The English term "hi" matches the Swedish term "hej"

other english words that include "hi" : swedish :
abranchiate utan gälar
achievable utförbart
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
aching värkande
acquaintanceship bekantskap
adp-machines adb-maskiner
advice against something avråda
air-cushion luftkudde
airship luftskepp
allow oneself something unna sig något
amidships midskepps
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre amfiteater
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anglophile englandsvän
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
ant-hill myrstack
anthroposophist antroposof
anything vad som helst, någonting
apprenticeship lärlingskap
approaching annalkande
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
archive arkiv
archive-name arkivnamn
archived arkiverade
archiver arkiverare
archivers akiverare
archives arkiv
archiving arkivering
attaching hopfästande
authorship författarskap
automatic machine automat
awhile en stund
bacchic backisk
bachelorship ungkarlsstånd
baldachin baldakin
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
battleship slagskepp
be thought highly of uppburen
be worth while vara mödan värd
beehive bikupa
behind bakefter, bakom, baktill, efter
beseeching bönfallande
bibliographies bibliografier
biographies biografier
bloodthirsty blodtörstig
blushing rodnande
blushingly rodnande
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
brinkmanship våghalsig politik
brow of a hill backkrön
buddhism buddism
buddhism's buddistisk
buddhist buddist
buddhists buddister
cachinnate gapskratta
cargo-ship lastfartyg
cashier kassörska, kassör
catastrophies katastrofer
catching vinnande, smittande
catechism katekes
censorship censur
championship mästerskap
championships mästerskapen
chianti chianti
chick brud
chicken kyckling
chicken-hearted försagd
chicken-pox vattenkoppor
chicory cikoria
chide banna
chief hövding, huvudsaklig
chief person huvudperson
chiefly huvudsakligen
chieftain hövding
chif överhuvud
chiffonier chiffonjé
child barn
childbirth barnafödelse
childhood barndom
childish barnslig
childishly barnsligt
childlike som ett barn
children barn
children's barns
Chile Chile
chill kyla, kylig
chilly kyligt
chimaera chimär
chime klämta, klockringning, klinga
chimes klockringningar
chimney skorsten
chimney-sweep sotare
chimneypot skorstenspipa
chimpanzee schimpans
chin haka
china porslin, porslin
China Kina
Chinaman kines
chinaman kinaman
Chinese kinesisk
chink spricka, springa
chip spån, flisa
chipmunk jordekorre
chips avfall
chirp kvitter, kvittra
chirps kvittrar
chirrup kvittra
chisel mejsel, mejsla
chisel out utmejsla
chit intyg, barnunge
chivalrous ridderlig
chivalry ridderlighet
chive gräslök
chives gräslökar
citizenship medborgarskap
clentching pressande
clothing kläder
clutching fasthållande
clutching-tongs griptång
co-ownership delägarskap
come to nothing gå upp i rök
companionship kamratskap
corinthians korintierna
court-ship kurtis, frieri
craftmanship hantverksskicklig
crushing krossande
cushion dyna, kudde
cushions kuddar
dabchick smådopping
dashing flott, käck
dictatorship diktatur
do you think månne
dolphin delfin
drenching dränkande
editor-in-chief redaktionschef
editorship redaktion
eighieth åttionde
enfranchise ge rösträtt
etching etsning
ethical etisk, moraliska, sedlig
ethics etik
ethiopian etiopisk
everything allting
exhibit utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exhilarate uppmuntra
exhilarated uppslupen
far-reaching vittgående
farthing en kvarts penny, skärv
fashion sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
fellowship gemenskap
fetching hämtande
fishing fisket
fishing-boat fiskebåt
fishing-hooks fiskekrokar
fishing-industry fiskerinäring
fishing-line rev, metrev
fishing-rod metspö
foster-child fosterbarn
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
friendship vänskap
from behind bakifrån
from within inifrån
gearshift växelspak
geographic geografisk
get behind komma efter
god-for-nothing odåga
godchild gudbarn
gothic gotisk
grandchild barnbarn
graphic grafik, åskådlig, målande
