragon drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon dragon
drain off avrinna
drain water avleda vatten
drainage avlopp
drained dränerat
drainpipe avloppsledning
dramatic dramatisk
dramatically dramatiskt
dramatist dramatiker
dramatizes dramatiserade
draper klädeshandlare
drapery manufakturvaror
drastic drastisk
drastically drastiskt
draught drag, klunk, korsdrag, utkast
draughts damspel
draughty dragig
draw-bridge vindbrygga
draw bills trassera
draw lots lotta
drawback nackdel, olägenhet
drawbridge vindbrygga
drawee trassat
drawer låda, byrålåda
drawers kalsonger
drawing ritning, teckning
drawing-board ritbräde
drawing-master teckningslärare
drawing-pin häftstift
drawing-room salong, förmak
drawings ritningar
dreadful ryslig, förskräcklig
dreadfully förskräckligt
dreadnought slagskepp
dream about svärma för
dreamworld drömvärld
dress a person`s hair frisera
dressmaker sömmerska
drink a person's health skåla med någon
drive away förjaga, fördriva
drop the anchor fälla ankaret
duplicating kopiera
duplication kopiering
durable hållbar, varaktig
duration varaktighet
dutiable tullpliktig
dynamic dynamisk
dynamically dynamiskt
dynamite dynamit
dynamited sprängd
dynasty ätt, dynasti
each other varandra
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
eagle örn
eagle-owl berguv
eagles örnar
ear-ache örsprång
ear-drop örhänge
ear-shot hörhåll
ear for music gehör
early tidig
early in the morning arla
earmark reservera
earned förtjänad
earnest allvar, allvarlig
earning capacity avkastningsförmåga
earnings förtjänst, arbetsförtjänst
earns förtjänar
earshot hörhåll
earth mull, jorden
earth-quake jordbävning
earth-worm daggmask
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
earthly världslig, jordisk
earthquake jordbävning
earthy färdig
earwig tvestjärt
ease-of-use enkel att använda
easel staffli
eases lättar på
easiest-to-use enklast att använda
easily med lätthet
East Indies - the Ostindien
eastbound som går åt öster
Easter påsk
easterly östlig
eastern östlig
eastward åt öster, mot öster
easy-chair länstol, vilstol
easy-going maklig, sorglös
easy-to-use lättanvänt
easy chair fåtölj
easy to survey överskådlig
eatables matvaror
eaten ätit
eating ätande
eaves takskägg, takfot
eaves-gutter takränna
eavesdropper tjuvlyssnare
ec-harmonization eg-anpassning
ec-labelling eg-märkning
ec-regulation eg-förordning
ecclesiastcal kyrklig
ecclesiastes salomos predikare
ecclesiastical kyrkliga
eco-audit miljörevision
eco-labelling miljömärkning
edification uppbyggelse
editorial staff redaktion
educated bildad
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
educators utbildare
eel hatch ålkista
effeminated förvekligad
efficacious verksam
egotistically egoistiskt
ejaculate utropa
ejaculation utrop
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elapse förflyta
elastic spänslig, elastisk, resår
elastic spring resårband
elated upprymd
elation upprymdhet
electronically elektroniskt
elegance elegans
elementary school grundskola
elevating upplyftande
elevation upphöjelse, höjd
elevator hiss
elonngation förlängning, utsträckning
emaciate utmärgla
emacs-like emacsliknande
emailing sända med e-post
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
emasculate förvekliga, kastrera
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embargo beslag
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing genant
embarrassment förlägenhet, bryderi
embassies ambassader
embassy beskickning, ambassad
embracing omfattning
emendation textförbättring
emergency treatment akutsjukvård
emiciated utmärglad
emigration utvandring
emphasis eftertryck
emphasised poängteras
emphasize poängtera
emphasized beslutsam
emphasizing poängterande
emphatic eftertrycklig, starkt betonad
employers` association arbetsgivarförening
emulation efterliknande, tävlan
emulator omvandlare
enable möjliggöra
enabling möjliggörande
enamel emalj
enamoured förälskad
enanimous enhällig
encampment läger, lägerplats
encasement fodral
enchantment trolleri, förtrollning
encouragement uppmuntran
endanger sätta i fara
endeavor strävan
endeavors strävanden
endeavour strävan, sträva, bemöda sig
endurance uthållighet
enervated kraftlös
enfranchise ge rösträtt
engaged engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
engaging näpen
English-language engelskspråkig
English-speaking engelsk-talande
engraver gravör
engravings gravyrer
enhance förbättra, stegra
enhanced avancerat
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enhances förbättrar
enigmatic gåtfull
enjoyable njutbara
enlarge förstora, vidga
enraged rasande
entangle trassla in
entangled intrasslad, trasslig
entertaining rolig, underhållande
entertainment tillställning, underhållning
entertains hyser
enthusiastic entusiastisk
entrails inälvor
entrance ingång, entré, inträde
entrance fee inträdesavgift
epigraphy epigrafik
episcopalian medlem av episkopalkyrkan
equable jämn
equalising utjämning
equality jämlikhet
equalize utjämna
equally lika
equanimity jämnmod
equation ekvation
equations ekvationer
equator ekvator
equivalent motsvarande
equivalents motsvarigheter
eradicate utrota
errand-boy springpojke
errands ärenden
erratic oregelbunden, kringirrande
escalade storma med stormstegar
escalate trappa upp, öka stegvis
escalation upptrappning
escalator rulltrappa
escaped rymde
escarpment brant
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
esplanade promenadplats
essentially huvudsakligen
establish inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity legitimera sig
establishment upprättande, inrättning, institution
estimated beräknad
estimates noteringar, beräknar
estimation värdering
