The Swedish term "komma efter" matches the English term "get behind"

other swedish words that include "komma" : english :
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
förutse, förekomma anticipate
ankomma, länder arrive
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
komma på andra tankar change one's mind
komma come
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommando commmand
åkomma, klagomål complaint
sammankalla, sammankomma convene
ankomma på, bero på depend on
ättlingar, efterkommande descendants
dyka upp, framkomma emerge
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
ovidkommande, artfrämmande extraneous
föregripa, förekomma forestall
ofta förkommande frequent
blivande, tillkommande, framtid future
ge sig av, komma bort get away
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
att komma going
sjukdom, åkomma illness
inkommande incoming
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
ovidkommande irrelevant
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
förekommande obligin
förekomma occour
förekommande occurring
avkomma, avföda, avkomling offspring
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
efterkommande, eftervärld posterity
avkomma progeny
punktera, kommatera punctuate
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
återkommande repetitive
framlägga, inkomma, underställa submit
kommande, ofödda unborn
other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
be om, längta efter crave
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
märke efter slag, buckla dent
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
härma, apa efter mimic
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield