The Swedish term "inte, ej" matches the English term "not"

other swedish words that include "inte" : english :
är inte ain't
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
är inte aren't
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
intellektuell bloomsbury
internatskola boarding school
kan inte can't
kan inte cannot
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
kunde inte couldn't
krympling, omintetgöra cripple
godkänner inte disallows
omintetgöra disconcert
inte lyda, vara olydig disobey
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
experimintell experimental
utsökt, intensiv exquisite
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
fräsa inte koka fry not cook
hade inte hadn't
har inte hasn't
har inte haven't
intelligenssnobb highbrow
förintelsen holocaust
integrerad databehandling idp
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
integritet integrity
intellektuell intellectual
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
insida, interiör, inre interior
interiörer interiors
interfoliera, interfoliera interleave
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internera intern
internt internally
internationell international
internationellt internationally
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
sammanträffande, intervju interview
intervjuer interviews
är inte isn't
ifall, för att inte lest
intetsägande, meningslös meaningless
midvintern midwinter
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
inteckning, hypotek, belåna mortgage
inteckningar mortgages
får inte must not
får inte mustn't
behöver inte needn't
noll, intet nil
inte ett dugg nix
inte alls nohow
inte heller, eller nor
inte oäven not amiss
inte det ringaste not in the least
inte så .....som not so .....as
ingenting, ingenting, intet nothing
överintellektuella over-intellectual
interpunktion punctuation
intendent, styrman quartermaster
borde inte shouldn't
unken, inte färsk stale
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
omintetgöra thwart
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
ofullbordad, inte färdigt unfinished
om inte, såvida inte, med mindre unless
inte undertecknad unsigned
var inte wasn't
internet-beställning web-ordering
var inte weren't
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
kommer inte att won't
skulle inte wouldn't
other swedish words that include "ej" : english :
ståhej, väsen ado
försäkra, bejaka affirm
akleja aquilegia
strejkbrytare, falskspelare blackleg
hejdå bye
nejlika carnation
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
skål, hej cheerio
mejsel, mejsla chisel
utmejsla chisel out
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
akleja columbine
bejaka, samtycka consent
manick, apparat, grej contraption
mjölkaffär, mejeri dairy
mejerihantering dairying
mejerist dairymaid
ej erkänna, förneka disown
ejder eider
kejsare emperor
kejserliga emperor's
imperium, rike, kejsardöme empire
kejsarinna empress
släktfejd, fejd feud
lakej flunkey
lakej, betjänt footman
flicka, tjej gal
gnejs gneiss
god dag, hallå, hej hallo
hallå, hej hello
hej hey
hej hi
hyra, uthyrning, leja hire
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
hej hullo
kejserlig imperial
ej valbar ineligible
ej uppriktig, falsk insincere
hejda, uppsnappa intercept
linjejetplan jetliner
kejsare kaiser
ståhej kerfuffle
lakej lackey
lejonartad leonine
lejon lion
lejoninna lioness
salongslejon lounge lizard
mejram marjoram
meja ner mow down
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
hantlangare, hejduk myrmidon
lejdebrev navicert
nej, nejröst nay
inga, nej, ingen no
ej tillträde no admittance
nej tack no thanks
ej standard non-standard
ånej! oh no!
okej okay
grejor paraphernalia
köttpastej pasty
pastej, bulle patty
stake, strejkvakt, piket picket
tårt, pastej, paj pie
prejudikat, föregående precedent
fri lejd safe-conduct
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
scout, spana, speja scout
skruvmejsel, drink screwdriver
rejäl, allvarlig, seriös serious
schejk sheik
lejongap snap-dragon
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
spänna fast, slejf, rem strap
träffa, strejk, slå, strejka strike
strejkbrytare strike-breaker
strejkande striker
säker, visst, rejäl, viss sure
sejdel, krus tankard
väsen, ståhej to-do
ej önskvärd undesirable
strejk walkout
frisk ej sjuk well not ill