estmation uppskattning
estrange stöta bort
etablish etablera
euro-standardization europastandardisering
evacuate utrymma, evakuera
evacuation utrymning, uttömning
evaluate utvärdera
evaluating utvärderande
evaluation utprovning
evaluator utvärderare
evanescence försvinnande
evanescent försvinnande
evangelical evangeliska
evangelization evangelisation
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evasion undflykt, undanflykt
evation undanflykter, undvikande
event-related händelserelaterad
eventually eventuellt
everlasting ständig, evig
everyday commodities dagligvaror
evict from a house vräka ur ett hus
ewe - animal tacka - djur
exacerbate förbittra, förvärra
exacting fordrande, krävande
exactly exakt, just
exaggerate överdriva
exaggeration överdrift
exalted upphöjd
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
examine undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner utredningsman
examines undersöker
examining utforskande
example föredöme
exampleprogram exempelprogram
examples exempel
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excavate schackta, utgräva, gräva upp
excavated utgrävd
excavation utgrävning
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exceptionally utomordentligt
exchange utbyte, byta, byte, växla
exchange-office växelkontor
exchanges utbyten
exclaims utropar
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
excruciating ytterst plågsam
exculpate oneself urskulda sig
execration förbannelse, avsky
executable körbar
executables körbara
exhaled andades ut
exhaust uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas avgas
exhausted utmattad
exhaustion utmattning
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
exhortation maning, uppmaning
expanding expanderande
expanse vid yta
expansion utbredning
expatriate landsförvisa
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expendable förbrukningsbara
expiation försoning
expiration utgångs
explanation förklaring
explanatory förklarande
explicable förklaring
exploitation utnyttjande
exploration utforskning
exploratory utforskande
expostulation förebråelse
express an opinion yttra sig
express parcels ilgods
extenuating förmildrande
extermination utrotning
extracted uppackad
extraction härkomst, uppackning
extractor utdragare
extracts packar upp
extradite utlämna
extradition utlämning
extraneous ovidkommande, artfrämmande
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
extravagance överdåd, utsvävning
extravagant överdriven, slösaktig, vräkig
extravasation utgjutning
exuberance överflöd, översvallande glädje
eyeglasses glasögon
fable myt, legend, fabel, saga
fabric vävnad, tyg, väv
fabricate uppfinna
fabrication lögn, påhitt
fabrics tyger
fabulist lögnare
fabulous sagolik, fabelaktig
facade fasad, framsida
face-lift ansikslyftning
face-to-face ansikte mot ansikte
face cloth tvättlapp
face to vetta åt
faced vände ansiktet
facetious skämtsam
facial ansikts
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility hjälpmedel
facing vara vänd mot
facsimile faksimil
faction split, parti, partigrupp
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
facts fakta
faculty fakultet, förmåga
fade away vissna bort
faded vissen, tynade
fades tynar
fag-end sladd
faggot risknippe
failed misslyckades
failing mark underbetyg
fails misslyckas
failure fel, misslyckas
faint dåna, svimma, svag, matt
faint-hearted feg
fainting svimning
fairly tämligen, någorlunda
fairy fe, älva
fairy-tale saga
faitful trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness trohet
faithless trolös
faked fuska
falcon falk
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
FALSE falsk, osann
false step felsteg
false tooth löstand
falsehood osanning
falseness falkskhet
falsification förfalskning
falsified förfalskad
falsifier förfalskare
falsify förfalska
falsity oriktighet
falter stappla, stamma
familiar familjär, förtrogen
familiarity förtrogenhet
familiarize bekanta
familiarize with vänja
families familjer
family ätt, familj, släkt
family's familjens
family-based familjebaserad
famine hungersnöd
famine-stricken svältande
famish svälta
famished utsvulten
famous ryktbar, berömd, känd
famously utmärkt
fan-belt fläktrem
fanatic fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism fanatism
fancied inbillad
fancier odlare, expert
fanciful nyckfull, fantasi, romantisk
fancy lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy-dress maskeraddräkt
fancy-work broderi
fanfare fanfar
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fanzine tidning
far-famed vida berömd
far-fetched långsökt
far-off avlägsen
far-out excentrisk, läckert
far-reaching vittgående
far-sighted långsökt
far away fjärran, avlägsen, långt borta
farewell avsked, farväl
farewell visit avskedsbesök
farinaceous stärkelsehaltig
farm-hand lantbruksarbetare
farm-worker dräng
farmer bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers bönder
farmhouse manbyggnad
farming jordbruk
farms lantgårdar
farmstead bondgård
farmyard gårdsplan, gård
farther längre
farthest längst bort, längst, ytterst
farthing en kvarts penny, skärv
fascia butiksskylt
fascicle faksimil
fascinate fascinera
fascination tjusning
fascists fascister
fashion sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
fast-food snabbmat
fast-forward snabbspolning
fast-info snabbinfo
fast train snälltåg
fastalistic fastalistisk
fasten fastna, fästa, häfta
fastener fäste
fastening fästande
fastidious kräsen
fasting fasta
fastness fasthet, snabbhet, fästning
fatal ödesdigert, dödlig
fatality svår olycka
fated ödesbestämd
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
fathom famn, loda
