The Swedish term "inte undertecknad" matches the English term "unsigned"

other swedish words that include "inte" : english :
är inte ain't
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
är inte aren't
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
intellektuell bloomsbury
internatskola boarding school
kan inte can't
kan inte cannot
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
kunde inte couldn't
krympling, omintetgöra cripple
godkänner inte disallows
omintetgöra disconcert
inte lyda, vara olydig disobey
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
experimintell experimental
utsökt, intensiv exquisite
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
fräsa inte koka fry not cook
hade inte hadn't
har inte hasn't
har inte haven't
intelligenssnobb highbrow
förintelsen holocaust
integrerad databehandling idp
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
integritet integrity
intellektuell intellectual
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
insida, interiör, inre interior
interiörer interiors
interfoliera, interfoliera interleave
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internera intern
internt internally
internationell international
internationellt internationally
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
sammanträffande, intervju interview
intervjuer interviews
är inte isn't
ifall, för att inte lest
intetsägande, meningslös meaningless
midvintern midwinter
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
inteckning, hypotek, belåna mortgage
inteckningar mortgages
får inte must not
får inte mustn't
behöver inte needn't
noll, intet nil
inte ett dugg nix
inte alls nohow
inte heller, eller nor
inte, ej not
inte oäven not amiss
inte det ringaste not in the least
inte så .....som not so .....as
ingenting, ingenting, intet nothing
överintellektuella over-intellectual
interpunktion punctuation
intendent, styrman quartermaster
borde inte shouldn't
unken, inte färsk stale
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
omintetgöra thwart
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
ofullbordad, inte färdigt unfinished
om inte, såvida inte, med mindre unless
var inte wasn't
internet-beställning web-ordering
var inte weren't
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
kommer inte att won't
skulle inte wouldn't