The Swedish term "visa en artighet" matches the English term "pay a compliment"

other swedish words that include "visa" : english :
tillrättavisa, varning admonish
folkvisa ballad
förvisa, landsförvisa banish
blinkvisare, skygglappar blinkers
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
avvisa disallow
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
visande displaying
visa ditty
undervisande educational
rättvisa equity
bevisa, visa evince
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
visar exposes
visande exposing
folkvisa folk-song
redovisa give an account
hand, visare hand
timvisare hour hand
belysa, visa, illustrera illustrate
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
instruera, undervisa instruct
rätt, rättvisa justice
rättvisa justness
pekare, visare pointer
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
visa sig vara prove to be
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
visa sig på nytt, återuppstå reappear
tillrättavisande rebuke
återvisad redisplayed
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
avvisa send away
utvisa send out
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
vägvisare sign-post
låt, visa, sång song
spjärna, avvisa, med förakt spurn
centrumvisare sweep-hand
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visare viewer
visavi, gentemot vis-à-vis
urvisare watch-hand
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
other swedish words that include "en" : english :
ett, en a
ruttna, en kropp a body
en lång rad av a long string of
övergivna, övergiven abandoned
uppgivenhet abandonment
genera abash
generad abashed
Aberdeen Aberdonian
bestående, varaktig abiding
envälde absolutism
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
Abessinien Abyssinia
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
enlighet accordance
enligt according to
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
acetylen acetylene
eftergiven acquiescent
förvärvslysten acquisitive
begiven på addicted for
begivenhet addiction
beroendeframkallande addictive
rutten addled
ansluten till adhered
tillsats, komplement adjunct
entré admission fee
obestridligen, erkänt admittedly
ståhej, väsen ado
vuxen, fullvuxen adult
äktenskapsbrytare adulterer
utomäktenskaplig adulterous
äktenskapsbrott adultery
mogen ålder adulthood
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
mentor advisor
amerikansk engelska ae
genomlufta aerate
antenn aerial
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
rakvatten after-shave
ånyo, igen again
med vidöppen mun agape
i en ålder av, ålderstigen aged
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
flygvapen air-force
flygburen airborne
flygvapen airforce
Albanien Albania
vaken, alert alert
fjärmande, alienation alienation
allergen allergen
tilldelningen allocations
tillåten allowed
förena, bundförvant ally
kalender almanac
allena, ensam alone
alfabeten alphabets
likaså, tillika, med, också, även also
växelströmsgenerator alternator
oegennytta, altruism altruism
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
bärnsten amber
ärelysten, äregirig ambitious
amen amen
armenien Amenia
armenisk Amenian
benådning, amnesti amnesty
fostervatten amniotic
en, ett an
anarkismen anarchism
andalusien andalusia
androgen androgenic
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
englandsvän anglophile
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
fientlighet animosity
kommentera annotate
årligen annually
en annans another's
från tiden före syndafloden antediluvian
mödravårdscentral antenatal
antenn, antenn (insekt) antenna
judefientlig anti-jewish
förutseende anticipatory
antigen antigen
forntiden, antiken antiquity
antwerpen antwerp
lägenhet apartment
apennierna apennines
apex, spetsen apex
uppenbarelseboken apocalypse
tydligen apparently
syn, uppenbarelse apparition
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
äpplen apples
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
ardennerhäst Ardennes carthorse
områden areas
arena arena
argumentera argue
argumenterar argues
argument, skäl argument
diskussionslysten argumentative
argument arguments
väduren aries
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
vapen armorial
anhållanden arrests
arsenal arsenal
arsenik arsenic
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
i regel, vanligen as a rule
liksom, ävensom as well as
skamsen ashamed
cendré ashblond
asien asia
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
tilldelningen assignments
umgänge, samfund, association, förening association
assyrien Assyria
assyriens Assyrian's
häpen, förvånad astonished
grensle astride
äntligen, omsider at last
genast at once
i täten at the head
atensk athenian
aten athens
på tvären athwart
fäst, tillgiven attached
attentat, försök attempt
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
Australien Australia
autentisk, verklighetsnära authentic
utgivarens author's
auktoritet, befogenhet authority
autogen autogenous
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
vaken, vakna awake
medveten aware
en stund awhile
kandidatexamen baccalaureate
bakdörren backdoor
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
åt gården backroom
omvänt snedtecken backslash
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
eneggat svärd backsword
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakvatten backwater
förvirrad, snopen baffled
borgen bail
borgen kan ställas bailable
deposition av egendom bailment
ösa en båt bale out a boat
valfiskben baleen
kulspetspenna ball-pen
ballistiken ballistics
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
banditväsen banditry
hjulbent bandy-legged
smälla igen, skräll bang
fördriven banished
bankväsen banking
andeväsen banshee
andeväsen banshees
döparen baptizer
bomma igen bar up
barbarismen barbarism
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
bartender barman
skenvälgörare barmecide
plats kring en lada barnyard
nedrig, bas, gemen base
i grund och botten basically
vriden batty
medveten om be aware of
försenad, dröja be late
uppburen be thought highly of
plage, stranden, strand beach
född, frambringa, enfödd begotten
beteende behavior
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
väsen, varelse being
Belgien Belgium
troende beliefs
troende believer
troende believers
troende believing
älskling, älskad, avhållen beloved
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörande, välgörenhet beneficial
bensin benzine
testamentera bequeath
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
kulspetspenna biro
fågelvägen birth-flight
vapensköld blazon
kulen bleak
förbunden blindfolded
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
strandpromenad boardwalk
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
bömen bohemia
bohem, zigenare bohemian
skena, bult, regla, bom bolt
borgensman bondsman
ben, knota bone
ben bones
benig bony
vadhållningsagent book-maker
nonsens, strunt bosh
botten bottom
trädgren bough
inbunden, begränsad, skyldig bound
hjulbent bow-legged
hängslen braces
avgrena branch off
oväsen, träta brawl
Brasilien Brazil