fathomless ofattbar
fatigue trötta, strapats
fatigue-duty handräckningstjänst
fatiguing tröttsam
fatness fetma
fatso tjockis
fatten göda
fattening fettbildande
fattening pig gödsvin
fattens göder
fatty fetthaltig
fatuity dumhet
fatuous enfaldig
faucet kran
fault bock, skuld
fault-finding klandersjuka
faultfinder felfinnare
faultless felfri
faulty felaktig
favor populär
favorable gynnsamt
favorite favorit
favors tjänster
favour gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest
favourable fördelaktig, gynnsam
favouring mannamån
favourite älsklings, favorit
fawning fjäskande
faxed faxad
fealty trohetsed
fearful rädd
fearing rädda
fearless orädd, oförfärad
fearsome förskräcklig
feasibility genomförbarhet
feasible görlig, möjlig, görlig
feasting festande
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
feature kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich finessrikt
featured publicerad
featureless formlös
features finesser, ansiktsdrag
federation sammanslutning
feel at home trivas
feel uncomfortable vantrivas
felicitation lyckönskan
fellow-traveller reskamrat
ferro-alloys ferrolegeringar
fiancé fästman
fiancée fästmö
fiasco fiasko
field-marshal fältmarskalk
filament glödtråd
file-catalogue fil-katalog
file-search filsökning
filemanager filhanteraren
filesearch-function filsöknings-funktion
final-result slutresultat
finality till slut
finally slutligen
finance drätsel, finansiera
finances finanser
financial finans
financing finansering
fire insurance brandförsäkring
firecracker smällare
firm in character karaktärsfast
fit in a race ryck i tävling
fix a time utsätta en tid
fixed capitl anläggningskapital
flabbergast förbluffa
flabby slak, löslig
flagon vinkanna
flagpole flaggstång
flagrant uppenbar, upprörande
flamboyant prålig, teatralisk
flaming flamberad
flaneur flanör
flange fläns
flanger flänsverktyg
flannels flanellkostym, flanellbyxor
flared flammande
flash-light blixtljus
flash of lighting ljungeld
flashlight ficklampa
flat-iron strykjärn
flat-rolled valsade
flatten plattar till
flatter smickra
flattery smicker
flaunt pråla, stoltsera
flavor smak
flavour smak, arom, krydda
flavoured kryddad
flavouring kryddar
flawless utan fel och brister
flayed flådd
flirtation kurtis
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floorleader talman
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
fly agaric flugsvamp
flycatcher flugsnappare
foam rubber skumgummi
foldable vikbar
folk dance folkdans
follow-the-leader följa John
fond-exchange börs
food rationing matransonering
foolhardy dumdristig
football ground fotbollsplan
for instance till exempel
for what reason varför
forbearance tålamod
forbearing skonsam
force aside undantränga
force majeure force majeure
forecastle skans på fartyg
forefather förfader
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
forestalls förebygger
foretaste försmak
formable formbar
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
formation gruppering, bildning
formatted formaterad
formatting formaterande
formidable fruktansvärd
forsaken övergiven
fortification befästning
fortunately lyckligtvis
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
fountain-pen reservoarpenna
fractal fraktal
fraction bråk (i matematik), fraktion
fracture benbrott, brott, krossa, bryta
fragile skör, bräcklig, ömtålig
fragility skörhet
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
fragrance vällukt, doft
fragrant välluktande
frame-work stomme, ram
framework stomme
France Frankrike
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
franked frankerad
franking frankerings
frankly uppriktigt sagt
frantic förtvivlade
fraternal broderlig
fraudulent bedrägliga
fraught fylld, försedd
freakish underlig
free and easy ogenerad, otvungen
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freehanded frikostig
Freemason frimurare
freshwater färskvatten
from above uppifrån
frustrated frustrerade
full-flavoured fyllig
fullhearted helhjärtat
fumigation desinfektion
functionality funktionalitet
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
fundation fundament
fur of a fox räv-, skinn
further away längre bort
gabberdine gabardin, kaftan
gabble prata
gabby pratsjuk
gable gavel
gable roof gaveltak
gad around driva omkring
gadabout vara ute och roa sig mycket
gadfly broms
gadget hjälpmedel, tillbehör
Gaelic gaelisk, keltisk
gaff-rigged gaffelriggad
gaffe blunder, tabbe
gaffer bas, gamling, förman
gaggle snattra, kackla, pladdra
gaiety glädje
gaily muntert, glatt
gain influence få insteg i
gained vunnit
gainful vinstgivande, lukrativ
gainings intäkter, vinster, förtjänst
gains vinner
gainsay motsäga, bestrida
gaiter damask
galactic galaktisk
galanty show skuggspel
galaxy lysande samling
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
galop galopp dans
galore massor av, i överflöd
galosh galosch
galumph klampa
galvanic galvanisk
galvanize uppliva, galvanisera
galvanometer galvanometer
gambado skutt, krumsprång
gambit schackdrag, utspel
gamble spela
gambler spelare
gambling spelande
gamblingdebts spelskulder
gamblingden spelhåla
gambol skutta, upptåg, glädjesprång, skutt
game-like spelliknande
game-selector spelväljare
game laws jaktlagar
game warden viltvårdare, skogvaktare
gamebag jaktväska
gameinstruction spelinstruktion
gamekeeper skogvaktare
gamely sportsligt, modigt
gamemaster gymnastiklärare
gamepad spelplan
games spel, sport
gamesome lekfull
gamester hasardspelare
gammation knoppning
gammon humbug, rökt skinka, bedrägeri
gamut tonskala
gander gåskarl
gangland gangstervärlden
gangling lång och gänglig
ganglion nervknut
gangplank landgång
gangrene kallbrand