graphical grafisk
graphically grafiskt
graphics grafik
graphing grafiska
graphite grafit
grow thin smalna, avmagra, magra
handkerchief näsduk
hardship strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships mycket lidande
headship ledarskap
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
hiccough hicka
hiccup hicka
hiccups hicka
hid gömde
hidden gömd, dold, förborgad
hide dölja, gömma, hud
hide-and-seek kurragömma
hidecous otäck, ruskig
hideout gömställe
hideouts gömställen
hiding gömma
hiding-place gömställe
hieght längd
hieroglyphics hieroglyfer
high hög
high-char städnings
high-quality topp-kvalitets
high-school högre skola, läroverk, högskola
high-spirited modig, eldig
highbrow intelligenssnobb
higher högre
highest högsta
highhanded egenmäktig
highlander högländare
highlight markera
highlighted markerat
highlighting markerade
highlights urval
highly starkt
highness höghet, höjd
highroad allfarväg, landsväg
highway motorväg
hijacked kapad
hike fotvandra
hilarious lustiga
hilarity munterhet
hill kulle, backe
hillock hög, kulle
hills kullar
hillside backslutning, sluttning
hilly kuperad, kulle
hilt svärdsfäste
him honom
himself sig själv
hind bakre, hind
hind leg bakben
hindrance hinder
hinge gångjärn
hinged upphängd
hinges gångjärn
hint tips, antydan, vink
hint at hänsyfta på
hinted tipsade
hip höft, nypon
hip pocket bakficka
hippo flodhäst
hippopotamus flodhäst
hire hyra, uthyrning, leja
hire-purchase plan avbetalningsplan
hireling fuling, mutkolv
his hans, sin, sitt
hiss väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
hit slå, träffa, träff, drabba
hit song schlager
hitch häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike lifta
hitchhike lifta
hither hit
hitherto hittills
hits träffar
hitting träffande
hittites hettiter
hive bikupa
hole in something lucka i något
horsemanship ridkonst
hull on a ship skrov på fartyg
in high spirits uppsluppen
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inner-thigh innerlår
itching klåda
judgeship domarämbete
justiceship domarämbete
kerchief huvudduk
kinship släktskap
knee-high knähögt
labyrinthine labyrintisk
latching låsning
laughing skrattande
laughing-stock driftkucku
laughing stock åtlöje
laughingly skrattande
launching lansering
leadership ledarskap
lectureship lektorat
lengthiness långrandighet
lexicographical lexikografisk
lightship fyrskepp
loathing vämjelse, leda
lordship herravälde
lunching lunchar
machinate intrigera, smida ränker
machination intrig
machine maskin
machine-gun kulspruta
machine-guns kulsprutor
machine-readable maskinläsbar
machinery maskiner
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
malachi malaki
marching off avmarsch
marchioness markisinna
matching motsvarande
meanwhile under tiden
membership medlemskap
midshipman sjökadett
mincing-machine köttkvarn
mischief rackartyg, ofog, okynne, odygd
mischievous odygd, okynnig
moral philosophy sedelära
morphia morfin
mother ship moderfartyg
mythical mytisk
neckerchief halsduk
neolithic yngre stenåldern
new-fashioned nymodigt
nightshirt nattskjorta, nattskift
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
nourishing närande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
orchid orkidé
orchids orkidéer
outshine ställa i skuggan, överglänsa
ownership ägande
parochial socken
partnership delägarskap, enkelt bolag
phial liten flaska
philander flörta
philanderer flickjägare
philatelist filatelister
philemon filemon
Philippians filipperna
Philippines filippinerna
philistine filisté
philistinee bracka
philosopher filosof
philosophic filosofisk
philosophy filosofi
photographic fotografisk
pincushion nåldyna
ploughing plöjning
potato chips chips
pre-philately förfilateli
preaching predikandet
prehistoric förhistorisk
professorship professur
programminghints programmeringstips
prohibit förbjuda
prohibition förbud
proprietorship äganderätt
psychic psykisk
psychical psykisk
publiching publicerande
publishing publiserar
publishing house förlag, bokförlag
pushing tryckande, trycker
ready-made clothing konfektion
rectorship rektorat
refreshing uppfriskande, vederkvickande
rehiring återanställning