andades, andningen, andas breathing
tegelsten, tegel, hedersprick brick
brudens bride's
orientering briefing
sken brilliance
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
storbritanien britain
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
borste, borsta, pensel brush
penslar brushers
penslar brushes
röra sig ur fläcken budge
enspännare buggy
Bulgarien Bulgaria
vattentätt skott bulkhead
sammanslagen bundled
enplansvilla, villa, stuga bungalow
brits, koj, nonsens bunk
nonsens bunkum
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
utan, men but
av, vid, bredvid, till, genom by
omgående by return
apropå, i förbigående by the way
förgången, föråldrad bygone
tecken bytes
svängt stolsben cabriole
kalender, almanacka calender
vadben calf of the leg
Kalifornien California
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
kanadensare, kanadensisk Canadian
avbruten cancelled
matsal, marketenteri canteen
kapten, kaptenen captain
fångenskap captivity
böld, röd ädelsten carbuncle
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
amerikansk ren caribou
tandröta, benröta caries
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
genomdriva carry out
huggen carved
kastväsende caste
stort vattenfall, grå starr cataract
oupphörligen ceaselessly
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
censor, censurera censor
censurerad censored
censur censoring
censur censorship
centrum center
centrerad centered
centrerar centers
centimeter centimetre
tusenfoting centipede
mellerst, central central
centralvärme, värmeledning central heating
centralisera centralize
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
centrifugal centrifugal
centrifuger centrifuges
centre centrum
århundraden centuries
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
stenget, sämskskinn chamois
mästerskapen championships
karaktär, sinnelag, tecken character
teckenberäkning charactercount
karakteristiska, kännetecken characteristic
tecken-lista characterlist
teckenhanterare charactermap
tecken characters
barmhärtighet, välgörenhet charity
betagen i charmed by
underreden chassis
sträng, ren, kysk chaste
lös egendom chattels
vattenkoppor chicken-pox
huvudsakligen chiefly
skorsten chimney
skorstenspipa chimneypot
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
kristna, kristen Christian
kristendomen christianity
juldagen Christmas Day
krönikeboken chronicles
askungen cinderella
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengjorde cleaned
rengörande cleaning
renhet cleanliness
renlig cleanly
renhet cleanness
rengör cleans
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
knyta näven clench one`s fist
kund, klient client
klienter clients
tygstycken cloths
mulen cloudy
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
stenkol, kol (sten-) coal
kullersten cobble-stone
liten flat båt, hjärtmussla cockle
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
sortiment collections
översten colonel
stridslysten combative
kommatecken comma
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommitténs committee's
kommendör commodore
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
samhälle, menighet, gemensamhet community
pendla, förvandla commute
pendlare commuter
förenlighet compatibilty
tvungen compelled
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
konferencié comperè
kompetens competency
duglig, kompetent competent
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
komplementerande complementary
hy, utseende complexion
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
komponent component
komponenter components
egenkär, inbilsk conceited
anrika, koncentrera concentrate
koncentration concentration
koncentriska concentric
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
beträffande, angående, rörande concerning
gemensam concerted
harmoni, endräkt concord
kondensera, förtäta condense
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
gemensam överhöghet condominium
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
förbunden confederate
konferens conference
det måste medges, uppenbarligen confessedly
förtrogen confidant
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
kongruens, överensstämmelse congruence
förbinda, förena sig conjoin
äktenskaplig conjugal
kopplad, förbunden connected
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
se genom fingrarna connive
äktenskaplig connubial
medveten conscious
följd, konsekvens, slutsats consequence
följdaktligen, därför, alltså consequently
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
konsekvens, konsistens consistency
konsekvent, förenlig consistent
bestående consisting
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
fysik (en persons) constitition (a person`s)
konsument consumer
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
nöjd och belåten contended
belåtenhet contentment
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
kontinental continental
tillfällighet, eventualitet contingency
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
leverantör, entreprenör contractor
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
dementera, motsäga contradict
kontrolltangenten control-key
överenskommelse convention
vedertagen, konventionell conventional
överenskommelser conventions
förtrolig, förtrogen conversant
liten kaka cookie
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
snuten, polis cop
Köpenhamn Copenhagen
kork, korka igen cork
korka igen cork up
slående argument, grov lögn corker
majsena corn-flour
hörnsten cornerstone
gemensam corporate
liken corpses
korpulent corpulent
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
kontrasignera, lösen countersign
vinningslysten, vinningslysten, sniken covetous
examensplugg cramming
tokiga, galen crazy
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
liten vik, bukt creek
kremeringen, eldbegängelse cremation
korsvis, genomkorsa criss-cross
kännetecken criterion
kritik, recensent critik
genomresa crossroad
på tvären crosswise
hopkrupen crouched
kulmen culmination
snikenhet cupidity
nyfikenhet curiosity
underlig, konstig, nyfiken curious
nyfiken på curious about
köparens customer's
avskuren, avsnöra cut off
lilla björnen, ledstjärna cynosure
tjeckoslovakien czechoslovakia
d-utseende d-appearance
röveriväsen dacoity
postament dado
dagligen, daglig daily
tusensköna daisy
Dalmatien Dalmatia
däven dankish
vågad, vågad, oförvägen daring
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
bruten de-energised
avliden, död, dåd dead
överenskommelse, planka, handla deal
dödens deaths
gäldenär debtor
stiga av en buss debus
årtionde, decennium decade
dekadent decadent
årtionden decades
förfallen decayed
avliden deceased
bedragen deceives
minska hastigheten decelerate
decennium decennary
decentralisera decentralize
uppackningen av decompressing
utsmyckning, dekoration, orden decoration
orena, defilera defile
defenitivt definitely
defragmentera defrag
defragmentering defragmentation
defragmenterad defragmented
defragmenterar defragmenting
bestrida en utgift defray an expense
avliden defunct
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
nedslagen dejected
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
sekt, benämning, sekt denomination
densitet density
utblottad, naken denuded
bestrida, neka, dementera, förneka deny
försvunnen departed
avdelning, varuhus, departement department
beroende dependence
beroende depending
deprimerad, nedslagen depressed
övergiven derelict
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
ensam, ödslig, öde desolate
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
enväldig despotism
funnen detected
rengöringsmedel detergent
skada, men, förlust detriment
femte moseboken deuteronomy
tillgiven, hängiven devoted
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
ställa diagnosen diagnose
maktbud, diktamen, diktat dictation
lexikondelen dictionary-part
sammandrag, smälta maten digest
dimensionera, oklar dim
dimension dimension
dimensioner dimensions
mycket liten diminutive
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
osnygg, oren, smutsig dirty
ta någon ur en villfarelse disabuse
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
oeniga disagreed
göra besviken, svika disappoint
besviken disappointed
nedslående disappointing
kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin discipline
anlupen discoloured
förlägen disconcerted
missbelåten discontented
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
oförenlig, disharmonisk discordant
avvikelse, oförenlighet discrepancy
missbelåten disgruntled
nedslående, beklämmande disheartening
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
dokumentskrin, skrivetui dispatch-box
skrivetui, dokumentskrin dispatch-case
nedslagen dispirited
engångsartiklar disposables
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
besviken dissatisfied
oenighet dissension
avvika, ha olika mening dissent
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utom sig, galen distraught
utgiven distributed
oeniga disunited
oenighet disunity
diken ditches
gudom, kristendom, teologi divinity
dokument docs
handling, dokument, urkund, akt document
dokumentation documentation
dokumenteringen documentations
dokumenterad documented
dokumentation documention
dokument documents
domens dag domesday
härsklystentyrannisk domineering
dominikanska republiken dominican
liten roddbåt dory
änkenåd dowager
nedslagen downcast
centrum downtown
enformig, tråkig drab
avleda vatten drain water
nackdel, olägenhet drawback
mudderverk, bottenskrapa dredger
bottensats dregs
grundlig blöta, genomdränka drench
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
kör, enheter drives
drucken, full drunk
drucken drunken
dryckenskap, fylleri drunkennesa
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
vederbörligen duly
under tiden during
plikttrogen dutiful
varje, vardera, var, var och en each
engelsk greve earl
mull, jorden earth
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
Ostindien East Indies - the
ebenholts ebony
genljud, eko, eka echo
utsliten, uttjänt effete
utflöde, spillvatten effluent
äggen eggs
utgång, utgående egress
Egypten Egypt
Irland, Irländska republiken Eire
heller, endera either
vare sig...eller, antingen... eller either...or
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
avrätta i elektriska stolen electrocute
elementär elementary
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
uppstigen emerged
nödlägen emergencies
framstående eminent
agent, sändebud emissary
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
arbetsgivarförening employers` association
arbeten employments
handelscentrum, varuhus emporium
enhällig enanimous
strävanden endeavors
endivesallad endive
endossera, bekräfta endorse
endossement endorsement
fiender enemies
fiende, ovän enemy
fiende till enemy of
energisk energetic
energi energy
tvungen enforced
engagerad, upptagen engaged
näpen engaging
ingenjör, konstruktör engineer
England England
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
fiendskap enmity
ofantlig, enorm, jättelik enormous
inskriva, enrollera enroll
klänning, ensemble ensemble
bli följden, följa ensue
upphöja på tronen enthrone
entusiasm, jubel enthusiasm
entusiastisk enthusiastic
ingång, entré, inträde entrance
ärende errand
ärenden errands
oregelbunden, kringirrande erratic
vapensköld escutcheon
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
promenadplats esplanade
essens, huvudinnehållet essence
väsentlig, viktig essential
huvudsakligen essentially
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
etikett, konvenans etiquette
slät, plan, än, jämn, även even
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
eventuellt eventually
var, varje, varenda every
dagligen every day
envar, alla, var och en everybody
uppenbar, tydlig evident
tydligen evidently
vattenkanna, handkanna ewer
examen exam
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
examen examinations
examen exams
övermåttan, synnerligen exceedingly
förträfflighet, excellens excellence
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
enstaka, motstycke exceptional
utomordentligt exceptionally
utdragen excerpted
överdriven, omåttlig excessive
utbyten exchanges
utropstecken exclamation mark
utropstecken exclamationmark
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
ensamförsäljningsrätt exclusivity
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
dispens exemption
uppslupen exhilarated
lämnade exilen exiled
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
experimentera, experiment, prov experiment
experimenterade experimented
experimentera experimenting
experimenterar, experiment experiments
uttryckligen explicitly
sprängämnen explosives
exponenter exponents
utsökt, intensiv exquisite
synnerligen extraordinarily
utomordentligt, ovanlig extraordinary
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
ögonglob, ögonsten eyeball
ögonvittnen eyewitnesses
myt, legend, fabel, saga fable
vissen, tynade faded
tvungen fain
tämligen, någorlunda fairly
trogen faitful
trofast, trogen faithful
anseende, rykte fame
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
familjens family's
utsvulten famished
avlägsen far-off
excentrisk, läckert far-out
vittgående far-reaching
fjärran, avlägsen, långt borta far away
en kvarts penny, skärv farthing
kräsen fastidious
enfaldig fatuous
genomförbarhet feasibility
kännetecken, anletsdrag, finess feature
matt, klen, svag feeble
gensvar feedback
låtsas, föregiven, hyckla feign
gemenskap fellowship
lårben femur
ormbunke, bräken fern
rovlysten, ilsken ferocious
färjkarlen ferryman
en liten lögn fib
vadben fibula
hopp- och kastgrenar field-events
liten flöjt fife
filhanteraren filemanager
filma, film, en hinna film
fena fin
slutligen finally
gevär, skjutvapen firearm
utsätta en tid fix a time
uppenbar, upprörande flagrant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
gulden, tvåshillingsmynt florin
influensa flu
ludd, influensa flue
vattenränna, flodravin flume
fluorescens fluorescence
brännpunkt, centrum, ställa in focus
fiende foe
tillgivenhet fondness
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
födoämnen, livsmedel foodstuff
till, prenumerera på, åt, ty, för for
under en timma for one hour