gangster gangster
gangway gång, landgång
gannet havssula
gantry ställning, brygga
gaping gapande
garage garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garantee garantera
garanteed garanterat
garbage strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck sopbil
garble förvanska, stympa
garbled stympade
garden trädgård, tomt
gardener trädgårdsmästare
gardenia gardenia
gardening trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens park
gargle gurgla
gargoyle person med groteskt ansikte
garibaldi korintkaka
garish skrikig, prålig, gräll
garland krans, bekransa, girland
garlic vitlök
garment plagg, klädesplagg
garner förrådsbod, lagra
garnet granat
garnish pryda
garnishment införsel i lån
garniture garnityr
garret vindsrum, vind
garrison garnison, besättning
garrotte strypa
garrulous pratsjuk
garter strumpeband
gas-formation gas-bildning
gas-tight gastätt
gas burner gaslåga
gas chamber gaskammare
gas cooker gasspis
gas fire gaskamin
gas mask gasmask
gas range gasspis
gas station bensinstation
gas tank bensintank
gasbag pratkvarn
gaseous gasformig
gasholder gasklocka
gasify förgasa
gasjet gasbrännare
gasket packning
gaslamp gaslampa, gaslykta
gaslight gasljus
gasolene bensin
gasp for breath kippa efter andan
gasped flämtade
gasproof gastät
gassed gasförgiftning
gassing gasning
gastric mag
gastric catarrh magkatarr
gastric ulcer magsår
gastritis akut magkatarr
gastronome gastronom
gasworks gasverk
gate-crach planka in
gate-crasher objuden gäst
gate-house grindstuga
gate money biljettintäkter
gâteau tårta
gatefold utvikningsblad
gatepost grindstolpe
gateway portgång
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
gauche tafatt, klumpig
gaucho sydamerikansk cowboy
gaudy grann, brokig, bjärt, prålig
gauge beräkna, dimention, kapacitet, kaliber
gauges mätare
gaunt spöklik, mager
gauntlet ridhandske, gatlopp
gauze flor, gas
gauze bandage gasbinda
gawky tafatt, dumskalle
gazebo lusthus
gazelle gasell
gazette officiell tidning
gear on a car växel på en bil
gearbox växellåda
gearmotor växelmotor
gearshift växelspak
gearwheel kugghjul
gelatine gelatin
gemination fördubbling
gendarme gendarm
genealogical genealogisk
genealogy genealogi
general condition allmäntillstånd
general payroll tax arbetsgivaravgift
general tool universalverktyg
generalize generalisera, popularisera
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
geniality gemytlighet
gentleman-farmer godsägare
geographer geograf
geographic geografisk
geography geografi
germ warefare bakteriologisk krigföring
germane (to) nära förbunden (med), relevant
gestation dräktighet
gesticulatory gestukilerande
get-away flykt, start
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get married geifta sig
get one's hair cut klippa sig
get to speak to komma till tals med
ghastly spöklik
giantess jättinna
giants jättar
gigantic jättelik, gigantisk
gigantic- jätte
giraffe giraff
give an account redovisa
give an account of redogöra för
give away skänka
glacial period istid
glaciated istäckt
glacier glaciär, jökel
glad-hand välkomna
gladiator gladiator
gladly gärna
gladrags högtidsblåsa
glamour förtrollning, charm
glance blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing sneglande
glare at blänga
glaring bländande, gräll, bjärt
glasis svag sluttning
glass-plate glasskiva
glassblower glasblåsare
glasses glasögon
glassworks glasbruk
glassy glasartad
glazed glansig
glazed tile kakel
glazier glasmästeri, glasmästare
gleanings axplock
globally totalt
glossaries ordlistor
gnarled knotig, kvistig
gnaw off avgnaga
go and see hälsa på
go astray irra
go away gå sin kos
go in for games sporta
goalkeeper målvakt
godfather fadder
golgatha golgata
gone away bortrest
good-faith god tro
good-natured beskedlig, gemytlig, godmodig
goodnatured gemytlig
gossamer sommarträd, fin väv
governable lättstyrda
graceful behaglig, behagfull, sirlig
gracious älskvärd, nådig
graciously älskvärt
grades klasser
gradient stigning
gradual gradvis, långsam
gradually småningom, gradvis
graduate graduera, akademisk student
grain to sow korn att så
grammar språklära
grammar-school högre läroverk
grammatical grammatiskt
grammatically grammatiskt
grammer grammatik, språklära
granary spannmålsmagasin
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
grange lantgård
granite granit
grannny's mormors
granny mormor, farmor
granny's farmors
granted tillåten
granting tillåter
granulate göra kornig
graphic grafik, åskådlig, målande
graphical grafisk
graphically grafiskt
graphics grafik
graphing grafiska
graphite grafit
graphs grafer
grapple ge sig i kast med, dust
grasping fattande
grassed gräsbevuxen
grassy grön, gräsbevuxen
grate bread riva bröd
grateful tacksam
gratification tillfredsställelse
gratify tillfredsställa
gratifying tillfredsställande
grating galler, gallerverk
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravel grus
gravitation tyngdkraft
gravity tyngd, allvar, tyngdkraft
gray-scale grå-skale
greased smord
Great Britain Storbritannien
greatful tacksam
greatly verkligen
greatness storhet
Greek-speaking grekisktalande
gregarious sällskaplig
grenades granater
greyshades gråskalor
grievance missnöje
grind (a hard reading) plugga
groaning stönande, jämmer
groundwater grundvatten
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
guard-duty vakttjänst
guard on the railway konduktör på järnväg
guarded vaktad
guardian målsman, förmyndare, väktare
guardrails balkar
guards skydd, garde
guest harbour gästhamn
guidance ledning, instruktioner
guinea-pig marsvin, försökskanin
gymnasium gymnastiksal
gymnastics gymnastik
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
hacked hackat
