The English term "all along" matches the Swedish term "utefter"

other english words that include "all" : swedish :
abnormally onormalt
academically akademiskt
accidentally händelsevis
actually faktiskt
additionally dessutom
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
alphabetically alfabetiskt
analytically analytiskt
annually årligen
anti-ballistic antirobot
apalling förskräcklig
appalling ohygglig
arrival hall ankomsthall
artificially artificiellt
assembly hall aula
at all alls
automatically automatiskt
backfall fall
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
basically i grund och botten
be allowed to
be called heta
blind alley återvåndsgränd
blowball maskrosboll
book-stall tidningskiosk
by all means visst
caballer ränksmidare
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
casually nonchalant
catcall protestvissling
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
city hall stadshus
commercially kommerciellt
continually oavbrutet, ideligen
cordially hjärtligt
courtesy call artighetsvisit
crestfallen modfälld
dalliance lek
dally leka, söla
de-installation av-installation
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
departure hall avgångshall
dilly-dally vela
disallow avvisa
disallows godkänner inte
downfall skyfall, nedgång
dramatically dramatiskt
drastically drastiskt
dynamically dynamiskt
egotistically egoistiskt
electronically elektroniskt
enthrall fängsla, förtrolla
equally lika
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
essentially huvudsakligen
eventually eventuellt
exceptionally utomordentligt
express call ilsamtal
eyeball ögonglob, ögonsten
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
fanatically fanatiskt
ferro-alloys ferrolegeringar
finally slutligen
football fotboll
football ground fotbollsplan
footfall ljud av steg
footstall plint, stigbygel
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
formally formellt
free-for-all allmänt gräl
gall skavsår, galla, skava
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
globally totalt
gradually småningom, gradvis
grammatically grammatiskt
graphically grafiskt
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
hold-all kappsäck
horizontally horisontalt
hullaballoo hallåande
hysterically hysteriskt
ideally idealiskt
illegally illegal
in all inalles, tillsammans, sammanlagt
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
individually individuellt
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
initially först
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
intentionally avsikligt
internally internt
internationally internationellt
ironically ironiskt
jack-of-all-trades tusenkonstnär
judicially rättsligen
juridically rättsligen
know-all allvetare
legally lagligt
let fall tappa
lily of the valley liljekonvalj
linearally linjärt
literally bokstavligen, formligen
locally lokala
logarithmically logaritmiskt
mall köpcentrum
mallard and, gräsand
malleable formbar, smidbar
mallet klubba
manually manuellt
materially väsentligt
mathematically matematiskt
mating call parningsläte
meatball köttbulle
mechanically rutinmässigt
medallion medaljong
mentally andligen, mentalt
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metaphorically bildspråk
methodically metodiskt
morally moraliskt
music-hall varietéteater
mutually gemensamt
name-calling utskällning
naturally naturligtvis
netball nätboll
never-falling ofelbar
nightfall nattens inbrott
normally normalt
nothing at all ingenting alls
occasionally ibland
of all sorts allehanda
officially officiellt
optimally optimalt
optionally valfritt
orally muntligen
orgiginally ursprungligen
originally ursprunligen
outfall utlopp, mynning
overall total
pall bårtäcke, äcklas
pallet hård bädd, brits
palliative lindringsmedel
pallid blek
parallel parallell
partially delvis
personally personligen
physically fysiskt
pitfall fallgrop
politically politiskt
port of call angöringshamn
practically praktiskt taget
professionally proffesionellt
prophetically profetiskt
punctually punktligt
racall återkalla, kalla hem
rainfall regn
rally samla, retas med, rally
rapscallion buse
reall erinra sig
really egentligen, faktiskt, verkligen
recall återkalla
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
riftvalley sprickdal
roll-call namnupprop
rollcall upprop
sallow gulblek, sälg, vide
sally utfall, kvickhet, utfärd
scallion schalottenlök
scallop kammussla
scallywag skojare
semi-annually halvårsvis
sessions-hall tingssal
sexually sexuellt
shall skall
shallots schalottenlök
shallow grund, ytlig
shallowness ytlighet
skall ska
small liten, lilla, litet, små
small-scale småskaligt
small-time andra klassens
small plate assiett
small town köping, småstad
smallholder småbrukare
smallish ganska liten, små
smallpox smittkoppor
so-called så kallade
specially speciellt
specifically definitivt
squall vindstöt, skrika, skråla
stall spilta, kloak, bås
stallion avelshingst, hingst
stalls fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
strategically strategiska
substantially verkligt
swallow sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive svanhopp
swallowing sväljande
sword-swallower svärdslukare
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho buss på
tallyman kontrollräknare
tea ball tekula
teetotaller absolutist, nykterist
thrall träl, träldom
totally totalt
town hall rådhus
traditionally traditionell
typically typiskt
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
universally allmänt
usually vanligen, vanligtvis
valley dal, dalgång
verbally muntligen, verbalt
vertically vertikalt
virtually faktiskt
visually visuellt
vocally muntligt
wall vägg, mur
wallaby liten känguru
wallet plånbok
wallflower panelhöna
wallop klå upp, dänga
walloping få stryk
wallow vältra sig
wallpaper tapet
wallplug stickpropp
wallsocket vägguttag
waterfall vattenfall
whimsicallity nyckfullhet
windfall fallfrukt, skänk från ovan
other english words that include "along" : swedish :
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
get along klara sig