för övrigt, för resten for the rest
göra en räd, foder, plundra forage
förbjuden forbidden
frontlinjen forefront
framben foreleg
förutseende foresight
förhuden foreskin
övergiven, hopplös forlorn
förr i tiden, fordom, förr formerly
övergiven forsaken
förestående forthcoming
genast forthwid
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
täpper igen fouling
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
reservoarpenna fountain-pen
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
fragmentarisk fragmentary
fragmenterad fragmented
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ogenerad, otvungen free and easy
frenetisk frenzied
frekvenser frequencies
frekvensen frequency
recentior freshman
färskvatten freshwater
främre bänkraden front-bench
fronten front-line
unken frowzy
fryst, frusen frozen
fullvuxen full-grown
fullt-licensierade fully-licensed
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
fundamentalister fundamentalists
fundament fundation
tratt, skorsten funnel
ilsken, rasande, ursinnig furious
en åttondels mile furlong
förstulen furtive
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
unken fusty
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
gaggig, senil gaga
kabyss, galär, pentry galley
Galliléen Gallilee
snygga ben gam
gangstervärlden gangland
gardenia gardenia
gas, bensin, gasa, prat gas
bensinstation gas station
bensintank gas tank
bensin gasolene
objuden gäst gate-crasher
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
gallien, gallier Gaul
växel på en bil gear on a car
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
gendarm gendarme
kön, genus gender
genealogisk genealogical
genealogi genealogy
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
första moseboken genesis
genetisk genetic
genever geneva
fortplantnings-, genital genital
snille, geni, ande genius
stil, genre genre
genitiv gentival
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
geocentrisk geocentric
nära förbunden (med), relevant germane (to)
komma bra överens get on well
varmvattenberedare geyser
liten gurka gherkin
skänk, talang, gåva, present gift
presentkort gift token
presentkort gift voucher
genever, gin gin
zigenare, tattare gipsy
gengälda give in return
avgiven given
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
skarpt, sken, lysa glare
glimma, sken glimmer
jorden glob
trumpen, dyster glum
rulla med ögonen goggle
gyllene golden
välmening good intention
ansenlig, behaglig goodly
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
graduera, akademisk student graduate
storslagenhet, prakt grandeur
tillåten granted
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
drickspengar gratuities
Storbritannien Great Britain
verkligen greatly
snikenhet, glupskhet, girighet greed
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
maktlysten greedy for power
slipsten grindstone
drucken, ostadig groggy
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
bottenvåning ground floor
grundvatten groundwater
vuxen grown
vuxen grown up
ränna, rännsten, takränna gutter
zigenare gypsy
all helgona helgen halloween
liten by hamlet
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
överensstämmande harmonised
högdragen haughty
ögna (igenom) have a glance (at)
huvuden heads
envis headstrong
hörsägen hearsay
hedendom heathendom
släktklenod heirloom
livtjänare, handgången man henchman
sitt, hennes, henne, sina her
hennes hers
gömställen hideouts
intelligenssnobb highbrow
egenmäktig highhanded
bakben hind leg
förintelsen holocaust
ful, oansenlig, enkel homely
hemvävd, vadmal, enkel homespun
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
hena hone
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
hylla en person honour a person
avenbok hornbeam
hästryggen horseback
studenthem, härbärge hostel
fientlig hostile
fientlighet hostility
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
lägenhetsinnehavare householder
rumsren housetrained
likväl, emellertid, men, dock however
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
oväsen, larm hubub
snarstucken huffy
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
enformig, banal humdrum
liten kulle hummock
kolväten hydrocarbons
vattenkraft hydroelectric
hygien hygiene
hygienisk hygienic
skenhelighet hypocisy
hycklande, skenhelig hypocritical
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
utomäktenskaplig illegitimacy
olovlig, otillåten illicit
genomdränka, genomsyra imbue
ögonblickligen imediately
ren, obefläckad immaculate
oväsentlig, andlig immaterial
omogen immature
omogenhet immaturity
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
spetsa på en påle impale
nära förestående impending
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
äventyra imperil
ogenomtränglig impermeable
importen imports
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
oren, förfalskad impure
orenhet impurity
släktingar genom giftermål in-laws
i en handvändning in a trice
om en vecka in a week
till sitt väsen in essence
uppsluppen in high spirits
enrum in private
i längden in the end
under tiden in the meantime
i mitten in the middle
på morgonen in the morning
drucken inbriate
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oavlåten incessant
räckvidd, frekvens incidence
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
benägen, hågad, sinnad inclined
fallen för inclined to
innesluten inclosed
orimlig, oförenlig incongruous
oansenlig, obetydlig inconsiderable
inkonsekvens inconsistency
inkonsekvent inconsistent
genera, olägenhet, besvär inconvenience
förenade incorporated
fientligt infall incursion
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
göra snitt i kanten indent
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
oberoende independently
Indien India
tecken, kännetecken, beteckning indication
harsen, uppbragt, indignerad indignant
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
individuell, enskild, individ, personlig individual
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oundvikligen inevitably
oerfaren inexperienced
anstrucken av infected with
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
hemsökelsen infested
icke-kristen, otrogen infidel
mycket liten infinitesimal
sjuklig, klen, skröplig, orkeslös infirm
influensa influenza
frimodig, öppen ingenuous
ingående ingoing
ingrediens, beståndsdel ingredient
fientlig inimical
menlös, oskyldig innocent
inkvisitationenr, äfst inquisition
frågvis, nyfiken inquisitive
utmärkelsetecken insignia
enträgen insistent
enträget insistently
i den mån, till den grad insomuch
ta hem egen verksamhet insourcing
installations-disketten installation-diskette
inrättningens institution's
verktyg, instrument, redskap instrument
instrument instruments
isolera en kabel insulate a cable
väsentlig integral
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
intressent interested party
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
ingripa, intervenera intervene
genomvävd interwoven
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
inledning, introduktion, rekommendation introduction
objuden gäst, inkräktare intruder
påflugen intrusive