hackneyed utnött
hacks hackar
haddock kolja
hadn't hade inte
haggai haggaj
haggard tärd, utmärglad
haggis skotsk hackkorv
haggle hacka, pruta
haggle with schackra med
Hague (the) Haag
hailed hyllats
hails haglar
hair-ribbon hårband
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s frisersalong
hairpin hårnål
hairy hårig
halcyon fridfull, stilla
half-full halvfull
half-hour halvtimme
half sole halvsula
halfheartedly halvhjärtat
halfway halvvägs
halibut helgeflundra
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
halter grimma, snara
halve halvera
halves halvor
hamlet liten by
hammer hamra, hammare
hammock hängmatta
hamper hindra, korg
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
hang-over baksmälla
hanger klädgalge, galge
hangers galgar
hanging hängande
hanging flower-pot ampel
hangover bakrus
hangs hänger
hanker åtrå
hanker after fika efter
hansom-cab tvåhjulig droska
haphazard på måfå
hapless olycklig
haply kanske
happen hända, hända, inträffa, ske, tilldraga
happen to be råka vara
happened hände
happening händelse
happens händer
happiness glädje, sällhet, lycka
happy glad, glad, lycklig
harass plåga, anfäkta
harassed plågade
harasses plågar
harassing plågande
harbinger förebud
harbour hamn
harch kärv
hard-core hårdnackad
hard-earned med möda
hard-on stånd
hard disk hårddisk
hard of hearing lomhörd
hard ryebread knäckebröd
hardcopy hårdkopia
harddisk hårddisk
harden hårdna, härda sig
hardened härdad
hardens hårdnar
harder hårdare
hårdhet hardness
hardly knappt, knappast
hardness hårdhet
hardship strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships mycket lidande
hardware maskinvara, hårdvara, maskinvara
hardwood hårt träslag
hardwoods hårda träslag
hardy härdad, dristig, härdig
harebell blåklocka
harlot sköka
harmanization anpassning
harmed skadade
harmful farlig, skadlig
harmless oskadlig, menlös, ofarlig
harmonised överensstämmande
harmonize harmonisera
harness sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
harpoon harpun
harpsichord cembalo
harrow harv, harva
harsh barsk, hård, sträv
harshest kärvhet, strängaste
harvest gröda, skörda, bärga, skörd
harvester skördemaskin
has-been föredetting
hasn't har inte
hassle problem
hassles trassligheter
haste brådska
hasten hasta, skynda, påskynda
hastle brådska
hasty förhasta, hastig
hatch kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched streckskuggad
hatchet yxa
hated hatade
hateful hätsk, förhatlig
hatefully förhatligt
hates hatar
hatred hat
hatter hattmakare
haughty högdragen
haulage transport
haunch höft, länd
haunt förfölja, tillhåll
have a feeling ana
have a glance (at) ögna (igenom)
have a headache ont i huvudet
have a list slagsida
have confidence in lita på
have lunch (or dinner ..) äta
have pity förbarma sig
have the heart to nännas
have to måsta
have to pay plikta för
haven tillflyktsort
haven't har inte
haversack ryggsäck, tornister
having har
havoc förstörelse
hawser tross
hawthorn hagtorn
haymaking höbärgning
hayrick höstack
hazard fara
hazardly farligt
hazardous vansklig, farlig
hazel hassel, nötbrun
hazel-ben järpe
head boy primus
head scarf sjalett
head waiter hovmästare
headache huvudvärk
headdress huvudbonad
header rubrik
headgear huvudbonad
heading överskrift, rubrik
headings rubriker
headland udde
headlight framlykta
headline rubrik
headlong handlöst, huvudstupa, vild
headmaster rektor
headquarters högkvarter
headrig huvudrigg
headship ledarskap
headstrong envis
headwaiter hovmästare, huvudfåra
headway framsteg
health hälsa
healthy frisk, hälsosam, sund
heap up anhopa
hearer åhörare
hearers lyssnare
hearing förhör, hörsel, höra
hearken lyssna
hearsay hörsägen
hearse likvagn
heart disease hjärtfel
heart stroke hjärtslag
heartburn halsbränna
heartedly hjärtat
hearth eldstad
heartily hjärtligt
heartiness hjärtlighet
hearts hjärtan
heartwarming hjärtevärmande
hearty innerlig, hjärtlig
heat-wave värmebölja
heated uppvärmd
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
heaven himmel, himmelskt
heavenly himmelskt
heavens himlarna
heavily i hög grad
heavy work grovgöra
hectogramme hekto
heraldic heraldiska
heraldry heraldik
hereafter härefter
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
hexagon sexhörning
hibernates övervintrar
hide-and-seek kurragömma
high-quality topp-kvalitets
highhanded egenmäktig
highlander högländare
hijacked kapad
hilarious lustiga
hilarity munterhet
hindrance hinder
hippopotamus flodhäst
hire-purchase plan avbetalningsplan
hoar-frost rimfrost
hoarding affischtavla, plank
hoarse hes, skrovlig
hoarsely hest
hogmanay skotsk nyårsafton
holocaust förintelsen
home-dialect hem-dialekt
homewards hem-, hemåt
homosexuality homosexualitet
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
hooliganism ligistfasoner
hop-step-and-jump trestegshopp
horizontally horisontalt
horse-radish pepparrot
horsemanship ridkonst
hoseanna hosianna
hospitable gästfri
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
house-breaking inbrott
house-martin hussvala
housebreaker inbrottstjuv
housebreaking inbrott
housetrained rumsren
how are you hur mår du
hull on a ship skrov på fartyg
hullaballoo hallåande
hullabaloo larm
human being människa
human life människoliv
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humanize förmänskliga
humanly mänskligt
humiliating nedsättande, förnedrande
humiliation förödmjukelse, förnedring
Hungarian ungersk
husbandman bonde
husbandry jordbruk
hyacinth hyacint
hydraulic hydrauliska
hydraulics hydraulik
hydrocarbons kolväten
hydrography sjömätning
hyperaesthetic överkänslig
hypermarket stormarknad
hysterically hysteriskt
I beg your pardon! ursäkta mig!