relationship relation
relationships relationer
replenishing fyll på
reship vidarebefordra
rhine rhen
rhinoceros noshörning
sahib herr
samphire glasört
sapphire safir
scathing dräpande
scholarship lärdom, stipendium
scorching brännhet
searching rannsakning, sökande
shield skydda, sköld
shift växla
shifted växlade
shifting skiftande
shiftless rådlös
shifts växlar
shifty slug, lömsk
shimmer skimmra, skimmer
shin skenben
shine blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines lyser
shingle klappersten, takspån
shining lysande
shiny blank
ship fartyg, skepp, inskeppa
ship-owner redare
ship-owners rederibolag, rederi
ship off avskeppa
shipbuilding skeppsbygge
shipload skeppslast
shipment frakt
shipowner skeppsredare
shipped skickad
shipper avlastare, varuavsändare
shipping frakt
shipshape välordnad
shipwreck haveri, förlisa, skeppsbrott
shipyard varv, skeppsvarv
shire amt, grevskap, län
shirk skolka, smita ifrån, undanbe sig
shirt skjorta
shirt-chaser flickjägare
shirts skjortor
shit skit
shiver splittra, darra, rysning
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shivers darrar
slot-machine spelautomat, enarmad bandit
smoothing utjämnar
something någonting
soothing rogivande
sophisticated förkonstlad, raffinerad
speechify orera
stanchion stolpe, stötta
stealthily smyg, smygande
steamship ångare
stem on a ship för på fartyg
stepchild styvbarn
stratigraphic skicktindelad
stretching sträckande
sucking-child dibarn
sulphite sulfit
sunshine solsken
switching växlande
swordmanship fäktkonst
sympathize sympatisera
sympathizer sympatisör
syphilis syfilis
teaching undervisning
teachings föreskriver, lär
tell a person his fortune spå
thick tjocka, tjock
thicken avreda
thickening tjock klump
thicket snår
thickness grovlek, tjocklek
thief tjuv
thigh lårben
thimble fingerborg
thin gles, tunn, gallra, mager
thing sak, tingest, persedel, ting
think anse, tänka, tro, mena, tycka
thinking tänkande
thinly glesbygd
third tredje
thirds tredjedelar
thirst törst, törsta
thirst for törsta efter
thirsty törstig
thirteen tretton
thirteenth trettonde
thirty trettio
this detta, denna
this evening i kväll
this morning i morse
this way hitåt
thistle tistel
thistle-down tistelfjun
touching rörande, vidrörande
transshipment omlastning
typographical typografiskt
unarchivers uppackare
under-clothing underkläder
unfashionable omodern
unhinge haka av dörr
unhinged ur gängorna, rubbad
uphill uppför, uppför backen
urchin rackarunge
vehicle fordon
warship örlogsfartyg, krigsfartyg
washing tvätt, tvätta
washingup disk
watching åseende
wealthiness rikedom
wearn a child avvänja ett barn
which vilken, som, vilken
whichever vad än
whiff pust, pusta
whiffy unken
while under det att, medan, stund
whilst medans, medan
whim nyck, infall
whimper kvida, gnälla
whimpers kvidande, kvider
whimsical nyckfull
whimsicallity nyckfullhet
whimsy fantasier
whine gnälla, yta
whiner gnällspik
whining gnällande, pipig
whinny gnägga
whip vispa, piska
whiplash pisksnärt
whipped vispad, piskad
whippet ett slags vinthund
whipping vispande, piskning
whir spinna, surra, surr
whirl yra, virvla, virvel, snurra
whirligig snurra
whirling virvlande
whirlpool strömvirvel
whirr spinna, surra, surr
whirring snurr
whirwind virvelvind
whishing önskar
whisk visp, vispa, dammvippa, viftning
whisker morrhår
whiskers polisonger
whisky visky
whisper viska
whispering viskande
whistle vina, vissling, vissla
whistling visslande
whit dugg
whitch häxa
white vit
white lie nödlögn
White Monk cistercienser
white of egg äggvita
whiten göra vit
whitener blekmedel
whiteness vithet
whitening vitfärgning
whites vit dräkt
whitewash vitlimma, rentvå
whitey vit man
whithout utan
whiting vittling
whitsum pingst
Whitsun Eve pingstafton
Whitsunday pingstdagen
Whitsuntide pingst
whittle skära av
whiz toppexpert, vina, susa
whizkid allvetare
whizz vissla, susa
wishing önskande
witching förhäxande
within inuti, innanför, inom
without hindrance obehindrad
workmanship arbete, yrkesskicklighet
worship dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
worth-while lönande
worthily värdigt
worthiness värdighet