enig inuted
bouppteckning, inventarie inventory
ingrodd, inrotad, inbiten inveterate
inbjuden invited
ilsken irate
oregelbunden, regellös irregular
ämnen issues
den, det it
italienska, italiensk Italian
Italien Italy
liten del, sak, liten del, notis, post item
dennes, dess its
elfenben ivory
gubben i lådan jack-in-the-box
tusenkonstnär jack-of-all-trades
blaserad, utsliten jaded
jalusi, persienn jalousie
sidostycken jambs
buren jankers
rosenkvitten japonica
jetdriven hjälpmotor jato
nonchalant, ogenerad jaunty
käkben jaw-bone
käkben jawbone
äventyra jeopardize
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
genast, ögonblick jiff
jättebra, toppen jim-dandy
krigsgalen jingo
suspensoar jockstrap
pompös engelska johnsonese
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
gemensamt jointly
jordanien, jordan jordan
jupiter-guden jove
kindben, haka, käke jowl
glädjeämnen joys
judéen judaea
judendom judaism
domareboken judges
rättsligen judicially
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
juliennesoppa julienne
enbuske juniper
en juniper (tree)
edsvuren person jurat
rättsligen juridically
juvenalis juvenal
föra räkenskap keep accounts
hålla takten keep time
suvenir keepsake
känna igen, synhåll ken
kantsten kerb-stone
fotogen kerosene
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
mittenkägla kingpin
krullig, excentrisk kinky
kökkenmödding kitchen-midden
skärslipare, slipsten knife-grinder
kobent knock-kneed
liten kulle knoll
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
namngiven labeled
arbeten labourers
bristen lacking
vårfrudagen Lady Day
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
förra natten last night
bestående lasting value
slutligen lastly
sen late
senhösten late autumn
på sista tiden, nyligen lately
dold, latent latent
senare, framdeles later on
senare latter
nyligen latterly
lavendel lavender
blyertspenna leadpencil
arrende leasehold
arrendator leaseholder
testamentera leave by will
ben leg
legend, sägen legend
legendariska legendary
benkläder leggings
benlös legless
ben legs
på längden lengthwise
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
hyresgäst, arrendator lessee
levanten levant
tredje moseboken Leviticus
generositet liberality
bibliotekens librarys
licens, självsvåld licence
licenserad licensed
licensinnehavare licensee
licensgivare licenser
licentiat, auktoriserad licentiate
ligament, bindsena ligament
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
lila, syren lilac
lem, trädgren limb
kalksten limestone
språkvetenskap linguistics
bokstavligen, formligen literally
Litauen Lithuania
ringa, litet, liten, lilla, föga little
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
inneboende lodger
ensamt lone
ensamhet loneliness
ensam, enslig, ödslig lonely
ensamhet lonelyness
enslig, ensam lonesome
längsgående longitudinal
genomsyn lookover
tittar, utseende looks
galen loony
försvunnen lost
hårvatten lotion
gemen, låg low
gemen lowercase
trogen, lojal loyal
vällustig, lysten lustful
Member of Parliament M.P.
macedonien Macedonia
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
min fru, fröken madam
galenskap, vansinne, dårskap madness
de tre vice männen magi
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
skapa en förmögenhet make a fortune
göra en resa make a journey
röja någon ur vägen make away with a person
bli sams, enas make it up
enervera make nervous
köpcentrum mall
mannens man's
uppenbar, ådagalägga manifest
i kanten marginality
äktenskaplig marital
utmärkelsetecken mark of distinction
frågetecken mark of interrogation
märken marks
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
giftasvuxen marriageable
genidrag master-stroke
äktenskapsmäklare matchmaker
väsentligt materially
studentexamen matriculation
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
äktenskap matrimony
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
vuxen, mogen mature
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
politisk vilde, ensamvarg maverick
regel, sentens, grundsats maxim
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
meningsfull meaningful
intetsägande, meningslös meaningless
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
menade, menat meant
under tiden meantime
under tiden meanwhile
förlängda märgen medulla oblongata
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
mogen, mogna, fyllig mellow
minnen memories
minnesberoende memory-depending
menstrution menses
mentalitet mentality
andligen, mentalt mentally
mentol menthol
mentor, handledare, rådgivare mentor
matsedel, meny menu
menystyrt menu-driven
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
idel, ren, blott och bar mere
blott, endast, bara merely
metatecken metacharacter
meterconventionen metric-convention
mitten, mitt, mellerst middle
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
utseende, min, hållning mien
stridslysten militant
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
bergsingenjör mining engineer
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
menuett, minut minuet
fröken Miss
kastvapen missile
tjocka, dimma, imma, töcken mist
pengar, penningar money
pengarna-tillbaka money-back
enspårig järnväg monorail
enstavig monosyllabic
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
monument monuments
lynnig, retlig, trumpen moody
månsken, månljus moonlight
döende, dödsdömnd moribund
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
munvatten mouthwash
tömma tarmen move the bowels
utan tvekan den störste much the biggest
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
mängd, myckenhet multitude
München Munich
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
dyster, tät, mulen murky
stelbent muscle-bound
senap mustard
senapsgas mustard gas
möglig, unken musty
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
ensak my affair
myrten myrtle
saga, sägen, myt myth
bottenläge nadir
najad, vattennymf naiad
naiv, godtrogen naive
bar, blottad, naken naked
sentimental, mjäkig namby-pamby
namngiven named
nämligen namely
naftalen naphthalene
natur, beskaffenhet nature
illamående, äckel nausea
närbelägen, i närheten nearby
ordentligt neatly
ovillkorligen, behov needs
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
närbelägen neighbouring
varken, ingendera neither
varken...eller neither...nor
yngre stenåldern neolithic
nyårsdagen New Year`s Day
liten tidning newssheet
vattenödla newt
stålpenna nib
mörkerseende night-vision
nattens inbrott nightfall
Nilen Nile - the
smörjkopp, spene nipple
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
ingen nobody
liten knöl nodule
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
obunden non-commital
ingen none
nordpolen North Pole - the
inte oäven not amiss
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
ingenstans nowhere
atomdriven nuclear-powered
naken nude
dästhet, överdriven fetma obesity
göra en tjänst, förplikta oblige
skyldig, tvungen obliged
obscent obscenely
överdriven obsessive
envishet, trots obstinacy
envishet obstinancy
egensinnig obstinate
påflugen, påfallande obtrusive
tydligen obviously
enstaka occasional
tillfällen occasions