I have been told man har sagt mig
Icelander islänning
Icelandic isländsk
idealistic ideell, idealistisk
idealization skönmålning
idealize idealisera
ideally idealiskt
identification identifikation
idolatrous avgudisk
idolatry avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
ignorance okunnighet
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill at ease olustig
illegality olaglighet
illegally illegal
illimitable oändlig
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
imagery bildverk, bildspråk
imaginable tänkbar
imaginary inbillad
imagination inbillning, fantasi
imaginative fantasirik, fantasifull
imaginativeness uppfinningsförmåga
imagine föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imbalance obalans
imediately ögonblickligen
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaculate ren, obefläckad
immaterial oväsentlig, andlig
immature omogen
immaturity omogenhet
immeasurable omätlig
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immigrants invandrare
immigrated invandrat
immolation offrande
immorality omoral
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
immovable orörlig
immovables fast egendom
impacts inverkar
impaired försämrad
impairment försämring
impairs försämrar
impartial opartisk
impartiality opartiskhet
impassable oframkomlig
impasse dödläge, återvändsgränd
impassioned lidelsefull
impassive känslolös
impassivity känslolöshet
impatience otålighet
impatient otålig
impeachment förebråelse, anklagelse
impecable ofelbar, oklanderlig
impeccable oklanderlig
impedance impedans
impenetrability ogenomtränglighet
impenetrable ogenomtränglig
imperative nödvändig, tvingande
imperialistic imperialistisk
imperishable oförgänglig
impermanent obeständig
impermeable ogenomtränglig
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
imperturbability orubblighet
imperturbable orubblig
implacable oförsonlig
implausible osannolik
implementation realiserande
implication innebörd
implications delaktigheter
imponderable ovägbar
importance vikt, betydelse
importantly viktigt
importation importering
impracticable ogörlig
impractical opraktisk
impracticality ogenomförbarhet
imprecation förbannelse
impregnable ointaglig, ogenomtränglig
impregnated-wood impregnerat trä
impressionable lättpåverkad
improbability osannolikhet
improbable osannolik
in a hurry bråttom
in a trice i en handvändning
in a week om en vecka
in advance förskott (i), förväg (i)
in brackets inom parantes
in good taste smakfull
in the meantime under tiden
in the same way lika
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inaccessible oåtkomlig
inaccurary felaktighet
inaccurate oriktig
inaction overksamhet
inactive inaktiv
inactivity overksamhet
inadequacy otillräcklighet
inadequate otillräcklig
inadmissible otillåtlig
inadvertant ouppmärksam
inadvertence ouppmärksamhet
inadvisable oklok
inagurate inviga
inalienable oförytterlig
inanimate livlös
inanity tomhet
inappropriate olämplig
inaptitude olämplighet
inarticulate oartikulerad
inasmuch eftersom
inattention ouppmärksamhet
inattentive ouppmärksam
inaudibility ohörbarhet
inaudible ohörbar
inaugural invignings
inaugurate inviga
inauguration invigning
inauspicious olycksbådande
incalculable oberäknelig
incandescent glödande
incantation besvärjelse
incapability oduglighet
incapable oduglig, oförmögen
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
incautious oförsiktig
incendiary bomb brandbomb
incertainty osäkerhet
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
inclination böjelse, håg, lust
incomparable oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility inkompabilitet
incompatible inkompatibel
inconceivable ofattlig
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsolable otröstlig
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
increased ökad
increasing ökande
increasingly allt mer
incubation äggkläckning, ruvande
incubator äggkläckningsmaskin
incurable obotlig, oläkbar, obotlig
indeclinable oböjlig
indefatigable outtröttlig
indefinable obestämdbar
indemnification skadeersättning
indentation märkning
indescribable obeskrivlig
india-rubber gummi
india rubber radergummi
Indian ink tusch
indicating indikerande
indication tecken, kännetecken, beteckning
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indignation harm
indispensable oumbärlig
indisputable oemotsäglig
indistinguishable omöjlig att skilja
individualized privata
individually individuellt
indomitable okuvlig
ineffable outsäglig
inestimable oskattbar, ovärderlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
inexcusable oförlåtlig
inexhaustible outtömlig
inexorable obeveklig
inexplicable oförklarlig
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
infamous nedrig, ökänd, ärelös
infancy barndom
infantile barn
infantry infanteri, fotfolk, infanteri
infatuate förblinda
infatuated förälskad
infatuation blind förälskelse
inflamed inflammerad
inflammable lättantändlig
inflammation inflammation
inflated uppblåst
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
infrared ultraröd
ingrained inrotad
ingratiate ställa sig in
ingratitude otacksamhet
inhabiant invånare
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inhaled andades in
inheritance arv
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
innovation nyhetsmakeri
innumerable oräknelig, otalig
inoculated ympat
insanely vansinnigt
insanity vansinne, sinnessjukdom
insatiable omättlig
inscrutable outgrundlig
inseperable oskiljaktig
inserted clause anföringssats
insinuating antydning, inställsam
insinuation insinuation
inspiration ingivelse
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
instalment avbetalning (med belopp)
instance exempel
instances instanser
instantaneous ögonblicklig
instantly omedelbart
insufferable olidlig
insulate a cable isolera en kabel
insulated isolerad
insulates isolerar
insulation isolering
insuperable oövervinnerlig
insurance försäkring, assurans
insurances försäkringar
insurmountable oöverstiglig
intangible obestämd
integrated integrerat
integration integration
intentionally avsikligt
interaction interaktion
interactive interaktiv, dialogform
interactively interaktivt
interchangable utbytbar
interchange omväxla, utväxla
interest-bearing räntebärande
interested party intressent
interminable oändlig
internally internt
international internationell
internationally internationellt
interpretation utläggning, tolkning av
interrogative frågande
into the bargain till yttermera visso
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intonation tonfall, intonering
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
invader inkräktare
invalid ogiltig
invalidation upphävande
invaluable ovärderlig
invariable oföränderlig, alltid
investigates undersöker
investigation undersökning, utredning
investigator utredningsman, forskare
invigorating stärkande
inviolable okränkbar
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invulnerability osårbarhet
inwards inåt, inre
irascible lättretlig
irasciblere vrede
ironically ironiskt
irradiate bestråla, stråla ut
irreconcilable oförsonlig
irrefutable ovedersäglig
irreparable oersättlig
irreplaceable oersättlig
irreproachable oklanderlig, oförvitlig
irreproachably oklanderligt
irresistable oemotståndlig
irretrievable ohjälplig
irrevocable orygglig, oåterkallelig
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
isaiah jesaja
Islamic islamisk
islander öbo
isolated avskild, isolerad
isolation isolering
isolator huvudströmbrytare
israeli israels
israelites israeler
Isrealite israelit
issuance utfärdande
it is a pity det är synd, det är synd
it is painful det gör ont
it is raining cats and doogs ösregn
Italian italienska, italiensk
italic kursiv
italicized kursiverad
italics kursivering, kursiv
iteration upprepning, upprepning
jabber pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock obegripligt pladder
jabbery mygel
jacinth hyacint
jack-in-office paragrafryttare
jack-in-the-box gubben i lådan
jack-knife fällkniv
jack-of-all-trades tusenkonstnär
jack in cards knekt i kort
jackal schakal
jackanapes snobb
jackaroo gröngöling
jackass åsnehingst
jackdraw kaja
jacket jacka, jacka, rock, kavaj, kofta
jacketing smörj
jackpot pott
jackscrew domkraft
jacobean från jakob i
jacobinism jakobinism
jacobite jakobit
jacobus jakobin
jactation skryt
jaded blaserad, utsliten
jadeite jadeit
jagged ojämn
jaggy tandad
jail-birds fångar
jail-break rymning
jail-breaks rymningar
jailbird fängelsekund, fånge
jailer fångvaktare
jails fängelser
jakes herrtoalett
jaloppy bilskrälle, rishög
jalousie jalusi, persienn
jam-pot syltburk
jamboree läger
jambs sidostycken
jammed packad
jamming störning
jammy täckt med sylt
jangle gnissla, oljud
jangler bråkmakare
jangling oljud
janitor portvakt
janitress portvakt
jankers buren
January januari
Japan Japan
Japanese japanska, japansk
japheth jafet
japonic japansk
japonica rosenkvitten
jargon rotvälska, jargong
jargonelle päron
jargonize prata jargong
jarring skärande
jarvey droskkusk
jasey peruk
jasmine jasmin
jasper jaspis
jaundice gulsot
jaundiced smittad med gulsot
jaunt utfärd
jaunty nonchalant, ogenerad
javan javanesisk
javanese javanesisk
javelin spjut
javelin-man spjutkastare
jaw-bone käkben
jawbone käkben
jay-walker gådrulle
jazzy jazzig, gräll
jealous avundsjuk, svartsjuk
jealously svartsjukt
jealousy avundsjuka
jehovah's jehovas
jeopardize äventyra
jessamine jasmin
jew-baiting judeförföljelse
jim-dandy jättebra, toppen
job rotation arbetsväxling
jobation straffpredikan
jocularity skämtsamhet
jollification glad fest
jordanian jordansk
journalese tidningsspråk
journalism journalistik
journalist journalist
journalistic journalistisk
journalists journalister
journalize införa i dagbok
joviality jovialitet
jubilance jubel
jubilation jubileum
judaism judendom
judaize judaisera
judicature rättskipning
judicially rättsligen
jugoslavia jugoslavien
jurassic jura
juridically rättsligen
jusification motivering
just as well likaväl
justiciable straffbrottslig handling
justifiable försvarlig, befogad
justification försvar, berättigande
justificative rättfärdigande
juxtapose placera vid sidan
juxtaposition sammanställning
kaiser kejsare
kangaroo känguru
kaput kaputt
keep accounts föra räkenskap
keynames nyckelnamn
kickstand on a bike cykelställ på cykel
kind-hearted godhjärtad
kindergarten lekskola
kindest regards hjärtliga hälsningar
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-range köksspis
kitchen range spis
klaxon bilhorn
knapsack ränsel, ryggsäck
knavish skurkstreck
kneading knådande, knåda
knock-about bullersam
knowledgeable kunnig
label etikett
labeled namngiven
labeler etiketter
labelled märkt
labels etiketter
labor arbeta
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
labored arbetade
laborious arbetsam, mödosam
labour arbete, knoga
labour court arbetsdomstol
labour dispute arbetskonflikt
labour market arbetsmarknad
labour welfare act arbetarskyddslag
labourer grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers arbeten
laburnum gullregn
labyrinth labyrint
labyrinthine labyrintisk
lacerate slita sönder
lack-lustre glanslös
lackey lakej
lacking bristen
lacking in character karaktärslös
lacks saknar
laconic fåordig
lacquer fernissa, lackera
lacquering lackering
ladder stege
laddie pojke
laden lastad, fylld
ladies damer
ladies`hairdresser damfrisering
ladies`room damrum
lading lastning
ladle skopa, slev, ösa
lady-bird nyckelpiga
Lady Day vårfrudagen
lady teacher lärarinna
ladylike fin, förnäm
laggard sölkorv, sölig
laird godsägare
laity lekman
lakes sjöar
lament klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
lamp-post lyktstolpe
lamp-shade lamskärm
lance spjut, lans
land-owner godsägare
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
language språk
language-databases språk-databaser
language-directions språk-riktningar
language-files språk-filer
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
languages språk
languid trög, matt
languish tyna bort, tråna
languish for tråna efter
lanky gänglig
lantern lanterna, lykta
lap up slafsa i sig
lapland lappland
lapping vågskvalp
lapse lapsus, tidrymd, förlopp
larceny stöld
larch lärkträd
large stor
largely till stor del
larva larv
lascivious vällustig
lasitude trötthet
last-modified ändrad senast
