The Swedish term "under tiden" matches the English term "meantime"

other swedish words that include "under" : english :
buk, underliv abdomen
underblåsa abet
underhåll, underhållsbidrag alimony
tillstånd, underhåll allowance
underordnad anciliary
underrätta apprise
underläkare assistant doctor
underskruv backspin
underslev barratry
grunderna basics
under, nedanför below
under beneath
blunder bloomer
groda, misstag, blunder blunder
muskedunder blunderbuss
underreden chassis
samundervisning co-education
fundera cogitate
adelskrona, undersökningsdomare coroner
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
underlig, konstig, nyfiken curious
kunder customers
töras, våga, drista sig, understå sig dare
underskott deficit
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
arbetslöshetsunderstöd dole
under tiden during
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undersöker examines
underlätta facilitate
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
underbetyg failing mark
underblåsa foment
under en timma for one hour
underarm forearm
underlig freakish
underliga funny-looking
blunder, tabbe gaffe
grundläggande undervisning grounding
underhuset House of Commons
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
under tiden in the meantime
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
undersökning, utredning inquest
instruera, undervisa instruct
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
intelligens, underrättelse intelligence
forska, utreda, undersöka investigate
undersöker investigates
undersökning, utredning investigation
damunderkläder lingerie
underkant lower edge
underkäke lower jaw
underläpp lower lip
underverk magics
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
under, förundra sig marvel
underbar, vidunderlig marvellous
under tiden meanwhile
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
underåriga minors
underverk, mirakel miracle
underbar miraculous
odjur, vidunder monster
glödga, fundera, grubbla mull
privilegiebrev, urkunder muniments
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
underofficer non-commissioned officer
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
undertryckt pent-up
underkjol, underklänning petticoat
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
undersöka, sondera probe
vidunder prodigy
egen, besynnerlig, underlig queer
kväsa, undertrycka, kuva quell
släcka, undertrycka quench
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
undertrycka repress
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
grunderna rudiments
rom-sprit, underlig rum
stickprovsundersökning sampling
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sekunder seconds
underhåll servicing
underben shank
underhuggare sidekick
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
påskrift, signatur, underskrift signature
underordnad sobordinate
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
underligt strangely
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
underordnad subaltern
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
underavdelning subdivision
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underram subframe
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkuva subjugate
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
underkastelse submission
undergiven submissive
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
underordna subordinate
stycke, underavdelning subsections
underdånig, tjänlig, servil subservient
understöd subsidy
undermålig substandard
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
duka under, digna succumb
understöd, medhåll, försörja, understödja support
undertrycka, kväsa suppress
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
undersökande surveying
undersökningar surveys
tyst, underförstådd tacit
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
åska, dåna, tordön, dunder thunder
undervisning tuition
under under
underkläder under-clothing
underskatta underestimate
underexponera underexpose
undernärd underfed
underkläder undergarments
underjordisk, tunnelbana underground
undervegenation undergrowth
understryka underline
underhuggare underling
understrykning underlining
underbemannad undermanned
undergräva, underminera undermine
inunder, nedanför underneath
understrykning underscore
undersida underside
underteckna undersign
underkjol underskirt
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
underkläder underwear
inte undertecknad unsigned
underhåll upkeep
undertröja, väst vest
under det att, medan, stund while
under, undra, underverk wonder
underbar wonderful
underbart wonderfully
underland wonderland
underbar wonderous