ockuperade, upptagen occupied
optisk teckenidentifiering ocr
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
gemen, förhatlig odious
excentrisk off-centre
offensiv, anstötlig offensive
angreppsvapen offensive weapon
kompenserad offset
förebud, omen omen
utelämnande, underlåtenhet omission
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
en trappa upp on the first floor
på vippen on the point of
en gång once
en, man one
studenten one's matriculation
ensidiga one-page
ensidig one-sided
envägs one-way
om igen one`s more
ena ones
blott, enda, endast, bara only
dunkel, ogenomskinlig opaque
öppna, öppen open
öppenhjärtlig open-hearted
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
muntligen orally
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
ursprungligen orgiginally
orienten orient
Orienten Orient - the
orientalisk oriental
orientering orientation
orienterad oriented
ursprunligen originally
ornament ornaments
övergiven orphane
renlärig ortodox
oscillera, svänga, pendla oscillate
bennybildning, förbening ossification
synbar, skenbar, påstådd ostensible
föregiven, ostentativ ostentatious
utomhus, i fria luften outdoors
planens bortersta del outfield
urvuxen outgrown
utmark, avlägsen outlying land
utgången på förlaget outprint
fullständigt, rent ut outright
utomstående outsider
lämna ut egen verksamhet outsourcing
enastående, framträda outstanding
högdragen, myndig overbearing
försenad overdue
bevuxen overgrown with
landvägen overland
förbiseende, översikt oversight
öppen, offentlig overt
egen, äga own
hedendom paganism
liten ridhäst palfrey
usel, lumpen, futtig paltry
pensé pansy
parad, promenadplats parade
fotogen paraffin
fotogen paraffin-oil
pergament parchment
förlåtelse, benåda pardon
parentes parenthesis
socken, pastorat, kommun, församling parish
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
socken parochial
analysera en sats parse
delning, avsked, bena parting
delägarskap, enkelt bolag partnership
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
förbipasserande, förbigående passer-by
övergående passing
lösen, lösenord password
förliden, förbi, över past
gången tid past times
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
stenlägga pave
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
sten, kiselsten pebble
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
penning pecuniary
postament pedestal
hagel, liten kula pellet
bäcken, bottnande pelvic
penna pen
penna (blyerts-), pensel, blyertspenna pencil
pendel pendulum
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
pennskaft penholder
pennor pens
pension pension
pensionera pension off
pensionär pensioner
procent per cent
procent percent
procenttal percentage
procenttal percentages
procent percents
till äventyrs perchance
uppträdanden performances
mened perjury
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
envis persistent
enskild, personlig personal
personligen personally
genomläsning perusal
genomtränga pervade
förstena petrify
bensin petrol
bensin till bilen petrol to the car
bensin petroleum
liten, bagatellartad, småsint petty
tenn pewter
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
liten flaska phial
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
rensa bär pick berries
penning piece of money
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
svältlön, liten lön, smula pittance
alf, tomtenisse pixie
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
helt enkelt plainly
enkelhet, alldaglighet plainness
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
nöjd, belåten, glad pleased
anslående pleasing
belägenhet, tillstånd plight
Polen Poland
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
polyeten polythene
med utstående ögon pope-eyed
hyttventil porthole
delen portions
hagalen possessive
eventuell, möjlig possible
möjligen, möjligtvis possibly
senare än, ända, bakdel posterior
liten sidodörr, bakdörr postern
efter födelsen postnatal
potentat potentate
potentiometrar potentiometers
görlig, genomförbar practicable
erfaren, van practised
överlägsen pre-eminent
prejudikat, föregående precedent
brådmogen precocious
företräde före, inställning, preferens preference
föräktenskaplig premarital
upptagen preoccupied
överlägsenhet preponderance
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presentationer presentations
presenterad presented
presenterande presenting
presenterar presents
ordförande, president, ordförande president
enträgen, tryckande pressing
förmodligen presumably
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
förhandsvisningen previewing
föregående, tidigare previous
stel, korrekt, prudentlig prim
ursprunglig, enkel, primitiv primitive
furstendöme princedom
huvudsakligen principal
furstendöme principality
enskildhet privacy
enskild, menig, privat private
möjligen, troligtvis probably
processen, behandla process
producent producer
promenadkonsert prom
framstupa, benägen prone
pronomen pronoun
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
egennamn proper name
ordentligt properly
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
profeten, profet prophet
egentligen proporly
konvenans, anständighet propriety
utstående, framskjutande protruding
Preussen Prussia
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
offentlighet publicity
stridslysten pugnacious
pimpsten pumice
ynkligt liten puny
ren, oblandad, idel pure
renrasig pure-bred
enbart purely
utrensning, rensa, rena purge
rening purification
rena purify
renhet purity
mening purport
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
målmedveten purposeful
syften purposes
rutten putrid
gammalmodig, egen quaint
kompetent, kvalificerade qualified
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
oro, illamående qualm
stridslysten, grälsjuk quarrelsome
byte, stenbrott quarry
stenbrytare quarryman
intendent, styrman quartermaster
cituationstecken quatation marks
egen, besynnerlig, underlig queer
frågetecken question-mark
gåspenna quill
kvitten quince
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
citationstecken quotes
galen, arg rabid
oväsen, bedrägeri, racket racket
värmeelement, kylare radiator
engelska flygvapnet raf
reling, skena rail
förgrening ramification
förgrena sig ramify
härsken rancid
genomleta, plundra ransack
lösensumma, utlösa ransom
försjunken rapt
dimensionerad rated
kulen, rå raw
fenval razorback
genljuda, eka, återskalla re-echo
genomläsa read through
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
ämnen realities
egentligen, faktiskt, verkligen really
nyligen recently
göra en gentjänst reciprocate
igenkännande recognition
känna igen recognize
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
jätteträd i kalifornien redwood
avseende, referens reference
förfina, raffinera, rena refine
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
angående regarding
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
regemente regiment
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
reglemente regulations
ren, rendjuret reindeer
uppenbarelseboken relevation
beroende reliably
beroende reliance
behållning, rest, återstoden remainder