last-updated uppdaterad senast
last a long time räcka länge
last autumn i höstas
last night förra natten
last year fjor (i)
lasted varade
lasting varaktig, dryg, hållbar
lasting value bestående
lastly slutligen
lasts varar
latch dörrklinka, säkerhetslås
latch-key portnyckel
latched-in reglade
latches förreglingar
latching låsning
latchkey portnyckel
late autumn senhösten
lately på sista tiden, nyligen
latent dold, latent
later on senare, framdeles
lateral sido
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
latin latin
latin-speaking latintalande
latitude latitud
latter senare
latterly nyligen
lattice gallerverk, galler
Latvia Lettland
Latvian lettisk
laud voice hög röst
laudable lovvärd
laudatory berömmande
laugh skratt, skratta
laughable skrattretande
laughing skrattande
laughing-stock driftkucku
laughing stock åtlöje
laughingly skrattande
laughs skrattar
laughter skratt
launch slunga, sjösätta, starta
launching lansering
launder tvätta och stryka
laundress tvätterska
laundrette tvättautomat
laundry tvätt, tvättinrättning
laureate lagerkrönt
laurel lager träd
laurelwreath lagerkrans
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lavender lavendel
lavish ymnig, slösaktig
law-abiding laglydig
law suit rättegång
lawabiding laglydig
lawbreaker lagbrytare
lawcourt domstol
lawer jurist
lawful laglig
lawgiver lagstiftare
lawless laglös
lawlessness laglöshet
lawmaker lagstiftare
lawnmower gräsklippare
lawns gräsmattor
lawsuit process, rättegång
lawyer sakförare, advokat, jurist
laxative avföringsmedel, lösande
lay-by angöringsplats
lay-figure skyltdocka
lay-off permittering
lay down nedlägga
lay eggs värpa
lay the table duka
layabout dagdrivare
layby parkeringsplats
layer skickt, varv, lager
layette babyutstyrsel
laying liggande
layman lekman
layoff friställning
layout planering
layouts planer
laziness lättja
lead in cards förhand i kort
leaded blyinfattad
leaden blyaktig
leader ledare
leadership ledarskap
leadfree blyfri
leading ledande
leading-strings ledband
leading part huvudroll
leadpencil blyertspenna
leafage lövverk
leafbud bladknopp
leaflet broschyr
leafmould lövjord
leafy tree lövträd
league liga, förbund
leakage läckage
leaned lutade
leaning lutande
leap-frog hoppa bock
leap year skottår
leapday skottdag
learned lärd
learning lära, lärdom
leasehold arrende
leaseholder arrendator
least-favoured minst gynnad
leastwise åtminstone
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
leave by will testamentera
leave of absence tjänstledighet, permission
leave out utelämna
leaven surdeg
leaves lämnar
leaving lämna
leaving certificate avgångsbetyg
lebanese libanes
lebanon libanon
left-handed vänsterhänt
leftwards till vänster
legal penalty ansvarspåföljd
legalities lagliga skyldigheter
legality laglighet
legalization legalisering
legalize legalisera
legally lagligt
legatee arvinge
legionnaire legionär
legislates lagstiftar
legislation lagstiftning
legislative lagstiftande
legislator lagstiftare
legislature lagstiftande församling
legitimatize legitimera
lemonades läskedrycker
lethargic dvallik
lethargy dvala
leviathan koloss, sjöodjur
lexicographer ordboksförfattare
lexicographical lexikografisk
lexicography lexikografi
liability ansvar
liable ansvarig
liaison förbindelseofficer, officer
libation dryckesoffer
liberality generositet
liberalization liberalisering
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
librarian bibliotekarie
libraries bibliotek
librarys bibliotekens
life-saving livräddning
life insurance livförsäkring
ligament ligament, bindsena
light-hearted bekymmerslös
likable sympatisk
lily of the valley liljekonvalj
limitation begränsning, inskränkning
limited company (Ltd.) aktibolag AB
lineament anletsdrag
linearally linjärt
linkages sammankopplingar
liquefaction smältning
liquidation betalning
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
literally bokstavligen, formligen
literature lektyr, litteratur
litharge silverglöd
lithography litografi
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigation process
livable beboelig
loading laddande
loadstone magnetit
loafer dagdrivare
loathing vämjelse, leda
loathsome avskyvärd
loaves limpor, bröd
locality läge, ort
localize lokalisera
locally lokala
locates lokaliserar
locating lokaliserande
locations platser
lockable låsbar
logarithmic logaritmisk
logarithmically logaritmiskt
long-distance heating fjärrvärme
long-range långväga
look after tillse, passa, efterse, sköta
look at oneself in the glass spegla sig
look forward to motse
loud laughter gapskratt
loudspeaker högtalare, högtalare
lounge around flanera, ströva omkring
lovable älsklig
love of humanity människokärlek
lowlands lågland
loyal to solidarisk mot, lojal mot
loyalty lojalitet, trohet
lubricating smörj
lubrication smörjmedel
lucrative lönande, lukrativ
luggage rack bagagehylla
luggage van resgodsvagn
lumpenproletariat trasproletariat
lunar month månvarv
lunar probe månsond
lunatic sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
macabre makaber
macadam makadam
macaroni makaroner
macaroon mandelkaka
Macedonia macedonien
macerate blöta upp, laka ur
machete machete
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
machine maskin
machine-gun kulspruta
machine-guns kulsprutor
machine-readable maskinläsbar
machinery maskiner
mackerel makrill
macro makro
macros makron
madam min fru, fröken
madcap våghals
madman vettvilling, dåre, galning
madness galenskap, vansinne, dårskap
maelstrom malström
magazine tidskrift, magasin
maggot mask
magic trolleri, magi, magiskt
magician trollkarl
magics underverk
magistrate polisdomare
magistrates` court - the rådhusrätt
magnanimity ädelmod
magnanimous storsint
magnate magnat
magnetic magnetisk
magneto magnetapparat
magnification förstoring
magnificence prakt
magnificent magnifik, storartad
magnifies förstorar
magnify förstora
magnitude storlek, vikt
magpie skata
magstrates magistrat
mahogany mahogny
Mahomet Mohammed
maiden mö, ungmö, ogift
maidenhead jungfrulighet
mail-coach diligens
mail-order postorder
mail drop brevinkast, brevlåda
mailbag postsäck
mailed skickat
mailing post
mailplanes postflyg
maimed lytt