efterlåten, loj, försumlig remiss
penningremiss, remiss remittance
avlägsen remote
renässans Renaissance
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
hyra, arrendeavgift rent
svar, genmäla, svara reply
svarsmärken reply-stamps
representera, framställa, föreställa represent
representant, representativ, ombud representative
benådade reprieved
benådar reprieves
förebrående reproachfully
anseende, rykte reputation
rykten reputations
förnödenheter, erforderlig requisite
sluten, reserverade reserved
inbunden person reserved person
residens, säte, bostad, vistelseort residence
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
ljuda, genljuda resound
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
gensvar response
endast för tjänstebruk restricted
försena retard
förtegenhet reticence
sluten reticent
pensionerad retired
replik, replikera, genmäla retort
försöka igen retry
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
hämndlysten revengeful
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
återgiven reviewed
recensent reviewer
recentioner reviews
Rhen Rhen - the
rhen rhine
spröt, revben rib
engelska sjukan rickets
ren riendeer
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rättfärdig, rättskaffens righteous
mogen ripe
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
liten å rivulet
stenparti rock-garden
stenhårda rock-hard
skär av sten rock of stone
stenparti rockery
klippiga bergen rockies
röntgen roentgen
uppslupen rollicking
rumänien Romania
taken roofs
rosenknopp rosebud
resenbuske rosetree
skämd, rutten, rutten rotten
Rumänien Roumania
vild flykt, slå på flykten rout
slentrian, rutin routine
ro en båt row a boat
nyfiken person rubberneck
stenskärvor rubble
rudimentär rudimentary
nedslagen, ynklig rueful
förfallen ruined
rumänien Rumania
letande, genomleta rummage
skena, rymma run away
runsten runestone
slentrian, hjulspår rut
vapenskrammel sabre-rattling
sakrament sacrament
sakramental sacramental
korsben sacrum
sorgsen, sorglig, ledsen sad
bedröva, göra ledsen sadden
Skytten Sagittarius
Saharaöknen Sahara
sleke, saltsten salt lick
enformighet sameness
skenhelig sanctimonious
skenhelighet sanctimony
hälsovård, hygien sanitation
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
indränka, genomsyra saturate
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
Saudi-Arabien Saudi Arabia
massor av pengar scads
schalottenlök scallion
rusa, skena iväg scamper
skandinavien Scandinavia
avsökare, antenn radar scanner
dimention, aning scantling
rengöra scavenge
scen, uppträde scene
sceneri, landskap scenery
scener scenes
spira, en spira sceptre
lärdom, stipendium scholarship
vetenskaplig scholary
vetenskap science
vetenskaper sciences
vetenskaplig scientific
forskare, vetenskapsman scientist
genomsöka, skura scour
bildskärmen, skärm screen
skrift, kristendom scripture
skärmen scrn
gasrenare scrubber
sänka, ventil, smita undan scuttle
sjökapten sea captain
genomsökt searched
enslig, undangömd secluded
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
bottensats sediment
trägen sedulous
seende seeing
skenbar, synbar seeming
skenbart seemingly
segment segments
gripen, stängt seized
egenkärlek self-conceit
självförtroende self-confidence
självmedveten self-conscious
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
skepnad, utseende semblance
halvt fristående semi-detached
senaten senate
senatorer senators
senil senile
senior, högre i rang, äldre senior
anciennitet, högre rang seniority
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
känslig, sensibel sensitive
sinnlig, sensuell sensual
döma, mening, sats, dom sentence
menings-längder sentence-lengths
meningslängd sentencelength
meningar sentences
sentimental, känslosam sentimental
sekvens sequence
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
serienummer serial
silkscreen serigraphy
stöd, basenhet server
avloppsvatten sewage
könen sexes
schalottenlök shallots
sken-, simulera sham
underben shank
renrakad shaven
fälla en tår, fälla tårar shed tears
sken, glans sheen
skenben shin
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
klappersten, takspån shingle
fackföreningsombud shop-steward
genväg short-cut
stenografi shorthand
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
likhetstecken sign of equality
tyst, tystlåten silent
silke, siden silk
lena silky
enfald silliness
dumt, dum, enfaldig silly
naiv, enkel, simpel simple
enkel att använda simple-to-use
enkelket simplicity
förenkling simplification
förenkla simplify
helt enkelt simply
sena sinew
senig sinewy
enda, enkel, ogift single
enmotorig single-engined
egenhet singularity
ensamt singularly
plats-licens site-license
placerad, belägen situated
benstomme, skelett skeleton
kapten, skeppare skipper
slå igen, smäll slam
lätt, lindrig, spenslig slight
kämpa sig genom slog through
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
ha en anstrykning av smack of
liten, lilla, litet, små small
andra klassens small-time
ganska liten, små smallish
leende, le smile
leende smiley
leende smiling
självbelåten smug
hån, gliring, hånleende, håna sneer
liten drink snifter
stump, fragment snippet
tupplur, ta sig en lur snooze
genomdränkt soakt
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
genomdränkt sodden
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
enda, sjötunga, sula sole
magnetventiler solenoid
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
gemenskap solidarity
enslig solitary
enslighet, ensamhet solitude
sorgsen sorrowful
ledsen sorry
suverän, pund, regent, härskare sovereign
mellanslagstangenten spacebar
platsen spacing
Spanien Spain
specialtecken special-characters
skenfager, bestickande specious
farten speeds
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
spenderande spending
uttmattad, spenderade spent
spenat spinach
själ, ande, andemening spirit
vadben splint bone
resårbotten spring-mattress
vårterminen spring term
stabiliteten stability
stack, skorsten, stapla stack
teater, scen, estrad stage
postdiligens, diligens stage-coach
stillastående, slö stagnant
unken, inte färsk stale
trogen, kraftig, robust stalwart
lösen stamp-fee
fristående stand-alone
stillastående, stockning standstill
stärka kragen starch the collar
utsvulten starved
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
stillastående stationary
stenograf stenographer
stenografi stenography
inventering stocktaking
sten, kärna stone
stenhuggna stone-carved
stenhuggare stone-cutter
stenåldern Stone Age (the)
stenar stones
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
stå bredbent, sitta grensle straddle
genast straightway
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
accent, tryck, betona, påfrestning stress
accent stress-mark
slagen, drabbad stricken
lösenpris strike-price
apart, påfallande, slående striking
ströva, promenera, promenad stroll
envis stubborn
student, studerande student
studenter students
stötesten stumblingblock
undermedveten subconscious
underleverantör, underentreprenör subcontractor
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
undergiven submissive
arbetsmoment suboperation
prenumerera subscribe
abonnera på, prenumerera på subscribe to
prenumerant, abonnent subscriber
prenumeration, abonnemang subscription
senare subsequently
subventionera subsidize
existens subsistence
grundvatten subsoil water
ämnen substances
självmordsbenägen suicidal
vresig, trumpen sulky
trumpen, butter sullen
insjunken sunken
solsken sunshine
högdragen supercillious
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt, överlägsenhet superiority
till påseende, påskrift superscription
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
snopen surprised
omgiven surrounded
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
hängslen suspenders
suspensoar suspensory
kålrot, svensk swede
svensk Swede
svenskt, svensk Swedish
centrumvisare sweep-hand
serpentinväg switchback
instrumenttavla switchboard
svullen, uppsvälld swollen
syrien Syria
schersmin, syren syringa
bordtennis table-tennis
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
pricka av, överensstämma tally
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
senfärdig, långsam, senkommen tardy
anlupen tarnished
presenning tarpaulin
tandsten tartar
fröken, lärare teacher
spene, napp teat
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
temperament temperament
envis tenacious
arrendetid, arrende tenancy
hyresgäst, arrendator tenant
valla, tendera tend
riktning, tendens, benägenhet tendency
sena tendon
reva på en växt tendrill on a flower
hyrd bostad, arrendegård tenement
tennis tennis
tennisplan tennis-court
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
tensid tenside
områden territories
testamente testament
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
texttrogen textual
konsistens, struktur texture
Themsen Thames - the
som, det, att, vilken that
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
häromdagen the other day
allmänheten the public
samma, densamme, lika the same
Högsta domstolen the Supreme Court
därvid, därigenom thereby
senor, muskler thews
muskulös, senig thewy
lårben thigh
anse, tänka, tro, mena, tycka think
detta, denna this
rasren, fullblod thoroughbred
genomfart, huvudgata thoroughfare
tusen, tusental thousand
tusenåriga thousand-year
tusende thousandth
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
tre-dimensionell three-dimensional
roman, sensationsfilm thriller
ventil, kväva throttle
genom, igenom through
engångsartiklar throwaways
genom thru
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
andelslägenhet time-share apartment
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
pytteliten tiny
spets, tipp, tippa, drickspengar tip
berusad, drucken tipsy
väsen, ståhej to-do
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
tecken, gåva token
engelsk soldat tommy
tillika, också, även, alltför too
giftigheten toxicity
fackförening trade union
sägen tradition
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
genomborra transfix
övergående transient
genomresa transit
övergående transitory
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
resenär traveller
travers, genomkorsa traverse
skattkammare, finansdepartementet treasury
tendens, tendera trend
trendiga trendy
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
trokoloren tricolour
avtryckare på vapen trigger
skjutgalen trigger-happy
treenighet trinity
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
treenig triune
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
vapenvila truce
sann, äkta, trogen TRUE
tillit, anförtro, förtroende trust
förmyndare, förtroendeman trustee
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
tuberkel, liten knöl tubercle
uniformsrock, vapenrock tunic
turbulens turbulence
svullen, svullna turgid
terpentin turpentine
tvenne twain
trettondagen Twelfth Day
Tyrolen Tyrol
zigenare (Ungersk) Tzigane
oförmögen, förhindrad unable
ensam, ohjälpt unaided
endräkt unanimity
samstämmig, enhällig unanimous
otillåten unavailable
ovetande, omedveten unaware
obedd, objuden unbidden
fri, obunden unbound
otämjd, oavbruten unbroken
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
obestridlig, onekligen undeniable
genomgå undergo
genomgå undergoing
student undergraduate
undervegenation undergrowth
förstånd, förstående understanding
begravningsentreprenör undertaker
odokumenterat undocumented
entydig unequivocal
oväsentlig unessential
otrogen unfaithful
enande unification
enhetlig, likformig, uniform uniform
förena, ena unify
ensidig unilateral
oavbruten uninterrupted
förening, förbund, förening, sammanslutning union
enastående, unik unique
samklang, endräkt unison
enhet unit
enhetlig unitary
förena, anknyta unite
sammanhållning, enighet unity
omalen unmilled
omogen unripe
lösa upp en knut untie
dålig, sjuk, illamående unwell
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
oskriven unwritten
senaste up-to-date
uppför, uppför backen uphill
överklassen upper classes
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
angelägen, brådskande urgent
boende i usa us-residents
användarlicens user-license
vanligen, vanligtvis usually
tungspene, uvula uvula
valens valence
valentinbrev valentine
liten resväska valise
ventil valve
fördel i tennis vantage
vatikanen vatican
ven, humör, blodåder, åder vein
venerisk venereal
venetiansk venetian
hämndlysten vengeful
venedig venice
ventilerad ventilated
luftventil, ventil ventilator
muntligen, verbalt verbally
kanten, rand verge
sannerligen, i sanning verily
rudimentär vestigial
genomförbarhet viability
liten flaska vial
skruvstäd, last (en synd) vice
lastbar, vanartig, ilsken vicious
skiftande öden vicissitudes
namely, nämligen videlicet
Wien Vienna
livegen villein
energi, kraft vim
hämndlysten, hämndgirig vindictive
visavi, gentemot vis-à-vis
trogen tjänare votary
dispensklausul waiver
vaken wakeful
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
liten känguru wallaby
åseende watching
lösen watchword
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
flodområden watersheds
Näcken Watersprite - the
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
egensinnig wayward
klen stackare, krake weakling
rik, förmögen, välbärgade wealthy
vapen weapon
vapen weaponry
lysningspresent wedding-gift
äktenskap wedlock
mycket liten wee
ogräs, rensa weed
rensa en åker weed a field
helgen weekend
pytteliten weeny
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
väldokumenterad well-documented
välmenande well-meaning
västgående westbound
vilken, vad what
varigenom whereby
vilken, som, vilken which
unken whiffy
cistercienser White Monk
vitlimma, rentvå whitewash
pingstdagen Whitsunday
vilken, vem, som who
klarvaken wide-awake
vildmark, öken wilderness
testamente, kommer att, skall, vilja will
lovart, mot vinden windward
sädesrensare winower
seg, senig wiry
med vinden, borta with the wind
tillbakadragen withdrawn
sinnen wits
skrumpen wizened
träblåsinstrument woodswind
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
maskäten wormy
utnött, utsliten worn out
förment, inbillad would be
röntgen X-ray
röntgenstrålar x-rays
liten båt yawl
årligen, årlig yearly
yen, längtan yen
jajamensan yep
den där, där borta yonder
fröken young lady
zenit zenith
gengångare zombie